சனி, 19 மார்ச், 2016

விஷ்ணு ஸஹஸ்ர நாமாவளி (பகுதி - 3)

ராதே கிருஷ்ணா 19-03-2016


விஷ்ணு ஸஹஸ்ர நாமாவளி (பகுதி - 3)601.
श्रीवत्सवक्षा
ॐ श्रीवत्सवक्षे नमः।
Shrivatsavakshaa
The Lord Who has Shrivatsa on His Chest
602.
श्रीवास
ॐ श्रीवासाय नमः।
Srivasa
The Lord in Whom Goddess Lakshmi Lives
603.
श्रीपति
ॐ श्रीपतये नमः।
Shripati
The One Who is the Lord of Goddess Lakshmi
604.
श्रीमतां वर
ॐ श्रीमतां वराय नमः।
Shrimatam Vara
The Best Among Glorious
605.
श्रीद
ॐ श्रीदाय नमः।
Shrida
The Giver of Opulence
606.
श्रीश
ॐ श्रीशाय नमः।
Shrisha
The Lord of Shri (Goddess of Fortune)
607.
श्रीनिवास
ॐ श्रीनिवासाय नमः।
Shrinivasa
The Lord in Whom Goddess Lakshmi Lives
608.
श्रीनिधि
ॐ श्रीनिधये नमः।
Shrinidhi
The Treasure of Shri
609.
श्रीविभावन
ॐ श्रीविभावनाय नमः।
Shrivibhavana
The Distributor of Wealth
610.
श्रीधर
ॐ श्रीधराय नमः।
Shridhara
The Bearer of Shri
611.
श्रीकर
ॐ श्रीकराय नमः।
Shrikara
The Lord Who Gives All Wealth to His Devotees
612.
श्रेय
ॐ श्रेयसे नमः।
Shreya
The Lord Who is the Personification of Perennial Happiness
613.
श्रीमान
ॐ श्रीमते नमः।
Shrimana
The Professor of Shri
614.
लोकत्रयाश्रय
ॐ लोकत्रयाश्राय नमः।
Lokatrayashraya
The Refuge of the Three Worlds
615.
स्वक्ष
ॐ स्वक्षाय नमः।
Svaksha
The Beautiful Eyed Lord
616.
स्वङ्ग
ॐ स्वङ्गाय नमः।
Svanga
The Lord Who has Beautiful Limbs
617.
शतानन्द
ॐ शतानन्दाय नमः।
Shatananda
The Lord of Infinite Varieties and Joys
618.
नन्दि
ॐ नन्द्ये नमः।
Nandi
The Lord Who is Personification of Supreme Happiness
619.
ज्योतिर्गणेश्वर
ॐ ज्योतिर्गणेश्वराय नमः।
Jyotirganeshwara
The Lord of the Luminaries in the Cosmos
620.
विजितात्मा
ॐ विजितात्मने नमः।
Vijitatma
The Lord Who has Conquered the Sense Organs
621.
अविधेयात्मा
ॐ विधेयात्मने नमः।
Avidheyatma
The Lord Who is not Under the Control of Anybody
622.
सत्कीर्ति
ॐ सत्कीर्तये नमः।
Satkirti
The Lord Who has True Fame
623.
छिन्नसंशय
ॐ छिन्नसंशयाय नमः।
Chinnasamshaya
The Lord Who is Cleared of All Doubts
624.
उदीर्ण
ॐ उदीर्णाय नमः।
Udirna
The Lord Who is Greater than All Beings
625.
सर्वतश्चक्षु
ॐ सर्वतचक्षुसे नमः।
Sarvatashchakshu
The Lord Who Sees Everything Everywhere
626.
अनीश
ॐ अनीशाय नमः।
Anisha
The One Who does not Have Any God Above Him
627.
शाश्वतस्थिर
ॐ शाश्वतस्थिराय नमः।
Shashvatasthira
The Lord Who is Eternal and Stable
628.
भूशय
ॐ भूशयाय नमः।
Bhooshaya
The Lord Who Rested on the Ground
629.
भूषण
ॐ भूषणाय नमः।
Bhooshana
The Lord Who Adorns the World
630.
भूति
ॐ भूतये नमः।
Bhooti
The Lord Who has Pure Existence
631.
विशोक
ॐ विशोकाय नमः।
Vishoka
The Lord Who is Sorrowless
632.
शोकनाशन
ॐ शोकनाशनाय नमः।
Shokanashana
The Lord Who Destroys Sadness of His Devotees
633.
अर्चिष्मान
ॐ अर्चिष्मते नमः।
Archishmana
The Effulgent
634.
अर्चित
ॐ अर्चिताय नमः।
Archita
The Lord Who is Constantly Worshipped by His Devotees
635.
कुम्भ
ॐ कुम्भाय नमः।
Kumbha
The Pot Within Whom Everything is Contained
636.
विशुद्धात्मा
ॐ विशुद्धात्मने नमः।
Vishuddhatma
The One Who has the Purest Soul
637.
विशोधन
ॐ विशोधनाय नमः।
Vishodhana
The Great Purifier
638.
अनिरुद्ध
ॐ अनिरुद्धाय नमः।
Aniruddha
The Lord Who is Invincible by Any Enemy
639.
अप्रतिरथ
ॐ अप्रतिरथाय नमः।
Apratiratha
The Lord Who has no Enemies to Threaten Him
640.
प्रद्युम्न
ॐ प्रद्युम्नाय नमः।
Pradyumna
The Lord Who has Great Wealth
641.
अमितविक्रम
ॐ अमितविक्रमाय नमः।
Amitavikrama
The Lord Who has Immeasurable Prowess
642.
कालनेमिनिहा
ॐ कालनेमिनिघ्ने नमः।
Kalaneminiha
The Slayer of Kalanemi
643.
वीर
ॐ वीराय नमः।
Veera
The Lord Who is Valorous
644.
शौरि
ॐ शौरये नमः।
Shauri
The Lord Who was Born in the Sura Dynasty
645.
शूरजनेश्वर
ॐ शूरजनेश्वराय नमः।
Shoorajaneshwara
Lord of the Valiant
646.
त्रिलोकात्मा
ॐ त्रिलोकात्मने नमः।
Trilokatma
The Soul of the Three Worlds
647.
त्रिलोकेश
ॐ त्रिलोकेशाय नमः।
Trilokesha
The Lord of the Three Worlds
648.
केशव
ॐ केशवाय नमः।
Keshava
The Lord Whose Rays Illumine the Cosmos
649.
केशिहा
ॐ केशिघ्ने नमः।
Keshiha
The Slayer of Demon Kesi
650.
हरि
ॐ हरये नमः।
Hari
Destroyer of the Cycle of Birth
651.
कामदेव
ॐ कामदेवाय नमः।
Kamadeva
The One Who is Passionately Loved by His Devotees
652.
कामपाल
ॐ कामपालाय नमः।
Kamapala
The Lord Who Takes Care of Desires
653.
कामी
ॐ कामिने नमः।
Kaami
The Lord of Fulfilled Desires
654.
कान्त
ॐ कान्ताय नमः।
Kanta
The Lord of Enchanting Form
655.
कृतागम
ॐ कृतागमाय नमः।
Kritagama
The Author of the Agama Scriptures
656.
अनिर्देश्यवपु
ॐ अनिर्देश्यवपुषे नमः।
Anirdeshyavapu
The Lord Whose Forms Cannot be Defined
657.
विष्णु
ॐ विष्णवे नमः।
Vishnu
All-Pervading Lord
658.
वीर
ॐ वीराय नमः।
Veera
The Courageous
659.
अनन्त
ॐ अनन्ताय नमः।
Ananta
The Lord Who is Endless
660.
धनंजय
ॐ धनंजयाय नमः।
Dhananjaya
The Lord Who Gained Wealth Through Conquest
661.
ब्रह्मण्य
ॐ ब्रह्मण्याय नमः।
Brahmanya
Patron of Brahman
662.
ब्रह्मकृत
ॐ ब्रह्मकृते नमः।
Brahmakrit
The Lord Who Acts in Brahman
663.
ब्रह्मा
ॐ ब्रह्मणे नमः।
Brahma
The Creator
664.
ब्रह्म
ॐ ब्राह्मणे नमः।
Brahma
The Lord Who is Brahmam
665.
ब्रह्मविवर्धन
ॐ ब्रह्मविवर्धनाय नमः।
Brahmavivardhana
The Promoter of Brahma Vidya
666.
ब्रह्मवित
ॐ ब्रह्मविदे नमः।
Brahmavita
The Lord Who Knows Brahman
667.
ब्राह्मण
ॐ ब्राह्मणाय नमः।
Braahmana
The Lord Who in the Form of Brahmins Teaches Vedas
668.
ब्रह्मी
ॐ ब्रह्मिणे नमः।
Brahmi
The Lord Who Controls All that is Denoted by Brahma
669.
ब्रह्मज्ञ
ॐ ब्रह्मज्ञाय नमः।
Brahmagya
The Lord Who Knows Vedas as Himself
670.
ब्राह्मणप्रिय
ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः।
Braahmanapriya
The Lord Who is Dear to the Brahmanas
671.
महाक्रम
ॐ महाक्रमाय नमः।
Mahakrama
The Lord Who Takes Gig Steps
672.
महाकर्मा
ॐ महाकर्मणे नमः।
Mahakarma
The Lord Who Performs Great Deeds
673.
महातेजा
ॐ महातेजसे नमः।
Mahateja
The Lord of Great Resplendence
674.
महोरग
ॐ महोरगाय नमः।
Mahoraga
The Lord Who has the Form of the Great Serpent
675.
महाक्रतु
ॐ महाक्रत्वे नमः।
Mahakratu
The Great Sacrifice
676.
महायज्वा
ॐ महायज्वने नमः।
Mahayajva
The Lord Who Performed Great Yajnas
677.
महायज्ञ
ॐ महायज्ञाय नमः।
Mahayajna
The Great Yajna
678.
महाहवि
ॐ महाहविषे नमः।
Mahahavi
The Greatest Sacrificial Offering in the Yajna
679.
स्तव्य
ॐ स्तव्याय नमः।
Stavya
The Lord Who is Being Praised by Everybody
680.
स्तवप्रिय
ॐ स्तवप्रियाय नमः।
Stavapriya
The Lord Who Likes Being Praised
681.
स्तोत्रं
ॐ स्तोत्राय नमः।
Stotram
The Hymn Itself
682.
स्तुति
ॐ स्तुतये नमः।
Stuti
The Act of Praise
683.
स्तोता
ॐ स्तोत्रे नमः।
Stota
The Lord Who Adores or Praises
684.
रणप्रिय
ॐ रणप्रियाय नमः।
Ranapriya
The Lord Who is the Lover of Battles
685.
पूर्ण
ॐ पूर्णाय नमः।
Poorna
The Lord Who is Complete
686.
पूरयिता
ॐ पूरयित्रे नमः।
Poorayita
The Lord Who Fulfills the Wishes of His Devotees
687.
पुण्य
ॐ पुण्याय नमः।
Punya
The Truly Holy
688.
पुण्यकीर्ति
ॐ पुण्यकीर्तये नमः।
Punyakirti
The Lord of Holy Fame
689.
अनामय
ॐ अनामयाय नमः।
Anamaya
The Lord Who Never Becomes Ill
690.
मनोजव
ॐ मनोजवाय नमः।
Manojava
The Lord Who is Swift as the Mind
691.
तीर्थकर
ॐ तीर्थकराय नमः।
Tirthakara
The Lord Who Created Methods for Salvation of All Beings in the World
692.
वसुरेता
ॐ वसुरेतसे नमः।
Vasureta
The Lord Whose Essence is Golden
693.
वसुप्रद
ॐ वसुप्रदाय नमः।
Vasuprada
The Bestower of Wealth
694.
वसुप्रद
ॐ वासुप्रदाय नमः।
Vasuprada
The Lord Who Leads His Devotees to Salvation
695.
वासुदेव
ॐ वासुदेवाय नमः।
Vasudeva
The Lord Who was Born as Son of Vasudeva
696.
वसु
ॐ वसवे नमः।
Vasu
The Refuge for All Beings
697.
वसुमना
ॐ वसुमनसे नमः।
Vasumana
The Lord of Great Mind
698.
हवि
ॐ हविषे नमः।
Havi
The Lord Who is the Sacrificial Offering in the Yajnas
699.
सद्गति
ॐ सद्गतये नमः।
Sadgati
The Lord Who is Attained by Good People
700.
सत्कृति
ॐ सत्कृतये नमः।
Satkriti
The Lord Who is Full of Good Actions
701.
सत्ता
ॐ सत्तायै नमः।
Satta
The Lord Who is Personification of Non Differential Knowledge
702.
सद्भूति
ॐ सद्भूतये नमः।
Sadbhuti
The Lord Who is Undenied Being
703.
सत्परायण
ॐ सत्परायणाय नमः।
Satparayana
The Supreme Goal of the Good
704.
शूरसेन
ॐ शूरसेनाय नमः।
Shoorasena
The Lord Who has Heroic and Valiant Armies
705.
यदुश्रेष्ठ
ॐ यदुश्रेष्ठाय नमः।
Yadushreshta
The Lord Who is the Greatest Among Yadus
706.
सन्निवास
ॐ सन्निवासाय नमः।
Sannivasa
The One Who is the Ultimate Place Where Scholars Go
707.
सुयामुन
ॐ सूयामुनाय नमः।
suyamuna
The One Who is Attended by the People Dwelling on the Banks of Yamuna
708.
भूतावास
ॐ भूतावासाय नमः।
Bhootavasa
The Dwelling Place of the Elements
709.
वासुदेव
ॐ वासुदेवाय नमः।
Vasudeva
The Lord Who Envelops the Universe by Illusion
710.
सर्वासुनिलय
ॐ सर्वासुनिलयाय नमः।
Sarvasunilaya
The Lord Who is the Shelter of All Living Beings
711.
अनल
ॐ अनलाय नमः।
Anala
The Lord of Unlimited Wealth, Power and Glory
712.
दर्पहा
ॐ दर्पघ्ने नमः।
Darpaha
The Destroyer of Pride in Evil-Minded People
713.
दर्पद
ॐ दर्पदाय नमः।
Darpada
The Giver of Pride to Those Who Walks on the Path of Dharma
714.
दृप्त
ॐ दृप्ताय नमः।
Dripta
The Lord Who Never Gets Proud of His Strength
715.
दुर्धर
ॐ दुर्धराय नमः।
Durdhara
The Lord Who can be Brought to the Mind with Difficulty
716.
अपराजित
ॐ अपराजिताय नमः।
Aparajita
The Unvanquished
717.
विश्वमूर्ति
ॐ विश्वमूर्तये नमः।
Vishwamurti
The Universe Personified
718.
महामूर्ति
ॐ महामूर्तये नमः।
Mahamurti
The Lord Who is Monumental in Form
719.
दीप्तमूर्ति
ॐ दीप्तमूर्तये नमः।
Deeptamurti
The Lord Of Resplendent Form
720.
अमूर्तिमान्
ॐ अमूर्तिमते नमः।
Amurtiman
The Lord Who is Formless
721.
अनेकमूर्ति
ॐ अनेकमूर्तये नमः।
Anekamurti
The Lord of Multi Form
722.
अव्यक्त
ॐ अव्यक्ताय नमः।
Avyakta
The Lord Who is Unmanifested
723.
शतमूर्ति
ॐ शतमूर्तये नमः।
Shatamurti
The Lord Who has Several Forms
724.
शतानन
ॐ शताननाय नमः।
Shatanana
The Lord Who has Several Faces
725.
एक
ॐ एकैस्मै नमः।
Eka
The Lord Who is The One
726.
नैक
ॐ नैकस्मै नमः।
Naika
The Lord Who Appears as in Different Forms by Illusion
727.
सव
ॐ सवाय नमः।
Sava
The Lord Who is the Personification of Soma Yagya
728.
कः
ॐ काय नमः।
Kah
The Lord Who is Worshipped as 'Ka' Indicating Pleasures
729.
किं
ॐ कस्मै नमः।
Kim
The One to be Inquired
730.
यत्
ॐ यस्मै नमः।
Yat
The Lord Who is Indicated by 'yat' (Which)
731.
तत्
ॐ तस्मै नमः।
Tat
The Lord Who is Indicated by the Word 'That'
732.
पदमनुत्तमम्
ॐ पदमनुत्तमाय नमः।
Padamanuttamam
The Unequalled State of Perfection
733.
लोकबन्धु
ॐ लोकबन्धवे नमः।
Lokabandhu
The Kinsman of the Universe
734.
लोकनाथ
ॐ लोकनाथाय नमः।
Lokanatha
Lord of the Universe
735.
माधव
ॐ माधवाय नमः।
Madhava
The Lord Who Born in the Family of Madhu
736.
भक्तवत्सल
ॐ भक्तवत्सलाय नमः।
Bhaktavatsala
The Lord Who Loves His Devotees
737.
सुवर्णवर्ण
ॐ सुवर्णवर्णाय नमः।
Suvarnavarna
The Lord Who is of a Golden Colour
738.
हेमाङ्ग
ॐ हेमाङ्गाय नमः।
Hemanga
The Lord Who has Limbs of Gold
739.
वराङ्ग
ॐ वराङ्गाय नमः।
Varanga
The Lord with Beautiful Limbs
740.
चन्दनाङ्गदी
ॐ चन्दनाङ्गदिने नमः।
Chandanangadi
The Lord Who has Attractive Armlets
741.
वीरहा
ॐ वीरघ्ने नमः।
Veeraha
The Slayer of the Valiant Foes
742.
विषम
ॐ विषमाय नमः।
Vishama
The Lord Who Cannot be Compared to Anyone Else
743.
शून्य
ॐ शून्याय नमः।
Shoonya
The Void
744.
घृताशी
ॐ घृताशीशाय नमः।
Ghritashi
The Lord Who has No Need for Good Wishes
745.
अचल
ॐ अचलाय नमः।
Achala
The Lord Who is Supremely Stable
746.
चल
ॐ चलाय नमः।
Chala
The Lord Who is Moving
747.
अमानी
ॐ अमानिने नमः।
Amani
The Lord Who Does Not have Pride and Willing to be Anything
748.
मानद
ॐ मानदाय नमः।
Manada
The Lord Who Generates Egoistic Conciousness
749.
मान्य
ॐ मान्याय नमः।
Manya
The Lord Who is to be Honoured
750.
लोकस्वामी
ॐ लोकस्वामिने नमः।
Lokaswami
The Lord of the World
751.
त्रिलोकधृक्
ॐ त्रिलोकधृषे नमः।
Trilokadhrik
The Lord Who Carries the Three Worlds
752.
सुमेधा
ॐ सुमेधसे नमः।
Sumedha
The Lord Who has Pure Intelligence
753.
मेधज
ॐ मेधजाय नमः।
Medhaja
The Lord Who is Born Out of Sacrifices
754.
धन्य
ॐ धन्याय नमः।
Dhanya
The Lord Who is Fortunate
755.
सत्यमेधा
ॐ सत्यमेधसे नमः।
Satyamedha
The Lord Whose Intelligence Never Fails
756.
धराधर
ॐ धराधराय नमः।
Dharaadhara
The Sole Support of the Earth
757.
तेजोवृष
ॐ तेजोवृषाय नमः।
Tejovrisha
The Lord Who Showers Radiance
758.
द्युतिधर
ॐ द्युतिधराय नमः।
Dyutidhara
The Lord Who Bears an Effulgent Form
759.
सर्वशस्त्रभृतांवर
ॐ सर्वशस्त्रभृतांवराय नमः।
Sarvashastra-bhritamvara
The Best Among Those Who Wield Weapons
760.
प्रग्रह
ॐ प्रग्रहाय नमः।
Pragraha
The Receiver of the Humblest Gifts
761.
निग्रह
ॐ निग्रहाय नमः।
Nigraha
The Lord Who Keeps Every Thing Within Himself
762.
व्यग्र
ॐ व्यग्राय नमः।
Vyagra
The Lord Who is Ever Engaged in Fulfilling the Devotee’s Desires
763.
नैकशृङ्ग
ॐ नैकशृङ्गाय नमः।
Naikashringa
The Lord Who has Several Horns
764.
गदाग्रज
ॐ गदाग्रजाय नमः।
Gadagraja
The Lord Who is Invoked Through Mantra
765.
चतुर्मूर्ति
ॐ चतुर्मूर्तये नमः।
Chaturmurti
The Lord Who has Four Forms
766.
चतुर्बाहु
ॐ चतुर्बाहवे नमः।
Chaturbahu
The Lord Who has Four Arms
767.
चतुर्व्यूह
ॐ चतुर्व्यूहाय नमः।
Chaturvyooha
The Lord Who Expresses Himself as the Dynamic Centre in the Four Vyoohas
768.
चतुर्गति
ॐ चतुर्गतये नमः।
Chaturgati
The Ultimate Goal of All Four Varnas and Asramas
769.
चतुरात्मा
ॐ चतुरात्मने नमः।
Chaturatma
The Lord Who is Clear Minded
770.
चतुर्भाव
ॐ चतुर्भावाय नमः।
Chaturbhava
The Source of the Four Purushartas
771.
चतुर्वेदवित्
ॐ चतुर्वेदविदे नमः।
Chaturvedavit
The Knower of Four Vedas
772.
एकपात्
ॐ एकपदे नमः।
Ekapaat
The Lord of One Foot
773.
समावर्त
ॐ समावर्ताय नमः।
Samavarta
The Lord Who is the Skillfull Turner
774.
अनिवृत्तात्मा
ॐ अनिवृत्तात्मने नमः।
Anivrittatma
The Lord Who is Always Available Everywhere
775.
दुर्जय
ॐ दुर्जयाय नमः।
Durjaya
The Unconquered
776.
दुरतिक्रम
ॐ दुरतिक्रमाय नमः।
Duratikrama
The Lord Whose Orders Can Never be Disobeyed
777.
दुर्लभ
ॐ दुर्लभाय नमः।
Durlabha
The Lord Who Obtained with Effort
778.
दुर्गम
ॐ दुर्गमाय नमः।
Durgama
The Lord Who is Realised with Great Effort
779.
दुर्ग
ॐ दुर्गाय नमः।
Durga
The Lord Who is Not Easily Attained
780.
दुरावासा
ॐ दुरावासाय नमः।
Duravasa
The Lord Who can be Kept
781.
दुरारिहा
ॐ दुरारिघ्ने नमः।
Durariha
The Slayer of the Demons
782.
शुभाङ्ग
ॐ शुभाङ्गाय नमः।
shubhanga
The One with Enchanting Limbs
783.
लोकसारङ्ग
ॐ लोकसारङ्गाय नमः।
Lokasaranga
The Lord Who Understands the Essence of the World
784.
सुतन्तु
ॐ सुतन्तवे नमः।
Sutantu
The Lord Who has Expanded this Universe Starting From Himself
785.
तन्तुवर्धन
ॐ तन्तुवर्धनाय नमः।
Tantuvardhana
The Lord Who Broadens the World
786.
इन्द्रकर्मा
ॐ इन्द्रकर्मणे नमः।
Indrakarma
The Lord Who Resembling Indra in his Glorious Actions
787.
महाकर्मा
ॐ महाकर्मणे नमः।
Mahakarma
The Lord Who Accomplishes Great Acts
788.
कृतकर्मा
ॐ कृतकर्मणे नमः।
Kritakarma
The Lord Who has Fulfilled His Acts
789.
कृतागम
ॐ कृतागमाय नमः।
Kritagama
The Author of Vedas
790.
उद्भव
ॐ उद्भवाय नमः।
Udbhava
The Lord Who Attains Great Births
791.
सुन्दर
ॐ सुन्दराय नमः।
Sundara
The Lord Who is the Epitome of Beauty
792.
सुन्द
ॐ सुन्दाय नमः।
Sunda
The Lord of Great Mercy
793.
रत्ननाभ
ॐ रत्ननाभाय नमः।
Ratna-nabha
The Lord Who has a Beautiful Navel
794.
सुलोचन
ॐ सुलोचनाय नमः।
Sulochana
The Lord Who has the Most Enchanting Eyes
795.
अर्क
ॐ अर्काय नमः।
Arka
The Lord Who is Suitable to be Worshipped by All Great Gods
796.
वाजसन
ॐ वाजसनाय नमः।
Vaajasana
The Giver of Food
797.
शृङ्गी
ॐ शृङ्गिने नमः।
Shringi
The Lord Who was Born as a Fish with Horn
798.
जयन्त
ॐ जयन्ताय नमः।
Jayanta
The Conqueror of All Enemies
799.
सर्वविज्जयी
ॐ सर्वविज्जयिने नमः।
Sarvavijjayi
The Lord Who is at Once Omniscient and Victorious
800.
सुवर्णबिन्दु
ॐ सुवर्णबिन्दवे नमः।
Suvarnabindu
The Lord Who has Limbs Radiant Like Gold
801.
अक्षोभ्य
ॐ अक्षोभ्याय नमः।
Akshobhya
The Lord Who is Ever Unruffled
802.
सर्ववागीश्वरेश्वर
ॐ सर्ववागीश्वरेश्वराय नमः।
Sarva vageeshvareshwara
The One Who is the Chief Among Gods Who Speak
803.
महाह्रद
ॐ महाहृदाय नमः।
Mahahrida
The Lord Whose Heart is Full of the Eternal Water of Happiness
804.
महागर्त
ॐ महागर्ताय नमः।
Mahagarta
The Great Chasm
805.
महाभूत
ॐ महाभूताय नमः।
Mahabhoota
The Lord Who is the Great Being
806.
महानिधि
ॐ महानिधये नमः।
Mahanidhi
The Lord in Whom All Wealth is Saved
807.
कुमुद
ॐ कुमुदाय नमः।
Kumuda
The Lord Who Makes the Earth Happy
808.
कुन्दर
ॐ कुन्दराय नमः।
Kundara
The Lord Who Recognizes Results of Good Deeds
809.
कुन्द
ॐ कुन्दाय नमः।
Kunda
The Lord Who is as Attractive as Kunda (Jasmine) Flowers
810.
पर्जन्य
ॐ पर्जन्याय नमः।
Parjanya
The Lord Who is Similar to Rain-Bearing Clouds
811.
पावन
ॐ पावनाय नमः।
Paavana
The One Who Ever Purifies
812.
अनिल
ॐ अनिलाय नमः।
Anila
The Lord Who Never Slips
813.
अमृतांश
ॐ अमृतांशाय नमः।
Amritamsha
The Drinker of Nectar
814.
अमृतवपु
ॐ अमृतवपुषे नमः।
Amritavapu
The Lord Whose Form is Immortal
815.
सर्वज्ञ
ॐ सर्वज्ञाय नमः।
Sarvagya
The Lord Who is Omniscient
816.
सर्वतोमुख
ॐ सर्वतोमुखाय नमः।
Sarvatomukha
The Lord Who has Faces Everywhere
817.
सुलभ
ॐ सुलभाय नमः।
Sulabha
The Lord Who can be Easily Attained
818.
सुव्रत
ॐ सुव्रताय नमः।
Suvrata
The Lord Who has Accepts Good Vows
819.
सिद्ध
ॐ सिद्धाय नमः।
Siddha
The Lord Who is Perfection
820.
शत्रुजित
ॐ शत्रुजिते नमः।
Shatrujita
The Lord Who is Ever Victorious Over Foes
821.
शत्रुतापन
ॐ शत्रुतापनाय नमः।
Shatrutapana
The Lord Who Makes his Enemies Suffer
822.
न्यग्रोध
ॐ न्यग्रोधाय नमः।
Nyagrodha
The Lord is Above All Beings in the Worlds
823.
उदुम्बर
ॐ उदुम्बराय नमः।
Udumbara
Nourishment of All Living Creatures
824.
अश्वत्थ
ॐ अश्वत्थाय नमः।
Ashwattha
The Impermanent Tree
825.
चाणूरान्ध्रनिषूदन
ॐ चाणूरान्ध्रनिषूदनाय नमः।
Chanoorandhranishoodana
The Slayer of Chanura Demon
826.
सहस्रार्चि
ॐ सहस्रार्चिषे नमः।
Sahasrarchi
The Lord Who has Thousands of Rays
827.
सप्तजिह्व
ॐ सप्तजिह्वाय नमः।
Saptajihva
The Lord Who Expresses Himself as the Seven Tongues of Fire
828.
सप्तैधा
ॐ सप्तैधसे नमः।
Saptaidha
The Lord Who has Seven Flames
829.
सप्तवाहन
ॐ सप्तवाहनाय नमः।
Saptavahana
The Lord Who has a Vehicle of Seven Horses
830.
अमूर्ति
ॐ अमूर्तये नमः।
Amoorti
The Lord Who Does Not Have Shape
831.
अनघ
ॐ अनघाय नमः।
Anagha
The Lord Who is Sinless
832.
अचिन्त्य
ॐ अचिन्त्याय नमः।
Achintya
The Inconceivable
833.
भयकृत
ॐ भयकृते नमः।
Bhayakrit
The Lord Who Creates Fear in Bad People
834.
भयनाशन
ॐ भयनाशनाय नमः।
Bhayanashana
The Lord Who Destroys Fear in Good People
835.
अणु
ॐ अणवे नमः।
Anu
The Lord Who is Subtle and Minute
836.
बृहत
ॐ बृहते नमः।
Brihata
The Lord Who is Extremely Big
837.
कृश
ॐ कृशाय नमः।
Krisha
The Lord Who is Slender
838.
स्थूल
ॐ स्थूलाय नमः।
Sthoola
The Lord Who is Stout
839.
गुणभृत
ॐ गुणभृते नमः।
Gunabhrita
The Bearer of Attributes
840.
निर्गुण
ॐ निर्गुणाय नमः।
Nirguna
The Lord Who does not have Any Properties
841.
महान्
ॐ महते नमः।
Mahaan
The Mighty
842.
अधृत
ॐ अधृताय नमः।
Adhrita
The Lord Who is not Carried by Anything
843.
स्वधृत
ॐ स्वधृताय नमः।
Svadhrita
The Lord Who Carries Himself
844.
स्वास्य
ॐ स्वास्याय नमः।
Svaasya
The Lord Who has a Beautiful Face
845.
प्राग्वंश
ॐ प्राग्वंशाय नमः।
Pragvamsha
The Lord Who Belongs to the First Dynasty
846.
वंशवर्धन
ॐ वंशवर्धनाय नमः।
Vamshavardhana
The Lord Who Makes Dynasties Grow
847.
भारभृत्
ॐ भारभृते नमः।
Bharabrit
The Lord Who Carries the Load of the Universe
848.
कथित
ॐ कथिताय नमः।
Kathita
The Lord Who is Glorified in All Scriptures
849.
योगी
ॐ योगिने नमः।
Yogi
The Lord Who can be Realised Through Yoga
850.
योगीश
ॐ योगीशाय नमः।
Yogisha
The Lord Who is the Greatest Among Yogis
851.
सर्वकामद
ॐ सर्वकामदाय नमः।
Sarvakamada
The Lord Who Fulfills All Desires
852.
आश्रम
ॐ आश्रमाय नमः।
Ashrama
The Lord Who is the Place Where Beings can Relax
853.
श्रमण
ॐ श्रमणाय नमः।
Shramana
The Lord Who Gives Sorrow to Sinners
854.
क्षाम
ॐ क्षामाय नमः।
Kshaama
The Lord Who Destroys Everything During Deluge
855.
सुपर्ण
ॐ सुपर्णाय नमः।
Suparna
The Lord Who is Having Vedas as Leaves
856.
वायुवाहन
ॐ वायुवाहनाय नमः।
Vayu Vahana
The Lord Who Makes Winds Move
857.
धनुर्धर
ॐ धनुर्धराय नमः।
Dhanurdhara
The Wielder of the Bow
858.
धनुर्वेद
ॐ धनुर्वेदाय नमः।
Dhanurveda
The Lord Who Knows the Science of Archery
859.
दण्ड
ॐ दण्डाय नमः।
Danda
The Lord Who Punishes the Wicked
860.
दमयिता
ॐ दमयित्रे नमः।
Damayita
The Lord Who Controls and Rules People
861.
दम
ॐ दमाय नमः।
Dama
The Lord Who is Also the Patience When Being Ruled
862.
अपराजित
ॐ अपराजिताय नमः।
Aparajita
The Lord Who Cannot be Defeated
863.
सर्वसह
ॐ सर्वसहाय नमः।
Sarvasaha
The One That Tolerates All
864.
नियन्ता
ॐ नियन्त्रे नमः।
Niyanta
The Lord Who Makes People Obey Pules
865.
अनियम
ॐ अनियमाय नमः।
Aniyama
The Lord Who is not Subject to Any Rules
866.
अयम
ॐ अयमाय नमः।
Ayama
The Lord Who is Deathless
867.
सत्त्ववान्
ॐ सत्त्ववते नमः।
Sattvavaan
The Lord Who is Full of Exploits and Courage
868.
सात्त्विक
ॐ सात्त्विकाय नमः।
Sattvika
The Lord Who is Full of Satvic Qualities
869.
सत्य
ॐ सत्याय नमः।
Satya
The Lord Who is Truth
870.
सत्यधर्मपरायण
ॐ सत्यधर्मपरायणाय नमः।
Satyadharma parayana
The One Who is Devoted to Truth and Dharma
871.
अभिप्राय
ॐ अभिप्रायाय नमः।
Abhipraya
The One Who is Approached by Seekers of Salvation
872.
प्रियार्ह
ॐ प्रियार्हाय नमः।
Priyarha
The One Who Deserves All our Love
873.
अर्ह
ॐ अर्हाय नमः।
Arha
The One Who s Most Appropriate for Worship
874.
प्रियकृत्
ॐ प्रियकृते नमः।
Priyakrit
The Fulfiller of Desires
875.
प्रीतिवर्धन
ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः।
Preetivardhana
The One Who Increases Joy in the Devotee’s Heart
876.
विहायसगति
ॐ विहायसगतये नमः।
Vihaayasagati
The One Who Travels in Space
877.
ज्योति
ॐ ज्योतिषे नमः।
Jyoti
The One Who is Self-Effulgent
878.
सुरुचि
ॐ सुरुचये नमः।
Suruchi
The One Who Shines Beautifully
879.
हुतभुक
ॐ हुतभुजे नमः।
Hutabhuka
The One Who Enjoys All that is Offered in Yajna
880.
विभु
ॐ विभवे नमः।
Vibhu
All-Pervading Lord
881.
रवि
ॐ रवये नमः।
Ravi
The One Who Dries up Everything
882.
विरोचन
ॐ विरोचनाय नमः।
Virochana
The One Who Shines in Different Forms
883.
सूर्य
ॐ सूर्याय नमः।
Surya
The One Source From Where Everything is Born
884.
सविता
ॐ सवित्रे नमः।
Savita
The One Who Brings Forth the Universe from Himself
885.
रविलोचन
ॐ रविलोचनाय नमः।
Ravilochana
The One Who has the Sun for His Eyes
886.
अनन्त
ॐ अनन्ताय नमः।
Ananta
The One Who is Endless
887.
हुतभुक
ॐ हुतभुजे नमः।
Hutabhuka
The One Who Accepts Oblations
888.
भोक्ता
ॐ भोक्त्रे नमः।
Bhokta
The One Who is the Consumer of Nature
889.
सुखद
ॐ सुखदाय नमः।
Sukhada
The Giver of Bliss to those Who are Liberated
890.
नैकज
ॐ नैकजाय नमः।
Naikaja
The One Who is Born Many Times
891.
अग्रज
ॐ अग्रजाय नमः।
Agraja
The One Who is First-Born
892.
अनिर्विण्ण
ॐ अनिर्विण्णाय नमः।
Anirvinna
The One Who Feels No Disappointment
893.
सदामर्षी
ॐ सदामर्षिणे नमः।
Sadamarshee
The Lord Who Forgives the Mistakes Committed by His Devotees
894.
लोकाधिष्ठानाम्
ॐ लोकाधिष्ठानाय नमः।
Lokadhishthanam
The One Who is the Basis of the World
895.
अद्भूत
ॐ अद्भूताय नमः।
Adbhuta
The One Who is the Wonder
896.
सनात्
ॐ सनातनाय नमः।
Sanat
The Lord Who is the Beginningless and Endless Factor
897.
सनातनतम
ॐ सनातनतमाय नमः।
Sanatanatama
The One Who is Most Ancient
898.
कपिल
ॐ कपिलाय नमः।
Kapila
The Great Sage Kapila
899.
कपि
ॐ कपये नमः।
Kapi
The One Who is the Sun
900.
अव्यय
ॐ अव्ययाय नमः।
Avyaya
The One in Whom All Disappear During the Deluge
901.
स्वस्तिद
ॐ स्वस्तिदाय नमः।
Svastida
The Lord Who Gives All Good Things to His Devotees
902.
स्वस्तिकृत्
ॐ स्वस्तिकृते नमः।
Svastikrit
The Lord Who does Good
903.
स्वस्ति
ॐ स्वस्तये नमः।
Svasti
The Lord Who is the Source of All Auspiciouness
904.
स्वस्तिभुक
ॐ स्वस्तिभुजे नमः।
Svastibhuka
The Lord Who Constantly Enjoys Auspiciousness
905.
स्वस्तिदक्षिण
ॐ स्वस्तिदक्षिणाय नमः।
Svastidakshina
The Distributor of Auspiciousness
906.
अरौद्र
ॐ अरौद्राय नमः।
Araudra
The Lord Who is Never Cruel
907.
कुण्डली
ॐ कुण्डलिने नमः।
Kundali
The Lord Who Wears Shining Ear Globes
908.
चक्री
ॐ चक्रिणे नमः।
Chakri
The Holder of Chakra
909.
विक्रमी
ॐ विक्रमिणे नमः।
Vikrami
The Most Daring
910.
उर्जितशासन
ॐ उर्जितशासनाय नमः।
Urjita-shasana
The Lord Who Gives Firm Orders
911.
शब्दातिग
ॐ शब्दातिगाय नमः।
Shabdatiga
The Lord Who Transcends All Words
912.
शब्दसह
ॐ शब्दसहाय नमः।
Shabdasaha
The Lord Who Allows Himself to be Invoked by Vedic Declarations
913.
शिशिर
ॐ शिशिराय नमः।
Shishira
The Lord Who is Cool Like Winter
914.
शर्वरीकर
ॐ शर्वरीकराय नमः।
Sharvarikara
The Creator of Darkness
915.
अक्रूर
ॐ अक्रूराय नमः।
Akroora
The Lord Who is not Cruel
916.
पेशल
ॐ पेशलाय नमः।
Peshala
The Lord Who is Supremely Soft
917.
दक्ष
ॐ दक्षाय नमः।
Daksha
The Lord Who is Clever
918.
दक्षिण
ॐ दक्षिणाय नमः।
Dakshina
The Most Liberal
919.
क्षमिणां वर
ॐ क्षमिणां वराय नमः।
Kshaminamvara
The One with the Greatest of Forgiving Powers
920.
विद्वत्तम
ॐ विद्वत्तमाय नमः।
Vidvattama
The Lord Who has the Greatest Wisdom
921.
वीतभय
ॐ वीतभयाय नमः।
Veetabhaya
The Lord Who has No Fear
922.
पुण्यश्रवणकीर्तन
ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः।
Punya-shravana-keertana
The Lord Who Increases Boons to Those Who Sing About Him
923.
उत्तारण
ॐ उत्तारणाय नमः।
Uttarana
The Lord Who Lifts Us Out of the Ocean of Change
924.
दुष्कृतिहा
ॐ दुष्कृतिघ्ने नमः।
Dushkritiha
The Destroyer of Bad Actions
925.
पुण्य
ॐ पुण्याय नमः।
Punya
The Lord Who is Supremely Pure
926.
दुःस्वप्ननाशन
ॐ दुस्वप्ननाशाय नमः।
Duh-svapna-nashana
The Lord Who Destroys All Bad Dreams
927.
वीरहा
ॐ वीरघ्ने नमः।
Veeraha
The Slayer of the Valiant Foes
928.
रक्षण
ॐ रक्षणाय नमः।
Rakshana
The Protector of the Universe
929.
सन्त
ॐ सदभ्यो नमः।
Santa
The Lord Who is Expressed Through Saintly Men
930.
जीवन
ॐ जीवनाय नमः।
Jeevana
The Life Spark in All Creatures
931.
पर्यवस्थित
ॐ पर्यवस्थिताय नमः।
Paryavasthita
The Lord Who Dwells Everywhere
932.
अनन्तरूप
ॐ अनन्तरूपाय नमः।
Anantaroopa
The Lord Who has Countless Forms
933.
अनन्तश्री
ॐ अनन्तश्रिये नमः।
Anantashree
The Lord Full of Infinite Glories
934.
जितमन्यु
ॐ जितमन्यवे नमः।
Jitamanyu
The Lord Who has won over anger
935.
भयापह
ॐ भयापहाय नमः।
Bhayapaha
The Lord Who Destroys All Fears
936.
चतुरश्र
ॐ चतुरश्राय नमः।
Chaturashra
The Lord Who Deals Squarely
937.
गभीरात्म
ॐ गभीरात्मने नमः।
Gabhiratma
The Lord of Deep and Profound Nature
938.
विदिश
ॐ विदिशाय नमः।
Vidisha
The Lord Who is Unique in His Giving
939.
व्यादिश
ॐ व्यादिशाय नमः।
Vyaadisha
The Lord Who is Unique in His Commanding Power
940.
दिश
ॐ दिशाय नमः।
Disha
The Lord Who Advises and Gives Knowledge
941.
अनादि
ॐ अनादये नमः।
Anadi
The Lord Who has No Beginning
942.
भुवोभुव
ॐ भुवोभुवे नमः।
Bhuvo-bhuva
The One Who Exists in Himself Without Any Other Support
943.
लक्ष्मी
ॐ लक्ष्मै नमः।
Lakshmi
The Lord Who is the Abode of All Wealth
944.
सुवीर
ॐ सुवीराय नमः।
Suveera
The Lord Who Moves with Great and Divine Glories
945.
रुचिराङ्गद
ॐ रुचिराङ्गदाय नमः।
Ruchirangada
The Lord Who Wears Resplendent Shoulder Caps
946.
जनन
ॐ जननाय नमः।
Janana
The Lord Who Delivers All Living Creatures
947.
जनजन्मादि
ॐ जनजन्मादये नमः।
Jana-janmadi
The One Who is the Cause of the Birth of All Creatures
948.
भीम
ॐ भीमाय नमः।
Bheema
The One Who is of Fearful Form
949.
भीमपराक्रम
ॐ भीमपराक्रमाय नमः।
Bheema-parakrama
The Oen Whose Prowess is Fearful to His Enemies
950.
आधारनिलय
ॐ आधारनिलयाय नमः।
Adharanilaya
The Lord Who is the Fundamental Sustainer
951.
अधाता
ॐ धात्रे नमः।
Adhata
The One Who has No Authority Above Him to Give Him Directions
952.
पुष्पहास
ॐ पुष्पहासाय नमः।
Pushpahasa
The Lord Who Opens Like a Flower at the Time of Primal Creation
953.
प्रजागर
ॐ प्रजागराय नमः।
Prajagara
The Lord Who is Always Awake
954.
ऊर्ध्वग
ॐ उर्ध्वगाय नमः।
Urdhvaga
The Lord Who is on Top of Everything
955.
सद्पथाचार
ॐ सत्पथाचाराय नमः।
Sadpathachara
The Lord Who Moves Only in the Path of Truth
956.
प्राणद
ॐ प्राणदाय नमः।
Pranada
The Lord Who Gives Life to the Physical Body
957.
प्रणव
ॐ प्रणवाय नमः।
Pranava
The Lord Who is Omkara Which Denotes the Supreme Truth
958.
पण
ॐ पणाय नमः।
Pana
The Supreme Universal Manager
959.
प्रमाणम्
ॐ प्रमाणाय नमः।
Pramanam
The Lord Who is the Basis of All Scriptures
960.
प्राणनिलय
ॐ प्राणनिलयाय नमः।
Prananilaya
The Lord in Whom All Life Exists
961.
प्राणभृत्
ॐ प्राणभृते नमः।
Pranabhrit
The Lord Who Controls and Rules All Activities of Life
962.
प्राणजीवन
ॐ प्राणजीवनाय नमः।
Pranajeevana
The Lord Who Gives the Breath of Life to the Living Creatures
963.
तत्त्वं
ॐ तत्त्वाय नमः।
Tattvam
The Lord Who is the Real and Only Truth
964.
तत्त्ववित्
ॐ तत्त्वविदे नमः।
Tattvavit
The Lord Who Manifests as the Knowledge of the Supreme Truth
965.
एकात्मा
ॐ एकात्मने नमः।
Ekatma
The Lord Who is the One and Only One Soul
966.
जन्ममृत्युजरातिग
ॐ जन्ममृत्युजरातिगाय नमः।
Janma-mrityu-jaratiga
The Lord Who has No Birth, No Death and is Not Affected by Time
967.
भूर्भुव:स्वस्तरु
ॐ भुर्भुवः स्वस्तरवे नमः।
Bhoor-bhuvah-swastaru
The Lord Who Nourishes the Tree (of Bhoo, Bhuvah and sva) of Life
968.
तार
ॐ ताराय नमः।
Taara
The Lord Who Helps to Get Across the Ocean of Life
969.
सविता
ॐ सवित्रे नमः।
Savita
The Father of the Universe
970.
प्रपितामह
ॐ प्रपितामहाय नमः।
Prapitamaha
The Lord Who is the Great Old Grand Father of the Universe
971.
यज्ञ
ॐ यज्ञाय नमः।
Yajna
The Lord Who has the Form of Sincere and Peaceful Co-Existence
972.
यज्ञपति
ॐ यज्ञपतये नमः।
Yajnapati
The Lord of All Yajnas
973.
यज्वा
ॐ यज्वने नमः।
Yajva
The Lord Who Performs Yajna
974.
यज्ञाङ्ग
ॐ यज्ञाङ्गाय नमः।
Yajnanga
The Lord Whose Limbs are the Things Employed in Yajna
975.
यज्ञवाहन
ॐ यज्ञवाहनाय नमः।
Yajnavahana
The Lord Who Fulfils Yajnas in Complete
976.
यज्ञभृत्
ॐ यज्ञभृते नमः।
Yajnabhrit
The Lord Who Accepts Yajna
977.
यज्ञकृत्
ॐ यज्ञकृते नमः।
Yajnakrit
The Lord Who Created Yajna
978.
यज्ञी
ॐ यज्ञिने नमः।
Yajnee
The Enjoyer of Yajnas
979.
यज्ञभुक
ॐ यज्ञभुजे नमः।
Yajnabhuka
The Receiver of All that is Offered
980.
यज्ञसाधन
ॐ यज्ञसाधनाय नमः।
Yajnasadhana
The Lord Who Fulfils All Yajnas
981.
यज्ञान्तकृत्
ॐ यज्ञान्तकृते नमः।
Yajnantakrit
The Lord Who Performs the Concluding Act of the Yajna
982.
यज्ञगुह्यम्
ॐ यज्ञगुह्याय नमः।
Yajnaguhyam
The Lord Who is the Secret of Yajna
983.
अन्नं
ॐ अन्नाय नमः।
Annam
The Lord Who is Food
984.
अन्नाद
ॐ अन्नादाय नमः।
Annada
The Lord Who Eats Food
985.
आत्मयोनि
ॐ आत्मयोनये नमः।
Atmayoni
The Lord Who has No Cause or Source Except Himself
986.
स्वयंजात
ॐ स्वयंजाताय नमः।
Svayamjata
The Lord Who is the Cause of His Own Birth
987.
वैखान
ॐ वैखानाय नमः।
Vaikhana
The One Who Dug the Earth as a Boar (Varaha)
988.
सामगायन
ॐ सामगायनाय नमः।
Samagayana
The One Who Chants the Sama Veda
989.
देवकीनन्दन
ॐ देवकीनन्दनाय नमः।
Devakee-nandana
The Lord Who is the Son of Devaki
990.
सृष्टा
ॐ स्रष्ट्रे नमः।
Srishta
The One Who Creates the World
991.
क्षितीश
ॐ क्षितीशाय नमः।
Kshiteesha
The Lord of the Earth
992.
पापनाशन
ॐ पापनाशनाय नमः।
Paapa-nashana
Destroyer of All Sins
993.
शङ्खभृत्
ॐ शंखभृते नमः।
Shankha-bhrit
The Lord Who Carries and Blows the Shell Named 'Panchajanya'
994.
नन्दकी
ॐ नन्दकिने नमः।
Nandakee
The Lord Who Holds the 'Nandaka' Sword
995.
चक्री
ॐ चक्रिणे नमः।
Chakri
The Lord Who Carries the Wheel Called Sudarshana
996.
शार्ङ्गधन्वा
ॐ शार्ङ्गधन्वने नमः।
Sharnga-dhanva
The Lord Who has the Bow Called Saranga
997.
गदाधर
ॐ गदाधराय नमः।
Gadadhara
The Lord Who has a Mace Called Kaumodaki
998.
रथाङ्गपाणि
ॐ रथाङ्गपाणये नमः।
Rathangapani
The Lord Who Keeps the Wheel called Sudarshana in his Hand
999.
अक्षोभ्य
ॐ अक्षोभ्याय नमः।
Akshobhya
The Lord Who Cannot be Annoyed by Anyone
1000.
सर्वप्रहरणायुध
ॐ सर्वप्रहरणायुधाय नमः।
Sarva-praharanayudha
The Lord Who has All Implements for All Kinds of Assault and Fight
கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக