வியாழன், 16 ஜூலை, 2015


सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
अहम्  त्वां सर्वपापेभ्यो मोशयिष्यामि मा शुच

सकृर्देव प्रपन्नाय थवास्मॆति च याचते
अभयं सर्वभूतेब्यो ढढाभ्येतत् व्रतं मम

स्थिते मनसि सुस्वस्थे शरीरे सति यो नर
धातुसाम्ये स्थिते स्मर्ता विश्वरूपं च मामजं
ततस्तं म्रियमाणम् थु काष्ठ पाषण सन्निभम्
अहं स्मरामि मद्बक्तं नयामि परमां गतिम्


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக