புதன், 23 மார்ச், 2016

VISHNU SAHASRANAMAM UPANYASAM BY SHRI. U.VE.K SWAMIGAL

ராதே கிருஷ்ணா 24-03-2016VISHNU SAHASRANAMAM UPANYASAM BY SHRI. U.VE.K SWAMIGAL


01 Vishnu Sahasranamam – VK – 001 – 021

02 Vishnu Sahasranamam – VK – 022 – 045

03 Vishnu Sahasranamam – VK – 046 – 070

04 Vishnu Sahasranamam – VK – 071 – 095

05 Vishnu Sahasranamam – VK – 096 – 120

06 Vishnu Sahasranamam – VK – 121 – 145

07 Vishnu Sahasranamam – VK – 146 – 162

08 Vishnu Sahasranamam – VK – 163 – 180

09 Vishnu Sahasranamam – VK – 161 – 205

10 Vishnu Sahasranamam – VK – 206 – 230

11 Vishnu Sahasranamam – VK – 231 – 256

12 Vishnu Sahasranamam – VK – 256 – 280

13 Vishnu Sahasranamam – VK – 281 – 305

14 Vishnu Sahasranamam – VK – 306 – 321

001_VSN_AVATHARIKAI_01
002_VSN_AVATHARIKAI_02
003_VSN_AVATHARIKAI_03
004_VSN_AVATHARIKAI_04
005_VSN_AVATHARIKAI_05
006_VSN_AVATHARIKAI_06
007_VSN_AVATHARIKAI_07
008_VSN_AVATHARIKAI_08
009_VSN_AVATHARIKAI_09
010_VSN_AVATHARIKAI_10
011_VSN_AVATHARIKAI_11
012_VSN_AVATHARIKAI_12
013_VSN_AVATHARIKAI_13
014_VSN_AVATHARIKAI_14
015_VSN_AVATHARIKAI_15
016_VSN_AVATHARIKAI_16
017_VSN_AVATHARIKAI_17
018_VSN_AVATHARIKAI_18
019_VSN_AVATHARIKAI_19
020_VSN_AVATHARIKAI_20
021_VSN_AVATHARIKAI_21

022_VSN_001_011_VISHVAM_PARAMATHMA_01
023_VSN_001_011_VISHVAM_PARAMATHMA_01
024_VSN_012_024_MUKTHAANAM_PURUSHOTHAMAM_01
025_VSN_012_024_MUKTHAANAM_PURUSHOTHAMAM_02
026_VSN_025_036_SARVAHA_EASHVARAHA_01
027_VSN_025_036_SARVAHA_EASHVARAHA_02
028_VSN_037_045_SWAYAMBHU_THAADHRUTHAMAHA_01
029_VSN_037_045_SWAYAMBHU_THAADHRUTHAMAHA_02
030_VSN_046_055_APPRAMEYAHA_DHRUVAHA_01
031_VSN_046_055_APPRAMEYAHA_DHRUVAHA_02
032_VSN_056_064_AKRASHYAHA_MANGALAMPARAM_01
033_VSN_056_064_AKRASHYAHA_MANGALAMPARAM_02
034_VSN_065_074_EEPRADHA_MADHUSUDHANA_01
035_VSN_065_074_EEPRADHA_MADHUSUDHAN_02
036_VSN_075_085_EASHVARAHA_AATHAMAVANE_01
037_VSN_075_085_EASHVARAHA_AATHAMAVANE_02
038_VSN_086_100_SURESHAHA_SARVADHIHI_01
039_VSN_086_100_SURESHAHA_SARVADHIHI_02
040_VSN_101_114_ACHCHUTHAHA_VRUSHAAKRIDHHIHI_02
041_VSN_101_114_ACHCHUTHAHA_VRUSHAAKRIDHHIHI_02
042_VSN_115_122_RUDRAHA_VARAROHAHA_01
043_VSN_115_122_RUDRAHA_VARAROHAHA_02
044_VSN_115_122_RUDRAHA_VARAROHAHA_03
045_VSN_123_128_MAHAATHAPAHA_JANARDHANAHA_01


046_VSN_123_128_MAHAATHAPAHA_JANARDHANAHA_02
047_VSN_129_146_VEDHA_SAHASHNU_01
048_VSN_129_146_VEDHA_SAHASHNU_02
049_VSN_147_164_JAHADAADHIJAJA_YAMAHA_01
050_VSN_147_164_JAHADAADHIJAJA_YAMAHA_02
051_VSN_165_170_VEDYAHA_MADHUHU_01
052_VSN_165_170_VEDYAHA_MADHUHU_02
053_VSN_171_178_ATHEENTHIRIYAHA_MAHAASALTHIHI_01
054_VSN_171_178_ATHEENTHIRIYAHA_MAHAASALTHIHI_02
055_VSN_179_194_ANIRDESYAVABU_SUPARNAHA_01
056_VSN_179_194_ANIRDESYAVABU_SUPARNAHA_02
057_VSN_195_210_BUJAGOTHAMAHA_SURARIHA_01
058_VSN_195_210_BUJAGOTHAMAHA_SURARIHA_02
059_VSN_195_210_BUJAGOTHAMAHA_SURARIHA_03
060_VSN_211_225_GURURGURUDHAMO_SAMEERANAHA_01
061_VSN_211_225_GURURGURUDHAMO_SAMEERANAHA_02


062_VSN_211_225_GURURGURUDHAMO_SAMEERANAHA_03
063_VSN_226_233_SAHASRAMURTHAHA_SAMPRAMARDHANAHA_01
064_VSN_226_233_SAHASRAMURTHAHA_SAMPRAMARDHANAHA_02
065_VSN_234_246_AHASAMVARTHAHA_NARAYANAHA_01
066_VSN_234_236_AHASAMVARTHAHA_NARAYANAHA_02
067_VSN_246_246_NARAYANAHA_01
068_VSN_246_246_NARAYANAHA_02
069_VSN_247_256_NARAHA_SIDHISADHANAHA_01
070_VSN_247_256_NARAHA_SIDHISADHANAHA_02
071_VSN_247_256_NARAHA_SIDHISADHANAHA_02
072_VSN_257_265_VRUSHAHAHA_SRUDHISADHANAHA_01
073_VSN_257_265_VRUSHAHAHA_SRUDHISADHANAHA_02
074_VSN_266_275_SUBUJAHA_PRAKASHANAHA_01
075_VSN_266_275_SUBUJAHA_PRAKASHANAHA_02
076_VSN_266_275_SUBUJAHA_PRAKASHANAHA_03
077_VSN_276_283_OJASTEJAOSTHUDHIDHARAHA_BASKARASTHUSHIHI_01
078_VSN_276_283_OJASTEJAOSTHUDHIDHARAHA_BASKARASTHUSHIHI_02
079_VSN_284_300_AMRUTHAMSUTHBAVAHA_PRABHUHU_01
080_VSN_284_300_AMRUTHAMSUTHBAVAHA_PRABHUHU_02
081_VSN_284_300_AMRUTHAMSUTHBAVAHA_PRABHUHU_03
082_VSN_301_314_UGADHIKRUTHU_VRISHAHA_01
083_VSN_301_314_UGADHIKRUTHU_VRISHAHA_02
084_VSN_315_322_KRODHAHA_PRANAHA_01
085_VSN_315_322_KRODHAHA_PRANAHA_02
086_VSN_323_333_PRANADHAHA_VAYUVAHANAHA_01
087_VSN_323_333_PRANADHAHA_VAYUVAHANAHA_02
088_VSN_334_340_VASUDEVAHA_DARANAHA_01
089_VSN_334_340_VASUDEVAHA_DARANAHA_02
090_VSN_341_351_THARASSURAHA_SARIRAPRUTHUHU_01
091_VSN_341_351_THARASSURAHA_SARIRAPRUTHUHU_02
092_VSN_352_361_MAHATHRODHUHU_HAVIRHARIHI_01
093_VSN_352_361_MAHATHRODHUHU_HAVIRHARIHI_02
094_VSN_362_370_SARVALAKSHANALAKSHNAHA_SAHAHA_01
095_VSN_362_370_SARVALAKSHANALAKSHNAHA_SAHAHA_02096_VSN_371_380_MAHIDHARAHA_KARANAM_01
097_VSN_371_380_MAHIDHARAHA_KARANAM_02
098_VSN_381_390_VIVASAYAHA_DHURUVAHA_01
099_VSN_381_390_VIVASAYAHA_DHURUVAHA_02
100_VSN_381_390_VIVASAYAHA_DHURUVAHA_03
101_VSN_391_401_PARARTHIHI_NAYAHA_01
102_VSN_391_401_PARARTHIHI_NAYAHA_01
103_VSN_391_401_PARARTHIHI_NAYAHA_01
104_VSN_402_422_ANAYAHA_PARIKRAHAHA_01
105_VSN_402_422_ANAYAHA_PARIKRAHAHA_02
106_VSN_402_422_ANAYAHA_PARIKRAHAHA_03
107_VSN_423_437_UGRAHA_ANIRVINNAHA_01
108_VSN_423_437_UGRAHA_ANIRVINNAHA_02
109_VSN_423_437_UGRAHA_ANIRVINNAHA_03
110_VSN_438_451_STHAVISHTAHA_SATHRAM_01
111_VSN_438_451_STHAVISHTAHA_SATHRAM_02
112_VSN_452_453_SATHAMGATHIHI_SARVADARSIHI_01
113_VSN_452_453_SATHAMGATHIHI_SARVADARSIHI_02
114_VSN_454_464_NIVRITHATMA_JITHAKROTHAHA_01
115_VSN_454_464_NIVRITHATMA_JITHAKROTHAHA_02
116_VSN_454_464_NIVRITHATMA_JITHAKROTHAHA_03
117_VSN_465_470_VEERABAHUHUHU_NAIKAKARMAKRUTHUHU_01
118_VSN_465_470_VEERABAHUHUHU_NAIKAKARMAKRUTHUHU_02
119_VSN_465_470_VEERABAHUHUHU_NAIKAKARMAKRUTHUHU_02
120_VSN_471_487_VATHSARAHA_KRITHALAKSHANAHA_01

121_VSN_471_487_VATHSARAHA_KRITHALAKSHANAHA_02
122_VSN_471_487_VATHSARAHA_KRITHALAKSHANAHA_03
123_VSN_488_501_KABASTHINIHI_PURAATHANAHA_01
124_VSN_488_501_KABASTHINIHI_PURAATHANAHA_02
125_VSN_488_501_KABASTHINIHI_PURAATHANAHA_03
126_VSN_502_514_SAREERABOOTHABRUTHUHU_DAASAARAHAHA_01
127_VSN_502_514_SAREERABOOTHABRUTHUHU_DAASAARAHAHA_02
128_VSN_502_514_SAREERABOOTHABRUTHUHU_DAASAARAHAHA_03
129_VSN_SWAMY THIRUKUMARARGAL
130_VSN_514_523_SAATHVATHAAMPATHIHI_ANTHAGAHA_01
131_VSN_514_523_SAATHVATHAAMPATHIHI_ANTHAGAHA_02
132_VSN_524_527_AJAYAHA_PRAMODHANAHA_01
133_VSN_524_527_AJAYAHA_PRAMODHANAHA_02
134_VSN_524_527_AJAYAHA_PRAMODHANAHA_03
135_VSN_528_541_ANANDHAAHA_KRUTHAKKRUTHUHU_01
136_VSN_528_541_ANANDHAAHA_KRUTHAKKRUTHUHU_02
137_VSN_542_550_MAHAVARAGAHA_CHAKRAGADHARAHA_01
138_VSN_542_550_MAHAVARAGAHA_CHAKRAGADHARAHA_02
139_VSN_551_562_VEDHAAHA_MAHAVANAAHA_01
140_VSN_551_562_VEDHAAHA_MAHAVANAAHA_02
141_VSN_551_562_VEDHAAHA_MAHAVANAAHA_03
142_VSN_563_572_BAGAVAAN_SAHISHNUHU_01
143_VSN_563_572_BAGAVAAN_SAHISHNUHU_02
144_VSN_563_572_BAGAVAAN_SAHISHNUHU_03
145_VSN_573_580_KANDAPARASUHU_AYONUAHA_01146_VSN_573_580_KANDAPARASUHU_AYONUAHA_02
147_VSN_581_589_THRISAMAHA_SAANTHAHA_01
148_VSN_581_589_THRISAMAHA_SAANTHAHA_02
149_VSN_590_602_NISHTAAHA_VRUSHAPPRIYAHA_01
150_VSN_590_602_NISHTAAHA_VRUSHAPPRIYAHA_02
151_VSN_603_611_ANIVARTHIDHAHA_SRIMATHAMVARAHA_01
152_VSN_603_611_ANIVARTHIDHAHA_SRIMATHAMVARAHA_02
153_VSN_612_620_SRIDHAHA_LAGATHIRAYAASHIRAYAHA_01
154_VSN_612_620_SRIDHAHA_LAGATHIRAYAASHIRAYAHA_02
155_VSN_621_629_SWASHAHA_CHINANASAMSAYAHA_01
156_VSN_621_629_SWASHAHA_CHINANASAMSAYAHA_02
157_VSN_621_629_SWASHAHA_CHINANASAMSAYAHA_03
158_VSN_630_638_UTHEERNAHA_ SOGANASANAHA_01
159_VSN_630_638_UTHEERNAHA_ SOGANASANAHA_02
160_VSN_630_638_UTHEERNAHA_ SOGANASANAHA_03
161_VSN_639_647_ARCHISHMAN_AMITHAVIKKRAMAHA_01
162_VSN_639_647_ARCHISHMAN_AMITHAVIKKRAMAHA_02


163_VSN_648_656_KALANEMINIHI_HARIHI_01
164_VSN_648_656_KALANEMINIHI_HARIHI_02
165_VSN_657_666_KAMADEVAHA_DHANANJAYAHA_01
166_VSN_657_666_KAMADEVAHA_DHANANJAYAHA_02
167_VSN_667_675_BRAHMANYAHA_BRAHMANAPRIYAHA_01
168_VSN_667_675_BRAHMANYAHA_BRAHMANAPRIYAHA_02
169_VSN_676_676_MAHAKRAMAHA_01
170_VSN_676_676_MAHAKRAMAHA_02
171_VSN_677_683_MAHAKRAMAHA_MAHAHABIHI_01
172_VSN_677_683_MAHAKRAMAHA_MAHAHABIHI_02
173_VSN_684_694_STHAVYAHA_ANAAMAYAHA_01
174_VSN_684_694_STHAVYAHA_ANAAMAYAHA_02
175_VSN_695_700_MANOJAVAHA_VAASUDEVAHA_01
176_VSN_695_700_MANOJAVAHA_VAASUDEVAHA_02
177_VSN_701_703_VASUHU_HAVIHI_01
178_VSN_701_703_VASUHU_HAVIHI_01
179_VSN_701_703_VASUHU_HAVIHI_01
180_VSN_704_712_SATHGATHIHI_SAYAMUNAHA_01
181_VSN_704_712_SATHGATHIHI_SAYAMUNAHA_02
182_VSN_704_712_SATHGATHIHI_SAYAMUNAHA_03
183_VSN_713_721_BOOTHAAVAASAHA_APARAJITHAHA_01
184_VSN_713_721_BOOTHAAVAASAHA_APARAJITHAHA_02
185_VSN_713_721_BOOTHAAVAASAHA_APARAJITHAHA_03
186_VSN_722_729_VISWAMURTHIHI_SADANANAHA_01
187_VSN_722_729_VISWAMURTHIHI_SADANANAHA_02
188_VSN_730_742_EKAHA_BAKTHAVATSALAHA_01
189_VSN_730_742_EKAHA_BAKTHAVATSALAHA_02
190_VSN_743_752_SUWARNAVARNAHA_CHALAHA_01
191_VSN_743_752_SUWARNAVARNAHA_CHALAHA_02
192_VSN_743_752_SUWARNAVARNAHA_CHALAHA_03
193_VSN_753_762_AMAANIHI_DHARADHARAHA_01
194_VSN_753_762_AMAANIHI_DHARADHARAHA_02
195_VSN_763_770_THEJHOVRUSHAHA_GADHAKRAJAHAHA_01
196_VSN_763_770_THEJHOVRUSHAHA_GADHAKRAJAHAHA_02
197_VSN_763_770_THEJHOVRUSHAHA_GADHAKRAJAHAHA_03
198_VSN_771_778_CHANDHURMURTHY_EKAPAADH_01
199_VSN_771_778_CHANDHURMURTHY_EKAPAADH_02
200_VSN_771_778_CHANDHURMURTHY_EKAPAADH_03
201_VSN_779_782_AAVARDHANAHA_DHURADHIKRAMAHA_01
202_VSN_779_782_AAVARDHANAHA_DHURADHIKRAMAHA_02
203_VSN_779_782_AAVARDHANAHA_DHURADHIKRAMAHA_03
204_VSN_783_787_DHURLABAHA_DHURARIGAHA_01
205_VSN_783_787_DHURLABAHA_DHURARIGAHA_02206_VSN_783_787_DHURLABAHA_DHURARIGAHA_03
207_VSN_788_800_SUBRANGAHA_SULOCHANAHA_01
208_VSN_788_800_SUBRANGAHA_SULOCHANAHA_02
209_VSN_788_800_SUBRANGAHA_SULOCHANAHA_03
210_VSN_801_810_ARGAHA_MAHAKARTHTHA_01
211_VSN_801_810_ARGAHA_MAHAKARTHTHA_02
212_VSN_801_810_ARGAHA_MAHAKARTHTHA_03
213_VSN_811_818_MAHABOTHAHA_ANILAHA_01
214_VSN_811_818_MAHABOTHAHA_ANILAHA_02
215_VSN_811_818_MAHABOTHAHA_ANILAHA_03
216_VSN_818_824_AMRUTHASAHA_SUVRATHAHA_01
217_VSN_818_824_AMRUTHASAHA_SUVRATHAHA_02
218_VSN_818_824_AMRUTHASAHA_SUVRATHAHA_03
219_VSN_825_827_SIDHDHAHA_NAYAGROTHOTHUMBARAHA_01
220_VSN_825_827_SIDHDHAHA_NAYAGROTHOTHUMBARAHA_02
221_VSN_828_838_ASVATHTHAHA_BAYANASANAHA_01
222_VSN_828_838_ASVATHTHAHA_BAYANASANAHA_02
223_VSN_828_838_ASVATHTHAHA_BAYANASANAHA_03
224_VSN_839_849_ANAHA_SWASYAHA_01
225_VSN_839_849_ANAHA_SWASYAHA_02
226_VSN_839_849_ANAHA_SWASYAHA_03
227_VSN_850_860_PRATHVAMSAHA_VAYUVAHANAHA_01
228_VSN_850_860_PRATHVAMSAHA_VAYUVAHANAHA_02
229_VSN_850_860_PRATHVAMSAHA_VAYUVAHANAHA_03
230_VSN_861_870​_DHANURDHARAHA_YAMAHA_01


231_VSN_861_870_DHANURDHARAHA_YAMAHA_02
232_VSN_861_870_DHANURDHARAHA_YAMAHA_03
233_VSN_871_880_SATHPAVAAN_VIHAYASAHADHIHI_01
234_VSN_871_880_SATHPAVAAN_VIHAYASAHADHIHI_02
235_VSN_871_880_SATHPAVAAN_VIHAYASAHADHIHI_03
236_VSN_881_893_JYODHIHI_ANIRVINNAHA_01
237_VSN_881_893_JYODHIHI_ANIRVINNAHA_02
238_VSN_881_893_JYODHIHI_ANIRVINNAHA_03
239_VSN_890_896_SUGAADHAHA_ADHBUDHAHA_01
240_VSN_890_896_SUGAADHAHA_ADHBUDHAHA_02
241_VSN_897_907_SANAAHA_CHAKRIHI_01
242_VSN_897_907_SANAAHA_CHAKRIHI_02
243_VSN_897_907_SANAAHA_CHAKRIHI_03
244_VSN_908_912_VIKRAMIHI_SAPDHADAHAHA_01
245_VSN_908_912_VIKRAMIHI_SAPDHADAHAHA_02
246_VSN_913_922_SISIRAHA_PUNNYASRAVANAKEERTHANAHA_01
247_VSN_913_922_SISIRAHA_PUNNYASRAVANAKEERTHANAHA_02
248_VSN_913_922_SISIRAHA_PUNNYASRAVANAKEERTHANAHA_03
249_VSN_923_935_UTHDHAARANAHA_BAYABAAHAHA_01
250_VSN_923_935_UTHDHAARANAHA_BAYABAAHAHA_02
251_VSN_923_935_UTHDHAARANAHA_BAYABAAHAHA_03
252_VSN_936_945_CHADHURASRAYAHA_RUCHIRAANGHATHAHA_01
253_VSN_936_945_CHADHURASRAYAHA_RUCHIRAANGHATHAHA_02
254_VSN_936_945_CHADHURASRAYAHA_RUCHIRAANGHATHAHA_03
255_VSN_946_947_JANAANAHA_JANANANMATHAHA_01


256_VSN_946_947_JANAANAHA_JANANANMATHAHA_02
257_VSN_946_947_JANAANAHA_JANANANMATHAHA_03
258_VSN_948_962_BHIMAHA_PRANAJEEVANAHA_01
259_VSN_948_962_BHIMAHA_PRANAJEEVANAHA_02
260_VSN_948_962_BHIMAHA_PRANAJEEVANAHA_01
261_VSN_963_975_THATHVAHA_YAGNAVAHANAHA_01
262_VSN_963_975_THATHVAHA_YAGNAVAHANAHA_01
263_VSN_963_975_THATHVAHA_YAGNAVAHANAHA_01
264_VSN_976_981_VAGNABRUDHUHU_YAGNANTHAKKRUTHUHU_01
265_VSN_976_981_VAGNABRUDHUHU_YAGNANTHAKKRUTHUHU_02
266_VSN_982_992_YAGNABRUDHUHU_PABHANASANAHA_01
267_VSN_982_992_YAGNABRUDHUHU_PABHANASANAHA_02
268_VSN_982_992_YAGNABRUDHUHU_PABHANASANAHA_02
269_VSN_993_1000_SANGABRINDHUHU_SARVAPRAHARNAYUDHAHA_01
270_VSN_993_1000_SANGABRINDHUHU_SARVAPRAHARNAYUDHAHA_02
271_VSN_993_1000_SANGABRINDHUHU_SARVAPRAHARNAYUDHAHA_03
272_VSN_993_1000_SANGABRINDHUHU_SARVAPRAHARNAYUDHAHA_01
273_VSN_PALACHRUDHI_01
274_VSN_PALACHRUDHI_02
275_VSN_PALACHRUDHI_03
276_VSN_UVACHA_01
277_VSN_UVACHA_02
278_VSN_UVACHA_03
279_VSN_PANCHAYUDHA STOTRAM_DHUVADHASA PANCHARAM_01
280_VSN_PANCHAYUDHA STOTRAM_DHUVADHASA PANCHARAM_02


281_VSN_PANCHAYUDHA STOTRAM_DHUVADHASA PANCHARAM_03
282_VSN_RAMA STOTRAM SATHUMURAI_01
282_VSN_RAMA STOTRAM SATHUMURAI_02
284_VSN_RAMA STOTRAM SATHUMURAI_02
285_VSN_RAMA STOTRAM SATHUMURAI_04
286_VSN_VISHNU_SAHASRANAMA_MAHIMAI_01
287_VSN_VISHNU_SAHASRANAMA_MAHIMAI_02
288_VSN_VISHNU_SAHASRANAMA_MAHIMAI_03
289_VSN_VISHNU_SAHASRANAMA_MAHIMAI_04
290_VSN_VISHNU_SAHASRANAMA_MAHIMAI_05
291_VSN_VISHNU_SAHASRANAMA_MAHIMAI_06
292_VSN_VISHNU_SAHASRANAMA_MAHIMAI_07
293_VSN_VISHNU_SAHASRANAMA_MAHIMAI_08
294_VSN_VISHNU_SAHASRANAMA_MAHIMAI_09
295_VSN_VISHNU_SAHASRANAMA_MAHIMAI_10
296_VSN_VISHNU_SAHASRANAMA_MAHIMAI_11
297_VSN_VISHNU_SAHASRANAMA_MAHIMAI_12
298_VSN_VISHNU_SAHASRANAMA_MAHIMAI_13
299_VSN_VISHNU_SAHASRANAMA_MAHIMAI_14
300_VSN_VISHNU_SAHASRANAMA_MAHIMAI_15

301_VSN_VISHNU_SAHASRANAMA_MAHIMAI_16
302_VSN_VISHNU_SAHASRANAMA_MAHIMAI_17
303_VSN_VISHNU_SAHASRANAMA_MAHIMAI_18
304_VSN_VISHNU_SAHASRANAMA_MAHIMAI_19
305_VSN_VISHNU_SAHASRANAMA_MAHIMAI_20
306_VSN_VISHNU_SAHASRANAMA_MAHIMAI_21
307_VSN_VISHNU_SAHASRANAMA_MAHIMAI_22
308_VSN_VISHNU_SAHASRANAMA_MAHIMAI_23
309_VSN_VISHNU_SAHASRA_NAMA_MAHIMA_24
310_VSN_VISHNU_SAHASRANAMA_MAHIMAI_25
311_VSN_VISHNU_SAHASRANAMA_MAHIMAI_26
312_VSN_VISHNU_SAHASRANAMA_MAHIMAI_27
313_VSN_VISHNU_SAHASRANAMA_MAHIMAI_28
314_VSN_THIRUNAMA_PRABHAVAM_01
315_VSN_THIRUNAMA_PRABHAVAM_02
316_VSN_THIRUNAMA_PRABHAVAM_03
317_VSN_THIRUNAMA_PRABHAVAM_04
318_VSN_THIRUNAMA_PRABHAVAM_05
319_VSN_THIRUNAMA_PRABHAVAM_06
320_VSN_THIRUNAMA_PRABHAVAM_07
321_VSN_THIRUNAMA_PRABHAVAM_08


Sri Vishnu Sahasra NamaavaLi

Saanthakaaram bhujangasayanam Padmanabham suresam
Vishvaadhaaram gagana-sadrisam Megha varnam subha angam
Lakshmee kaantam kamala nayanam Yogibhir dhyaana gamyam
Vande vishnum bhava bhava haram Sarva lokaika naatham
 

OM Achyuthaya Namaha
OM Ananthaya Namaha
OM Govindhaya Namaha
OM Keshavaya Namaha
OM Narayanaya Namaha
OM Madhavaya Namaha
OM Govindhaya Namaha
OM Vishnave Namaha
OM Madhusoodanaya Namaha
OM Thrivikramaya Namaha
OM Vamanaya Namaha
OM Sridharaya Namaha
OM Rishikeshaya Namaha
OM Padmanabhaya Namaha
OM Damodharaya Namaha
OM Vishwasmai Namaha
OM Vishnave Namaha
OM Vasatkaaraya Namaha
OM Bhoota Bhavya Bhavat Prabhave Namaha
OM Bhootakrite Namaha
OM Bhootabhrite Namaha
OM Bhavaya Namaha
OM Bhootatmane Namaha
OM Bhootha Bhavanaya Namaha
OM Bhootatmane Namaha
OM Paramatmane Namaha
OM Mrukthanam Paramaye gataye Namaha
OM Avyayaya Namaha
OM Purushaya Namaha
OM Saakshine Namaha
OM Kshetragnaaya Namaha
OM Aksharaaya Namaha
OM Yogaaya Namaha
OM Yoganidaam Netre Namaha
OM Pradhaanapurusheshwaraaya Namaha
OM Narasimhavapushe Namaha
OM Shreemate Namaha
OM Keshavaaya Namaha
OM Purushottamaaya Namaha
OM Sarvasmai Namaha
OM Sharvaaya Namaha
OM Shivaaya Namaha
OM Sthanave Namaha
OM Bhootadaye Namaha
OM Nidhaye Avyayaaya Namaha
OM Sambhavaaya Namaha
OM Bhavanaaya Namaha
OM Bhartre Namaha
OM Prabhavaaya Namaha
OM Prabhave Namaha
OM Eashwaraaya Namaha
OM Swayambhuve Namaha
OM Shambhave Namaha
OM Aadityaaya Namaha
OM Pushkaraakshaaya Namaha
OM Mahaaswanaaya Namaha
OM Anaadinidaanaaya Namaha
OM Dhaatre Namaha
OM Vidhaatre Namaha
OM Dhaaturuttamaay Namaha
OM Aprameyaaya Namaha
OM Hrishikeshaaya Namaha
OM Padmanaabhaya Namaha
OM Amarprabhave Namaha
OM Vishwakarmane Namaha
OM Manave Namaha
OM Twastre Namaha
OM Sthavishtaaya Namaha
OM Sthaviraaya Dhruvaaya Namaha
OM Agraahhya Namaha
OM Shaashwataaya Namaha
OM Krishnaaaya Namaha
OM Lohitaakshaaya Namaha
OM Pratardanaaya Namaha
OM Prabhutaaya Namaha
OM Trikakubdhamne Namaha
OM Pavithraaya Namaha
OM Mangalaaya Parasmai Namaha
OM Eashaanaaya Namaha
OM Praanadaaya Namaha
OM Praanaaya Namaha
OM Jyeshtaaya Namaha
OM Shreshtaaya Namaha
OM Prajaapataye Namaha
OM Hiranyagarbhaaya Namaha
OM Bhoogarbhaaya Namaha
OM Maadhavaaya Namaha
OM Madhusoodhanaaya Namaha
OM Eashwaraaya Namaha
OM Vikramine Namaha
OM Dhanvine Namaha
OM Medhavine Namaha
OM Vikramaaya Namaha
OM Kramaaya Namaha
OM Anuttamaaya Namaha
OM Durradharshaaya Namaha
OM Kritagnaaya Namaha
OM Kritaye Namaha
OM Aatmavate Namaha
OM Sureshaaya Namaha
OM Sharanaaya Namaha
OM Sharmane Namaha
OM Vishwaretasseh Namaha
OM Prajabhavaaya Namaha
OM Ahne Namaha
OM Samvatsaraaya Namaha
OM Vyaalaaya Namaha
OM Pratyayaya Namaha
OM Sarvadarshanaaya Namaha
OM Ajaaya Namaha
OM Sarveshwaraaya Namaha
OM Siddhaaya Namaha
OM Siddhaye Namaha
OM Savadiye Namaha
OM Achyutaaya Namaha
OM Vrishakapaye Namaha
OM Ameyatmane Namaha
OM Sarvayogavinihsritaaya Namaha
OM Vasave Namaha
OM Vasumanase Namaha
OM Satyaya Namaha
OM Samatmane Namaha
OM Sammitaaya Namaha
OM Samaaya Namaha
OM Amoghaaya Namaha
OM Pundareekakshaaya Namaha
OM Vrishakarmane Namaha
OM Vrishaakritaye Namaha
OM Rudraaya Namaha
OM Bahusirase Namaha
OM Babhruve Namaha
OM Vishvayonaye Namaha
OM SuchiSravase Namaha
OM Amritaaya Namaha
OM SaswathSthanave Namaha
OM Vararohaaya Namaha
OM Mahatapase Namaha
OM Sarvagaaya Namaha
OM Sarvavidvaanave Namaha
OM Viswaksenaaya Namaha
OM Janaardanaaya Namaha
OM Vedaaya Namaha
OM Vedavide Namaha
OM Avyangaaya Namaha
OM Vedaangaya Namaha
OM Vedavide Namaha
OM Kavaye Namaha
OM Lokadyakshaaya Namaha
OM Suradyakshaaya Namaha
OM Darmadyakshaaya Namaha
OM Kritakritaaya Namaha
OM Chaturatmane Namaha
OM Chaturvuehaaya Namaha
OM Chaturdrishtaaya Namaha
OM Chaturbhujaaya Namaha
OM Bhraajishnaave Namaha
OM Bhojanaaya Namaha
OM Bhoktre Namaha
OM Sahishnave Namaha
OM Jagadaadijaaya Namaha
OM Anadhaaya Namaha
OM Vijayaaya Namaha
OM Jaitre Namaha
OM Viswayonaye Namaha
OM Punarvasave Namaha
OM Upendraaya Namaha
OM Vaamanaaya Namaha
OM Praamshave Namaha
OM Amoghaaya Namaha
OM Shuchaye Namaha
OM Oorjithaaya Namaha
OM Ateendraaya Namaha
OM Sangrahaaya Namaha
OM Sagayi Namaha
OM Dritaatmane Namaha
OM Niyamaye Namaha
OM Yamahaya Namaha
OM Vedya-aya Namaha
OM Vaidya-aya Namaha
OM Sadayogine Namaha
OM Virdhne Namaha
OM Maadhavaya Namaha
OM Madhve Namaha
OM Athinidraya-aya Namaha
OM Mahamaya-aya Namaha
OM Mahotsahaya Namaha
OM Mahabalaya Namaha
OM Buddheye Namaha
OM Mahaviryaya Namaha
OM Shakthye Namaha
OM Mahadhutheya Namaha
OM Anirdhashyavapushe Namaha
OM Shrimate Namaha
OM Ameyatmane Namaha
OM Mahadridhagge Namaha
OM Maheshvasaya Namaha
OM Mahibratre Namaha
OM Shrinivasaya Namaha
OM Santhgathye Namaha
OM Aniruddhaye Namaha
OM Suranandhaya Namaha
OM Govindaya Namaha
OM Govindaa Pataye Namaha
OM Marichaye Namaha
OM Damanaya Namaha
OM Hansaya Namaha
OM Suparanaya Namaha
OM Bhujagothamaaya Namaha
OM Hiranyanaabhaya Namaha
OM Sutapase Namaha
OM Padmanaabhaya Namaha
OM Prajapathaye Namaha
OM Amrityave Namaha
OM Sarvadgasho Namaha
OM Simahaya Namaha
OM Sandhotre Namaha
OM Sandhimate Namaha
OM Sthitaraya Namaha
OM Ajaaya Namaha
OM Durmarshanaya Namaha
OM Shastre Namaha
OM Vishrutatmane Namaha
OM Surarigne Namaha
OM Gurave Namaha
OM Gurutamaya Namaha
OM Dhaamne Namaha
OM Sathyaya Namaha
OM Satyaparaakamaaya Namaha
OM Nimishaya Namaha
OM Animishaya Namaha
OM Strgvino Namaha
OM Vaachaspataye Udhardhiye Namaha
OM Agranye Namaha
OM Gramanye Namaha
OM Shrimate Namaha
OM Nyayaya Namaha
OM Netre Namaha
OM Sameernaaya Namaha
OM SahastraMrudhne Namaha
OM Vishwatmane Namaha
OM Sahastrakshaaya Namaha
OM Sahastrapade Namaha
OM Aavarthanaya Namaha
OM Nivrutthatmane Namaha
OM Sanmruthay Namaha
OM Sampramardanaya Namaha
OM Ahassamvartakaya Namaha
OM Vahniye Namaha
OM Anilaya Namaha
OM Dharanidharaya Namaha
OM Suprasadaya Namaha
OM Prasannatamane Namaha
OM Vishwadhrage Namaha
OM Vishwabhuje Namaha
OM Vibhave Namaha
OM Satkartre Namaha
OM Satkrutaya Namaha
OM Sadhave Namaha
OM Jahannuye Namaha
OM Narayanaya Namaha
OM Naraya Namaha
OM Asankhyeyeya Namaha
OM Aprameyatmane Namaha
OM Vishishtaya Namaha
OM Shuchaye Namaha
OM Siddharthaya Namaha
OM Siddhasankalpaya Namaha
OM Siddhidayah Namaha
OM Siddhisadaanahaya Namaha
OM Vrushahineya Namaha
OM Vrushabhaya Namaha
OM Vishnave Namaha
OM Vrushparvane Namaha
OM Vrushodaraya Namaha
OM Vardhanaya Namaha
OM Vardhamanaya Namaha
OM Vivikthaaya Namaha
OM Shruthisaagaraya Namaha
OM Subusajaaya Namaha
OM Dhurdharaya Namaha
OM Vagmine Namaha
OM Mahendraya Namaha
OM Vasudaya Namaha
OM Vasave Namaha
OM Naikarupaya Namaha
OM Brihadroopaya Namaha
OM Shipivishtaya Namaha
OM Prakashanaya Namaha
OM Ojastejodyuthidharaya Namaha
OM Prakaashatmane Namaha
OM Prataapanaya Namaha
OM Riddhaya Namaha
OM Spashtaksharaya Namaha
OM Mantraya Namaha
OM Chandranshave Namaha
OM Bhaskaradyuthaye Namaha
OM Amritaamsoodbhavaya Namaha
OM Bhanave Namaha
OM Shashabindave Namaha
OM Sureshvaraya Namaha
OM Oshdhaaya Namaha
OM Jagat Setave Namaha
OM Satyadharmaparakramaya Namaha
OM Bhootabhavyabhavannathaya Namaha
OM Pavanaya Namaha
OM Paavanaya Namaha
OM Analaaya Namaha
OM Kaamdhne Namaha
OM Kaamakruthe Namaha
OM Kaanthaya Namaha
OM Kaamaya Namaha
OM Kaamapradaya Namaha
OM Prabhave Namaha
OM Yugadhikruthe Namaha
OM Yugaavarthaya Namaha
OM Naikamayaya Namaha
OM Mahashanaya Namaha
OM Adrishyaya Namaha
OM Vyaktaroopaya Namaha
OM Sahastrajite Namaha
OM Ananthajite Namaha
OM Ishtaya Namaha
OM Vishishtaya Namaha
OM Shishteastaya Namaha
OM Shikandine Namaha
OM Nahushaya Namaha
OM Vrishaya Namaha
OM Krodhgne Namaha
OM Krodhakritkartaa Namaha
OM Vishwabahave Namaha
OM Mahidharaya Namaha
OM Achyuthaya Namaha
OM Prathithaya Namaha
OM Praanaya Namaha
OM Praandaaya Namaha
OM Vaasavanujaya Namaha
OM Apaam Nidhaye Namaha
OM Adhishtaanaya Namaha
OM Apramatthaya Namaha
OM Prathishtataya Namaha
OM Skandaya Namaha
OM Skanda Dharaya Namaha
OM Dhuryaya Namaha
OM Varadhaya Namaha
OM Vaayu Vahanaya Namaha
OM Vasudevaya Namaha
OM Brihatbhaanave Namaha
OM Aadidevaya Namaha
OM Purandaraya Namaha
OM Ashokaya Namaha
OM Taraanaya Namaha
OM Taraya Namaha
OM Shuraya Namaha
OM Shourye Namaha
OM Janeshwaraya Namaha
OM Anukulaya Namaha
OM Shatavarttaya Namaha
OM Padmeene Namaha
OM Padmenebekshanaye Namaha
OM Padmanabhaya Namaha
OM Aravindaakshaaya Namaha
OM Padmagarbhaya Namaha
OM Sareerabhrite Namaha
OM Maharddheye Namaha
OM Shraddhaya Namaha
OM Vriddhatmane Namaha
OM Maha Kshaya Namaha
OM Garudadwajaya Namaha
OM Atulaya Namaha
OM Sharabhaya Namaha
OM Bheemaya Namaha
OM Samayagnaya Namaha
OM Havirharaye Namaha
OM SarvaLakshanalakshanaya Namaha
OM Lakshmivate Namaha
OM Samithinjayaya Namaha
OM Viksharaya Namaha
OM Rohitaya Namaha
OM Maargaya Namaha
OM Hetave Namaha
OM Damodaraya Namaha
OM Sahaya Namaha
OM Mahidharaya Namaha
OM Mahabhagaaya Namaha
OM Vegavathe Namaha
OM Amitaashanaya Namaha
OM Udbhavaya Namaha
OM Kshobanaya Namaha
OM Devaya Namaha
OM Shrigarbaya Namaha
OM Parameshwaraya Namaha
OM Karnaaya Namaha
OM Karatre Namaha
OM Vikaratre Namaha
OM Gahanaya Namaha
OM Guhaya Namaha
OM Vyavasayaya Namaha
OM Vyavasthaanaya Namaha
OM Samsthaanaya Namaha
OM Sthaanadhaya Namaha
OM Dhruvaaya Namaha
OM Pararddhaye Namaha
OM Paramaspastaya Namaha
OM Thustaya Namaha
OM Pushtaya Namaha
OM Subekshanaya Namaha
OM Ramaya Namaha
OM Viramaya Namaha
OM Virjaya Namaha
OM Maargaya Namaha
OM Neyaya Namaha
OM Nyaya Namaha
OM Anyaya Namaha
OM Veeraya Namaha
OM Shaktimataa Shreshtaya Namaha
OM Dharmaya Namaha
OM Dharmaviduttamaaya Namaha
OM Vaikuntaya Namaha
OM Purushaya Namaha
OM Praanaya Namaha
OM Praandaaya Namaha
OM Pranavaaya Namaha
OM Prithve Namaha
OM HiranyaGarbhaya Namaha
OM Shatrugnaaya Namaha
OM Vyaapthaaya Namaha
OM Vaayave Namaha
OM Adhokshajaaya Namaha
OM Rituhve Namaha
OM Sudarshanaaya Namaha
OM Kaalaaya Namaha
OM Paramestine Namaha
OM Parigrahaaya Namaha
OM Ugraaya Namaha
OM Samvatsraaya Namaha
OM Dakshaaya Namaha
OM Vishraamaaya Namaha
OM Vishwadakshinaaya Namaha
OM Visthaaraaya Namaha
OM Sthaavarasthaanave Namaha
OM Pramaanaya Namaha
OM Bijaay Avyayaaya Namaha
OM Arthaaya Namaha
OM Anarthaaya Namaha
OM Mahakoshaaya Namaha
OM Mahabhogaaya Namaha
OM Mahadhanaaya Namaha
OM Anirvinnahaya Namaha
OM Sthavistaaya Namaha
OM Abhuve Namaha
OM Dharmavupaya Namaha
OM Mahamakaaya Namaha
OM Nakshatranemaye Namaha
OM Nakshathrine Namaha
OM Kshamaya Namaha
OM Kshaamaya Namaha
OM Samihanaaya Namaha
OM Yagnaaya Namaha
OM Ijyaaya Namaha
OM Mahejyaaya Namaha
OM Krithave Namaha
OM Satraaya Namaha
OM Sataa Gathaye Namaha
OM Sarvadharshine Namaha
OM Vibhukthatmaane Namaha
OM Sarvagnaya Namaha
OM Jnaanamutthamaaya Namaha
OM Suvrathaaya Namaha
OM Sumukhaaya Namaha
OM Sookshmaaya Namaha
OM Sughoshaaya Namaha
OM Sukhdaaya Namaha
OM Suhridye Namaha
OM Manoharaaya Namaha
OM Jitakrodhaaya Namaha
OM Veerabhaahave Namaha
OM Vidhaarnaaya Namaha
OM Swaapanaaya Namaha
OM Swavashaaya Namaha
OM Vyaapine Namaha
OM Naikaatmane Namaha
OM Naikakarmakrihte Namaha
OM Vatsaraya Namaha
OM Vatsalaaya Namaha
OM Vathsine Namaha
OM Ratnagarbahaya Namaha
OM Dhaneshwaraya Namaha
OM Dharmagupe Namaha
OM DharmaKrihte Namaha
OM Dharmine Namaha
OM Sathe Namaha
OM Asathe Namaha
OM Ksharaaya Namaha
OM Aksharaaya Namaha
OM Avijnaatre Namaha
OM Sahasthraanshve Namaha
OM Vidhaathre Namaha
OM Krihthalakshanaaya Namaha
OM Ghabasthineymaye Namaha
OM Sattvasthaaya Namaha
OM Simhaaya Namaha
OM BhoothaMaheshwaraaya Namaha
OM Aadidevaaya Namaha
OM Mahadevaaya Namaha
OM Deveshaaya Namaha
OM Devbrihadgurave Namaha
OM Uttaraaya Namaha
OM Gopathaye Namaha
OM Gopthre Namaha
OM Jnaanagamyaaya Namaha
OM Puraatanaaya Namaha
OM Shareerabhruthabhruthe Namaha
OM Bhokhthre Namaha
OM Kapeendraya Namaha
OM Bhuridhakshinaaya Namaha
OM Somapaaya Namaha
OM AmruthaPaaya Namaha
OM Somaaya Namaha
OM Purujite Namaha
OM Purusattamaaya Namaha
OM Vinyaaya Namaha
OM Jayaaya Namaha
OM Satyasandhaaya Namaha
OM Daashaahi Namaha
OM Saatvataa Pataye Namaha
OM Jeevaaya Namaha
OM Vinayithasaakshine Namaha
OM Mukundaaya Namaha
OM Amitavikramaaya Namaha
OM Ambhonidhaye Namaha
OM Ananthatmaane Namaha
OM Mahodadhishayaya Namaha
OM Anthakaaya Namaha
OM Ajaaya Namaha
OM Mahahahi Namaha
OM Swabhavyaaya Namaha
OM Jitaamitraaya Namaha
OM Pramodnaaya Namaha
OM Anandaaya Namaha
OM Nandnaaya Namaha
OM Nandaaya Namaha
OM Satyadharmane Namaha
OM Trivikramaaya Namaha
OM Maharshaye Kapilaachaaraya Namaha
OM Krithagnaaya Namaha
OM Medinipataye Namaha
OM Tripadaaya Namaha
OM Tridashaadhyakshaaya Namaha
OM Mahaasringaaya Namaha
OM Kruthaanthkrithe Namaha
OM Mahavaraahaya Namaha
OM Govindaaya Namaha
OM Sushenaaya Namaha
OM Kanakaangadine Namaha
OM Guhyaya Namaha
OM Gabiraaya Namaha
OM Gahanaaya Namaha
OM Guptaaya Namaha
OM Chakragadhaadharaya Namaha
OM Vedhase Namaha
OM Svaanghaaya Namaha
OM Ajitahaya Namaha
OM Krishnaaya Namaha
OM Dridaaya Namaha
OM Sankarshanaaya Achyuthaaya Namaha
OM Varunaaya Namaha
OM Vaarunaaya Namaha
OM Vrukshaaya Namaha
OM Pushkaraakshaaya Namaha
OM Mahamanase Namaha
OM Bhagavate Namaha
OM Bhagaghne Namaha
OM Anandine Namaha
OM Vanamaaline Namaha
OM Halayudhaaya Namaha
OM Aadityaaya Namaha
OM Jyothiraadityaaya Namaha
OM Sahishnave Namaha
OM Gatisattamaaya Namaha
OM Sudhanvane Namaha
OM Khandparashave Namaha
OM Dhaarunaaya Namaha
OM Dravinapradaya Namaha
OM Divasprashe Namaha
OM Sarvadhrikvyaasaya Namaha
OM Vachaspathaye Ayonijaaya Namaha
OM Trisaamne Namaha
OM Saamgaaya Namaha
OM Saamne Namaha
OM Nirvaanaaya Namaha
OM Bheshjaaya Namaha
OM Bhishaje Namaha
OM Sanyaaskrithe Namaha
OM Shamaaya Namaha
OM Shaanthaaya Namaha
OM Nishtaaya Namaha
OM Shaanthye Namaha
OM Parayanaaya Namaha
OM Shubhaangaaya Namaha
OM Shantidaaya Namaha
OM Shthraste Namaha
OM Kumudaaya Namaha
OM Kuvaleshaayaya Namaha
OM Gohithaaya Namaha
OM Gopthaye Namaha
OM Gopthre Namaha
OM Vrushabhakshaaya Namaha
OM Anivarthane Namaha
OM Nivruthaatmaane Namaha
OM Sankshepthre Namaha
OM Kshemakrithe Namaha
OM Shivaaya Namaha
OM Srivatsavakshase Namaha
OM Shrivaasaaya Namaha
OM Shripataye Namaha
OM Shrimataa varaaya Namaha
OM Shridaaya Namaha
OM Shrishaaya Namaha
OM Shrinivaasaaya Namaha
OM Shrinidhaye Namaha
OM Shrivibhaavanaaya Namaha
OM Shridharaaya Namaha
OM Shrikaraaya Namaha
OM Shreyase Namaha
OM Shrimate Namaha
OM Lokthrayaashrayaya Namaha
OM Svakshaaya Namaha
OM Svangaaya Namaha
OM Shataanandaaya Namaha
OM Nandaye Namaha
OM Jyothirganeshwaraya Namaha
OM Vijeetaatmane Namaha
OM Vidheyaatmane Namaha
OM Satkeerthaye Namaha
OM Chinnasanshaayaya Namaha
OM Udheernaaya Namaha
OM Sarvatahchakshushe Namaha
OM Aneeshaaya Namaha
OM Shaashavatsthiraaya Namaha
OM Bhooshyaaya Namaha
OM Bhooshanaaya Namaha
OM Bhootaye Namaha
OM Vishokaaya Namaha
OM Shokanaashanaaya Namaha
OM Archishmate Namaha
OM Archithaaya Namaha
OM Kumbhaaya Namaha
OM Vishuddhaatmane Namaha
OM Vishodhanaaya Namaha
OM Aniruddhaaya Namaha
OM Aprathirathaaya Namaha
OM Pradhyumnaaya Namaha
OM Amitavikramaaya Namaha
OM Kaalneminigne Namaha
OM Veeraaya Namaha
OM Shouraye Namaha
OM Shoorajaneshwaraaya Namaha
OM Trilokaatmane Namaha
OM Trilokeshaaya Namaha
OM Keshavaaya Namaha
OM Keshigne Namaha
OM Haraye Namaha
OM Kaamdevaaya Namaha
OM Kaampaalaya Namaha
OM Kaamine Namaha
OM Kaanthaaya Namaha
OM Krithaagamaaya Namaha
OM Anirdheshyavapushe Namaha
OM Vishnave Namaha
OM Veeraaya Namaha
OM Ananthaaya Namaha
OM Dhananjayaaya Namaha
OM Brahmanyaaya Namaha
OM Brahmakrite Namaha
OM Brahmane Namaha
OM Brahmavivardhanaaya Namaha
OM Brahmavidhe Namaha
OM Brahmanaaya Namaha
OM Brahmine Namaha
OM Brahmajnaaya Namaha
OM Braahmanapriyaaya Namaha
OM Mahakramaaya Namaha
OM Mahakarmane Namaha
OM Mahatejase Namaha
OM Mahorgaaya Namaha
OM Mahakrithave Namaha
OM Mahayajvane Namaha
OM Mahayagnaaya Namaha
OM Mahahavishe Namaha
OM Sthavyaaya Namaha
OM Sthavapriyaaya Namaha
OM Sthothraaya Namaha
OM Sthuthaye Namaha
OM Sthothre Namaha
OM Ranapriyaaya Namaha
OM Poornaaya Namaha
OM Purayithre Namaha
OM Punyaaya Namaha
OM Punyakeerthaye Namaha
OM Anaamayaaya Namaha
OM Manojvaaya Namaha
OM Theerthakaraaya Namaha
OM Vasurethase Namaha
OM Vasupradaaya Namaha
OM Vasupradaaya Namaha
OM Vaasudevaaya Namaha
OM Vasave Namaha
OM Vasumanase Namaha
OM Havishe Namaha
OM Sadgataye Namaha
OM Satkrithaye Namaha
OM Sattaye Namaha
OM Sadbhoothaye Namaha
OM Satparaanaaya Namaha
OM Shoorasenaaya Namaha
OM Yadushrestaaya Namaha
OM Sannivaasaaya Namaha
OM Suyaamunaaya Namaha
OM Bhoothavaasaaya Namaha
OM Vaasudevaaya Namaha
OM Sarvaasunilayaaya Namaha
OM Analaaya Namaha
OM Dharpagne Namaha
OM Dharpadaaya Namaha
OM Dhrupthaaya Namaha
OM Dhurdhraaya Namaha
OM Aparaajitaaya Namaha
OM Vishwamurthaye Namaha
OM Mahaamurthaye Namaha
OM Deepthamurthaye Namaha
OM Amoorthimate Namaha
OM Anekamurthaye Namaha
OM Avyakthaaya Namaha
OM Shathamurthaye Namaha
OM Shataananaaya Namaha
OM Ekaaya Namaha
OM Naukaaya Namaha
OM Savaaya Namaha
OM Kaaya Namaha
OM Kasme Namaha
OM Yasme Namaha
OM Tasme Namaha
OM Padamanuttamaaya Namaha
OM Lokabandhave Namaha
OM Lokanaathaaya Namaha
OM Maadhavaaya Namaha
OM Bhakthavatsalaaya Namaha
OM Suvarnavarnaaya Namaha
OM Hemaangaaya Namaha
OM Varaangaaya Namaha
OM Chandanaangadine Namaha
OM Veeragne Namaha
OM Vishamaaya Namaha
OM Shoonyaaya Namaha
OM Dhoothashishe Namaha
OM Achalaaya Namaha
OM Chalaaya Namaha
OM Amaanine Namaha
OM Maanadaaya Namaha
OM Maanyaaya Namaha
OM Lokaswaamine Namaha
OM Trilokadhrige Namaha
OM Sumedhase Namaha
OM Medhajaaya Namaha
OM Dhanyaaya Namaha
OM Satyamedhase Namaha
OM Dharadharaaya Namaha
OM Tejovrishaaya Namaha
OM Dhyuthidharaaya Namaha
OM Sarvashashtrabrihtaa Varaaya Namaha
OM Pragrahaaya Namaha
OM Nigrahaaya Namaha
OM Vyagraaya Namaha
OM Naikashringaaya Namaha
OM Gadagrijaaya Namaha
OM Chathurmurthaye Namaha
OM Chathurbahive Namaha
OM Chathuvyuhaaya Namaha
OM Chathurgathaye Namaha
OM Chathuraatmane Namaha
OM Chathurbhaavaaya Namaha
OM Chathurvedavidhe Namaha
OM Ekapade Namaha
OM Samaavarthaaya Namaha
OM Nivrutthaatmane Namaha
OM Dhurjyaaya Namaha
OM Dhurathikramaaya Namaha
OM Dhurlabhaaya Namaha
OM Durgamaaya Namaha
OM Durgaaya Namaha
OM Duraavaasaaya Namaha
OM Duraarigne Namaha
OM Shubhaangaaya Namaha
OM Lokasaaraangaaya Namaha
OM Sutantave Namaha
OM Thanthuvardhanaaya Namaha
OM Indrakarmane Namaha
OM Mahakarmane Namaha
OM Krithakarmane Namaha
OM Krithaagamaaya Namaha
OM Udhbhavaaya Namaha
OM Sundaraaya Namaha
OM Sundhaaya Namaha
OM Ratnanaabhaaya Namaha
OM Sulochanaaya Namaha
OM Arkaaya Namaha
OM Vaajasanaaya Namaha
OM Shringane Namaha
OM Jayanthaaya Namaha
OM Sarvavijjaine Namaha
OM Suvarnabindave Namaha
OM Akshobhyaaya Namaha
OM Sarvavaagheeshwareshwaraaya Namaha
OM Mahaahrudaaya Namaha
OM Mahagarthaaya Namaha
OM Mahabhuthaaya Namaha
OM Mahanidhaye Namaha
OM Kumudaaya Namaha
OM Kundaraaya Namaha
OM Kundaaya Namaha
OM Purjanyaaya Namaha
OM Paavanaaya Namaha
OM Anilaaya Namaha
OM Amruthaanshaaya Namaha
OM Amruthavapushe Namaha
OM Sarvagnaaya Namaha
OM Sarvathomukhaaya Namaha
OM Sulabhaaya Namaha
OM Suvrathaaya Namaha
OM Siddhaaya Namaha
OM Shathrujite Namaha
OM Shathrutaapnaaya Namaha
OM Nyagrodhaaya Namaha
OM Udumbraaya Namaha
OM Ashwatthaaya Namaha
OM Chaanuraandranishudanaaya Namaha
OM Sahasthraarchishe Namaha
OM Sapthajeevaaya Namaha
OM Sapthedhase Namaha
OM Sapthavaahanaaya Namaha
OM Amrurthaye Namaha
OM Anaghaaya Namaha
OM Achintyaaya Namaha
OM Bhayakrihthe Namaha
OM Bhayanaashanaaya Namaha
OM Anave Namaha
OM Brihathe Namaha
OM Krishaaya Namaha
OM Stholaaya Namaha
OM Grinabhruthe Namaha
OM Nirgunaaya Namaha
OM Mahathe Namaha
OM Adhrathaaya Namaha
OM Swadhrathaaya Namaha
OM Swaasyaaya Namaha
OM Praagvanshaaya Namaha
OM Vanshvardhanaya Namaha
OM Bhaarabhrithe Namaha
OM Kathithaaya Namaha
OM Yogine Namaha
OM Yogeeshaaya Namaha
OM Sarvakaamadaaya Namaha
OM Aashramaaya Namaha
OM Shramanaaya Namaha
OM Kshaamaaya Namaha
OM Suparnaaya Namaha
OM Vaayuvaahanaaya Namaha
OM Dhanurdharaaya Namaha
OM Dhanurvedaaya Namaha
OM Dhandaaya Namaha
OM Dhamayithre Namaha
OM Dhamaaya Namaha
OM Aparaajitaaya Namaha
OM Sarvasahaaya Namaha
OM Aniyanthre Namaha
OM Aniyamaaya Namaha
OM Ayamaaya Namaha
OM Sattvavathe Namaha
OM Sattvikaaya Namaha
OM Sathyaaya Namaha
OM Sathyadharmaparaayanaaya Namaha
OM Abhipraayaaya Namaha
OM Priyaarahaaya Namaha
OM Arahaaya Namaha
OM Prahikrihthe Namaha
OM Preetivardhanaaya Namaha
OM Vihaayasagathaaye Namaha
OM Jyothishe Namaha
OM Suruchaye Namaha
OM Huthabhuje Namaha
OM Vibhave Namaha
OM Ravaye Namaha
OM Virochanaaya Namaha
OM Sooryaaya Namaha
OM Savithre Namaha
OM Ravilochanaaya Namaha
OM Ananthaaya Namaha
OM Huthabhuje Namaha
OM Bhokthre Namaha
OM Sukhdaaya Namaha
OM Naikajaaya Namaha
OM Agrajaaya Namaha
OM Anirvinnaaya Namaha
OM Sadamarshine Namaha
OM Lokaadhishtaanaaya Namaha
OM Adhbhuthaaya Namaha
OM Sanaath Namaha
OM Sanaathanathamaaya Namaha
OM Kapilaaya Namaha
OM Kapaye Namaha
OM Apyayaaya Namaha
OM Swasthidaaya Namaha
OM Swasthikrihthe Namaha
OM Swasthibhuje Namaha
OM Swasthidhakshinaaya Namaha
OM Aroudhraaya Namaha
OM Kundaline Namaha
OM Chakrine Namaha
OM Vikramine Namaha
OM Uoorjithashaasanaaya Namaha
OM Shabdaathigaaya Namaha
OM Shabdasahaaya Namaha
OM Shishiraaya Namaha
OM Sharvarikaraaya Namaha
OM Akrooraaya Namaha
OM Peshlaaya Namaha
OM Dhakshaaya Namaha
OM Dakshinaaya Namaha
OM Kshaminaa Varaaya Namaha
OM Viduttamaaya Namaha
OM Veethabhayaaya Namaha
OM Punya Shravanakeerthanaaya Namaha
OM Uttaaranaaya Namaha
OM Dushkrithigne Namaha
OM Punyaaya Namaha
OM Duswapnanaashanaaya Namaha
OM Veeragne Namaha
OM Rakshanaaya Namaha
OM Sadbhayo Namaha
OM Jeevanaaya Namaha
OM Paryavasthithaaya Namaha
OM Anantharoopaaya Namaha
OM Ananthashriye Namaha
OM Jitamanyave Namaha
OM Bhayaapahaaya Namaha
OM Chatursthraaya Namaha
OM Gabeeraatmane Namaha
OM Videeshaaya Namaha
OM Vyaadhishaaya Namaha
OM Dishaaya Namaha
OM Anaadaye Namaha
OM Bhurbhuvaaya Namaha
OM Lakshmye Namaha
OM Suviraaya Namaha
OM Ruchiraangdaaya Namaha
OM Jananaaya Namaha
OM Janajanmaadaye Namaha
OM Bheemaya Namaha
OM Bheemaparaakramaaya Namaha
OM Aadhaarnilayaaya Namaha
OM Adhaathre Namaha
OM Pushpahaasaaya Namaha
OM Prajaagaraaya Namaha
OM Oordhvagaaya Namaha
OM Satpathaachaaraaya Namaha
OM Praanadaaya Namaha
OM Pranavaaya Namaha
OM Pranaaya Namaha
OM Pramaanaaya Namaha
OM Praananilayaaya Namaha
OM Praanabhrihthe Namaha
OM Praanajeevanaaya Namaha
OM Tattvaaya Namaha
OM Tattvavidhe Namaha
OM Ekaatmane Namaha
OM Janma mruthyu jaraathigaaya Namaha
OM Bhoorbhuva swastharave Namaha
OM Taaraaya Namaha
OM Savithre Namaha
OM Prapithaamahaaya Namaha
OM Yagnaaya Namaha
OM Yagnapathaye Namaha
OM Yajvane Namaha
OM Yagnaangaaya Namaha
OM Yagnavaahaanaaya Namaha
OM Yagnabrihthe Namaha
OM Yagnakrihthe Namaha
OM Yagnine Namaha
OM Yagnabhuje Namaha
OM Yagnasaadhanaaya Namaha
OM Yagnaanthakrihthe Namaha
OM Yagnaguhyaaya Namaha
OM Annaaya Namaha
OM Annaadaaya Namaha
OM Aatmayonaye Namaha
OM Swayamjaataaya Namaha
OM Vaikhaanaaya Namaha
OM Saamagaayanaaya Namaha
OM Devaki Nandanaaya Namaha
OM Sthraste Namaha
OM Kshithishaaya Namaha
OM Paapanaashanaaya Namaha
OM Samkhabrihthe Namaha
OM Nandakine Namaha
OM Chakrine Namaha
OM Saaranga Dhanvane Namaha
OM Gadhaadharaaya Namaha
OM Rathaangapaanaye Namaha
OM Akshobhyaaya Namaha
OM Sarvapraharanaayudhaaya Namaha

Ithi SriVishnusahasranaamavaLi Samaaptha |


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக