சனி, 19 மார்ச், 2016

விஷ்ணு ஸஹஸ்ர நாமாவளி (பகுதி - 1)

ராதே கிருஷ்ணா 19-03-2016
விஷ்ணு ஸஹஸ்ர நாமாவளி  (பகுதி - 1)


No
Sanskrit Name
Name Mantra
English Name
Meaning
1.
विश्वम्
ॐ विश्वस्मै नमः।
Vishvam
The Lord Who is the Universe Itself
2.
विष्णु
ॐ विष्णवे नमः।
Vishnu
The Lord Who Pervades Everywhere
3.
वषट्कार
ॐ वषट्काराय नमः।
Vashatkara
The Lord Who is Invoked for Oblations
4.
भूतभव्यभवत्प्रभुः
ॐ भूतभव्यभवत्प्रभवे नमः।
Bhootabhavya-bhavat-prabhuh
The Lord of Past, Present and Future
5.
भूतकृत
ॐ भूतकृते नमः।
Bhoota-krit
The Creator of All Creatures
6.
भूतभृत
ॐ भूतभृते नमः।
Bhoota-bhrit
The Lord Who Nourishes All Creatures
7.
भाव
ॐ भावाय नमः।
Bhava
The Absolute Existence
8.
भूतात्मा
ॐ भूतात्मने नमः।
Bhootatma
The Lord Who is the Soul of Every Being in the Universe
9.
भूतभावन
ॐ भूतभावनाय नमः।
Bhootabhavana
The Lord Who Nurtures Every Being in the Universe
10.
पूतात्मा
ॐ पूतात्मने नमः।
Pootatma
The Lord With an Extremely Pure Essence
11.
परमात्मा
ॐ परमात्मने नमः।
Paramatma
The Supreme Soul
12.
मुक्तानां परमागतिः
ॐ मुक्तानां परमगतये नमः।
Muktanam Parama Gatih
The Ultimate Range of the Liberated
13.
अव्ययः
ॐ अव्ययाय नमः।
Avyayah
The Lord Who is Always Same
14.
पुरुषः
ॐ पुरुषाय नमः।
Purushah
The Lord Who is Inside Every Body
15.
साक्षी
ॐ साक्षिणे नमः।
Sakshi
The Lord Who is the Witness of Everything that Happens
16.
क्षेत्रज्ञः
ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः।
Kshetragyah
The Knower of the Field
17.
अक्षर
ॐ अक्षराय नमः।
Akshara
The Undecaying
18.
योगः
ॐ योगाय नमः।
Yogah
The Lord Who is Realized Through Yoga
19.
योगविदां नेता
ॐ योगविदां नेत्रे नमः।
Yoga-vidaam Neta
The Lord Who is the Leader of All Those Who Know Yoga
20.
प्रधानपुरुषेश्वर
ॐ प्रधानपुरुषेश्वराय नमः।
Pradhana-Purusheshwara
The One Who is the Lord of Nature and Beings
21.
नारसिंहवपुः
ॐ नारसिंहवपुषे नमः।
Narasimha Vapuh
The Lord Whose Form is Man-Lion
22.
श्रीमान्
ॐ श्रीमते नमः।
Shriman
The Lord Who is Always With Sri (Lakshmi)
23.
केशव
ॐ केशवाय नमः।
Keshava
The Lord Who has Beautiful Locks of Hair
24.
पुरुषोत्तम
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः।
Purushottama
The Supreme Controller
25.
सर्व
ॐ सर्वस्मै नमः।
Sarwa
The Lord Who is Everything
26.
शर्व
ॐ शर्वाय नमः।
Sharva
The Lord Who Destroys Everything When the Deluge comes
27.
शिव
ॐ शिवाय नमः।
Shiva
The Lord Who is Eternally Pure
28.
स्थाणु
ॐ स्थाणवे नमः।
Sthanu
The Immovable
29.
भूतादि
ॐ भूतादये नमः।
Bhootadi
The Lord From Whom All the Beings Evolved
30.
निधिरव्यय
ॐ निधये अव्ययाय नमः।
Nidhiravyaya
The Imperishable Treasure
31.
सम्भव
ॐ सम्भवाय नमः।
Sambhava
The One Who is All that Happens
32.
भावन
ॐ भावनाय नमः।
Bhavana
The Lord Who Gives Everything to His Devotees
33.
भर्ता
ॐ भर्त्रे नमः।
Bharta
The Lord Who Governs the Entire Living World
34.
प्रभव
ॐ प्रभवाय नमः।
Prabhava
The Lord in Whom All Things were Born
35.
प्रभु
ॐ प्रभवे नमः।
Prabhu
The Almighty Lord
36.
ईश्वर
ॐ ईश्वराय नमः।
Ishwara
The Lord Who Controls and Rules All Beings
37.
स्वयम्भू
ॐ स्वयम्भुवे नमः।
Swayambhu
The Lord Who Manifests from Himself
38.
शम्भु
ॐ शम्भवे नमः।
Shambhu
The Bestower of Happiness
39.
आदित्य
ॐ आदित्याय नमः।
Aditya
The Sun or The son of Aditi
40.
पुष्कराक्ष
ॐ पुष्कराक्षाय नमः।
Pushkaraksha
The Lord Who has Lotus Like Eyes
41.
महास्वन
ॐ महास्वनाय नमः।
Mahaswana
The Lord Who has a Thundering Voice
42.
अनादिनिधन
ॐ अनादिनिधनाय नमः।
Anadinidhana
The Lord Without Origin or End
43.
धाता
ॐ धात्रे नमः।
Dhata
The Lord Who Supports All Fields of Experience
44.
विधाता
ॐ विधात्रे नमः।
Vidhata
The Lord Who Creates All Actions and Their Results
45.
धातुरुत्तम
ॐ धातुरुत्तमाय नमः।
Dhaturuttama
The Lord Who is Greater than the Creator (Brahma)
46.
अप्रमेय
ॐ अप्रमेयाय नमः।
Aprameya
The Lord Who is Beyond Rules, Regulations and Definitions
47.
हृषीकेश
ॐ हृषीकेशाय नमः।
Hrishikesha
The Lord of Senses
48.
पद्मनाभ
ॐ पद्मनाभाय नमः।
Padmanabha
The Lord Who has a Lotus (From Which the World Evolved) Growing on his Belly
49.
अमरप्रभु
ॐ अमरप्रभवे नमः।
Amara Prabhu
The Lord of Immortals
50.
विश्वकर्मा
ॐ विश्वकर्मणे नमः।
Vishwa-Karma
The Creator of the Universe
51.
मनु
ॐ मनवे नमः।
Manu
The Lord Who Thinks (Worries) of Everything
52.
त्वष्टा
ॐ त्वष्ट्रे नमः।
Twashta
The Lord Who Makes Huge Things Small
53.
स्थविष्ठ
ॐ स्थविष्ठाय नमः।
Sthavishtha
The Supremely Gross
54.
स्थविरो ध्रुव
ॐ स्थविराय ध्रुवाय नमः।
Sthaviro-Dhruva
The Lord Who is Ancient and Permanent
55.
अग्राह्य
ॐ अग्रह्याय नमः।
Agrahya
The Lord Who is Not Perceived Sensually
56.
शाश्वत
ॐ शाश्वताय नमः।
Sashwata
The Lord Who Always Remains the Same
57.
कृष्ण
ॐ कृष्णाय नमः।
Krishna
The Lord Whose Complexion is Dark
58.
लोहिताक्ष
ॐ लोहिताक्षाय नमः।
Lohitaksha
The Lord Who has Red Eyes
59.
प्रतर्दन
ॐ प्रतर्दनाय नमः।
Pratardana
The Destroyer in Deluge
60.
प्रभूत
ॐ प्रभूताय नमः।
Prabhoota
The Lord Who is Full of Wealth and Knowledge
61.
त्रिककुब्धाम
ॐ त्रिककुब्धाम्ने नमः।
Trika-Kubdhama
The Lord of all Directions
62.
पवित्रं
ॐ पवित्राय नमः।
Pavitram
The Lord Who Gives Purity to the Heart
63.
मङ्गलंपरम्
ॐ मङ्गलाय परस्मै नमः।
Mangalam-Param
The Supreme Auspiciousness
64.
ईशान
ॐ ईशानाय नमः।
Ishana
The Lord Who Rules Over Everything
65.
प्राणद
ॐ प्राणदाय नमः।
Pranada
The Bestower of Vital Breaths
66.
प्राण
ॐ प्राणाय नमः।
Prana
The Lord Who is the Soul
67.
ज्येष्ठ
ॐ ज्येष्ठाय नमः।
Jyeshtha
The Lord Who is Elder to All Others
68.
श्रेष्ठ
ॐ श्रेष्ठाय नमः।
Shreshtha
The Lord Who is Better Than All Others
69.
प्रजापति
ॐ प्रजापतये नमः।
Prajapati
The One Who is the Chief of All Human Beings
70.
हिरण्यगर्भ
ॐ हिरण्यगर्भाय नमः।
Hiranyagarbha
The Lord Who Dwells in the Womb of the World
71.
भूगर्भ
ॐ भूगर्भाय नमः।
Bhoogarbha
The Lord Who Carries the Earth Within Himself
72.
माधव
ॐ माधवाय नमः।
Madhava
The Lord Who is the Consort of Lakshmi
73.
मधुसूदन
ॐ मधुसूदनाय नमः।
Madhusudana
Destroyer of the Demon Madhu
74.
ईश्वर
ॐ ईश्वराय नमः।
Ishwara
The Contoller
75.
विक्रमी
ॐ विक्रमिणे नमः।
Vikrami
The Lord Who has Valour
76.
धन्वी
ॐ धन्विने नमः।
Dhanvi
The Lord Who is the Supreme Archer
77.
मेधावी
ॐ मेधाविने नमः।
Medhavi
The Lord Who is the Supreme Intelligence
78.
विक्रम
ॐ विक्रमाय नमः।
Vikrama
The Lord Who has Measured the Worlds
79.
क्रम
ॐ क्रमाय नमः।
Krama
The Lord Who has Spread Everywhere
80.
अनुत्तम
ॐ अनुत्तमाय नमः।
Anuttama
The Lord Who Does Not Have Anybody Better Than Him
81.
दुराधर्ष
ॐ दुराधर्षाय नमः।
Duradharsha
The Lord Who Cannot be Attacked Successfully
82.
कृतज्ञ
ॐ कृतज्ञाय नमः।
Kritagya
The Lord Who Knows Good and Bad of All Beings
83.
कृति
ॐ कृतये नमः।
Kriti
The Lord Who Rewards All Our Actions
84.
आत्मवान्
ॐ आत्मवते नमः।
Atmavan
The Self in All Beings
85.
सुरेश
ॐ सुरेशाय नमः।
Suresha
The One Who is the Lord of All Gods
86.
शरणम
ॐ शरणाय नमः।
Sharanam
The Refuge
87.
शर्म
ॐ शर्मणे नमः।
Sharma
The Lord Who is Himself Infinite Bliss
88.
विश्वरेता
ॐ विश्वरेतसे नमः।
Vishwareta
The Lord Who is the Seed of This Universe
89.
प्रजाभव
ॐ प्रजाभवाय नमः।
Prajhabhava
The Lord Who is the Reason for Existence of Human Beings
90.
अह
ॐ अन्हे नमः।
Aha
The Lord Who is as Bright as the Day
91.
सम्वत्सर
ॐ संवत्सराय नमः।
Samvatsara
The Lord Who is Personification of the Year
92.
व्याल
ॐ व्यालाय नमः।
Vyala
The Lord Who Cannot be Caught Like the Great Serpent
93.
प्रत्यय
ॐ प्रत्ययाय नमः।
Pratyaya
The Lord Who is Personification of Knowledge
94.
सर्वदर्शन
ॐ सर्वदर्शनाय नमः।
Sarvadarshana
The Lord Who Sees (Knows) Everything
95.
अज
ॐ अजाय नमः।
Aja
The Lord Who Does Not Have Birth
96.
सर्वेश्वर
ॐ सर्वेश्वराय नमः।
Sarveshwara
The Lord of All
97.
सिद्ध
ॐ सिद्धाय नमः।
Siddha
The Lord Who is Always Everywhere
98.
सिद्धि
ॐ सिद्धये नमः।
Siddhi
The Lord Who is the Desirable Effect of Everything
99.
सर्वादि
ॐ सर्वादये नमः।
Sarvadi
The Lord Who is the Primary Reason for Everything
100.
अच्युत
ॐ अच्युताय नमः।
Achyuta
The Lord Who Does Not Slip
101.
वृषाकपि
ॐ वृषाकपये नमः।
Vrishakapi
The Lord Who is the Personification of Dharma and Varaha
102.
अमेयात्मा
ॐ अमेयात्मने नमः।
Ameyatma
The Lord Whose Stature Cannot be Measured
103.
सर्वयोगविनिःसृत
ॐ सर्वयोगविनिःसृताय नमः।
Sarva Yogavinih Srita
The Lord Who is Known by All Yogas
104.
वसु
ॐ वसवे नमः।
Vasu
The Lord Who Lives in Every Being
105.
वसुमना
ॐ वसुमनसे नमः।
Vasumana
The Lord Who has a Good Heart
106.
सत्य
ॐ सत्याय नमः।
Satya
The Lord Who is Truth Personified
107.
समात्मा
ॐ समात्मने नमः।
Samatma
The Lord Who is the Same in All
108.
सम्मित
ॐ सम्मिताय नमः।
Sammita
The Unlimited in All
109.
सम
ॐ समाय नमः।
Sama
The Lord Who is Unchanging at All Times
110.
अमोघ
ॐ अमोघाय नमः।
Amogha
Ever Useful
111.
पुण्डरीकाक्ष
ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः।
Pundarikaksha
Pervading the Lotus of the Heart
112.
वृषकर्मा
ॐ वृषकर्मणे नमः।
Vrishakarma
The Lord Whose Every Act is Righteous
113.
वृषाकृति
ॐ वृषाकृतये नमः।
Vrishakriti
The Lord Who is Born to Uphold Dharma
114.
रुद्र
ॐ रुद्राय नमः।
Rudra
The Lord Who Drives Away Sadness and the Reasons for it
115.
बहुशिरा
ॐ बहुशिरसे नमः।
Bahushira
The Lord Who has Many Heads
116.
बभ्रु
ॐ बभ्रवे नमः।
Babhru
The Lord Who Carries the Worlds
117.
विश्वयोनि
ॐ विश्वयोनये नमः।
Vishwayoni
The Source of the Universe
118.
शुचिश्रवा
ॐ शुचिश्रवसे नमः।
Suchishrava
The Lord Who has Beautiful, Sacred Names
119.
अमृत
ॐ अमृताय नमः।
Amrita
The Lord Who is Immortal
120.
शाश्वतस्थाणु
ॐ शाश्वतस्थाणवे नमः।
Shashwata Sthanu
The Lord Who is Permanent and Unmovable
121.
वरारोह
ॐ वरारोहाय नमः।
Vararoha
The Most Glorious Destination
122.
महातपा
ॐ महातपसे नमः।
Mahatapa
The Lord Who is Extremely Knowledgeable
123.
सर्वग
ॐ सर्वगाय नमः।
Sarvaga
All pervading
124.
सर्वविद्भानु
ॐ सर्वविद्भानवे नमः।
Sarvavidbhanu
All Knowing and Effulgent
125.
विश्वक्सेन
ॐ विश्वक्सेनाय नमः।
Vishvaksena
The Lord Who Attacks the Armies of Demons from All Directions
126.
जनार्दन
ॐ जनार्दनाय नमः।
Janardana
The Lord Who Troubles Bad People
127.
वेद
ॐ वेदाय नमः।
Veda
The Lord Who is the Vedas
128.
वेदविद
ॐ वेदविदे नमः।
Vedavida
The Lord Who Knower of the Vedas
129.
अव्यङ्ग
ॐ अव्यङ्गाय नमः।
Avyanga
The Perfect
130.
वेदाङ्ग
ॐ वेदाङ्गाय नमः।
Vedanga
The Lord Whose Limbs are the Vedas
131.
वेदवित्
ॐ वेदविदे नमः।
Vedavit
The Lord Who Contemplates Upon the Vedas
132.
कवि
ॐ कवये नमः।
Kavi
The Lord Who Sees (Knows) Everything
133.
लोकाध्यक्ष
ॐ लोकाध्यक्षाय नमः।
Lokadhyaksha
The Lord Who Presides Over the Universe
134.
सुराध्यक्ष
ॐ सुराध्यक्षाय नमः।
Suradhyaksha
The Lord Who Presides Over All Devas
135.
धर्माध्यक्ष
ॐ धर्माध्यक्षाय नमः।
Dharmadhyaksha
The Lord Who Presides Over Darma
136.
कृताकृत
ॐ कृताकृताय नमः।
KritaKrita
The Lord Who is the Means and Result of Everything
137.
चतुरात्मा
ॐ चतुरात्मने नमः।
Chaturatma
The Lord Who is Fourfold in His Nature
138.
चतुर्व्यूह
ॐ चतुर्व्यूहाय नमः।
Chaturvyuha
The Lord of Four Manifestations
139.
चतुर्दंष्ट्र
ॐ चतुर्द्रंष्त्राय नमः।
Chaturdamshtra
The Lord Who has Four Horns
140.
चतुर्भुज
ॐ चतुर्भुजाय नमः।
Chaturbhuja
The Lord Who has Four Hands
141.
भ्राजिष्णु
ॐ भ्राजिष्णवे नमः।
Bhrajishnu
The Lord Who is the Radiant
142.
भोजनं
ॐ भोजनाय नमः।
Bhojanam
The Lord Who is in the Form Which can be Enjoyed Like Food
143.
भोक्ता
ॐ भोक्त्रे नमः।
Bhokta
The Lord Who is the consumer of nature
144.
सहिष्णु
ॐ सहिष्णवे नमः।
Sahishnu
The Lord Who can Suffer Patiently
145.
जगदादिज
ॐ जगदादिजाय नमः।
Jagadadija
The Lord Who was Born Before the World
146.
अनघ
ॐ अनघाय नमः।
Anagha
The Lord Who is Sinless
147.
विजय
ॐ विजयाय नमः।
Vijaya
The Lord Who is Victorious
148.
जेता
ॐ जेत्रे नमः।
Jeta
The Lord Who is Ever-Successful
149.
विश्वयोनि
ॐ विश्वयोनये नमः।
Vishwayoni
The Lord Who is the Universal source
150.
पुनर्वसु
ॐ पुनर्वसवे नमः।
Punarvasu
The Repeated Dweller in the Bodies
151.
उपेन्द्र
ॐ उपेन्द्राय नमः।
Upendra
The Younger Brother of Indra
152.
वामन
ॐ वामनाय नमः।
Vamana
The Lord with a Dwarf Body
153.
प्रांशु
ॐ प्रांशवे नमः।
Pramshu
The Lord With a Huge Body
154.
अमोघ
ॐ अमोघाय नमः।
Amogha
The Lord Whose Acts are for a Great Purpose
155.
शुचि
ॐ शुचये नमः।
Suchi
The Lord Who is Spotlessly Clean
156.
उर्जित
ॐ उर्जिताय नमः।
Urjita
The Lord Who is Very Powerful
157.
अतीन्द्र
ॐ अतीन्द्राय नमः।
Ateendra
The Lord Who is Above Indra
158.
संग्रह
ॐ सङ्ग्रहाय नमः।
Sangraha
The Lord Who Holds Everything Together
159.
सर्ग
ॐ सर्गाय नमः।
Sarga
The Lord Who Creates the World From Himself
160.
धृतात्मा
ॐ धृतात्मने नमः।
Dhritatma
The Lord Who Established in Himself
161.
नियम
ॐ नियमाय नमः।
Niyama
The Appointing Authority
162.
यम
ॐ यमाय नमः।
Yama
The Administrator
163.
वेद्य
ॐ वेद्याय नमः।
Vedya
The Lord Who can be Known
164.
वैद्य
ॐ वैद्याय नमः।
Vaidya
The Lord Who is Knower of all Lores
165.
सदायोगी
ॐ सदायोगिने नमः।
Sadayogi
The Lord Who is Always in Yoga
166.
वीरहा
ॐ वीरघ्ने नमः।
Veeraha
The Lord Who is the Slayer of Valiant Demons
167.
माधव
ॐ माधवाय नमः।
Madhava
The Lord Who is the Lord of Knowledge
168.
मधु
ॐ मधवे नमः।
Madhu
The Lord Who is Like Honey
169.
अतीन्द्रिय
ॐ अतीन्द्रियाय नमः।
Atindriya
The Lord Who is Beyond the Sense Organs
170.
महामाय
ॐ महामायाय नमः।
Mahamaya
The Great Illusionist
171.
महोत्साह
ॐ महोत्साहाय नमः।
Mahotsaha
The Lord Who has Great Enthusiasm
172.
महाबल
ॐ महाबलाय नमः।
Mahabala
The Lord Who is Very Strong
173.
महाबुद्धि
ॐ महाबुधाय नमः।
Mahabuddhi
The Lord Who has Tremendous Knowledge
174.
महावीर्य
ॐ महावीराय नमः।
Mahaveerya
The Lord of Great Energy
175.
महाशक्ति
ॐ महाशक्तये नमः।
Mahashakti
The Lord of Superior Strength
176.
महाद्युति
ॐ महाद्युतये नमः।
Mahadyuti
The Lord Who has Great Luster
177.
अनिर्देश्यवपु
ॐ अनिर्देश्यवपुषे नमः।
Anirdeshyavapu
The Lord of Indefinable Form
178.
श्रीमान
ॐ श्रीमते नमः।
Shrimana
The Lord of All Prosperity
179.
अमेयात्मा
ॐ अमेयत्मने नमः।
Ameyatma
The Lord whose Essence is Immeasurable
180.
महाद्रिधृक्
ॐ महाद्रिधृशे नमः।
Mahadridhrik
The Lord Who Lifted Large Mountains
181.
महेष्वास
ॐ महेश्वासाय नमः।
Maheshvasa
Wielder of Mighty Bow
182.
महीभर्ता
ॐ महीभर्त्रे नमः।
Maheebharta
The Supporter of Earth
183.
श्रीनिवास
ॐ श्रीनिवासाय नमः।
Shrinivasa
The Permanent Abode of Shree
184.
सतांगति
ॐ सतांगतये नमः।
Satamgati
The Goal for All Virtuous People
185.
अनिरुद्ध
ॐ अनिरुद्धाय नमः।
Aniruddha
The Lord Who Cannot be Obstructed
186.
सुरानन्द
ॐ सुरानन्दाय नमः।
Surananda
The Lord Who Gives Out Happiness
187.
गोविन्द
ॐ गोविन्दाय नमः।
Govinda
The Protector of the Cows
188.
गोविदांपति
ॐ गोविदांपतये नमः।
Govidampati
Lord of the Wise
189.
मरीचि
ॐ मरीचये नमः।
Mareechi
The Effulgent
190.
दमन
ॐ दमनाय नमः।
Damana
The Subduer
191.
हंस
ॐ हंसाय नमः।
Hamsa
Destroyer of Fear
192.
सुपर्ण
ॐ सुपर्णाय नमः।
Suparna
The Lord Who has Beautiful Wings
193.
भुजगोत्तम
ॐ भुजगोत्तमाय नमः।
Bhujagottama
The Lord Who is Excellant Among reptiles
194.
हिरण्यनाभ
ॐ हिरण्यनाभाय नमः।
Hiranyanabha
The Lord Who has a Golden Navel
195.
सुतपा
ॐ सुतपसे नमः।
Sutapa
The Lord Who has done Great Penance
196.
पद्मनाभ
ॐ पद्मनाभाय नमः।
Padmanabha
The Lord Having a Navel With the Lotus
197.
प्रजापति
ॐ प्रजापतये नमः।
Prajapati
The Lord Who is the Chief of People
198.
अमृत्यु
ॐ अमृत्यवे नमः।
Amrityu
The Lord Who does not Have Death
199.
सर्वदृक्
ॐ सर्वदृशे नमः।
Sarvadrik
The Lord Who sees Everything
200.
सिंह
ॐ सिंहाय नमः।
Simha
The Destroyer of sins
201.
सन्धाता
ॐ सन्धाद्ते नमः।
Sandhata
The Regulator
202.
सन्धिमान्
ॐ सन्धिमते नमः।
Sandhiman
The Lord Who Seems to be Conditioned
203.
स्थिर
ॐ स्थिराय नमः।
Sthira
The Lord Who is Constant
204.
अज
ॐ अजाय नमः।
Aja
The Lord Who Takes the Form of Aja, Brahma
205.
दुर्मर्षण
ॐ दुर्मर्षणाय नमः।
Durmarshana
The Lord Who cannot be vanquished
206.
शास्ता
ॐ शास्त्रे नमः।
Shasta
The Lord Who Rules Over the Universe
207.
विश्रुतात्मा
ॐ विश्रुतात्मने नमः।
Vishrutatma
The Lord Who is Called Atma in the Vedas
208.
सुरारिहा
ॐ सुरारिघ्ने नमः।
Surariha
Destroyer of the Enemies of the Devas
209.
गुरु
ॐ गुरुवे नमः।
Guru
The Lord Who is a Teacher of All Knowledge
210.
गुरुतम
ॐ गुरुतमाय नमः।
Gurutama
The Lord Who is the Teacher of Teachers
211.
धाम
ॐ धाम्ने नमः।
Dhama
Supreme Abode of All
212.
सत्य
ॐ सत्याय नमः।
Satya
The Lord Who is Himself the Truth
213.
सत्यपराक्रम
ॐ सत्यपराक्रमाय नमः।
Satyaparakrama
The Lord Who has a Truthful Valour
214.
निमिष
ॐ निमिषाय नमः।
Nimisha
The Lord Who has Closed Eyes in Contemplation
215.
अनिमिष
ॐ अनिमिषाय नमः।
Animisha
The Lord Remains Unwinking; Ever Knowing
216.
स्रग्वी
ॐ स्रग्वीणे नमः।
Sragvi
The Lord Who Always Wears a Garland of Undecaying Flowers
217.
वाचस्पतिउदारधी
ॐ वाचस्पतयेउदारधिये नमः।
Vachaspati Udaradhi
The Lord of Eloquent Speech and of Noble Thought
218.
अग्रणी
ॐ अग्रण्ये नमः।
Agrani
The Lord Who Guides Us to the Peak
219.
ग्रामणी
ॐ ग्रामण्ये नमः।
Gramani
The Lord Who Leads the Flock
220.
श्रीमान्
ॐ श्रीमते नमः।
Shriman
The possessor of Light, Effulgence, Glory
221.
न्याय
ॐ न्यायाय नमः।
Nyaya
The Lord Who is Justice
222.
नेता
ॐ नेत्रे नमः।
Neta
The Lord Who is the Leader of the World
223.
समीरण
ॐ समीरणाय नमः।
Sameerana
The Lord Who in the Form of Wind Makes Beings Move
224.
सहस्रमूर्धा
ॐ सहस्रमूर्ध्ने नमः।
Sahasra Moordha
The Lord Who has Countless Heads
225.
विश्वात्मा
ॐ विश्वात्मने नमः।
Vishwatma
The Soul of the Universe
226.
सहस्राक्ष
ॐ सहस्राक्षाय नमः।
Sahasraksha
The Lord Who has Thousand Eyes
227.
सहस्रपात्
ॐ सहस्रपदे नमः।
Sahasrapaat
The Lord Who has Thousand Feet
228.
आवर्तन
ॐ आवर्तनाय नमः।
Avartana
The Lord Who Rotates (the Wheel of Life)
229.
निवृत्तात्मा
ॐ निवृत्तात्मने नमः।
Nivrittatma
The Lord Who is not Attached to Life
230.
संवृत
ॐ संवृत्ताय नमः।
Samvrita
The Lord Who is
231.
संप्रमर्दन
ॐ संप्रमर्दनाय नमः।
Sampramardana
The Crusher of Evil Doers
232.
अहःसंवर्तक
ॐ अहःसंवर्तकाय नमः।
Ahah Samvartaka
The Lord Who Makes Day in the Form of Sun
233.
वह्नि
ॐ वन्हये नमः।
Vahni
The Lord Who is in the Form of Fire
234.
अनिल
ॐ अनिलाय नमः।
Anila
The Lord Who is in the Form of Air
235.
धरणीधर
ॐ धरणीधराय नमः।
Dharanidhara
The Lord Who Supports the Earth
236.
सुप्रसाद
ॐ सुप्रसादाय नमः।
Suprasada
The Lord Who is Mercy Personified
237.
प्रसन्नात्मा
ॐ प्रसन्नात्मने नमः।
Prasannatma
The Lord Who is Ever Pure and All-Blissful Self
238.
विश्वधृक
ॐ विश्वधृषे नमः।
Vishwadhrik
The Lord Who Takes Care of the World
239.
विश्वभुज
ॐ विश्वभुजे नमः।
Vishwabhuja
Enjoyer of the Universe
240.
विभु
ॐ विभवे नमः।
Vibhu
The Lord Who has Many Forms
241.
सत्कर्ता
ॐ सत्कर्त्रे नमः।
Satkarta
The Lord Who Adores Good and Wise People
242.
सत्कृत
ॐ सत्कृताय नमः।
Satkrita
The Lord Who is Adored by All Good People
243.
साधु
ॐ साधवे नमः।
Sadhu
The Lord Who Walks in the Righteous Path
244.
जह्नुनु
ॐ जान्हवे नमः।
Jahnunu
Leader of Men
245.
नारायण
ॐ नारायणाय नमः।
Narayana
The Lord Who Resides in All Things that He Creates
246.
नर
ॐ नराय नमः।
Nara
The Leader of Human Beings
247.
असंख्येय
ॐ असंख्येयाय नमः।
Asankhyeya
The Lord Who has Numberlesss Names and Forms
248.
अप्रमेयात्मा
ॐ अप्रमेयात्मने नमः।
Aprameyatma
The Lord Who is Beyond Knowledge
249.
विशिष्ट
ॐ विशिष्टाय नमः।
Vishishta
The Lord Who Transcends All in His Glory
250.
शिष्टकृत
ॐ शिष्टकृते नमः।
Shishtakrita
The Lord Who is Law-Maker
251.
शुचि
ॐ शुचये नमः।
Suchi
The Lord Who is Impeccable and Without Blemish
252.
सिद्धार्थ
ॐ सिद्धार्थाय नमः।
Siddhartha
The Lord Who has Gained All that has to be Gained
253.
सिद्धसंकल्प
ॐ सिद्धसंकल्पाय नमः।
Siddha Sankalpa
The Lord Who Realizes All that He Wants
254.
सिद्धिद
ॐ सिद्धिदाय नमः।
Siddhida
The Giver of Benedictions
255.
सिद्धिसाधन
ॐ सिद्धिसाधाय नमः।
Siddhi Sadhana
The Aid for Success
256.
वृषाही
ॐ वृषाहिणे नमः।
Vrishahi
The Lord Who is the Controller of All Actions and the Dispenser of the Results
257.
वृषभ
ॐ वृषभाय नमः।
Vrishabha
The Lord Who Showers All Dharmas
258.
विष्णु
ॐ विष्णवे नमः।
Vishnu
The Occupant of Universe
259.
वृषपर्वा
ॐ वृषपर्वणे नमः।
Vrishaparva
The Ladder Leading to Dharma
260.
वृषोदर
ॐ वृषोदराय नमः।
Vrishodara
The Lord
261.
वर्धन
ॐ वर्धनाय नमः।
Vardhana
The Lord Who is the Nurturer and Nourisher
262.
वर्धमान
ॐ वर्धमानाय नमः।
Vardhamana
The Lord Who can Grow Himself into any Dimensions
263.
विविक्त
ॐ विविक्ताय नमः।
Vivikta
Ever Standing Apart From Everything
264.
श्रुतिसागर
ॐ श्रुतिसागराय नमः।
Shrutisagara
The Ocean for All Scriptures
265.
सुभुज
ॐ सुभुजाय नमः।
Subhuja
The Lord Who has Graceful Arms
266.
दुर्धर
ॐ दुर्धराय नमः।
Durdhara
The Lord Who Cannot be Comprehended Even by Great Yogis
267.
वाग्मी
ॐ वाग्मिने नमः।
Vagmi
The Lord Who is Eloquent in Speech
268.
महेन्द्र
ॐ महेन्द्राय नमः।
Mahendra
Lord of the Lords
269.
वसुद
ॐ वसुदाय नमः।
Vasuda
The Lord Who Gives Good Pleasures and Wealth
270.
वसु
ॐ वसवे नमः।
Vasu
The Lord Who is Wealth
271.
नैकरूप
ॐ नैकरूपाय नमः।
Naikaroopa
The Lord Who is of Infinite Forms in His
272.
बृहद्रूप
ॐ बृहद्रूपाय नमः।
Brihadroopa
The Lord Who is Vast, of Infinite Dimensions
273.
शिपिविष्ट
ॐ शिपिविष्टाय नमः।
Shipivishta
The very Subsistence of Life
274.
प्रकाशन
ॐ प्रकाशाय नमः।
Prakashana
The Lord Who Illuminates Himself as All-Pervading Consciousness
275.
ओजस्तेजोद्युतिधर
ॐ ओजस्तेजोद्युतिधराय नमः।
Ojastejo-Dyutidhara
The Lord Who is the possessor of Vitality, Effulgence and Beauty
276.
प्रकाशात्मा
ॐ प्रकाशात्मने नमः।
Prakashatma
The Effulgent Self
277.
प्रतापन
ॐ प्रतापनाय नमः।
Pratapana
The Lord Who Emits Heat
278.
ऋद्ध
ॐ ऋद्धाय नमः।
Riddha
The Lord Who is Ever Full of Prosperity
279.
स्पष्टाक्षर
ॐ स्पष्टाक्षराय नमः।
Spashtakshara
The Lord Who is Clearly Indicated by the Supreme Sound OM
280.
मन्त्र
ॐ मंत्राय नमः।
Mantra
The Lord Who is
281.
चन्द्रांशु
ॐ चन्द्रांशवे नमः।
Chandramshu
The Lord Who is as Pleasant as the Ray of Moon
282.
भास्करद्युति
ॐ भास्करद्युतये नमः।
Bhaskaradyuti
The Lord Who is the Effulgence of the Sun
283.
अमृतांशूद्भव
ॐ अमृतांशूद्भवाय नमः।
Amritamshudbhava
The Lord Who made Moon Appear From the Ocean of Milk
284.
भानु
ॐ भानवे नमः।
Bhanu
The Lord Who Shines Himself
285.
शशबिन्दु
ॐ शशबिन्दवे नमः।
Shashabindu
The moon Who has a Rabbit-Like Sspot
286.
सुरेश्वर
ॐ सुरेश्वराय नमः।
Sureshwara
The God of Gods
287.
औषधं
ॐ औधधाय नमः।
Aushadham
The Lord Who is the Divine Medicine
288.
जगतसेतु
ॐ जगतहेतवे नमः।
Jagata-Setu
The Lord Who is a Bridge Across the Material Energy
289.
सत्यधर्मपराक्रमः
ॐ सत्यधर्मपराक्रमाय नमः।
Satya-Dharma-Parakramah
The One Who Champions Heroically for Truth and Righteousness
290.
भूतभव्यभवन्नाथ
ॐ भूतभव्यभवन्नाथाय नमः।
Bhoota-Bhavya-Bhavannatha
The One Who is the Lord of Past, Present and Future
291.
पवन
ॐ पवनाय नमः।
Pavana
The Air that Fills the Universe
292.
पावन
ॐ पावनाय नमः।
Paavana
The Lord Who Gives the Life Sustaining Power to the Atmospheric Air
293.
अनल
ॐ अनलाय नमः।
Anala
The Lord Who is in the Form of Fire, and Sustains Life
294.
कामहा
ॐ कामघ्ने नमः।
Kamaha
The Lord Who Destroys All Desires
295.
कामकृत्
ॐ कामकृते नमः।
Kama-Krit
The Lord Who Fulfils All Desires
296.
कान्त
ॐ कान्ताय नमः।
Kanta
The Lord Who is of Enchanting Form
297.
काम
ॐ कामाय नमः।
Kama
The Lord Who is Much Desired by the Seekers
298.
कामप्रद
ॐ कामप्रदाय नमः।
Kamaprada
The Lord Who Supplies the Desired Objects
299.
प्रभु
ॐ प्रभवे नमः।
Prabhu
The Great Lord
300.
युगादिकृत
ॐ युगादिकृते नमः।
Yugadi-Krit
The Lord Who Created the Divisions of Time
301.
युगावर्त
ॐ युगावर्ताय नमः।
Yugavarta
The Lord Who Makes Time Periods Come Again and Again
302.
नैकमाय
ॐ नैकमायाय नमः।
Naikamaya
The Lord Who Creates Many Illusions
303.
महाशन
ॐ महाशनाय नमः।
Mahashana
The Lord Who Swallows Everything
304.
अदृश्य
ॐ अदृश्याय नमः।
Adrishya
The Lord Who is not Visible
305.
व्यक्तरूप
ॐ व्यक्तरूपाय नमः।
Vyaktaroopa
The Lord Who is Visible to the Yogis
306.
सहस्रजित्
ॐ सहस्रजिते नमः।
Sahasrajit
The Lord Who Vanquishes Thousands
307.
अनन्तजित्
ॐ अनन्तजिते नमः।
Anantajit
The Lord Who is Ever-Victorious
308.
इष्ट
ॐ इष्टाय नमः।
Ishta
The Lord Who is Loved by All
309.
अविशिष्ट
ॐ विशिष्टाय नमः।
Avishishta
The Lord Who is the Noblest and the Most Sacred
310.
शिष्टेष्ट
ॐ शिष्टेष्टाय नमः।
Shishteshta
The Lord Who is Dear to the Learned
311.
शिखण्डी
ॐ शिखंडिने नमः।
Shikhandi
The Lord Who Wears the Feathers of Peacock
312.
नहुष
ॐ नहुषाय नमः।
Nahusha
The Lord Who Ties Souls by Illusion
313.
वृष
ॐ वृषाय नमः।
Vrisha
The Lord Who Fulfills All Desires Like Rain
314.
क्रोधहा
ॐ क्रोधाग्ने नमः।
Krodhaha
The Lord Who Destroys Anger in Sincere Seekers
315.
क्रोधकृत्कर्ता
ॐ क्रोधकृत्कर्त्रे नमः।
Krodha Kritkarta
The Lord Who Generates Anger Against the Lower Tendency
316.
विश्वबाहु
ॐ विश्वबाहवे नमः।
Vishwa Baahu
The Lord Who has Hands All Over the Universe
317.
महीधर
ॐ महीधराय नमः।
Maheedhara
The Lord Who Supports the Earth
318.
अच्युत
ॐ अच्युताय नमः।
Achyuta
The Lord Who Never Changes
319.
प्रथित
ॐ प्रथिताय नमः।
Prathita
The Lord Who Exists Pervading All
320.
प्राण
ॐ प्राणाय नमः।
Prana
The Soul in All Living Creatures
321.
प्राणद
ॐ प्राणदाय नमः।
Pranada
The Lord Who Gives Strength to Everywhere
322.
वासवानुज
ॐ वासवानुजाय नमः।
Vasavanuja
The Younger Brother of Indra
323.
अपांनिधि
ॐ अपां निधये नमः।
Apam Nidhi
The Lord Who is the Ocean
324.
अधिष्ठानम
ॐ अधिष्ठानाय नमः।
Adhishthanam
The Lord Who is the Substratum of the Universe
325.
अप्रमत्त
ॐ अप्रमत्ताय नमः।
Apramatta
The Lord Who Never Commits a Mistake in Judgement
326.
प्रतिष्ठित
ॐ प्रतिष्ठिताय नमः।
Pratishthita
The One Who is Self Established
327.
स्कन्द
ॐ स्कन्दाय नमः।
Skanda
The One Whose Glory is Expressed Through Subrahmanya
328.
स्कन्दधर
ॐ स्कन्दधराय नमः।
Skandadhara
The One Who Establishes the Way of Dharma
329.
धुर्य
ॐ धुर्याय नमः।
Dhurya
The Lord Who Carries the Weight of the World
330.
वरद
ॐ वरदाय नमः।
Varada
The Lord Who Gives Boons
331.
वायुवाहन
ॐ वायुवाहनाय नमः।
Vayu Vahana
The Lord Who Controls and Regulates the Great Winds
332.
वासुदेव
ॐ वासुदेवाय नमः।
Vasudeva
The Lord Who is in Everything and Plays There
333.
बृहद्भानु
ॐ बृहद्भानवे नमः।
Brihadbhanu
The Lord Who has Wide Rays Which Go Everywhere
334.
आदिदेव
ॐ आदिदेवाय नमः।
Adideva
The Lord Who is the Primary Source of Everything
335.
पुरन्दर
ॐ पुरन्दराय नमः।
Purandara
The Destroyer of Cities
336.
अशोक
ॐ अशोकाय नमः।
Ashoka
The Lord Who has No Sorrows
337.
तारण
ॐ तारणाय नमः।
Tarana
The Lord Who Enables Others to Cross the Ocean of Samsara
338.
तार
ॐ ताराय नमः।
Tara
The Lord Who Saves from All Sorrows of Birth and Death
339.
शूर
ॐ शूराय नमः।
Shoora
The Lord Who is the Valiant
340.
शौरि
ॐ शौरये नमः।
Shauri
The Lord Who Incarnated in the Dynasty of Shoora
341.
जनेश्वर
ॐ जनेश्वराय नमः।
Janeshwara
The Lord of the People
342.
अनुकूल
ॐ अनुकूलाय नमः।
Anukoola
Well-Wisher of Everyone
343.
शतावर्त
ॐ शतावर्ताय नमः।
Shatavarta
The Lord Who Takes Infinite Varieties of Forms
344.
पद्मी
ॐ पद्मिने नमः।
Padmi
The Lord Who has the Lotus in His Hand
345.
पद्मनिभेक्षण
ॐ पद्मनिभेक्षणाय नमः।
Padma Nibhekshana
The Lord Whose Eyes are as Beautiful as the Lotus
346.
पद्मनाभ
ॐ पद्मनाभाय नमः।
Padmanabha
The Lord Who has the Lotus in his Navel
347.
अरविन्दाक्ष
ॐ अरविन्दाय नमः।
Aravindaksha
The Lord Whose Eyes are as Beautiful as Lotus
348.
पद्मगर्भ
ॐ पद्मगर्भाय नमः।
Padmagarbha
The Lord Who is Being Meditated upon in the Center of Lotus of Heart
349.
शरीरभृत्
ॐ शरीरभृते नमः।
Sharirabhrit
The Lord Who Sustains and Nourishes All Bodies
350.
महार्दि
ॐ महर्धये नमः।
Mahardi
The Lord Who has Great Prosperity
351.
ऋद्ध
ॐ ऋद्धाय नमः।
Riddha
The Lord Who has Expanded Himself as the Universe
352.
वृद्धात्मा
ॐ वृद्धात्मने नमः।
Vriddhatma
The Ancient Self
353.
महाक्ष
ॐ महाक्षाय नमः।
Mahaksha
The Lord Who has Big Eyes
354.
गरुडध्वज
ॐ गरुडध्वजाय नमः।
Garuda-Dwaja
The Lord Who has Garuda (Eagle) in his Flag
355.
अतुल
ॐ अतुलाय नमः।
Atula
The Lord Who is Incomparable
356.
शरभ
ॐ शरभाय नमः।
Sharabha
The Lord Who Dwells and Shines Forth Through the Bodies
357.
भीम
ॐ भीमाय नमः।
Bheema
The One Who is All-Inspiring and the Terrible
358.
समयज्ञ
ॐ समयज्ञाय नमः।
Samayajna
The Lord Whose Worship is Nothing More Than Keeping an Equal Vision of the Mind by the Devotee
359.
हविर्हरि
ॐ हविर्हरये नमः।
Havirhari
The Receiver of All Oblations
360.
सर्वलक्षणलक्षण्य
ॐ सर्वलक्षणलक्षणाय नमः।
Sarvalakshana-Lakshanya
The Lord Who is Known Through All the Methods of Research
361.
लक्ष्मीवान्
ॐ लक्ष्मीवते नमः।
Lakshmivan
The Consort of Laksmi
362.
समितिञ्जय
ॐ समितिंजयाय नमः।
Samitinjaya
Ever-Victorious Lord
363.
विक्षर
ॐ विक्षराय नमः।
Vikshara
The Lord Who is Imperishable
364.
रोहित
ॐ रोहिताय नमः।
Rohita
The Red-Hued in Matysavatara
365.
मार्ग
ॐ मार्गाय नमः।
Marga
The Lord Who is the Path for Eternal Bliss
366.
हेतु
ॐ हेतवे नमः।
Hetu
The Lord Who is the Supreme Cause of this Universe
367.
दामोदर
ॐ दामोदराय नमः।
Damodara
The Lord Who was Tied by Yashoda in the Stomach
368.
सह
ॐ सहाय नमः।
Saha
The Lord Who has Patience at Everything
369.
महीधर
ॐ महीधराय नमः।
Maheedhara
The Lord Who is the Supporter or the Bearer of the Earth
370.
महाभाग
ॐ महाभागाय नमः।
Mahabhaga
The Lord Who Receives the Best Share Offered by Devotees in Yajna
371.
वेगवान
ॐ वेगवते नमः।
Vegavaan
The Lord Who is Fastest in Reaching the Devotee’s Call From the Heart
372.
अमिताशन
ॐ अमिताशनाय नमः।
Amitashana
The Lord of Endless Appetite
373.
उद्भव
ॐ उद्भवाय नमः।
Udbhava
The Originator of the Entire Universe
374.
क्षोभण
ॐ क्षोभनाय नमः।
Kshobhana
The Agitator Who Thrills the World and Makes it so Beautiful With Life
375.
देव
ॐ देवाय नमः।
Deva
The Lord Who Revels (or)
The One Whom We Like to Praise
376.
श्रीगर्भ
ॐ श्रीगर्भाय नमः।
Shreegarbha
The Lord Containing All Glories Within
377.
परमेश्वर
ॐ परमेश्वराय नमः।
Parmeshwara
The Supreme Lord
378.
करणं
ॐ करणाय नमः।
Karanam
The Lord Who is the Instrument for Creation of the World
379.
कारणं
ॐ कारणाय नमः।
Kaaranam
The Lord Who is the Cause for Creation of the World
380.
कर्ता
ॐ कर्त्रे नमः।
Karta
The Doer
381.
विकर्ता
ॐ विकर्त्रे नमः।
Vikarta
The Creator of the Endless Varieties that Make Up the Universe
382.
गहन
ॐ गहनाय नमः।
Gahana
The Lord whose Shape, Strength and Actions are Difficult to Know
383.
गुह
ॐ गुहाय नमः।
Guha
The Lord Who Dwells in the Cave of the Heart
384.
व्यवसाय
ॐ व्यवसायाय नमः।
Vyavasaya
The Lord Who is Resolute
385.
व्यवस्थान
ॐ व्यवस्थानाय नमः।
Vyavasthana
The Lord Who is the Substratum
386.
संस्थान
ॐ संस्थानाय नमः।
Sansthana
The Lord Who is the Ultimate Authority
387.
स्थानद
ॐ स्थानदाय नमः।
Sthanada
The Lord Who Confers the Right Abode to Each Living Organism
388.
ध्रुव
ॐ ध्रुवाय नमः।
Dhruva
The Lord Who is Imperishable
389.
परर्द्धि
ॐ परार्धये नमः।
Pararddhi
The Lord Who has Supreme Manifestations
390.
परमस्पष्ट
ॐ परमस्पष्टाय नमः।
Paramaspashta
The Lord Who is Extremely Vivid
391.
तुष्ट
ॐ तुष्टाय नमः।
Tushta
The Lord Who is Ever-Contented
392.
पुष्ट
ॐ पुष्टाय नमः।
Pushta
The Lord Who is Ever-Full
393.
शुभेक्षण
ॐ शुभेक्षणाय नमः।
Shubhekshana
The Lord Whose Very Gaze Brings Auspiciousness to the Devotee
394.
राम
ॐ रामाय नमः।
Rama
The Lord Who is of Delightful Form
395.
विराम
ॐ विरामाय नमः।
Virama
The Lord Who is the Ultimate End of Everything
396.
विरज
ॐ विरजाय नमः।
Viraja
The Lord Who is Passionless
397.
मार्ग
ॐ मार्गाय नमः।
Marga
The Lord Who is the Path to Immortality
398.
नेय
ॐ नेयाय नमः।
Neya
The Lord Who is the Guide for Living Beings
399.
नय
ॐ नयाय नमः।
Naya
The One Who Leads
400.
अनय
ॐ अनयाय नमः।
Anaya
The Lord Who Cannot be Lead by Anybody
கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக