சனி, 19 மார்ச், 2016

விஷ்ணு ஸஹஸ்ர நாமாவளி (பகுதி - 2)

ராதே கிருஷ்ணா 19-03-2016


விஷ்ணு ஸஹஸ்ர நாமாவளி (பகுதி - 2)


401.
वीर
ॐ वीरायै नमः।
Veera
The Lord Who is Personification of Valor
402.
शक्तिमतां श्रेष्ठ
ॐ शक्तिमतां श्रेष्ठायै नमः।
Shaktimataam Shreshtha
The Best Among the Powerful
403.
धर्म
ॐ धर्मायै नमः।
Dharma
The Law of Being
404.
धर्मविदुत्तम
ॐ धर्मविदुत्तमायै नमः।
Dharmaviduttama
The Lord Who is the Best of the knowers of Dharma
405.
वैकुण्ठ
ॐ वैकुण्ठायै नमः।
Vaikuntha
The Lord Who Prevents Beings from Straying on Wrong Paths
406.
पुरुष
ॐ पुरुषायै नमः।
Purusha
The Lord Who Dwells in All Bodies
407.
प्राण
ॐ प्राणायै नमः।
Prana
The Lord Who is the Soul
408.
प्राणद
ॐ प्राणदायै नमः।
Pranada
The Lord Who Gives Life
409.
प्रणव
ॐ प्रणवायै नमः।
Pranava
The Lord Who is Praised by the Gods
410.
पृथु
ॐ पृथवे नमः।
Prithu
The Immense
411.
हिरण्यगर्भ
ॐ हिरण्यगर्भायै नमः।
Hiranyagarbha
The One Who Keeps the Golden Source for All Creations
412.
शत्रुघ्न
ॐ शत्रुघ्नायै नमः।
Shatrughna
The Destroyer of Enemies
413.
व्याप्त
ॐ व्याप्तायै नमः।
Vyapta
The Lord Who Pervades in All Beings as the Cause
414.
वायु
ॐ वायवे नमः।
Vayu
The Wafter of Fragrance
415.
अधोक्षज
ॐ अधोक्षजायै नमः।
Adhokshaja
The Lord Whose Vitality Never Flows Downwards
416.
ऋतु
ॐ ऋतवे नमः।
Ritu
The Lord Who is the Seasons
417.
सुदर्शन
ॐ सुदर्शनायै नमः।
Sudarshana
The Lord Who can be Easily Seen by His Devotees
418.
काल
ॐ कालायै नमः।
Kaala
The Lord Who is The Reckoner
419.
परमेष्ठी
ॐ परमेष्ठिने नमः।
Parameshthi
The Lord Who is Centered in His Glory
420.
परिग्रह
ॐ परिग्रहाय नमः।
Parigraha
The Lord Who is the Receiver
421.
उग्र
ॐ उग्राय नमः।
Ugra
The Lord Who is Formidable
422.
सम्वत्सर
ॐ संवत्सराय नमः।
Samvatsara
The Lord Who Makes All Things Reside in Him
423.
दक्ष
ॐ दक्षाय नमः।
Daksha
The Lord Who Completes All Jobs Quickly
424.
विश्राम
ॐ विश्रामाय नमः।
Vishrama
The Lord Who Provides Rest for Those Who are Tired
425.
विश्वदक्षिण
ॐ विश्वदक्षिणाय नमः।
Vishvadakshina
The Most Skilful and Efficient
426.
विस्तार
ॐ विस्ताराय नमः।
Vistara
The Lord Who Makes All the World Broaden in Him
427.
स्थावरस्थाणु
ॐ स्थावरस्थाणवे नमः।
Sthavarasthanu
The Lord Who is Firm and Motionless
428.
प्रमाणम्
ॐ प्रमाणाय नमः।
Pramanam
The Lord Who is Personification of Knowledge
429.
बीजमव्ययम्
ॐ बीजमव्ययाय नमः।
Bijamavyayam
The Lord Who is the Immutable Seed
430.
अर्थ
ॐ अर्थाय नमः।
Artha
The Lord Who is Worshiped by All
431.
अनर्थ
ॐ अनर्थाय नमः।
Anartha
The One to Whom There is Nothing Yet to be Fulfilled
432.
महाकोश
ॐ महाकोशाय नमः।
Mahakosha
The Great Treasury
433.
महाभोग
ॐ महाभोगाय नमः।
Mahabhoga
The Lord Who is of the Nature of Enjoyment
434.
महाधन
ॐ महाधनाय नमः।
Mahadhana
The Lord Who has Great Wealth
435.
अनिर्विण्ण
ॐ अनिर्विण्णाय नमः।
Anirvinna
The Lord Who has No Discontent
436.
स्थविष्ठ
ॐ स्थविष्ठाय नमः।
Sthavishtha
The Lord Who is Immense
437.
अभू
ॐ अभुवे नमः।
Abhu
The Lord Who has No Birth
438.
धर्मयूप
ॐ धर्मयूपाय नमः।
Dharmayupa
The Post to Which all Dharma is Tied
439.
महामख
ॐ महामखाय नमः।
Mahamakha
The Great Sacrificer
440.
नक्षत्रनेमि
ॐ नक्षत्रनेमये नमः।
Nakshatranemi
The Lord Who is the Nave of the Stars
441.
नक्षत्री
ॐ नक्षित्रिणे नमः।
Nakshatri
The Lord Who is the Chief of Stars
442.
क्षम
ॐ क्षमाय नमः।
Kshama
The Lord Who is Perennially Patient
443.
क्षाम
ॐ क्षामाय नमः।
Kshaama
The Lord Who Remains Alone After the Deluge
444.
समीहन
ॐ समीहनाय नमः।
Sameehana
The Lord Whose Desires are Auspicious
445.
यज्ञ
ॐ यज्ञाय नमः।
Yajna
The Lord Who is Personification of Sacrifice
446.
ईज्य
ॐ ईज्याय नमः।
Ijya
The Lord Who is Fit to be Invoked Through Yajna
447.
महेज्य
ॐ महेज्याय नमः।
Mahejya
The Lord Who is to be Most Worshiped by Yajna
448.
क्रतु
ॐ क्रतवे नमः।
Kratu
The Sacrificial Ceremony
449.
सत्रं
ॐ सत्राय नमः।
Satram
The Lord Who Protects Good People
450.
सतांगति
ॐ सतांगतये नमः।
Satamgati
The Lord Who is the Ultimate Goal of Those Who Seek for Salvation
451.
सर्वदर्शी
ॐ सर्वदर्शिने नमः।
Sarvadarshi
The Lord Who Knows Everything Naturally
452.
विमुक्तात्मा
ॐ विमुक्तात्मने नमः।
Vimuktatma
The Lord Who is the Soul Which has Left All its Bondages
453.
सर्वज्ञ
ॐ सर्वज्ञाय नमः।
Sarvagya
The Lord Who is Omniscient
454.
ज्ञानमुत्तमम्
ॐ ज्ञानमुत्तमाय नमः।
Gyana-muttamam
The Lord Who is the Supreme Knowledge
455.
सुव्रत
ॐ सुव्रताय नमः।
Suvrata
The Lord Who Ever-Performing the Pure Vow
456.
सुमुख
ॐ सुमुखाय नमः।
Sumukha
The Lord Who has a Charming Face
457.
सूक्ष्म
ॐ सूक्ष्माय नमः।
Sukshma
The Lord Who is the Smallest Known Thing from Which Everything Came
458.
सुघोष
ॐ सुघोषाय नमः।
Sughosha
The Lord of Auspicious Sound
459.
सुखद
ॐ सुखदाय नमः।
Sukhada
The Lord Who is the Giver of Happiness
460.
सुहृत्
ॐ सुहृदे नमः।
Suhrit
The Lord Who is the Friend and Well Wisher of All Creatures
461.
मनोहर
ॐ मनोहराय नमः।
Manohara
The Lord Who Captivates the Mind
462.
जितक्रोध
ॐ जितक्रोधाय नमः।
Jitakrodha
The Lord Who has Conquered Anger
463.
वीरबाहु
ॐ वीरबाहवे नमः।
Veerabahu
The Lord Who is Having Mighty Arms
464.
विदारण
ॐ विदारणाय नमः।
Vidarana
The Destroyer of Unrighteous
465.
स्वापन
ॐ स्वापनाय नमः।
Svapana
The Lord Who Puts People to Sleep
466.
स्ववश
ॐ स्ववशाय नमः।
Svavasha
The Lord Who has Everything under His control
467.
व्यापी
ॐ व्यापिने नमः।
Vyapi
The Lord Who has Spread Everywhere
468.
नैकात्मा
ॐ नैकात्मान नमः।
Naikatma
The Lord Who Takes Various Forms Depending on Need
469.
नैककर्मकृत्
ॐ नैककर्मकृते नमः।
Naikakarmakrit
The Lord Who Performs Many Actions
470.
वत्सर
ॐ वत्सराय नमः।
Vatsara
The Lord Who is the Abode of Everything
471.
वत्सल
ॐ वत्सलाय नमः।
Vatsala
The Lord Who Loves His Devotees
472.
वत्सी
ॐ वत्सिने नमः।
Vatsi
The Lord Who is the Protector of the People
473.
रत्नगर्भ
ॐ रत्नगर्भाय नमः।
Ratnagarbha
The Lord Who is the Ocean Which Keeps Pearls Within Itself
474.
धनेश्वर
ॐ धनेश्वराय नमः।
Dhaneshwara
The One Who is the God of wealth
475.
धर्मगुप
ॐ धर्मगुपे नमः।
Dharmagupa
The Protector of Dharma
476.
धर्मकृत्
ॐ धर्मकृते नमः।
Dharmakrit
The Lord Who Acts According to Dharma
477.
धर्मी
ॐ धर्मिने नमः।
Dharmi
The Supporter of Dharma
478.
सत्
ॐ सते नमः।
Sat
The Lord Who is the Ultimate Permanent Truth
479.
असत्
ॐ असते नमः।
Asat
The Lord Who is the Ultimate Truth Which is Hidden by Illusion
480.
क्षरम्
ॐ क्षराय नमः।
Ksharam
The Lord Who Appears to Perish
481.
अक्षरम्
ॐ अक्षराय नमः।
Aksharam
The Lord Who is Imperishable
482.
अविज्ञाता
ॐ अविज्ञात्रे नमः।
Avigyata
The Lord Who is Not One Who Does Not Know
483.
सहस्रांशु
ॐ सहस्रांशवे नमः।
Sahasramshu
The Lord Who has Thousand Rays
484.
विधाता
ॐ विधात्रे नमः।
Vidhata
The Lord Who Carries the World
485.
कृतलक्षण
ॐ कृतलक्षणाय नमः।
Kritalakshana
The One Who is Famous for His Qualities
486.
गभस्तिनेमि
ॐ गभस्तिनेमये नमः।
Gabhastinemi
The Hub of the Universal Wheel
487.
सत्त्वस्थ
ॐ सत्त्वस्थाय नमः।
Sattvastha
The Lord Who is Situated in Sattva
488.
सिंह
ॐ सिंहाय नमः।
Simha
The Lord Who is as Royal as a Lion
489.
भूतमहेश्वर
ॐ भूतमहेश्वराय नमः।
Bhoota-maheshwara
The Lord Who is the First and Ultimate God of All Beings
490.
आदिदेव
ॐ आदिदेवाय नमः।
Adideva
The First Diety
491.
महादेव
ॐ महादेवाय नमः।
Mahadeva
The Great Diety
492.
देवेश
ॐ देवेशाय नमः।
Devesha
The Lord Who Appears to Perish
493.
देवभृद्गुरु
ॐ देवभृद्गुरवे नमः।
Devabhridguru
The Lord Who is the Lord of All Devas
494.
उत्तर
ॐ उत्तराय नमः।
Uttara
The Lord Who Saves All Beings from the Miserable Ocean of Mortal Life
495.
गोपति
ॐ गोपतये नमः।
Gopati
The Lord Who Rears the Cattle
496.
गोप्ता
ॐ गोप्त्रे नमः।
Gopta
The Lord Who is the Protector
497.
ज्ञानगम्य
ॐ ज्ञानगम्याय नमः।
Gyanagamya
The Lord Who can Only be Attained Through Pure Knowledge
498.
पुरातन
ॐ पुरातनाय नमः।
Puratana
The Lord Who is Very Ancient
499.
शरीरभूतभृत्
ॐ शरीरभूभृते नमः।
Shareera-bhoota-bhrit
The Lord Who is the Soul of Pancha Bhoothas Which is the Basis of All Beings
500.
भोक्ता
ॐ भोक्त्रे नमः।
Bhokta
The Lord Who Enjoys the Truth in Himself
501.
कपीन्द्र
ॐ कपीन्द्राय नमः।
Kapindra
The Lord Who is Rama, Dear to All Monkeys
502.
भूरिदक्षिण
ॐ भूरिदक्षिणाय नमः।
Bhooridakshina
The Lord Who Conducts Yajnas and Gives Cash Benefits
503.
सोमप
ॐ सोमपाय नमः।
Somapa
The Lord Who Drinks Soma
504.
अमृतप
ॐ अमृतपाय नमः।
Amritapa
The Lord Who Drinks the Nectar
505.
सोम
ॐ सोमाय नमः।
Soma
The Lord Who in the Form of Moon Helps Plants to Grow
506.
पुरुजित
ॐ पुरुजिते नमः।
Purujita
The Lord Who has Conquered Numerous Enemies
507.
पुरुसत्तम
ॐ पुरुसत्तमाय नमः।
Purusattama
The Lord Who is the Best in Several Forms
508.
विनय
ॐ विनयाय नमः।
Vinaya
The Lord Who Humiliates Those Who are Unrighteous
509.
जय
ॐ जयाय नमः।
Jaya
The Victorious Lord
510.
सत्यसंध
ॐ सत्यसंधाय नमः।
Satyasandha
The Lord Who is Veracious in Mental Decisions
511.
दाशार्ह
ॐ दाशार्हाय नमः।
Dasharha
The Lord Who Was Born in the Dasharha Race
512.
सात्वतांपति
ॐ सात्वतां पतये नमः।
Satvatampati
The Lord of the Satvatas
513.
जीव
ॐ जीवाय नमः।
Jiva
The Living Being
514.
विनयितासाक्षी
ॐ विनयितासाक्षिणे नमः।
Vinayitasakshi
The Witness of Modesty
515.
मुकुन्द
ॐ मुकुन्दाय नमः।
Mukunda
The Giver of Liberation
516.
अमितविक्रम
ॐ अमितविक्रमाय नमः।
Amitavikrama
The Lord of Immeasurable Prowess
517.
अम्भोनिधि
ॐ अम्भोनिधये नमः।
Ambhonidhi
The Lord Who is the Ultimate Sojourn to Devas, Manushyas, Asuras and Pitrs
518.
अनन्तात्मा
ॐ अनन्तात्मने नमः।
Anantatma
The Infinite Self
519.
महोदधिशय
ॐ महोदधिशयाय नमः।
Mahodadhishaya
The Lord Who Rests on the Great Ocean
520.
अन्तक
ॐ अनन्तकाय नमः।
Antaka
The Lord Who Brings About End of Everything
521.
अज
ॐ अजाय नमः।
Aja
The One Who Never Takes Birth
522.
महार्ह
ॐ महार्हाय नमः।
Maharha
The Lord Who Deserves the Highest Worship
523.
स्वाभाव्य
ॐ स्वाभाव्याय नमः।
Svabhavya
The Lord Who Ever-rooted in the Nature of His Own Self
524.
जितामित्र
ॐ जितामित्राय नमः।
Jitamitra
The Lord Who has Conquered All Enemies
525.
प्रमोदन
ॐ प्रमोदनाय नमः।
Pramodana
The Lord Who is Always Happy
526.
आनन्द
ॐ आनन्दाय नमः।
Ananda
The Lord Who is the Personification of Happiness
527.
नन्दन
ॐ नन्दनाय नमः।
Nandana
The Lord Who Makes Others Blissful
528.
नन्द
ॐ नन्दाय नमः।
Nanda
The Lord Who is Free from All Worldly Pleasures
529.
सत्यधर्मा
ॐ सत्यधर्मणे नमः।
Satyadharmaa
The Lord Who is the Truthful Dharma
530.
त्रिविक्रम
ॐ त्रिविक्रमाय नमः।
Trivikrama
The Lord Who Measured the Worlds in Three Steps
531.
महर्षि कपिलाचार्य
ॐ महर्षयेकपिलाचार्याय नमः।
Maharshi Kapilacharya
The Lord Who Incarnated as Kapila, the Great Sage
532.
कृतज्ञ
ॐ कृतज्ञाय नमः।
Kritagya
The Knower of the World
533.
मेदिनीपति
ॐ मेदिनीपतये नमः।
Medinipati
The Lord of the Earth
534.
त्रिपद
ॐ त्रिपदाय नमः।
Tripada
The Lord Who has Taken Three Steps
535.
त्रिदशाध्यक्ष
ॐ त्रिदशाध्यक्षाय नमः।
Tridashadhyaksha
The Lord of Three States of Consciousness - Wakefulness, Sleep and Dream
536.
महाशृङ्ग
ॐ महाशृङ्गाय नमः।
Mahashringa
The Lord has the Great Horn (Matsya Avatar)
537.
कृतान्तकृत्
ॐ कृतान्तकृते नमः।
Kritantakrit
The Lord Who Destroys the World Created by Himself
538.
महावराह
ॐ महावराहाय नमः।
Mahavaraha
The Great Boar (Varaha)
539.
गोविन्द
ॐ गोविन्दाय नमः।
Govinda
The Lord Who is Known through Vedanta
540.
सुषेण
ॐ सुषेणाय नमः।
Sushena
The Lord Who has Magnificent Army
541.
कनकाङ्गदी
ॐ कनकाङ्गदिने नमः।
Kanakangadi
The Lord Who has Golden Armlets
542.
गुह्य
ॐ गुह्याय नमः।
Guhya
The Mysterious
543.
गभीर
ॐ गभीराय नमः।
Gabhira
The Unfathomable
544.
गहन
ॐ गहनाय नमः।
Gahana
The Lord Whose Depth Cannot be Measured
545.
गुप्त
ॐ गुप्ताय नमः।
Gupta
The Lord Who is Hidden from Mind and the Words
546.
चक्रगदाधर
ॐ चक्रगदाधराय नमः।
Chakragadadhara
The Lord Who Keeps the Holy Wheel and Holy Mace
547.
वेधा
ॐ वेधसे नमः।
Vedha
The Creator of the Universe
548.
स्वाङ्ग
ॐ स्वाङ्गाय नमः।
Svanga
The Lord Who is the Instrument Reason and Cause for Existence
549.
अजित
ॐ अजिताय नमः।
Ajita
The Unconquered
550.
कृष्ण
ॐ कृष्णाय नमः।
Krishna
The Dark-complexioned Lord
551.
दृढ
ॐ दृढाय नमः।
Dridha
The Lord Who has No Change in Character and Ability
552.
संकर्षणोऽच्युत
ॐ संकर्षणाच्युताय नमः।
Sankarshanoachyuta
The Lord Who Withdraw the Beings Within Himself During the Deluge
553.
वरुण
ॐ वरुणाय नमः।
Varuna
The One Who Sets on the Horizon
554.
वारुण
ॐ वारुणाय नमः।
Vaaruna
The Son of Varuna (Vasishta)
555.
वृक्ष
ॐ वृक्षाय नमः।
Vriksha
The Lord Who is Firm and Stable like the Tree
556.
पुष्कराक्ष
ॐ पुष्कराक्षाय नमः।
Pushkaraksha
The Lotus Eyed
557.
महामना
ॐ महामनसे नमः।
Mahamanaa
The Lord Who of Great Mind
558.
भगवान्
ॐ भगवते नमः।
Bhagawan
The Lord Who Possesses Six Opulences
559.
भगहा
ॐ भगघ्ने नमः।
Bagahaa
The Lord Who Destroys Wealth During Deluge
560.
आनन्दी
ॐ आनन्दिने नमः।
Anandi
The Lord Who Gives Delight
561.
वनमाली
ॐ वनमालिने नमः।
Vanamali
The Lord Who Wears a Garland of Forest Flowers
562.
हलायुध
ॐ हलायुधाय नमः।
Halayudha
The Lord Who has a Plough as His Weapon
563.
आदित्य
ॐ आदित्याय नमः।
Aditya
The Lord Who was Born of Aditi
564.
ज्योतिरादित्य
ॐ ज्योतिरादित्याय नमः।
Jyotiraditya
The Resplendence of the Sun
565.
सहिष्णु
ॐ सहिष्णुवे नमः।
Sahishnu
The Lord Who Calmly Endures Duality
566.
गतिसत्तम
ॐ गतिसत्तमाय नमः।
Gatisattama
The Ultimate Refuge for All Devotees
567.
सुधन्वा
ॐ सुधन्वने नमः।
Sudhanva
The Lord Who has the Holy Bow Salled Saranga
568.
खण्डपरशु
ॐ खण्डपराशवे नमः।
Khandaparashu
The Lord Who has Axe as a Weapon to Kill Enemies
569.
दारुण
ॐ दारुणाय नमः।
Daruna
Merciless Towards the Unrighteous
570.
द्रविणप्रद
ॐ द्रविणप्रदाय नमः।
Dravinaprada
The Lord Who Lavishly Gives Wealth
571.
दिवःस्पृक्
ॐ दिवस्पृशे नमः।
Divahsprik
The Lord Who Touches the Sky
572.
सर्वदृग्व्यास
ॐ सर्वदृग्व्यासाय नमः।
Sarvadrigvyasa
The Lord Who Writes About All Knowledge
573.
वाचस्पतिरयोनिज
ॐ वाचस्पतये अयोनिजाय नमः।
Vachaspatirayonija
The Unborn Lord of Vidyas
574.
त्रिसामा
ॐ त्रिसाम्ने नमः।
Trisama
The Lord Who is Worshipped by the Three Samas
575.
सामग
ॐ सामगाय नमः।
Samaga
The Chanter of Sama Hymns
576.
साम
ॐ साम्ने नमः।
Sama
The Lord Who is the Sama Veda
577.
निर्वाणं
ॐ निर्वाणाय नमः।
Nirvanam
Joy of Renunciation
578.
भेषजं
ॐ भेषजाय नमः।
Bheshajam
The Lord Who is the Medicine
579.
भिषक्
ॐ भिषजे नमः।
Bhishak
The Lord Who is The Physician
580.
संन्यासकृत
ॐ संन्यासकृते नमः।
Sanyasakrit
The Institutor of Sanyasa
581.
शम
ॐ शमाय नमः।
Shama
The Lord Who is Calm
582.
शान्त
ॐ शान्ताय नमः।
Shanta
The Lord Who is Peaceful
583.
निष्ठा
ॐ निष्ठायै नमः।
Nishtha
The Abode of All Beings
584.
शान्ति
ॐ शान्त्यै नमः।
Shanti
The Lord Whose Very Nature is Peace
585.
परायणम्
ॐ पराय्णाय नमः।
Parayanam
The way to Liberation
586.
शुभाङ्ग
ॐ शुभाङ्गाय नमः।
Shubhanga
The Lord Who has the Most Beautiful Form
587.
शान्तिद
ॐ शान्तिदाय नमः।
Shantida
The Giver of Peace
588.
स्रष्टा
ॐ स्रष्ट्रे नमः।
Srashtaa
The Creator of all Beings
589.
कुमुद
ॐ कुमुदाय नमः।
Kumuda
The Lord Who Delights in the Earth
590.
कुवलेशय
ॐ कुवलेशाय नमः।
Kuvaleshaya
The Lord Who Reclines in the Waters
591.
गोहित
ॐ गोहिताय नमः।
Gohita
The Lord Who does Welfare for Cows
592.
गोपति
ॐ गोपतये नमः।
Gopati
The One Who is Lord of the Earth
593.
गोप्ता
ॐ गोप्त्रे नमः।
Gopta
The Lord Who is the Protector of the Universe
594.
वृषभाक्ष
ॐ वृषभाक्षाय नमः।
Vrishabhaksha
The Lord Whose Merciful Eyes Showers Whatever is Prayed for
595.
वृषप्रिय
ॐ वृषप्रियाय नमः।
Vrishapriya
The Lord Who Delights in Dharma
596.
अनिवर्ती
ॐ अनिवर्तिने नमः।
Anivarti
The Lord Who Never Retreats
597.
निवृत्तात्मा
ॐ निवृत्तात्मने नमः।
Nivrittatma
The Lord Who is Fully Restrained from All Sense Indulgences
598.
संक्षेप्ता
ॐ संक्षेप्त्रे नमः।
Samkshepta
The Condensor During Pralaya
599.
क्षेमकृत्
ॐ क्षेमकृते नमः।
Kshemakrit
The Preserver of Welfare
600.
शिव
ॐ शिवाय नमः।
Shiva
The Lord Who is Eternally Pure

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக