ஞாயிறு, 13 செப்டம்பர், 2015

ஸ்ரீ ஸைலேஷ தயா பாத்ரம்

ராதே கிருஷ்ணா 13-09-2015Let us pay our obesiance to Swami Manavala maamuni on this day.

This thaniyan is recited everyday by the sishyas of thennAcharya sampradayam:

Sri SailEsa dayA pAthram dhI bhakthyAdhi guNArNavam |
yathIndhra pravaNam vandhE ramya jAmAthram munim ||

I salute Sri ManavaaLa MaamunigaL, who has the blessings of Thiruvaaimozhip
Pillai (ManavaaLa Maamuni¡¦s Aachaarya- Sri SailEsar) and who is an ocean of
jnAnam (knowledge) and Bhakthi (devotion).

Traidtions has it that the above thaniyan was submitted to the feet of Sri
Manavala mamunigal by none other than Lord Sri Ranganatha. Namperumal wanted to
hear tiruvoimozhi kalakshepam from Sri Manavala mamunigal. He conducted
kaalakshepam of Thiruvaaym6ozhi starting on the paritaapi year 31st day of avani
sukla chaturdasi friday. It continued for 1 year and the sARRumuRai was on aani
moolam. For this one year all the utsavams of namperumal were stopped. During
the sARRumuRai, namperumal appeared as a 5 year old archaka boy and recited this
sloka in praise of Sri Manavala
mamunigal.

We make it a point to recite in our satsangams in singapore both the above
thaniyan and the thainyan on Swamy Vedanta Desikan namely:
Ramanuja daya pathram...

That goes like this.

rAmAnuja dhayApAthram jnAna vairAgya bhooshaNam |
srImath vEnkatanAthAyam vandhE vEdhAntha dhESikam ||

I worship Vedanta Desikan (Acharya or preceptor uniquely praised as such due to
his great contribution and strict adherence to Vedanthic tradition),
named Venkata nAthan, endowed with auspiciousness and glories, who was a
receptacle of the mercy (dayA) of his AchArya Sri Ramanuja, and who was adorned
with the jewels of wisdom (jnAnam) and detachment (VairAgyam).

Ramanuja here refers to Swamy Vedantha Desikan's Acharya Sri AthrEya
Ramanujacharya (also called AppuLLAr), his maternal uncle. We can also relate
this to Sri Ramanujacharya (Bhashyakarar) as well. Sure, Sri Bhashyakarar would
have blessed Sri Vedantha Desikan with his grace without which he would not have
been able to write 100 plus works all glorifying Sri ramanujacharya siddhAntham
in an unambiguous manner. Sri UttamUr Swamy further elaborates this padham to
even Sri NammAzhwAr- as Sri NammAzhwAr is Sri SaTakOpar (pAdhukAs of the Lord)
and Sri Ramanuja is the avatar of Adhi sEshan. It is Adhi Seshan who takes
various forms to perform eternal kaimkaryam to the Lord.. (senRaal kudaiyaam;
irundhaal singaasanamaam; ninRaal THIRUVADIYAAM- When He walks, Adhi sEshan
takes the form of
umbrella; While sitting, he becomes the throne (for the Lord to sit on); and
while He stands, Adhi sEshan transforms himself into the PAdhukAs. So, Ramanuja
dayA pAthram means: SatakOpa dayA pAthram too: )

Vedantha Desikan is also the recipient of Ramanuja's grace (Rama + anuja-
Rama's younger brother- KaNNan- Balarama's brother) for it is he who
composed the marvelous Yadhavaabhudhayam and the great divine Gopala
vimsathy.

Another lateral thought: Rama- meaning Lakshmi. One who is after Lakshmi is
AndAL (BhUmi PiraaTTi) or all AzhwArs including VishvaksEnar too. Thus,
Raamaanuja dayA pAthram refers to Their blessings as well.

Thanks for giving us an opportunity to enjoy them.

Regards
Namo narayana
dAsan madhavakkannan
**************


Adiyen,

Does anybody know the meaning of the following Sloka.
I remember Sriam HH Chinna Jeeyar always starts his speeches or any
poojas with that sloka as the begining one.


srIsailesha dayaapaatram dIbhaktAdi gunArnavam
YatIndrapravanam vande ramyajAmAtram munim

We appreciate in advance.

please reply.

Sateesh Ramanuja Dasa.

Sri SailEsa dayA pAthram dhI bhakthyAdhi guNArNavam |
yathIndhra pravaNam vandhE ramya jAmAthram munim ||ஸ்ரீ ஸைலேஷ  தயா பாத்ரம் தி பக்த்யாதி குணார்ணவம்

யதீந்த்ர ப்ரவனம் வந்தே ரம்யஜாமாத்ரம் முனிம்கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக