சனி, 19 மார்ச், 2016

ஸ்ரீ வைஷ்ணவ குரு பரம்பரை Part - 1


ராதே கிருஷ்ணா 19-03-2016


ஸ்ரீ வைஷ்ணவ குரு பரம்பரைSri:


Sri Ramanuja at Sri Perumbudur


Sri Vaishnava Guru Parampara
(Exalted Oran-Vazhi Lineage of Teachers)Vedics Foundation: http://www.vedics.net

Achaarya Lineage

1
SridharaSrimanNarayana)

2
Sri(MahLakshmi)

3
Vishvaksena

4
Sattakopaya

5
Nathamuni

6
Pundarikaksha

7
RamaMisra

8
Yamunacharya

9
MahaPuma

10
Sri Ramanuja

9
Embar

8
ParasaraBhattar

7
Nanjeeyar

6
Nampillai

5
Vadakku­ ThiruvidhiPillai

4
PillaiLokacharya

3
ThiruvaiymozhiPillai

2
Manavala Mamuni

1
SridharaSrimanNarayana)


Sri:
Srimathe Ramanujaya Namaha: Srimath Varavara Munaye Namaha:

VEDICS PUBLICATION

Vedics Foundation (http://www.vedics.net)

Table of Contents
Our Acharyas 4
Picture: Necklace of our Acharya Lineage 9
Sri Visvaksena 10
Sriman Nathamuni 11
Sri Uyyakondar 13
Sri Manakkal Nambi 14
Sri Parasara Bhattar 15
Sri Nanjeeyar 18
Sri Nampillai 21
Sri Vadakku Thiruveedi pillai 25
Sri Pillai Lokacharya 26

Swami Manavala Mamunikal at Sikkil Kidaaram
Our acharyas
                                           
The srIvaishNava AchArya guruparampara is our greatest gift. Meditating upon the salutations to our AchAryAs remind us of their greatness, as well as the qualities that they had, and indirectly this reminds us of the kind of qualities that one needs to aspire to have.

The following are the salutations to the lineage of teachers right from the Lord srIman nArAyaNa himself all the way to srI maNavALa mAmunigaL. The Lord Himself considers srI maNavALa mAmunigaL to be his AchArya (evidenced by the salutation, that was composed by ranganAthA himself). Hence, the lineage completes a full circle with the Lord at the top of the list, and the circle completed by the relationship between the Lord and srImaNavAlAmamunigaL.The liniage is as follows

1. srIman nArAyaNa (Lord ranganAtha)
2. srI ranganAyakith thAyAr
3. srI viSvaksEna
4. srI nammAzhvAr (srI saTakOpa)
5. srIman nAdha muni
6. srI puNdarIkAkshar (srI uyyakkoNdAr)
7. srI rAma miShra (srI maNakkAl nambi)
8. srIman yAmuna muni (srI AlavandhAr)
9. srI mahApUrNa (srI periya nambi)
10. srI rAmAnuja (emperumAnAr)
11. srI embAr (srI gOvinda bhattar)
12. srI parAsara bhattar (11a. srI kUrattAzhvAn)
13. srI nanjIyar
14. srI nampiLLai
15. srI vadakku-th-thiruveedhip piLLai
16. srI piLLai lOkAchAriAr (15b. srI periyavAchchAn piLLai)
17. srI thiruvAymozhip piLLai
18. srI maNavALa mAmunigaL
19. back to Lord ranganAthaNote: srI. kUrattAzhvAn and srI periyavAchchAn piLLai are in the literal sense, not part of the guruparampara lineage. However, many elders have included their salutations too in the lineage, given their stature and prominence. Given the goal of reciting/meditating upon the guruparampara, the more AchAryAs that we can meditate upon, the better for us. Hence, the two salutations are included.
Every day, our AchAryAs advise us to medidate upon our guruparampara. In many cases, one’s direct guruparmpara does not go through the lineage as mentioned above, and usually branches after rAmAnuja.
Especially for descendants and/or shisyAs of the 74 simhAsanAdhipathis established by rAmAnuja, the
guruparampara will start with the current AchAryan, his AchAryan, his AchAryan and so on till it reaches rAmAnuja, and after that, it is common for everyone. For example, for descendants and/orfollowers of one of 
the branches of the thirumalai anandAnpiLLai AchArya purusha family (that are descendants of ananthAzhvAn),
the AchArya parampara goes through srI thirumalai anandAnpiLLai krisNhamAchAriAr (current AchArya), his AchAryA and so on, till srI anantAzhvAn, then srI aruLAlap perumAL emperumAnAr, and then rAmAnuja, then periya nambi, AlavandhAr and so on till perumAL.

In such cases, elders suggest the following

1. do the meditation of the guruparampara in the ascending and descending order
2. for the descending order, meditate/recite in the order as given below - i.e. perumAL through emperumAnAr through maNavALa mAmunigaL
3. for the ascending order, meditate upon one’s immediate AchAryA, His AchArya, and so on till emperumAnAr, and then follow the common path (i.e. periya nambi, AlavAndhAr etc.. through perumAL)


We hope that you find the following useful in remembering our great AchAryAs. If you find any mistakes in the transliteration, please inform us so that we can correct the mistake.


srI ranganAthar
srI sthanABharaNam thEja: srIrangESayam AsrayE |
chinthAmaNimivOdhBhAntham uthsangE anantha BhOgina: ||


srIranga nAyaki (periya pirAtti)
nama: srIranga nAyakyai yadhBrUviBrama Bethatha: | ISESithavya vaiShamya nimnOnnathamidham jagath ||

vishvaksEna
srIranga chandiramasa mindirayaa viharththum vinyasya visva chidhacinnayanAdhikAram |
yO nirvahathya nisa manguli mudrayaiva sEnAnyamanya vimukhAsthama sisriyAma ||

nammAzhvAr
mAthA pithA yuvathayas thanayaa viBhUthis sarvam yadhEva niyamEna madhanvayAnAm |
aadhyasya na: kulapathE: vakuLABhirAmam srImath thadhanGri yugaLam praNamAmi mUrDhnaa ||

srIman nAdhamuni
namO achinthyAdh BhuthAklishta gnyAna vairAgya rASayE |
nAdhAya munayE agADha Bhagavadh Bhakti sinDhavE ||


srI uyya-k-koNdAr
nama: pankaja nEthrAya nATha: srI pAdha pankajE |
nyasyath sarva BarAyAsmath kulanAThAya DhImathE ||srI maNak-k-Al nambi
ayathnathO yAmunamAthmadhAsam aLarkka pathrArpaNa niShkrayENa |
ya: krItha vAnAsThitha yauvarAjyam namAmi tham rAmamamEya sathvam ||srI AlavandhAr
yadh padhAm BoruhaDhyAna viDhvasthASESha kalmaSha: |
vasthuthAm upayAthOham yAmunEyam namAmi tham ||


srI periya nambi
kamalApathi kalyANa GuNAmrutha niShEvayA |
pUrNa kAmAya sathatham pUrNAya mahathE nama: ||

srI rAmAnujA
yO nithyam achyutha padhAm bujayugmarukma vyAmOhathas thadhitharANi thruNAya mEnE |
asmad gurOr BhagavthOsya dhayaika sinDhO:
rAmAnujasya charaNau SaraNam prapadhyE ||srI embAr (srI gOvinda jIyar)
rAmAnuja padachchAyA gOvindAhvAna pAyinI |
thadhAyaththa svarUpA sA jIyAn madh viSramasthalI ||


srI kUraththAzhvAn
srI vatsa chinha miSrEBhyO nama ukthi maDhImahi |
yadhukthayas thrayIkaNTE yAnthi maNgaLa sUthrathAm ||
srI parAsara bhaTTar
srI parAsara bhaTTArya: srIrangESa purOhitha: |
srI vatsAnkasutha: srImAn srEyasE mEsthu BhUyasE ||


srI nanjIyar
namO vEdAntha vEdyAya jagan maNgaLa hEthavE |
yasya vAgamruthA sAra pUritham Bhuvanthrayam ||

srI nampiLLai


vEdAnta vEdyAmrtha vAri rASE:
vEdArtha sArAmrutha pUramgryam | AdAya varshanthamaham prapadhyE
kAruNya pUrNam kali vairi dAsam ||


vadak-k-kuth thiruvIdhip piLLai
srI krshNa pAda pAdAbjE namAmi SirasA sadA |
yath pradAdapraBhAvEna sarva sidDhiraBhUn mama ||


srI periyavAchchAn piLLai
srImath krshNasamAhvAya namO yAmuna sUnavE |
yath katAkshaika lakshyANAm sulaBha: srIdharas sadhA ||


srI piLLai lOkAchAriAr
lOkAchArya guravE krshNapAdasya sUnavE |
samsAra BhOKi sandhaShta jIvajIvAthavE nama: ||

  srI thiruvAymozhip piLLai nama: 
  srISaila nAThAya kunthI nagara janmanE |
prasAdhalabdha parama prApya kainkarya SalinE ||


srI maNavALa mAmunigaL
srIsailEsa dayApAtram DheeBhakthyaadhi guNaarNavam |
yatIndrap pravaNam vandhE ramya jAmAtaram munim ||

Sri Ramanuja is the main jewel in our Acharya Lineage. All Sri Vaishnavas, by having a connection to Sri Ramanuja, are linked to God as their first Acharya. The lineage is represented as a necklace of precious gems. It starts with Ramanuja as the central jewel of the pendant among teachers and connects to first Acharya, who is the Lord Himself.


Uniqueness in all the Acharyas messages is they all speak with one voice, all their works will support one another and are true to the Vedas – samskrit vEda and the tamizh vEda. Swami maNavALa mAmunikaL is chronogically the last of the set of AchAryAs known as “poorvAchAryAs” – the primary AchAryAs, or the earlier AchAryAs. The Achaarya parapmara is completed by Lord himself when He symbolically took srI maNavALa mAmunikaL as HIS own Acharya.

Thus, The AchArya Parampara starts and ends with the LORD himself. The fist page shows the depiction of the above lineage in a nice garland.

                   Achaarya Lineage

     1
Sriclhara
(SrimanNarayana)

2
Sri (Maha Lakshmi)

3
Vishvaksena

4
Sattakopaya

5
Nathamuni

6
Pundarikaksha

7
RamaMisra

8
Yamunacharya

9
MahaPurna

10
Sri Ramanuja

9
Embar

8
ParasaraBhattar

7
Nanjeeyar

6
Nampillai

5
Vadakku­ ThimvidhiPillai

4
PillaiLokacharya

3
Thiruvaiymozhi Pillai

2
Manavala Mamuni

1
Sriclhara
(SrimanNarayana)

SRI VISVAKSENA
Sri VisvaksEna, in the divyadEsam of thiru-alli-k-kENi

Salutation (thaniyan):

tulAkathEthi nagarE poorvAshAdA samudhbhavam padmApadhAmbhujAsaktham sEnAdhipamaham bhajE

Srirangachandiramasa mindhirayA viharthum vinyasya vishva chitha chinnayanAdhikAram !yO nirvahathya nisamanguli mut rayaiva senAnyamanyavimukAsthama sisriyAma !!

srI visvaksEna (in tamizh, sEnai mudhanmaiyAr) is the commander in chief of the Lord’s army. He is considered as the sishya of Sri mahAlakshmi (by virtue of his place in the Acharya lineage), and the acharya of srI SatakOpa (nammAzhvAr). Our Lord, Sriman nArAyaNa, the king who rules over all the sentient and insentient beings is considered to be under the control of the dhandam (stick in the hand) of visvaksEna (like a President/Prime minister, who is under the control of his ministers, and the chief of staff of the army). This doesnt mean that the Lord is ruled over by visvaksEna. The Lord has handed over the responsibility of running the day to day activities of the universe to visvaksEna, and thereby has confidence in him to take all decisions. Our teachers explain this concept in a very beautiful style (in tamizh, rasam). TheLord and His consorts (srI dEvi, bhU dEvi, nILa dEvi) are present in the private courtyard that they normally spend time in. Suddenly, without any notice, visvaksEna (who is a old person), enters the courtyard. The consorts of the Lord are taken aback, and they hide themselves under the cot. Our teachers point this out and say that even the Lord and His consorts give abundant respect to His elderly person (visvaksEna) who takes care of all the issues in His kingdom (which is this universe).

Among all the nithyasUris (ever-liberated souls), srI visvaksEna is the first. In every major temple, there is a sanctum sanctorum for visvaksEna, and an idol of visvaksEna. Before the Lord goes out(in ceremonial procession), visvaksEna goes ahead of time in the same route that the Lord will take, and inspects the route to make sure that they are “safe” and fit for the Lord to take. He is the prime representative of the Lord in all occasions. He is found with 4 hands {caturbhuja form – 4 hands containing the shanka, charka, dhanda and the fourth hand showing the sign of wisdom (jnAna mudra) }.

Our teachers teach us that it is srI visvaksEna who taught the deep esoteric concepts (rahasyArtha) of our religion to srI nammAzhvAr.

srI visvaksEnA’s appearance day is in the tamizh month of aippasi (thula, in sanskrit), the star of pooraadam
(uttara aashaada)

The slOka that we all recite before chanting vishNu sahasranAmam – “yasyath viradha vakrAthyA: pArishadyA: parassadham !
vignam nignanthi sadhatham vishvaksenam thamAsrayE !!”
is in fact a prayer to srI visvaksEna to remove all the obstacles that hinder our path of thinking about the Lord.

Prior to most rituals (family rituals like entering a new house, or rituals in the temple like the holy bathing of the Lord), a ritual worship (ArAdhana) is done to srI visvaksEna so that all obstacles to the performance of the main ritual are removed.


Sriman NATHAMUNI

Nathamuni ( Courtesy Srimatham.com)

Salutation:

Vyomna: Parasthath savitham samethya Lakshmya nyogath kurukathiraja: SamanthraRajathvayaMaha yasmai Nathaya thasmai munaye Namosthu

namO achintya adhbutha akliShta jnAna vairAgya rASayE
nAdAya munayE agaadha bhagavad bhakti sindhavE”

The following are excerpts from two common slOkAs that we recite everyday:

lakshmI nAdha samArambhAm nAtha yAmuna madhyamAm” (With the consort of Lakshmi in the beginning, and srI nAthamuni and yAmuna muni in the middle”

nAthO pajzam pravrutham bahupir upAsaitham yAmunEya prapanndhai:
Thratham samyak yathinrairitham akila thama: karsananum num”

The above two slOkAs state that srIman nAthamuni occupies a central role in the spread of the srIvaishNava sampradAya. Even though the srIvaishNava religion has existed from time immemorial, it has become prevalent among many people only after srIman nAthamuni – this is said by svAmi vEdAnta dEsika “nAthOpajzam praviruththam”, and srI maNavALa mAmunikaL – “aruL peRRa nAthamuni mudhalaam nam dEsikarai allaal pEdhai manamE uNdO pEsu” {oh confused mind! Is there a lineage of AcharyAs other than the one which starts from srIman nAdhamuni?}

srIman nAthamuni was born in veera nArAyaNa puram (present day kAttu mannAr kOvil, near chidambaram in tamilnadu) to srI Isvara muni, who was the priest at the local temple for the Lord. srI Isvara muni named his son as srI ranganAtha. At the proper age, young ranganAtha was initiated into learning the vEdAs, and proved to be an accomplished learner. He helped his father Isvara muni in performing service at the local temple.

One day, both the father and son took leave of the presiding deity of the temple (srI mannAr), and left for a pilgrimage of holy places north of veera nArAyaNa puram. They went to places like srI mathura, vrindAvan, the yamuna river bank, srI gOvardhana giri, srImad dvAraka, ayOdhyA, sALagrama and badrinath. They lived on the banks of yamuna, doing service to the Lord of the yamuna river bank – yamuna-i-th-thuraivan. One day, srI mannAr (the presiding deity at their homeplace) appeared in their dream and asked them to come back to Him. So, they took leave of the Lord of the yamuna banks, and after pilgrimage of places ahObilam, ghatikAchalam, kAchipuram and srIrangam, returned to their hometown. At their hometown, they performed service at the Lord’s temple by lighting lamps, making garlands and singing sweet songs about the pastimes of the Lord.

One day, as srI ranganAtha was attending to his services, a group of srIvaishNavAs from the western land (mElukOte) came to worship the Lord, and sang 10 songs. The first song started with the word “ArA amudhE” – “Oh! My limitless nectar!”. These 10 songs were incredibly beautiful and thoughtful, and the last song had the phrase “Or AyiraththuL ip-paththum” – these 10 songs among the 1000. Moved by the songs, and curious about them, srI ranganAtha (srI nAthamuni) asked the srIvaishNavAs if they knew the 1000 songs, and who composed them. He wanted to learn all the 1000 songs from them. The srIvaishNavAs replied “Unfortunately, we do not know any more than these 10 songs. We also do not know of anyone who knows all the 1000. These songs have been given to us by our forefathers, and we keep reciting them”, and they left for the next holy place.

After this incident, srI nAthamuni was always immersed in thought about these songs. Suddenly, one day, he realized that there was a word “kurukoor sadagOpan” in the last song, and maybe if he goes to the place kurukoor, he might get more answers. He took leave from the deity of the temple, and reached thiru-k-kurukoor (present day AzhvAr thirunagari, near thiru-nel-vEli, in south tamizhnAdu), and paid his respects to the Lord at the temple there – polindhi ninRa pirAn – “The Lord who gives out radiance”. A person by the name of srI parAnkusa dAsa happened to be there. srI nAthamuni asked him about the songs that he had heard. srI parAnkusa dAsa, who was born in the lineage of a great devotee of nammAzhvAr, the foremost of all devotees of the Lord, replied “These songs are part of thiru-vAy-mozhi. Thiru-vAi-mozhi and other holy compositions were losta long time ago. There is noone who knows them. But, we know the 11 poems of a work called kaNNi-nun-ciRuth-thAmbu. Elders say that if someone learns these 11 poems, and recites them 12,000 times with great devotion and meditation, that person may get the grace of nammAzhvAr.” On hearing this, srI nAthamuni became ecstatic, and with tear filled eyes requested srI parAnkusa dAsa to teach it to him. srI nAthamuni, after learning went the shade

of a tamarind tree (the same tree, under which srI nammAzhvAr lived when he was on this earth), and recited the songs 12,000 times with deep devotion. When he completed reciting them, a voice echoed from the heavens “What do you desire”?. srI nAthamuni immediately realized that it was the voice of srI nammAzhvAr, and said “svAmi! Please give us back thiru-vAy-mozhi and otherholy compositions” with great veneration. svAmi nammAzhvAr took great delight at this request, and through divine powers taught srI nAthamuni not only the holy compositions (divya prabhandham), but also esoteric concepts (rahasyArthAs), the ashtAnga yOga techniques and its meanings.

srI nAthamuni resided in thiru-k-kurukoor for a while, and then left for veera nArAyaNapuram. There, he taught the holy compositions to key disciples, and set them to music and dance. This great tradition of singing the holy compositions with dance and music continues to this day at major temples. It is very accurate to say that without srIman nAthamuni, we will NOT have the great wealth of knowledge we have. Can one even imagine a situation where we do not have these holy compositions?

srI nAthamuni had 11 prominent disciples. They were – srI uyya-k-koNdAr, thiru-k-kurugai kAvalappan, srI piLLai karuNakara dAsar, nambi karuNAkara dAsar, Eru thiru udaiyAr, thiru-k-kaNNamangai ANdAn, vAnamAmalai deivanAyaka ANdAn, uruputtUrAr Achchan, sokaththu AzhvAn, keezhai agaththu AzhvAn and mElai agaththu AzhvAn.

He also blessed us with the following works – nyAya tattva sAram, yOga rahasyam and Purusha nirNayam. Unfortunately all the above works are non-existent today.

Sri UYYAKONDAR 
Salutation:
NamasyAm Aravindhaksham Nathabhave Vyavasthitham
Sudhdhasththvamayam SowreravatAramivaparam”

Namah: pankaja nEthraya Natha SripAda PankajE Nyastha SarvaparAyAsmath kulanaadhaaya DhimathE

Life history:

Very little is known about the life history of srI uyya-k-koNdAr, also called srI puNdarIkAksha. What is known is as follows.

srI uyya-k-koNdAr was anointed as the leader of all devotees by srIman nAthamuni. After srIman nAthamuni left for the abode of the Lord, srI uyya-k-koNdAr continued to reach the great concepts (the esoteric meanings, the thiruvAymozhi etc.) to his disciples who included srI rAma miSra (srI maNakkAl nambi). It is known that he anointed srI maNakkAl nambi as the next preceptor. Also, srI uyya-k-koNdAr predicted that a son would be born to srI Isvara Bhattar (another disciple who also happens to be the son of srI nAthamuni), and that this son should be named after the Lord of the banks of the river yamuna - yamunai-th-thuraivan.

srI uyya-k-koNdAr’s place of birth is thiru-veLLarai, a place near srIrangam. He was born on the day of the star kriththika, in the month chaitra. The other names by which he is referred to are – padmakAksha, rajIvAksha and aravindAksha. His prominent disciples were srI maNakkAl nambi, thiru-alli-k-kEni pAn perumAl araiyar, chEtlUr sendAlankAradAsar, kOmadam thiruvinnakappan and ulagaperumAL nangai.

Sri MANAKKAL NAMBI

Salutation:

Anujjitha ZhaMayogama punya Janapadhakam
Asprushtamatha ragam tham Ramam dhurya mupAsmahe”

Bhagavad bhakthi dhukThapthi krthaKadAvaKA hanam
Nimuktha Thapathrithayam SriRamam Saranpa saraye”

ayathnathO yAmunamAthma dAsam, aLarka patrArpaNa nishkrayEna ya:kreethavaan aasthitha yowvarAjyam, namAmi tham rAmam amEya saththvam”

Life History:

svAmi maNakkAl nambi was one of the prominent disciples of srI uyya-k-koNdAr. For 12 years, just as lakshmaNa was serving rAma, srI maNakkAl nambi served srI uyya-k-koNdAr. Especially after srI uyya-k- kondAr’s wife passed away, srI maNakkAl nambi took care of all the household activities at his house. This included taking care of the two little daughters of srI uyya-k-koNdAr.One day, srI maNakkAl nambi was escorting the two little girls from their playground to the house. There was a fairly large puddle of water that the girls could not cross without getting their feet muddy. They were hesitating to cross the puddle. On seeing this, srI maNakkAl nambi lay down, with outstretched hands across the puddle and asked the two small girls to walk on his back so that they wil not get dirty. When they reached home, srI uyya-k-koNdAr first saw the two children. srI maNakkAl nambi was inside the house, doing some chores. srI uyya-k-kondAr asked the girls how they managed to get home without getting their feet muddy as there was so much water left from the rain in the past two days all over the place. The children told him what had transpired. srI uyya-k-koNdAr immediately summonded srI maNakkAl nambi and gently chided him for doing this. He also was so pleased with srI maNakkAl nambi that he taught the esoteric meaning of one of the most important slOkAs in our religion (the dvaya mantra) to him again. After srI uyya-k-kondAr passed away, srI maNakkAl nambi took over the leadership of the devotees, and taught all the esoteric meanings and the holy compositions to his disciples. As predicted by srI uyya-k-koNdAr (and srI nAthamuni), a son was born to srI Isvara muni in the month of aadi in the star of uththarAdam. SrI maNakkAl nambi named the baby as “yamunai-th-thuraivar” (later came to be known as yAmunAcharya).

srI yamunai-th-thuraivan was educated in the proper sAstrAs and the various branches of spiritual knowledge (vEdAs), and got married at the proper time. Later, he was given half the kingdom (of the place where he was residing), and was given the name “ALavandhAr” – the one who came to rule. This incident in his life history will be elaborated upon in the section on srI ALavandAr. He started to rule the kingdom, and generally took little interest in spiritual activities.

srI maNakkAl nambi learned about this, and became sad. srI nAthamuni, and srI uyya-k-koNdAr had passed on to srI maNakkAl nambi the great wealth that is the srIvaishNava religion, and srI yamunai-th-thuraivan, though he was the grandson of srI nAthamuni, was not bothered about this great wealth at all. srI maNakkAl nambi went to the palace to meet the young king, and was not allowed to go near the king. Undeterred, he inquired the kitchen cooks as to what the most favourite dish of the king was. They mentioned that the king liked a green called thUduvaLai (a local green with medicinal properties). srI maNakkAl nambi started to bring this green every day, and the cooks cooked them for the king. This happened for a few months, and suddenly srI maNakkAl nambi stopped giving the greens. After four days of food without his favourite green, the king – yamunai-th-thuraivan asked the cooks what the matter was. The cooks said that an elderly scholar brought them without fail for the past

few months, and suddenly stopped bringing them. The king told that the next time the elderly person comes, he wanted to see him, and ordered the cooks to bring the elderly person to him if he comes. After a few days, srI maNakkAl nambi brought the green again. This time, the cook took them to the king. The king asked “Why were you bringing this for a few months? Is there anything you need from me?. srI maNakkAl nambi replied – “I do not need an wealth from you. I know about the wealth that was handed over by your forefathers. I know where it is hidden, and would like to give it back to you”. Yamunai-th-thuraivan was surprised to hear this, and asked srI maNakkAl nambi about the wealth. srI maNakkAl nambi replied that he had to teach it to yamunai-th-thuraivan over some time. He stayed in the palace, and taught the 18 chapters of srI bhagavad gIta to yamunai-th-thuraivan along with its meanings. After this, he felt that yamunai-th-thuraivan was ready to receive the crown jewel of all the wealth. He took the young king ot SriRangam, and showed him the beautiful Lord who resides there. On seeing the Lord, yamunai-th-thuraivan was moved to tears, and he cried “I have wasted so many years”. He stayed back in srIrangam, and learnt the wealth (all that was taught by srIman nAthamuni to his disciples which was passed along to srI uyya-k-koNdAr and srI maNakkAl nambi) from srI maNakkAl nambi.

When he was ready to leave this earth for the abode of the Lord, srI maNakkAl nambi told yAmunai-th-thuraivan (who had, by now taken the path of ascetics, and was widely known as srI ALavandAr) – “ “You, who is related to SriNathamuni should follow His teachings, propagate it and do not forsake SriRangam”. After this instruction, he left for the abode of the Lord – srIvaikuNTa.

Sri PARASARA BHATTAR 
Salutation:
srI parAsara bhattArya: srI rangEsa purOhitha: |
srIvatsAnka suta srImAn srEyasE mEsthu bhUyasE ||

Life history:

svAmi parAsara Bhattar was one of the twins born to kUrattAzhvAn and AndAL.. Although it is known that he was born in the month of “vrishaba”, and in the star of anurAdha (anushAm, in tamizh), the year of his birth is not accurately known due to conflicting information from various sources. One such year of birth is 1062 A.D. According some other interpretations, it is between 1073 A.D and 10s78 A.D. There are various versions on the duration of his lifespan ranging from 30 years to 90 years.

Parashara, one of the twins- the other one being SrirAma Pillai also known as vEdavyAsa Bhattar- was named by Swami Ramanuja himself in honor of the great sage who wrote ‘Vishnu PuraNa’. That the birth of the twins is attributed to the divine grace of Lord Sriranganatha is seen in the following story. KUrattAzhvAn, foremost among the disciples of Swami Ramanuja, though was very wealthy, came to Srirangam renouncing all his wealth in his native place called Kuram. He and his wife AndAl carried on in their daily life by consuming the food they received in alms after offering the same to the Lord. On one particular

Sri Parasara Bhattar

rainy day, AzhvAn could not go out to collect alms (as was the practice of renounced people in those days – a practice called “uncha vritti”, where a person collected just enough grains to eat for the day from people who were willing to give), and had to go to bed without food. AndAl heard the temple bell ringing announcing the nightly offering of food (‘naivEdyam’) to Lord Sriranganatha and thought to herself - “Lord! You are enjoying your food when your ardent devotee is kept hungry. Is it right on your part? “ . In no time, the priest of the temple knocked on their door with all the temple paraphernalia and prasadam (food that is offered to the Lord, to be eaten by devotees). AzhvAn took just a little bit and gave two morsels to AndAl and sent the rest back. Twins were born to them that year reminding one of the births of Sri Rama and his brothers after their mothers consumed the payasam in the putrakAmEshti yagna conducted by Dasaratha. Because of this, Parashara Bhattar is said to be the son of Sriranganatha Himself. It is said that when he was just a baby, he was taken to the temple and put in a cradle there which was rocked by none other than Sriranganayaki Herself. Bhattar himself has mentioned this in Srirangarajastava (shlOka 17) as “ SrirangarAja kamalApada lAlitatvam”.
When Swami Ramanuja came to the twins’ naming ceremony, Sri Embar brought the babies to show him, reciting
dvaya’ mantra in the their ears to ward off evil. Ramanuja asked of Embar, “There is the fragrance of dvaya mantra near these babies, did you do this?” Embar replied “ Yes. I have been uttering dvaya in their ears for their
safety“. Then Ramanuja said “ You be their AchArya!. Accordingly, Embar a.k.a Govinda Bhattar became their 

AchArya subsequently.

Parashara had the unique privilege of a highly prodigious mind from childhood .When he was just 5 years old, he asked his father why NammAlvAr used mutually contradictory adjectives “siru” (small) and “mA” (big) as in “siru mA manishar” (literally, small big human being) for which AzhvAn replied that it meant that some, though small in build, could be big in knowledge.

Parashara got initiated into the Vedas and divya prabhandham after his upanayanam at the age of eight. He was so fortunate to have been nurtured directly by stalwarts of Srivaishnavism namely Swami Ramanuja himself, KUrattAzhvAn and Embar. He was married to a girl named Akkacci from MahapurnA’s family with the help of Ramanuja’s intervention. Subsequently, he got a son by name Naduvil Tiruvidhi Pillai.


Swami Ramanuja inspired Bhattar to write the highly scholarly commentary ‘bhagavad guna darpaNa” – (the mirror that shows the divine qualities of the Lord) on Sri Vishnusahasranama. In guruparamparAprabhAva (the authoritative, documented history of the life of our teachers), the following vivid description is given of how Parashara won over an advaita vEdAntin in TirunArAyanapuram to bring him to the Srivaishnava fold. There was a very learned and well known vedAntin in TirunArAyanapuram whose fame Bhattar also came to know and got the strong desire to bring him to the vishitAdvaita school of thought. Towards this end, he took Swami Ramanuja’s permission and arrived at TirunArAyanapuram. The vEdAntin had also heard of Bhattar and his intellectual accomplishments. When he arrived, the local people told him that it would be impossible to see him without defeating his associates in intellectual discussions and advised that he go attend the daily feast conducted by the vEdAntin. Bhattar then went to the feast next day and stood next to the vEdAntin and when asked whether he was Bhatta and what he wanted, he answered in the affirmative and said that he had come seeking intellectual debate with the vEdAntin. The vEdAntin agreed to have a debate. Bhattar defeated him after nine continuous days of intense debate. On the tenth day, Bhattar condemned advaita giving a discourse on TirunedundAndaham. The vEdAntin was completely taken away by this and became Bhattar’s desciple immediately. Subsequently the vEdAntin gave up worldy possessions and took up sanyasa and went to see Bhattar in Srirangam. Then Bhattar welcomed him by saying “ nam (our) Jeeyar has come!” and since then the name ‘namjeeyar’ or ‘Nanjiyar’ came to be known.

For some time Bhattar had to leave Srirangam and live in Tirikkottiyur as a protest against a chieftain when he encroached the house of Pillai Pillai AzhvAn in order to build the outer wall of the temple and retuned to Srirangam only after the chieftain’s death.

Bhattar is credited with several original interesting elucidations and interpretations of parts of thedivya prabhandhams, which are popularly known as “Bhattar’s nirvAhams”.
Bhattar wrote twelve works – ten in Samskrita and two in Tamil in addition to a number of individual verses in
Samskrita. The Samskrita works are : AshtaslOki , KriyAdIpa, Bagavadgunadarpana,SrIguNaratnakOsha, Sriranganatha stOtra, Srirangarjastava, TatvaratnAkara, Tatvatraya,Adhyatmakhandadvaya vivarana and
LakshmIkalyana nAtaka. The Tamil works are KaisikapurANa and commentary on a particular stanza of Tirumangai Alvar’s TirunedundAndakam called “Maivannanarungunji”.

Brief description of some of the works follows:

AshtAshlOki: As the very name indicates, this work is in eight verses. Marked by brevity and clarity, this explains the essence of three important secrets of the Srivaishnava religion namely the ashtAkshara, the dvaya and the charamaslOka. The first four verses are devoted to explanation of the ashtAkshara and the next two expound dvaya and the last two, charamaslOka.

Bagavadgunadarpana: This is the masterly commentary on Visnusahasranama which forms partof the AnusAsanaparva of the Mahabharata. In this, Bhattar explains the tattva, hita and purusartha according to the visitadvaita school and brings out the glory of the Supreme Lord as ‘saguna’ Bramha. He also discusses the sarIra- atma-bhava between the universe and the Lord, the state of release, the supremacy of the Lord and his inseparable relation with Sri Mahalakshmi.

SriguNaratnakOsha: This hymn is addressed to Sri comprising 61 stanzas. Drawing profusely from the episode of Sita in the rAmAyana , Bhattar justifies the motherhood of Lakshmi engaging her Lord in a lively and lovely conversation, pacifying the anger of her Lord . The concept of purushkAra between the Lord and the Jiva owes much to the picture of Lakshmi as described by Bhattar in this work.

Sriranganatha stOtra: This is a beautiful lyric in six verses. Known for its candid and clear style this brings out the pangs experienced by an ardent devotee when separated from the chosen deity. Itis said that Bhattar composed this stOtra when he had to go away from Srirangam due to the displeasure he incurred of the Chola chieftain.

Srirangarajastava: This is the longest and the most important stOtra composed by Bhattar. It contains 232 verses and is divided into two sections called Purvasataka and Uttarasataka. The first section deals with glory of Ranganatha including description of the temple, the environs, the Kaveri, and the gardens surrounding the temple. The uttarasataka deals with the supremacy of the Lord, claims of other schools of thought regarding purport of upanisadic texts, the nature of mOksa and the like.

Commentary on Maivannanarunkunji: This is a highly elaborate commentary on a particular stanza of Tirumangai Alvar’s Tirunedundandkam. Bhattar offers a variety of interpretations for this verse in the general context of the entire section which contains 30 stanzas. The interpretations he offers are from different view- points taking each decade as a unit closely connected with one another. These standpoints are those of tirumantra, dvaya and the charamashlOka

Sri NANJEEYAR 
Salutation:
namo vedAnta vedyAya jagatmangaLa hetave yasya vAkamruta sArapUritam bhuvanatrayam

Sri Nanjeeyar was the disciple of Sri Parasara Bhattar, the son of Sri kUrattAzhvAn and the acharya of Sri Nampillai. He was the first acharya to write commentaries for both Thiruvaymozhi as well as prabandhams of other Azhvars. His commentaries are the earliest ones that have a style of explaining each word and phrase that the AzhvArs use in the pAsurams, and then quoting other teachers in detailing the meanings.

Life history:

It is believed that Nanjeeyar lived from 1113 CE to 1208 CE (95 years). He was born in the city of Thirunarayanapuram, near Mysore in Karnataka. He grew up in the town of Kankorai. He was the direct disciple of Parasara Bhattar and it was to him that Bhattar handed over the stewardship of the religion. One of Nanjeeyar’s greatest contributions was the identification (and anointment) of srI nampiLLai as the next leader of the sampradAyam.

Sri Nanjeeyar

Nanjeeyar’s original name was Madhavacharyar. Since he had outstanding knowledge of the Vedantas, he was generally referred to as “vEdAnti. He was renowned as an acharya in the Advaitic tradition initially. Swami Ramanuja, before leaving this world called Bhattar and told him about Vedanti and asked that Bhattar correct him and being him into the Srivaishnava fold. This shows the greatness of Nanjeeyar. Ramanuja had already done a similar act with the advaitin Yajnamurti, and gave him the name Arulala Perumal Emperumanar. However, due to old age Ramanuja was unable to do the same with Madhavacharyar and therefore gave the task to Bhattar.

As Vedanti, Nanjeeyar lived with great fame in Thirunarayanapuram. Once a Brahmin from Srirangam met him and told him about Bhattar’s greatness. From that time on, Vedanti was eager to meet Bhattar. When the brahmin met Bhattar and told him the incident, Bhattar aked him what he told Vedanti. The Brahmin replied that he told Vedanti that Bhattar knew all sastras. Bhattar then told the Brahmin that he should have told Vedanti that Bhattar also knew Thirunedunthandagam. The next time the Brahmin met Vedanti he repeated that to him. Vedanti was then wondering about this work that he had not come across before.

Bhattar then later traveled to Thirunarayanapuram to challenge Vedanti. He went there in a palanquin, surrounded by his disciples, in a procession. Upon seeing that the local people told Bhattar that he would not be able to meet Vedanti if he went like that. They advised him that Madhavacharyar was in the habit of feeding brahmins each day and if he went as one of those brahmins, he will able to meet him quickly. Therefore, Bhattar dressed as a poor brahmin and went to his place. There Bhattar met Madhavacharyar who asked him why he was waiting there. Bhattar replied that he was waiting for some alms. Madhavacharyar asked him why he was not eating with the other brahmins then. Bhattar replied that he did not come there for food but that he wanted the alm of philosophical debate. Madhavacharyar instantly recognized that it was Bhattar who was thus challenging him.

He accepted the challenge and a debate raged for nine days between them. On the tenth day, Vedanti agreed that he had lost and that the interpretation of the Vedas according to Visistadvaitham was the true philosophy. He surrendered at the divine feet of Bhattar who then performed pancha samskaram to him and returned to Srirangam.Madhavacharyar then continued to live in Thirunarayanapuram with his two wives and all his wealth. Once, a few brahmins came to his house and his wives sent them away without food. Upon returning to his houe and hearing the news, Madhavacharyar grew greatly dejected with his wives in their failure to feed the poor. He therefore divided his wealth into three portions, gave two of the portions to his wives and took one portion to give to Bhattar for service to the Lord. He then renounced this world and took sanyashrama dharma and left for Srirangam to meet Bhattar. 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக