திங்கள், 26 அக்டோபர், 2015

நவவித பக்தி

ராதே கிருஷ்ணா 26-10-2015


நவவித பக்தி 

This nine types of devotion are Shravana, Kirtana, Smarana, Padasevena, Archana, Vandana, Dasya, Sakhyam, Atmanivedanam shrI vishhNostu shravane parIxidabhavat.h | vaiyAsakiH kIrtane prahlAdassmaraNe || tadanghribhajane laxmiH pR^ithuH pUjane | akrUrastvabhivandane kapipatirdAsye cha || sakhye.arjunaH sarvasvAtmanivedane | balirabhUt.h kaivalyameshhAm phalam.h || shravana - parIxit kIrtana - Shuka maharshhi smaraNa - Prahlada pAdasevana - Laxmi archana - pR^ithu (king) vandana - akrUra dAsya - Hanuman sakhya - Arjuna Atmanivedana - Bali

ஸ்ரவனம் , கீர்த்தனம் , ஸ்மரணம் , பாதசேவனம்அர்ச்சனம் , வந்த்னம் , தாஸ்யம் , ஸக்யம் . ஆத்மநிவேதனம்

ஸ்ரவனம் : பரிக்ஷித்          கீர்த்தனம் : ஷுக மகரிஷி 

ஸ்மரணம் : ப்ரஹ்லாதன்      பாத சேவனம் : லக்ஷ்மி 

அர்ச்சனம் : பிரிது (ராஜா)     வந்தனம் : அக்ரூர     

தாஸ்யம் : ஹனுமான்              ஸக்யம் : அர்ஜுனன்  

ஆத்மநிவேதனம்: பலிச்சக்ரவர்த்தி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக