சனி, 4 அக்டோபர், 2014

ஈஷ நின்ன சரண பஜநெ ஆசையிந்த மாடுவந்தே

ராதே கிருஷ்ணா 04-10-2014


ஈஷ நின்ன சரண பஜனெ  ஆஷெயிந்த மாடுவேனே  

தோஷ ராசி நாசமாடு  ஸ்ரீஷ கேசவா                                                        (1)


சரணு ஹோக்கேநய்ய என்ன மரண ஸமயதல்லி நின்ன 


சரண ஸ்மரனே கருணிஸய்யா  நாராயணா                                      (2)


ஷோதிஸென்ன பவத கலுஷ போதிஸய்யா ஞானவெனகே 


பாதிஸூவ யமன  பாதெ  பிடி
ஸூ மாதவா                                                      (3)

ஹிந்தேனேக யோநிகலல்லி பந்து பந்து நொந்தே நானு  


இந்து பவத பந்த பிடிஸோ  தந்தே கோவிந்தா                                   (4)


ப்ரஷ்ட நெனிஸ பேட கிருஷ்ணா இஷ்டு மாத்ர பேடிகொம்பே 


ஸ்ரேஷ்ட ரொடனெ னே இஷ்டு கஷ்ட பிடிஸு  விஷ்ணுவே    (5)


மதனனய்ய நின்னமஹிமெ வதனதல்லி நுடியுவந்தே 


ஹ்ருதயதல்லி ஹுதுஹிஸய்ய  மதுசூதனா                                     (6)


கவிதுகொண்டு இருவபாப ஸவெது ஹொகு வந்தேமாடி 


ஜவன பாதெயென்னு  பிடிசஸு த்ரிவிக்ரம                                         (7)


காமஜனக நின்ன நாம ப்ரேமதிந்த பாடுவந்த 


நேமயெனகெ பாலிஸய்யா ஸ்வாமி வாமனா                                 (8)


மொதலு நின்ன பாத பூஜெ முததி மாடுவேணே நானு 


ஹ்ருதயதொளெகெ  ஸதன மாடோ முததி  ஸ்ரீதரா                       (9)
ஹுஸிய நாடி ஹொட்டெ ஹொருவ விஷயதல்லி ரஸிகநெந்து 

ஹுஸிகெ  ஹாகதிரோ என்ன  ஹ்ரிஷிகேஷனே                        (10)

பித்து பவதநேக ஜனும பத்தனாகி கலுஷதிந்த 

கெத்துபோப புத்தி தோரோ பத்மனாபானே                                       (11)

காமக்ரோத பிடிஸி நின்ன நாமஜிக்வேயோளகே நுடிஸோ 

ஸ்ரீ மஹானு பாவனாத தாமோதரா                                                        (12)

பங்கஜாக்க்ஷ நீனு என்ன மங்கு புத்தியன்ன பிடிசி 

கிங்கரன்ன மாடிகொள்ளோ ஸங்கருஷ்ணா                                  (13)

ஏஸுஜென்ம பந்தரேனு தாசனல்லவேனுநானு 

காஸி மாடதிரு என்ன வாசுதேவனே                                                  (14)

புத்தி ஷூன்யனாத என்ன பத்த கார்ய குஹகமணவ 

தித்தி ஹ்ருதய சுத்தி மாடோ ப்ரத்யும்னனெ                                   (15)

ஜனனி ஜனக நீனெயெந்து நெனெவன்னய்ய தீன பந்து 

எனகே முக்தி பாலிஸெந்து  அநிருத்தனே                                       (16)

ஹருஷதிந்த நின்ன நாம ஸ்மாரிசுவந்தே மாடு நித்ய  

இரிஸு சரண தல்லி புருஷோத்தமா                                                   (17)

ஸாது ஸங்க கொட்டு நின்ன பாத பஜனயித்து என்ன 

பேத மாடி நோடதிரு ஹே அதோக்ஷஜ                                               (18)

சாருசரணதோரி எனகெ பாருகாணிசய்யா கொனகே 

பார ஹாகிருவே நினகே நாரசிம்ஹனெ                                           (19)

ஸஞ்சிதாதி பாபகளு கிஞ்சிதார்த்த பீடகளனு 

முஞ்சிதாகி களெது பொரெயோ சுவாமி அச்சுதா                         (20)

ஞானபக்தி கொட்டு த்யானதல்லி இட்டு சதா 

ஹீன புத்தி பிடிஸோ  முன்ன ஸ்ரீ ஜனார்தனா                                  (21)

ஜப தபானுஷ்டான வில்ல குபத காமியாத என்ன 

கிருபைய மாடி க்ஷமிசு பேக்கு  ஹே உபேந்திரநே                       (22)

மொரெய இடுவேனய்யா நினகெ ஷரதி  ஷயன ஷுபமதிய 

இரிஸோ  பக்தனெந்து பரமபுருஷ ஸ்ரீ ஹரே                                 (23)

புட்டிஸலே பட இன்னு புட்டிஸிதகே பாலிசென்ன 

இஷ்டு மாத்ர பேடிகொம்பே ஸ்ரீ கிருஷ்ணனே                                 (24)

சத்தியவாத நாமகளனு நித்யதல்லி படிஸுவரனு  

அர்த்தியிந்த ஸலஹுவனு கர்த்ரு கேஷவ                                      (25)

மரெயதலெ ஹரிய நாம பரது ஓதி கேளிதவகே 

கரது முக்தி கொடுவ நெலயாதி கேசவா                                           (26)


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக