செவ்வாய், 20 மே, 2014

Uttaradi Matha

ராதே கிருஷ்ணா 21-05-2014

Uttaradi Mutt

Aradhya Daiva - digvijaya rAma

-Information about idols contributed by Sri Chandrashekar Raju
1. Shree Moola Rama Devaru: Brahma kararchita.
2. Shree Moola Sita Devi: Brahma Kararchita
3. Shree Digvijaya Rama Devaru: Shree Madhwacharya kararchita.
4. Shree Vamsha Ramadevaru: Shree Madhava Teertha worshipped and by Shree Madhwacharya karachita.
5. Shree Prasanna Vittala Devaru: Shree Akshobhyateertha worshipped and by Shree Madhwacharya karachita.
6. Vyasya Mustigalu: 4nos.Sakshat Vedacyasa Devaru gave it to Shree Madhwacharyaru.
7. Koorma Saligrama: Saligrama which floats in Milk.
8.Kamadhenu Lakshmi Narayana.
9. Dadhi vamana.
10.Shreedhara saligrama
11. sudarshana- 3 nos
12Ubhaya pashcimadhenu-2 nos
13 chakrankita-5 nos
14 Abhisheka shanka
15. Akshya patre
16. Balamoori shanka
17. Rama tanki
18. Rama baana- 2 nos
19.Akshobya tirtha kararchita acharya madhwa vigraha
In total 28 bhagavat sannidhabopeta vigrahagalu.
Samsthana Pooja and Mutt Idols

 Sl.No   Guru Brindhavana  AradhaneCharma shloka
1.SRIMAD ANANDA TIRTHARUBADRI PRAVESA -MAGHA SUD NAVAMI brahmaaMtaa guravaH sAkShAt iShTaM daivam shriyaH patiH |
AchAryAH shrImad AchAryAH saMtu mE janma janmani ||
2.SRI PADMANABHA TIRTHARUNAVA BRINDAVANAKARTHIKA BAH CHATURDASI poorNapraj~jakRutaM bhAShyamadau tadbhAvapUrvakam |
yO vyAkarOnnamastasmai padmanAbhAKyayOginE ||
3.SRI NARAHARI TIRTHARUHAMPIPUSHYA BAH SAPTHAMI sasItA mUlarAmArcha kOshEga japatEH sthitA |
yEnAnItA namastasmai shrImanRuhari bhikShavE ||
4.SRI MADHAVA TIRTHARUMANNUR (MANIPUR)BHADRAPADA AMAVASYA sAdhitAKila sattattwaM bAdhitAKila durmatam |
bOdhitAKila sanmArgaM mAdhavAKyayatiM bhikShavE ||
5.SRI AKSHOBYA TIRTHARUMALKHEDAMARGHA BAH PANCHAMIyO vidyAraNya vipinaMtattwamasyasinA&cCinat
shrImad akShObhyatIrthAya namastasmaimahAtmanE ||
6.SRI JAYA(TEEKA) TIRTHARUMALKHEDAASHADA BAH PANCHAMI mithyAsiddhAMta durdhwAMta vidhwaMsana vicakShaNaH |
jayatIrthAkhya taraNirbhAsatAM nO hRudaMbarE ||
7.SRI VIDYADHIRAJA TIRTHARUYARAGHOLAVAISAKHA SUD TRITEEYA
8.SRI KAVINDRA TIRTHARUNAVA BRINDAVANACHAITRA SUD NAVAMI
9.SRI VAGEESHA TIRTHARUNAVA BRINDAVANACHAITRA BAH CHATURTI
10.SRI RAMACHANDRA TIRTHARUYARAGHOLAVAISAKHA SUD SHASTI
11.SRI VIDYANIDHI TIRTHARUYARAGHOLAKARTHIKA BAH CHATURTI
12.SRI RAGHUNATHA TIRTHARUMALKHEDAMARGHA BAH TRITEEYA
13.SRI RAGHUVARYA TIRTHARUNAVA BRINDAVANAJYESHTA BAH TRITEEYA
14.SRI RAGOOTHAMA TIRTHARUTHIRUKOVILURPUSYA SUD EKADASIBAvabOdhakRutaM sEvE raGUttamamahAguruM | yacciShyaSiShyaSiShyAdyAShTappaNNAcArya saMj~jitA:||                       raGOttamagururbUyAnmama j~jAnAya sarvadA |                                                                             SrI madhvaSAstraM saMSOdhya ya: samyaj~jAnAmavAptavAn ||
15.SRI VEDAVYASA TIRTHARUPENUKONDACHAITRA SUD TRITEEYA
16.SRI VIDYADEESHA TIRTHARUEKACHAKRANAGARPUSHYA BAH CHATURDASI
17.SRI VEDANIDHI TIRTHARUPANDHARPURKARTHIKA SUD EKADASI
18.SRI SATYAVRATA TIRTHARUSANGLIPHALGUNA SUD SASHTI
19.SRI SATYANIDHI TIRTHARUNIVRITT SANGAMAMARGHA SUD DASAMI
20.SRI SATYANATHA TIRTHARUVEERACHOLAPURAMMARGHA SUD EKADASI
21.SRI SATYABINAVA TIRTHARUNACHIARGUDIJYESHTA SUD CHATURDASI
22.SRI SATYAPOORNA TIRTHARUKOLAPURJYESTA BAH DWITEEYA
23.SRI SATHYAVIJAYA TIRTHARUAARANICHAITRA BAH EKADASI
24.SRI SATYAPRIYA TIRTHARUMANAMADURAICHAITRA SUD TRIYODASI
25.SRI SATYABODHA TIRTHARUSAVANOORPHALGUNA BAH PRATIPADA
26.SRI SATYASANDHA TIRTHARUMAHISHIJYESTA SUD DWITEEYAdRuShTA ga~ggA SAtitaM dvArakilam muShNAmudrA paMDharISasya dattA |
kRuShNaspRuShTaH SEShadarSI latAvAn aShTaiSvaryaM satyasaMdhaM namAmi ||

27.SRI SATYAVARA TIRTHARUSANTHEBENNURSRAVANA SUD SAPTHAMI
28.SRI SATYADHARMA TIRTHARUHOLEHONNURSRAVANA SUD TRIYODASI
29.SRI SATYASANKALPA TIRTHARUMYSOREASHADA POORNIMA
30.SRI SATYASANTHUSHTA TIRTHARUMYSOREPHALGUNA AMAVASYA
31.SRI SATYAPARAYANA TIRTHARUSANTHEBENNURASWINA SUD SAPTHAMI
32.SRI SATYAKAMA TIRTHARUATHAAKURPUSHYA BAH SASHTI satyparAyaNa dugdAbdheH sa~njAtA kIrtikAmadA
kAmadhenuH satyakAmanAmnI bhUyAt satAM mude 
33.SRI SATYESHTA TIRTHARUAATHAKURBADHRUPADA SUD EKADASI
34.SRI SATYAPARAKRAMA TIRTHARUCHITTAPURASWINA SUD ASHTAMI
35.SRI SATYAVEERA TIRTHARUKORALAHALLIKARTIKA SUD ASHTAMI
36.SRI SATYADHEERA TIRTHARUAATHAKURJYESHTA BAH NAVAMI
37.SRI SATYAGNANA TIRTHARURAJAMUNDRIMagha Shuddha Ekadashisatyadheerakarbjott a: vidushaam chintitaprada: |
satyadheerakhyakalp adru: bhooyaadiShTaartha siddhaye|
38.SRI SATYADYANA TIRTHARUPANDHARPURCHAITRA SUD ASHTAMI
39.SRI SATYAPRAGYA TIRTHARUAATHAKURCHAITRA SUD ASHTAMI
40.SRI SATYABHIGYA TIRTHARURANEBENNURPUSHYA BAH ASHTAMI ve~NkaTeshAdrimArabhya setuM totAdripUrvakAn |
gatvA digvijayI pAtu satyAbhij~na gurUttamaH||
41SRI SATYAPRAMODA TIRTHARUTHIRUKOILURKARTHIKA SUD TRITIYA

PRESENT PITATHIPATHI -  SRI SRI SATYATMA THIRTHARUUttaradi Matha


Part of a series on
Saints
Scriptures
Other holy places
Mantralaya · Pajaka Kshetra · Udupi · Tirupati
Shri Uttaradi Matha (also Uttaradi Mutt or Uttaradi Math) (Kannadaಶ್ರೀ ಉತ್ತರಾದಿಮಠ Devanāgarī: श्री उत्तरादिमठ) [ IASTŚrī Uttarādi Maṭha] is a Dvaita maṭha (a monastic religious establishment) based in southern India and has great history. It is one of the original seats of Jagad-guru Śrī Madhvācārya and thus belongs to the Madhva sampradāya.

Origin

"The Supreme God also wanted to bless the souls with divine knowledge, by which they can attain salvation. For this purpose, the Supreme God — Śrī Nārāyaṇa Himself incarnated as Śrī Haṁsa and adorned the pontifical seat called the Haṁsa-Pīṭha.
The complete list of pontiffs (ācāryas) who had taken the seat of this Maṭha is as below:[1][2] This list represents the authorized guru-paramparā (disciplic succession) of Śrī Uttarādi Maṭha till date (2010-2011 AD).
The list is numbered beginning from Śrī Madhvācārya
 • Śrī Haṁsa (A name of The Supreme Person/Supreme Godhead, Śrī Nārāyaṇa or Śrī Hari; Paramātmā)
 • Śrī Chaturmukha Brahmā
 • Śrī Sanakādi
 • Śrī Dūrvāsa
 • Śrī Jñāna-nidhi Tīrtha
 • Śrī Garuḍa-vāhana Tīrtha
 • Śrī Kaivalya Tīrtha
 • Śrī Jñāneśa Tīrtha
 • Śrī Para Tīrtha
 • Śrī Satya-prajña Tīrtha
 • Śrī Prājña Tīrtha
 • Śrī Acyuta-prekṣa Tīrtha
 1. Śrī Madhvācārya (Śrī Pūrṇaprajña Tīrtha or Śrīmad-Ānanda Tīrtha Bhagavat-pādācārya)
 2. Śrī Padmanābha Tīrtha-Navabrundavana,Hampi
 3. Śrī Nṛhari Tīrtha-Venkatapura,Hampi
 4. Śrī Mādhava Tīrtha-Mannuru
 5. Śrī Akṣobhya Tīrtha-Malakheda
 6. Śrī Jaya Tīrtha-Malakheda
 7. Śrī Vidyādhirāja Tīrtha
 8. Śrī Kavīndra Tīrtha-Navabrundavana,Hampi
 9. Śrī Vāgīśa Tīrtha-Navabrundavana,Hampi
 10. Śrī Rāmacandra Tīrtha-Yaragola
 11. Śrī Vidyā-nidhi Tīrtha-Yaragola
 12. Śrī Raghunātha Tīrtha-Malakheda
 13. Śrī Raghuvarya Tīrtha-Navabrundavana,Hampi
 14. Śrī Raghūttama Tīrtha-Tirukoilur
 15. Śrī Veda-vyāsa Tīrtha-Penugoda
 16. Śrī Vidyā-dhīśa Tīrtha-Ekachakranagara
 17. Śrī Veda-nidhi Tīrtha-Phandrapura
 18. Śrī Satya-vrata Tīrtha-Sangli
 19. Śrī Satya-nidhi Tīrtha-Kurnool
 20. Śrī Satya-nātha Tīrtha-Veeracholapuram
 21. Śrī Satyābhinava Tīrtha-Nacharkoil
 22. Śrī Satya-pūrṇa Tīrtha-Kolapur
 23. Śrī Satya-vijaya Tīrtha-Satyavijaya Nagar
 24. Śrī Satya-priya Tīrtha-Manamadurai
 25. Śrī Satya-bodha Tīrtha-Savanur
 26. Śrī Satya-sandha Tīrtha-Mahishi
 27. Śrī Satya-vara Tīrtha-Santebidanur
 28. Śrī Satya-dharma Tīrtha-Holehonnur
 29. Śrī Satya-saṅkalpa Tīrtha-Mysore
 30. Śrī Satya-santuṣṭa Tīrtha-Mysore
 31. Śrī Satya-parāyaṇa Tīrtha-Santebidanur
 32. Śrī Satya-kāma Tīrtha-Athakuru
 33. Śrī Satyeṣṭa Tīrtha-Athakuru
 34. Śrī Satya-parākrama Tīrtha-Chittapura
 35. Śrī Satya-vīra Tīrtha-Korlahalli
 36. Śrī Satya-dhīra Tīrtha-Athakuru
 37. Śrī Satya-jñāna Tīrtha-Rajamahendri
 38. Śrī Satya-dhyāna Tīrtha-Phandrapura
 39. Śrī Satya-prajña Tīrtha-Athakuru
 40. Śrī Satyābhijña Tīrtha-Ranebennnur
 41. Śrī Satya-pramoda Tīrtha-Tirukoilur
 42. Śrī Satyātma Tīrthathe current presiding pontiff [3 November 1997 - till date] (Birth: 8 March 1973; Dīkṣā Accepted on: 24 April 1996; Place: Sannidhāna of Śrī Raghūttamma Tīrtha Bṛndāvana at Tirukoilur, Tamil Nadu; Pontiff: 3 November 1997) Sri Madhwacharya

Madhwacharya - Background
Madhwacharya's purpose for coming down to earth was that of reform, to change the ways of misguided men and to firmly establish the personal philosophy of Lord Visnu. He is the third incarnation of Vayu who has incarnated previously as Hanuman and Bhimasena respectively. He is the true Jagadguru who has established the supremacy of Vishnu.
There is a serene and holy place called Pajaka near Udupi in Karnataka State of South India. The place is very picturesque and full of spiritual vibrations. A legend says that the place has been created by none other than Shri Parashurama, the 6th among the Dasavataras of Bhagavan Vishnu. It was called Pajaka because it always receives plenty of water by the grace of Sri Parashurama (pAjAt kaM yasya saH pAjakaH).
In the village Pajaka, there lived a pious Brahmin called Madhyageha Bhatta. Madhyageha Bhatta belonged to the Shivalli sect of Brahmins. The Shivalli or Shivabelli sect of Brahmins are mostly found around the Udupi area, Shivabelli being an old name for Udupi in connection with Shri Candramauleswara. Before the advent of Madhva some Shivalli Brahmins worshipped Lord Siva, but most had an affiliation with the Bhagavat sampradaya and had a leaning towards Vishnu. Most would worship the form of a Shivalinga, but would see Vishnu as his origin.
Madhyageha, although a young man, had a wealth of understanding of the Vedas. He had the reputation of being a devotee scholar. His object was Parambrahman, the Supreme God Narayana.
After some time "Madhyageha Bhatta", as he became known because of his deep knowledge of the scriptures, was married to a pure and devout lover of Lord Vishnu by name Vedavati.
Madhyageha Bhatta was always very eager to hear the pastimes of the many incarnations of Lord Visnu, and render devotional service to the Deity of Anantasana in Udupi. Madhygeha spoke to his chaste wife about bringing into this world a pure son, one worthy of being called putra
One who saves his parents from hell is called Putra.
Madhyageha Bhatta and his wife decided to approach their Kula Deva (family Deity) Lord Narayana and make a vow. They then served Lord Ananrasana in Udupi for twelve years with pure minds and devotion, free from lust and greed. With their austerity they performed various austerities like the Payovrata etc, observing the same vows as Aditi and Kasyapa who were impelled by Lord Brahma to undergo this penance to obtain Lord Vamana as their son. At the end of this time they decided to perform the Garbhadana samskara, after taking the Lord's blessings.
Madhwacharya - Birth
Madhyageha purified his body with pancagavya prasana, offered arghyas, flowers and lamps to the Lord, and they stated their desire to bring into this world a pure devotee to save everyone from further suffering.
After the purificatory menstrual period, choosing the male star (Nakshatra) and the suitable day for conception according to the proper vara (day) tithi (time) and nakshatra (asterism) they invoked the blessings of Lord Narayana. They then united by the principles of religious sex and by the Lord's grace, Vedavati conceived a child. In the Madhva Vijaya (2.25) it is described that the incarnation of Lord Vayudeva (Mukhyaprana) entered the body of the wife of that pure Vaisnava Brahmin, entered into the womb of Vedavati. On this point though, Madhva Vijaya suggests that Mukhyaprana evicted the soul born of the conception of Madhyageha and Vedavati, and thus expelling that child, Vayu appeared of his own will and placed himself in that womb.
राजेवसत्पुरवरं भुवनादिराजो निष्कासयन् परमसौ भगवान् विवेश
Because Mukhyaprana's incarnation was situated in Vedavati's womb, she became incredibly effulgent and was decorated with all thirty two auspicious qualities. Madhva Vijaya describes her body as being like the temple of Lord Visnu, the Supreme Lord because of her pure devotion. The pumsavana samskara was performed at three months pregnancy and then simmontanayana (swadabhaksana) feeding the child in the womb, parting the hair, etc. purificatory rites were performed at seven months. The fire sacrifices for the safe delivery of the child were performed according to Brahminical rites.
Madhyageha Bhatta called for learned Vedic astrologers to come, and together they performed the jatakarma (birth ceremony) by offering all nice things to the child and bathed him in panca gavya (cow dung, cow urine, ghee, milk and yogurt) and pancamrta (ghee, milk, yogurt, honey and sugar water). They also put gold and ghee on his tongue to invoke good health and intelligence, tulasi to invoke devotion to the Lord, and honey to invoke good appetite. Then the learned astrologers made a chart to see what kind of son had been born. They were amazed as all thirty two auspicious signs were there in his person and the chart said that this boy is none other than the scheduled avatar of Vayudeva. His purpose for coming was that of reform, to change the ways of misguided men and to firmly establish the personal philosophy of Lord Visnu. He would be a great Acharya as previously he had been Hanuman and Bhimasena respectively.
Naming Ceremony
At the time of his birth, Madhyageha Bhatta's family was ecstatic and the whole Brahmin community came to celebrate. Madhyageha Bhatta worshipped his ista-deva with gratitude and then came to see the child. Upon seeing the bright moonlike face of the newborn child, Madhyageha kissed his new son's head and gave him the name Vasudeva. he said that after twelve years of devotion, the Lord of the cows, Govinda, gave Madhyageha a pure devotee son. Everyone looked on the face of Vasudeva. Mudillaya, a Brahmin friend of Madhyageha Bhatta gave a milking cow and calf to the child. He is said to have re-born as his own grandson and attained salvation after becoming the disciple of Sri Madhwacharya.
Lord escorts Vasudeva
When Vasudeva was about three years old, his parents, took Vasudeva to a family function at nearby Nediyoora village where Vasudeva's mother's family lived. It was a huge festival with hundreds of relatives and their children.
Taking full advantage of the bustle and general confusion of the whole assembly, Vasudeva decided to go to the temple. The Supreme Lord Narayan, knowing that His devotee didn't want to stay in such a mundane gathering, personally came to take Vasudeva on a tour. Persons that Vasudeva met on the narrow path leading south to Kanana Devata at Kudavoor asked him, "Child, where do you wish to go?" but Vasudeva replied only with a pleasing smile from his moonlike face. This is a walk of a mile or two to visit the temple of Lord rama. Vasudeva entered the pagoda and went into the inner sanctum and offered his respects there, and then he went to the temple of Talakude (Bannaje) and offered respects to Lord Hari residing within the Siva Linga there. After taking darsan at these sacred tirthas and overjoyed by the sight of the Lord Who has a lotus navel, Lord Visnu, Vasudeva headed for Udupi.
In Udupi, Vasudeva first visited the Candramoolesvara temple of Lord Siva and offered his respects before going to Lord Ananteswara. There he stayed for some time, offering prayers and respectful obeisance�s.
By this time, back at the festivities, Madhyageha Bhatta had noticed that for some time now he had not seen his son. He asked his wife if she had seen him, and when she told him she hadn't either, in desperation they combed the whole area looking for their son. News spread from people to people that the darling of Pajakasetra had gone missing and now night was about to fall. Alone out there somewhere, with no-one to protect him; what would the poor boy do? Asking everyone in the vicinity if they had seen the boy, they found that he had headed south. Practically the feasting and partying stopped at the family function as everyone was looking for little "helpless" Vasudeva. Madhyageha Bhatta, going from temple to temple, finally found Vasudeva absorbed, looking at Lord Anantasana. Tears of joy flowed from Madhyageha's eyes at having found Vasudeva. Vasudeva beaming, was not even thinking he had done wrong or put anyone into a state of intense anxiety as he had. He now stood before his father who asked, "Vasudeva, how did you come so far on your own on this difficult path through the forest and lanes? I can't understand how?" Cheerfully the young boy replied that, "Lord Narayana escorted me to Bannajee, then Lord Hari escorted me to the eastern direction and on to Udupi. I then offered my respects to Lord Anantasana in the western direction and He brought me here to His temple, so I wasn't alone, father." Saying this, the child shone like a gem in the assembly of caring relatives and friends who were all wonderstruck.
Vidyarambha Samskara
As Vasudeva grew, day by day he showed signs that he was incredibly intelligent, grasping anything that required study almost immediately, so Madhyageha Bhatta thought it time to perform the Vidya Rambha (also known as Hate Khadi and Akshar Abhyasam) - his beginning of primary education - samskara, even though a year or two early. Madhyageha Bhatta saw that teaching Vasudeva the alphabet and showing him how to form the letters with the sounds was so natural and easy for the boy to pick up, it was as though he already knew everything but was just keeping it a secret. Traditionally this is a very big event in a child's life, and many relatives, friends and well-wishers come to give presents and blessings to the young boy. The Brahmins chanted mantra suktas, and swastivacan to invoke the blessings of the Lord upon the boy who was clean shaven, bathed and dressed in new cloth. When everyone saw the way Vasudeva mastered the subject being taught in the first few minutes of his primary education on his first day they were astonished. Then Vasudeva asked his father, "Oh father, why do I have to repeat the same group of letters again and again? This I already know." As soon as his father showed him something, that was it - what next? With no effort one could easily see that the goddess of learning, Bharati Devi, Sarasvati, was in her natural position, standing with folded hands offering her respects to the great devotee of Lord Narayana, Lord Vayu, in his plenary portion as Vasudeva-Mukhyaprana.
Defeat of the Pauranika
A short time later was good proof as to how much this "small boy" was learned. One day Vedavati took her son to a religious festival at nearby Neyampalli. As in religious festivals, there were rituals, pujas, yajnas, dramas, and in this one, a wedding also. Madhyageha Bhatta didn't go to this festival, so while Vedavati attended the wedding ceremony, her son Vasudeva slipped off to hear the recitals and stories from the Puranas told by the renouned Puranic narrator of the name Siva Madinya (Madikullaya). This Puranica was famous for reading to very large audiences, and as the narrator narrated a story from the Puranas, suddenly Vasudeva jumped up and accused the narrator, "The story that you are telling does not confrom with the purports of the great saintly rsisi and munis like Vyasadeva and Sukadeva. Therefore what you are saying is highly speculative and cannot be taken as authoritative." Looking around, to the astonishment of the listeners, these words were coming from the mouth of a small four year old boy. On the prompting of all the persons in the assembly, Vasudeva told the proper account of the story that was polluted by the narrator, giving the correct meaning and completely defeating the bogus speculations of the "narrator". Flowers poured from the sky as the demigods honored the boy, and all the assembly also glorified and praised the learning of the small boy, Vasudeva. Then the assembly broke up and all went their separate ways, leaving the narrator alone. Vasudeva returned to his mother and they both went back to Pajakaksetra where he asked his father, "Who is correct? Is it the narrator Siva or me who has speculated on the sastra?"
Madhyageha Bhatta told his son that he was correct, after hearing what both had said. Madhyageha Bhatta thought to himself that the reason for his son's wonderfully sharp intelligence was due to the mercy of Lord Anantasana, and in that way Madhyageha Bhatta always remembered his Lord Anantaswara.
Upanayana
Generally young boys take upanayana at around eight years, but Madhyageha Bhatta, seeing his son's life of spiritual enlightenment, arranged for the ceremony to be performed when Vasudeva was just five years old. For Madhyageha Bhatta and Vasudeva both, this is a marked change is their lives, especially for Vasudeva, for now he had formally taken to brahmacarya training and an acceptance that now childhood was over and that this was a time for Vedic study, spiritual pursuits, initiation into chanting of sacred mantras, worship of Surya-Narayana at the junctions of morning, noon and night (sandhyavandhanam), and always wearing the sacred thread of the Brahmin. In fact, this time of life for one who accepts upanayana, is considered one's second birth. Madhyageha Bhatta showed his pure and simple son how to light to homa and how to perform the oblations into the fire after cleansing oneself internally by mantra, and externally by bathing, wearing clean cloth, the sipping of water called acaman, and performance of nyasa (touching parts of the body with mantras). Before beginning this Madhyageha Bhatta contacted learned Brahmanas to find the proper date as to when this ceremony should be performed. His astrologers had selected Vrsabha Lagna, the bull for steadiness. According to astrological texts, the Vrsabha Lagna is considered a great asset to one's determination for completing a task, so in the matter of upanayana, or receiving the sacred triple thread of the brahmacari, Vrsabha or Taurus, aids determination, sensual control, and the undertaking of heavy loads such as study and celibacy. This lagna is said also to be very auspicious as Lord Shri Krsna was born with this lagna.
The fabulous ceremony that followed, the guru (in this case his father, Madhyageha Bhatta) sat down before the sacred fire and handed his wonderful son his karam chappals (padukas - peg shoes) and rod of the brahmacari, and new yellow cloth. Oblations were offered into the fire amidst the joyous crowd of onlookers, but in private the triple cord (sacred thread) was placed on Vasudeva's body and the Gayatri mantra was whispered into the right ear. After the shaving of his head and having the ritualistic bath, he put on yellow cloth, and the mekala kusa grass belt was then placed around the boy's waist. He was shown how to sip water before eating or performing any kind of worship, and also shown how to perform prana ahuti's (om pranaya swaha, om apanaya swaha, om vyanaya swaha, om udanaya swaha, om samanaya swaha) before taking his meals. This was so natural for him to learn, but made him more hungry just chanting the mantras, as his digestive airs began to work. As a formality one is explained the meanings behind brahmacari life, then there is also acceptance of vows of celibacy, simplicity, and study of the Vedas. Everyone who saw young Vasudeva in his pure beauty accepting his sacred thread were so fascinated by his features that they could not take their eyes off him. The demigods and their wives also came in invisible forms, and enjoying the festive scene, glorified Vasudeva on this all-auspicious day. The sound of kettle drums was heard from above, and showers of flowers and flower petals rained from the sky.
Snake demon vanquished
Just after Vasudeva returned back to Pajakaksetra after his upanayana, Vasudeva encountered a huge five-headed snake demon. Many believed this snake to be the demon Maniman who was killed by Bhima during the Mahabharata war. They say that he was so envious of Bhima that he took his birth in the woods near Pajakaksetra just to try to kill the young Vasudeva who, in his second incarnation of Vayu, was Bhimasena.
Once Vasudeva and his friends were in the area of the Durga Vimana as usual, just nearby Pajakaksetra, when Vasudeva passed by the place where the snake demon Maniman dwelt near the thickets and bushes. As he passed by, the snake demon pounced and attacked Vasudeva with his sharp and poisoned fangs. The local people, upon hearing that Vasudeva had been bitten by this deadly creature, were on the verge of fainting.
As everyone knows, when a small boy or five or six gets bitten by a snake, he needs immediate medical attention in order to survive the poisonous venom inflicted into his system. However, this small boy Vasudeva was attacked by a huge monster of a snake with five heads. The attack was unpredicted, fierce and quick, but Vasudeva, keeping a cool head, vanquished that snake demon with the big toe of his powerful little foot. Looking at the place of the bit that was inflicted by Maniman, there was no wound to be seen. Further more, Vasudeva was not affected by this incident in any way.
Madhya Vijaya (3.41) describes that this Vasudeva, who has accepted the form of a small boy, is only a semblance of such. Definitely he is that Mukhyaprana who was sent to earth at the request of all the demigods including Lord Brahma, Lord Siva, Lord Indra, Lord Candra and Brihaspati.
To this day one can visit the place where this incident happened. Between Vimangiri and Pajakaksetra a small shrine has been erected around an impression of the snake demons hoods pressed into the solid rock, his head being turned into a paste.
Education
Being satisfied to know where Vasudeva was at any given time was always the prime concern to Madhyageha Bhatta and his chaste wife Vedavati. Knowing that now in the association of all the other young Dwijas (Brahmin boys), Vasudeva was now studying at the place of Totanithillaya, who was the school master for all the Brahmin boys of the srea. Even in school Vasudeva was always a leader. Where he went all the other boys went. He was always several steps ahead in his play, wrestling, studies, everything. Madhva Vijay (3.44) says, "This incarnation of Lord Vayudeva is more swift than the mind having controlled his mind. No-one can compare with him."
In his wrestling he would take on and beat bigger boys and on many occasions he would challenge many bigger boys. His "nick" name at school was "Bhima", his iron vice-like grip of his strong arms and hands could only be released when he wanted to release and not otherwise, and the weight he could lift or carry effortlessly could only compare to Hanuman and indeed this is actually who, in another age, Vayu assumed. In Madhva Vijay is says that Vasudeva, with a gently smiling face, easily defeated everyone. His friends, associates, and peers would sometimes, after being defeated by Vasudeva in water sports, splash water at him out of rivalry, making his luster and reddish eyes appear even more beautiful. Vasudeva's Brahmin teacher (Pujavan), who was born in the Brahmin family of Totantillaya, could not relate to Vasudeva's brilliance at all. At every opportunity Vasudeva would run home for more food to eat, and then slowly return to school, avoiding his study. On one such occasion Totantillacaya Brahmin, very angry, accused Vasudeva of not being very attentive to his study either during class or whilst avoiding class, or in his after class homework. "Why do you, Vasudeva, not study with your school friends? You act as though indifferent to study?" Vasudeva replied that he didn't see the point in repeating that which he had already learnt, and besides, "I'm completely up to date with my studies." Totantillaya was furious at the boldness of the boy's statements and told him to repeat the sloka verses that they had studied that day. Vasudeva not only repeated verbatim the day's slokas, but all the following slokas that they had not studied yet in school.
Totantillaya was shocked. His recitation of the sastras complied with all the rules for chanting mantras and put his teacher into a spin. How could it be? Impossible, he thought. His recitation of the sastra complied with all the rules of jata, pada and krama meters for chanting mantras. Not only did he know all these verses but he also pronounced them with such clarity and perfect pronunciation it had caused the demigods to appear in the sky to hear. Who was this boy? After many such incidents of Vasudeva showing some of his nature, he was given the title at school "Anumana Tirtha", for his ability to always find the perfect verse to explain any given circumstance and also elaborate on that point, giving his purport for clarifying the instance.
In Madhva Vijay (3.54-55) there is a mention of Mahaitareyopanisad which clearly propounds the greatness of Lord Visnu. Madhva Vijay also says how the devotee of Lord Visnu, Vasudeva, having once heard this great Aitareyopanisad understood it's many hymns within a second. This Upanisad became his lifelong favorite. Even it is recorded that at this young age when Totantillaya started to explain this Upanisad, Vasudeva stopped him and gave a more clear explanation to which Totantillaya was immensely pleased. By now he was beginning to realize how fortunate he was of having such an incredible pupil in his school. It wasn't however until graduation day that the bond was duly sealed. Vasudeva gave as his guru daksina (remunerations in the form of a preceptor fees) to Totantillaya love of God - Krsna bhakti. Taking permission to leave gurukula, Vasudeva, knowing his mission and how to fulfill Lord Visnu and all the demigod's desires, prepared himself to propagate the understanding of the personal form of the Lord and try to induce a taste within the soft hearts of the Vaisnavas to develop and appreciate love of God, and to philosophically smash those opposed to the personal form of the Lord. The guru Totantillaya, with tears of love brimming in his eyes, bade his pride and joy, his very best of students Vasudeva, a fond goodbye.
Sannyasa
After graduating from gurukula, Vasudeva's only thought was how to give the innocent people the most substantial gift of which was the cause of his descent; to give everyone a sound philosophy which solely glorified the Supreme Personality of Godhead, Lord Narayana-Visnu. Only by giving these struggling devotees this priceless gift could anyone really satisfy their needs. Vasudeva saw that the only way to do this wholeheartedly was to take the renounced order of sannyasa under the guidance of an ascetic of good repute coming in a bona-fide line.
However Madhyageha Bhatta was already looking around for a nice Vaisnava-Brahmin girl as a suitable match for his son. Vasudeva had no interest in society, friendship and love of this material world, not any desire to become a regulated householder follower of the varnasrama system. His sole thought was preaching, so needless to say, Vasudeva had heard of one old ascetic of Bandarkare village just a few miles north of Udupi. This old sannyasi was reputed to be of the old Bhagavat sampradaya. This Acyutapreksa, whose name means "one who has knowledge of the infallible Lord Acyuta", according to Shri Madhva Vijay (4.7) he was in an earlier birth a bumble bee who used to reside in the house of the Pandavas for some years and used to take prasadam directly from the hands of Queen Draupadi. Nonetheless it was for his asrama, for he possessed a pure mind and pure heart, and this was where Vasudeva was heading.
Due to there being a four hundred year gap in the Brahma sampradaya, breaking for all practical vision with Prajna, some ten guru-disciple generations previous, the gurus in this line up until Acyutaprajna (Acyutapreksa) had, out of fear of the wicked Buddhists and Mayavadins, hidden themselves away and just tried to maintain their line without drawing attention to themselves. These Kutirchak sannyasis were not strong enough to smash the onslaughts of these philosophies, so they just stayed in their asramas at the edge of their villages and tried to philosophically maintain themselves. At the same time however, Madhyageha Bhatta, hearing that his one and only son was spending much time with the old sannyasi Acyutapreksa, became worried. He approached Vasudeva who was the only source of life of both he and Vasudeva's loyal, devoted mother, Vedavati. As Madhyageha approached Vasudeva, vasudeva came right out with it. "I want to take sannyasa. Please give me your permission."
Madhyageha Bhatta asked Vasudeva to reconsider, after all, they were old and frail and his mother couldn't stand the separation. He asked him to wait until they passed away, until Vasudeva was older, and after householder life, in his old age he could take to this excellent life of ascetics. In this way with logic, entreaty and argument, Madhyageha Bhatta tried to dissuade his son from taking to the renounced order and thus going away from his home. Even Madhyageha Bhatta prostrated himself at the young boy's feet and begged him on behalf of his mother not to take sannyasa, but Vasudeva only replied that, "See, it is already confirmed. The Supreme Lord has given his permission in the forms of omens, signs, etc., for a senior family member should never prostrate himself before a junior unless that junior be in the renounced order of life." Madhyageha Bhatta then begged the old sannyasi Acyutapreksa not to initaite their son into the sannyasa order.
There was no reply, and soon after Acyutapreksa headed south to Kuthyadi, now called Kayooru, across the Netravati river which runs about 38 miles south of Udupi with Vasudeva as his companion. It was here at Kuthyadi Mutt in the village of Karem that Madhyageha Bhatta found his on in the process of accepting sannyassa formally from Acyutapreksa. Vasudeva was in the process of tearing cloth into two pieces, one to go around his waist and one to cover his genitals, known as kaupin, or the traditional undergarments of the sannyasi. Madhyageha Bhatta tried desperately for the last time to stop his determined son. "Oh son! Manu and other composers of the dharma sastra do not speak of any auspicious deed other than the protection of the parents. Those two sons of ours are dead. If you take to sannyasa we have no protector." Vasudeva then replied to his father coolly and with detachment and love. "When a man becomes detached he would take sannyasa at that time. This is well known in the Vedic literatures. Thought I am without any attachment to objects, I do not take sannyasa without fixing someone to serve both of you. (Another child will be born, a son to look after you, then I can take sannyasa.) Madhyageha Bhatta again tried to reply in a sympathetic way saying that, "From a sastric point of view I can understand what you are saying and you are very courageous, but what will your mother say. She is a simple soft-hearted woman ..." Vasudeva to the point, interrupted his father, "Father, you give me permission to take sannyasa now." and paid his prostrated obeisance's to his father. Madhyageha Bhatta then said, "If your mother agrees then let it be so!" Then Madhyageha Bhatta returned to his home on the promise that until his mother gave permission, he would not take sannyasa.
Soon after, by the will of Vasudeva, his mother Vedavati became pregnant. This pacified the parents of Vasudeva somewhat, though Madhyageha was still adamant as Darasatha was for Rama when at a tender age Rama was banished to the forest. Cheerfully Vasudeva came to Pajakaksetra and to his parents house. "Mother, if you ever want to see me again, please give me permission to take sannyasa. Otherwise, I will leave this area altogether, and I will not be seen by you even once." Naturally, any mother who felt anything for her child would be forced by such words to agree. Vedavati, distressed, gave her beloved son his desire to take sannyasa, for the thought of never seeing him again was worse than death. Vasudeva stayed around, coming and going from the family home to Acyutaprajna's asrama until finally a boy was born to Vedavati and her husband. Upon the birth of the new son, Vasudeva returned home and in agreement with the previous arrangement in the form of silent acceptance, Vedavati, the new mother, gave her permission.
Date of Sannyasa
Most madhvas accept that it was around 10 or 11 when Vasudeva took sannyasa. Padmanabhacar points out that assuming that the incident of the Ganges coming to Sarovar (lake) in Udupi at the request of Vasudeva being recorded in the year 1209 when astrologically Jupiter was in Leo to be correct, then Vasudeva was in his tenth year, nine years having been fully passed.
There are others also that say Vasudeva's sannyasa took place on the Caturthi (fourth tithi) Krsnapaksa (dark fortnight) in the month of Asadha (pertaining to June-July) of a Vilambi year 1209 AD. Anyway, Vasudeva definitely took sannyasa and Madhva Vijaya supports the story of the Ganges.

30/06/1209 02:00:00, Zone 4.59 Tithi 4th Tithi-Chaturthi of Waning Moon
Monday Yoga 3rd-Ayushman
User�s 11:14:58 Karan 38th-Balava UDUPI INDIA Sunrise 04:50:25
Name Ret Sign Degrees Star Qtr. Lord Sub
Ascendant Taurus 16� 35� Rohini 2 Moon Sat
Sun Gemini 26� 20� Punarvasu 2 Jup Ketu
Moon Aquarius 13� 22� Satabisha 3 Rahu Merc
Mars Virgo 28� 1� Chitra 2 Mars Sat
Mercury Cancer 22� 15� Ashlesha 2 Merc Moon
Jupiter Leo 15� 29� Purvaphalguni 1 Ven Ven
Venus Leo 3� 47� Magha 2 Ketu Moon
Saturn Cancer 0� 12� Punarvasu 4 Jup Moon
Rahu Capricorn 12� 22� Shravan 1 Moon Rahu
Ketu Cancer 12� 22� Pushya 3 Sat Mars
Uranus Leo 21� 14� Purvaphalguni 3 Ven Jup
Neptune Pisces 26� 51� Revati 4 Merc Jup
Pluto Cancer 29� 5� Ashlesha 4 Merc Sat
Purnaprajna Tirtha - The new sannyasin
In this troubled time of doubt and skepticism, the pure character of the new initiate Purnaprajna (Purnabodha) Tirtha was a pleasure for all to see. They could understand that there was no ulterior motive for this young boy to take sannyasa. He was not taking sannyas for the fame such as "I am such a great devotee or strict renunciation" , or using the pulpit of sannyasa as a position just to voice his opinions. Nor did he have in mind the sense of distinction that "everyone knows me for what I am, with my opulent attire and fancy lifestyle. This will make heads turn my way" this was not there in his character. Nor was adoration by followers his motive, as we have seen hundreds of unworthy fools running here and there, eagerly willing to adore the unqualified pretender. Nor was his motivation the subtle sense gratification, that because the material world is such a bad place let me avoid it. Nor was it for his own salvation that he took sannyasa, nor as a form of earning a living whilst harboring material desires. He was not pessimistic about his own lot; there was no calamities in his life. Simply he was here to preach on the order of the Supreme Lord, his motivation was the will of the Lord, nothing more, completely purely motivated.
Now Purnaprajna was formally initiated into the Brahma sampradaya into the asrama of sannyasa, and had taken vows dedicating everything - body, mind and words, in fact his very life was for the service of Lord Hari. He had accepted the sannyasa order that was given by Sanak Adi Kumar, one of the four Kumaras, who in turn initiated Durvasas Muni into sannyasa. Coming down from Lord Brahma the line went though Sanak Kumar, Durvasas Muni to Jnananidhi, to Garudavahana to Kaivalya to Jnanisa, to Paratirtha, to Satyaprajna to Prajna, and through the hidden line to Acyutapreksa, and now to Purnaprajna Tirtha, one who has full intelligence.
The people in general were touched at the gravity by which this young boy took to the sannyasa order. Even Madhyageha Bhatta was there (according to Adamar Mutt) and it was a heart rending day to see a loved one become a "walking dead man". Why a walking dead man? Because as Madhyageha Bhatta pointed out, Manu says that obligations to parents, to the demigods, to society etc. are there, but for a dead man, what obligations can exist? Only to serve Lord Hari with mind, body, words and one's very existence is the only obligation. Socially one is dead.
With no sandalwood paste decorating his body, no red luster in his mouth from chewing betel, wearing no ornaments such as rings, amulets, and fancy necklaces, this bright faced boy was instead the ornament of the three worlds, and standing with his sannyasa rod, his luster was incomparable. All his boyish mischief had now left him and he was sober, pure and deep. Anantasesa, the expansion of the Supreme Lord, and all the demigods starting with Rudra, garuda, Indra and Candra showered flowers from above, and kettle drums could be heard. Having tears of love and expectation in their eyes, they all looked earthwards to Purnaprajna and Acyutapreksa and the assembled onlookers, and chants of "ohu vaha ho" (oh, how wondrous) could be heard in all directions echoing from the mouths of the chanters of the Sama Veda.
When Purnaprajna offered his prostrated dandavats (like a stick) before Lord Narayana in the form of Anantasana in Udupi, a hand touched his shoulder. Again this Anantesvara had possessed the body of a human, and bringing Purnaprajna next to his sannyasa guru said, "I, Anantasana have given you Purnaprajna, because for a long time you have performed devotional service intently, trying to understand the words of your guru. You are My devotee Acyutapreksa, and I know you sincerely want spiritual understanding of Me. Therefore I give you this Purnaprajna who is the result of that service." And so the Lord revealed His promised plan that had now been actuated.
In Madhva Vijaya (4.39) it points out that Acyutapreksa, thus having received the mercy of Lord Anantasana, with great joy and devotion he remembered again and again that this was all the will of the Lord, and that this disciple Purnaprajna was specially sent by the Lord and that he was not an ordinary human being. Acyutapreksa stayed only in the association of Purnaprajna understanding that he (Purnaprajna) was the crest jewel of the Lord's ornaments.
This incident of Purnaprajna taking to the staff of sannyasa, the danda, was at the place known now as danda-Grahana
The Ganges - Two stories
1. Purnaprajna asked Acyutapreksa if he could go to the Ganges to take sacred bath there. Acyutapreksa gave permission for his disciple to go and as he began to wish him a safe journey he realized that this meant that they would be separated for some time. Acyutapreksa immediately became distressed and almost in a state of transcendental panic he began praying earnestly to Lord Anantasana. Being compassionate on his surrendered devotee, Lord Anantasana again posed a person and spoke through him to Purnaprajna that, "On the third day from now, just to save you from leaving this place, the celestial Ganges River will come into our lake, so there is no need of you going. She will be here before you get there." Since that day, every twelve years the sacred Ganges comes to the lake by the grace of Lord Anantasana on Purnaprajna, the life and soul of Acyutapreksa.
2. Purnaprajna Tirtha, as is the etiquette, approached his sannyasa guru Acyutapreksa to take his permission to undergo a perilous tour on foot of the southern areas of India, where there were many learned pandits who followed the philosophies opposed to the personal form of the Lord. At this time Acyutapreksa would not give his consent to the young acarya, saying that for Purnaprajna to go alone was a very dangerous proposition. Just after this Purnaprajna suggested, "Then let me go for pilgrimage to the north to see Bhagirathi and bathe in the Ganges" but Acyutapreksa couldn't bear the separation. Even when Purnaprajna prostrated before the old ascetic, he would not give his permission, so Purnaprajna, with great intensity, prayed to the Lord to send a remedy. Suddenly a voice was heard from the sky declaring that Gangamayi would appear within three days at the temple sarova (lake) and would subsequently come every twelve years, At this time in the south west corner of the lake, there was seen to appear a clear white stream-like column of water gushing up from within the lake. Previously this lake was known as Ananta Tirtha, but ever since the Ganges appeared to please Purnaprajna, the lake has since been named and is now known as Madhva Sarova. (Both variations are much the same - the story of the Ganges appearing is in Madhva Vijaya 4.40-42)
Pandit Vasudeva defeated
Madhva Vijay 4.43 points out that by now a month and ten days had gone by since Purnaprajna Tirtha had taken to the sannyasa order of life. At this time, one pandit of the name Vasudeva, with all his followers, came to Udupi to challenge local pandits. Pandit Vasudeva asked for Acyutapreksa at the Bandarkare Mutt, hearing of Acyutapreksa's learning before even coming to Udupi. After seeking out Acyutapreksa, Pandit Vasudeva offered his respects and then challenged Acyutapreksa to debate. The whole town came out and assembled where the debate was to take place. Acyutapreksa and Purnaprajna Tirtha took their seas next to each other and listened whilst the challenging Pandit Vasudeva spoke. On a subject of his own choice, Pandit Vasudeva spoke for three days continuously without even an intermission. The assembly were amazed at the powerful way that the pandit presented his subject. At the end of his summary, making his conclusion to the three day presentation, everyone applauded the learned pandit.
The young Purnaprajna took up the challenge. Not only did the young sannyasi reply with equal and greater fluency in the subject, but Purnaprajna remembered word for word the Pandit's points and dismantled those statements with his constructive criticism. The sound of Purnaprajna's sweet Voice powerfully came across, charming the assembly. Never had they heard such a sweet melodious tone of voice, though the same sweet voice mercilessly smashed the proud pandit's stance. Even some of the pandit's followers tried to re-establish the pandit's presentation, but like Bhimasen's mighty club, Purnaprajna deadened the sound of the croaking bull-frogs.
Acyutapreksa was proud of his pupil, and thought that as he had defeated the pandit and his followers single-handedly, it was unnecessary teach basic philosophy and grammer to Purnaprajna as he had already shown his expertise in these subjects. Thinking that these things were learnt by Purnaprajna at gurukula, Acyutapreksa wanted to see how his sisya (disciple) would fare with the istasiddhi adwaitin philosophy of Vimuktatman. Purnaprajna had no interest in such childish word jugglery or bogus wrangling of speculations, but as it is the duty of the disciple to follow the guru, after the preliminaries were gone through and the first verse read, he said to Acyutapreksa that he had found, just in the first verse, thirty-two mistakes. He added that he didn't feel it proper that such an imperfect philosophical treatise should be studied by either of them, and so they gave it up.
By now Acyutapreksa had some pretty intense realizations as to who was guru, and now desired to hear from Shri Purnaprajna Tirtha Swami. Shri Madhva Vijay 4.47-48 makes some very relevant points as to how Acyutapreksa saw the situation. Actually he was a humble Vaisnava despite his dress, and on seeing this young boy who was actually guru seated before him, he became completely free from envy and surrendered at Lord Visnu's lotus feet. He enquired from Purnaprajna as to the proper understanding, the uttama gati, the ultimate goal of life.
Poornaprajna - The all-knowing saint
Purnaprajna at every spare moment studied the Shrimad Bhagavatam (Maha Bhagavat Purana) with great relish. This Purana is full of transcendental subject matters about Shri Krsna, written down by  Veda Vyasa. This illuminated scripture, which is the cream of all Vedic literatures, completely eclipses all lesser scriptures.
Once, whilst nearby Acyutapreksa, Purnaprajna Tirtha happened to hear five or six brahmins reading and discussing Shrimad Bhagavatam. He noticed that what they were saying didn't follow what Vedavyasa's conclusions were, so humbly but forcefully, he decided to rid the all pure Shrimad Bhagavatam of their speculations and concoctions and firmly re-establish the original understanding as laid down by Shri Veda Vyasa. Acyutapreksa said to Purnaprajna, "If you know Vedavyasa's methodology, let the prose in the Fifth Canto of this Bhagavatam be read and explained by you." Purnaprajna then wonderfully explained the Fifth Canto according to Vedavyasa's exact method, reeling off text after text, chapter after chapter, as if he had written the book. Every word and phrase was accurate just as Shri Vyasadeva had written it in the original text. The brahmins studied what Purnaprajna was saying, trying to find some fault, but Purnaprajna, like the Bhagavatam, was spotless.
One thing bothered everyone, including Acyutapreksa "the guru" — how did this young boy know all this? Not only did he know grammar and philosophy, but he knew all the conclusions of all the scriptures, and knew perfectly well the pure untainted conclusions of Vedavyasa. Acyutapreksa addressed Purnaprajna as follows: "O victorious one! How does that which was not read by you in this birth come to you?" Purnaprajna's humble reply was that "All of this I knew from my previous births."
Thus the fame of Purnaprajna spread far and near. No-one could fully understand who he was, nor would he reveal himself fully. Everyone loved him so much that their minds would not leave thought of his activities and speech for a moment.
Works of Madhwacharya
Shri Madhvacharya after convincingly establishing Suprimacy of Shri Hari, position of Knowledge, Devotion and renuciation wishing his tatvajnana to be the guiding light for deserving people constructed more than 37 works. They are collectiviely called Sarvammulagranthas (The most original epics). All of them are in Saskrit and are not easily accessible to the general public. 
The Acharya has written four works on the Vedic school of Brahmasutra; Brahmasutra bhshya Sarva -shastra sangraha (Anubhasya) Brahmasutra-anuvyakhyana Brahmasutra-anuvyakhyana-vivarana.
Two works are on Vedic school of the Bhagavad Gita Bhagavadgita- bhashya Bhagavadgita-tatparya-nirnaya In the Vedic shool of the Upanishads, the Acharya has written bhasyas or authoritative commentaries on all the major Upanishads. But there is a notable uniqueness in respect of these also. While all the other have commented only on three chapters of the Aitareya Upanishad , the Acharya's bhasya covers the entire Upanishatkanada of the Aitareya Arnayaka. Mahaitareyopanishad-bhasya Brahadarnyakopanishad-bhashya Chandogopanishad-bhasya Taittiriyopanishad-bhasya Talavakaropanishad-bhasya (Kenopanishad Bhasya) Kathakopanishad -bhasya Atharvanopanishad-bhasya (Mandukopanishad -bhasya) Satprasnopanishad -bhasya Yajniya-mantropanishad -bhasya (Isavasyopanishad-bhasya) Mandukyopanishad - bhasya Some of the verses of the Mandukyopanishat are mistakenly held to be Gaudapada's karikas. But Acharya Ramanuja has accepted that these form original portions of the Upanishad itself. But Madhva has rejected the old wrong notion once for all by writing bhasya on these verses also. In this connection it is noteworthy how senior Advaita scholars too like Brahmananda accept that these are original Upanisadic verses.
The Acharya not only blazed a new pathway of spiritual interpretation of the Veda by himself writing a commentariy on 40 hymns of the Rig veda but also showed the way leading to a synthesis of Samhita, Brahmana and Aranyaka texts by commenting upon some chapters of the Aitreya Brahmana and the Mahanamni-khanda of the same Arnyaka. These works are: Rig Bhasya Khandartha nirnaya (Karma-nirnaya) So also, there are three works of his which lay bare the heart of the Mahabharata and Bhagavata in a bid to synthesize the teachings of Itihasa and Puranas: Mahabharata-tatparya-nirnaya Yamaka-bharata Bhagavata-tatparya-nirnaya Nine topical treatises are concerned with determinig epistemology and ontology: Vishnu-tattva-nirnaya Vada (tattvoddyota) Mayavada-dusana (mayavada-khandana) Upadhi-dusana (Tattva-prakasika) Mithyatvanimana-dusana Tattva-samkhyana Tattva-viveka Pramana-lakshana Katha lakshana Five works offer guidance regarding performance of ceremonials and rutuals as laid down in law-books, regarding building architecture, mantra and tantra and duties and practices of brahmacharis, hoseholders and medicants; Krishnamruta-maharnava Tantra-sara-sangraha Sadachara-smrti Jayanti-nirnaya Yati-pranavakalpa In the filed of devotional literature, there are two works of his; one is a stotra or hymn of praise; the other is an anthology of compositions set to music and meant to be sung: Narasimha-nakastuti Dvadasha stotra.
Further, there is a work which the Acharya is said to have composed in his boyhood while playing with the ball, it is a small work in a unique meter: Kanduka Stuti.
Conclusion
Madhva Vijaya 4.54 says that like the brightness of the sun that destroys all darkness of ignorance in all directions, and like the cooling rays of moonlight, he was bringing solace to the devotees of the Supreme God Vishnu. Such devotees are compared to happy clusters of blue lotuses.
|| Shri Digvijaya Ramo Vijayate ||
|| Shri Krishnarpanamastu ||

Sri Padmanabha Tirtha
|| Shri Padmanabha Teertha Gurubhyo namaha ||
Introduction to Shri 1008 Shri Padmanabha Teertha
(Please refer right pane for a brief account on the life of Shri 1008 Shri Padmanabha Teertha)
॥ पूर्णप्रज्ञकृतं भाष्यमादौ तद्भावपूर्वकम्।
यो व्याकरोन्नमस्तस्मै पद्मनाभाख्ययोगिने॥
|| pUrNapraj~nakR^itaM bhAShyamAdau tadbhAvapUrvakam |
yo vyAkaronnamastasmai padmanAbhAkhyayogine ||
|| Shri Gurubhyonamaha ||
|| Harihi Om ||
Padmanabha Tirtharu
Sri Padmanabha Tirtha is foremost among the direct disciples of Sri Madhvacharya. He was a distinguished scholar and was recognized and honoured by people of those times as 'THE DISCIPLE OF SRI MADHWACHARYA'.
He has the greatest honour of lecturing on the Vedas before an assembly of great scholars and was acclaimed to be a master in expounding the meanings of the Vedas. He is known for his learning, intelligence, ever lasting devotion, detachment to worldly affairs, service to His guru, etc. With all these extraordinary qualities, he has rightly succeeded Sri Madhva in the pontificial seat of Sri Uttaradi Math.
Sri Padmanabha Tirtha's purvashrama name was Shobhana Bhatta. He was a renowned Advaita Scholar, accomplished logician and one with great faith in Veda, Mahabharata and Puranas. He is said to have hailed from a region close to the river Godavari. He has won many a great scholar in debates and refuted all the prevalent systems of philosophy before he was defeated by Sri Madhava in a famous debate. His defeat at the hands of Sri Madhva made the bold Shobhana Bhatta to renounce the world and accept sanyasa from Sri Madhwacharya.
Our scriptures explain how difficult it is to be blessed with a guru who knows the real nature of the disciple. It requires several thousands of years of sadhana before one is blessed with such an opportunity to meet an all-knowing Guru. We can think how blessed Sri Padmanabha Tirtha was to have had the opportunity of being the direct disciple of the Sarvagna Jagadguru Sri Madhwacharya himself.
After he drank the 'makaranda' - nectar called Bhasya from Madhva, Sri Padmanabha Tirtha found other's bhashyas to be shallow and tasteless.
He was so impressed by the teachings of Sri Madhwacharya that he used to enthrall the audience by comparing the works of Sri Madhva to a divine Kalpavriksha, capable of fulfilling all of one's desires. His conviction in the doctrine of Sri Madhva can be known from his statement before the audience that the result one gets by studying the works of Madhva is beyond words and thoughts.
He was accredited to be the first to write a commentary, on the great Bhasya of Sri Madhva, which ably brings out the true meaning of the Bhasya. The prolific commentator of Madhva, Sri Jayateertha, honors this great saint in his magnum opus Sriman Nyaya Sudha and pictures him as the serene land, auspicious enough to be the home of the lord of Laxmi, and an ocean which gave rise to a bunch of invaluable pearls called Sannyaya Ratnavali.
Sri Jayateertha owes his scholarship to Sri Padmanabha Tirtha while saying
 à¤¸ पदà¥�मनाभतीरà¥�थाखà¥�यगोगणोसà¥�तà¥� दृशे मम
न तत�त�वमार�गे गमनं विना यद�पजीवनम�
"sa padmanAbhatIrthakhyagogaNostu dR^ishe mama
na tattva mArge gamanaM vinA yadupajeevanam"
We cannot proceed in the direction of truth without whose blessings, let the light called Sri Padmanabha Tirtha lead me in the right path.
His Brindaavana is at Navabrindavana, near Hampi.
Works by Shri Padmanabha Teertharu :
Sutra Prasthaana
1. Sattarkadiipaavali - Commentary on Shrimad Ananda Tiirtha's Brahma-Suutra Bhaashya
2. Sannyaayaratnaavali - Commentary on Shrimad Ananda Tiirtha's Anuvyakhyana)
Works relating to the Bhagavad Gita
1) Gitabhaashya-Bhaavadiipikaa
2) Gitataatparya-Nirnaya-Prakaashikaa
Others
1) Commentaries on the ten Prakaranas
How to Visit Navabrindavana.
Navabrindavana is small island situated nearby to Anegundi of Koppal District. Anegundi is 20 K.ms away from Gangavathi. From Anegundi one has to cross River Tungabhadra by boat to reach Navabrindavana. Another way to approach Navabrindavana is via Hampi. Hampi is 12 kms way from Hospet of Bellary District. In Hampi, again we have to cross River Tungabhadra to reach Navabrindavana.
Contact 
Pt. Anandachar Akkalkot,
Post : Anegundi 583246
TQ : Gangavati
Dist : Koppal
|| Shri Digvijaya Rama Vijayate ||
|| Shri Krishnarpanamastu ||
Sri Narahari Tirtha
|| Shri Narahari Teertha Gurubhyonamha ||
Basic information on Shri Narahari Teerharu is available on the right pane.
Introduction to Shri 1008 Shri Narahari Teertharu :
 ॥ ससीतामूलरामार्चा कोशे गजपतेः स्थिता।
येनानीता नमस्तस्मै श्रीमन्नृहरिभिक्षवे॥
|| sasItAmUlarAmArchA koshe gajapateH sthitA |
yenAnItA namastasmai shrImannR^iharibhixave||
Shri Narahari Teertharu was the third in the line of Shri Madhwacharya and great scholar in Girvana Bhasha. With his scholarly knowledge he preached and publicised Bhagavatha Dharma not only through the vedic knowledge and also through Hari Kirthans which he composed. This has great impact on the society at that time for social change. Shri Narahari Teertharu was not only a great saint and also royal pontiff.
Shri Narahari Teertharu was presumably from Andhra or Orissa. There is no reliable information about his early life and career. A short praise of 13 Sragdharas called Narahariyati Stotra professes to give full details of his life. But this is legendary and late in date and hence unreliable for histocial purposes. Tradition has been persistent, however that he was, for sometime Minister in Kalinga. The Narahariyati Stotra and some other works also allude to his ministry which is said to have lasted twelve years. The fact of ministry is confirmed by the evidence of inscriptions from Srikurmam and Simhachalam temples.
The Narahariyati Stotra makes out that he went to Kalinga at the orders of his Guru, AnandaTeertharu, to procure the idols of Mularama and Sita (which had a legendary history behind them and) which happened then to be in the state treasury of Kalinga. An opportunity presented itself when the Kalinga King died. His ministers, in time honoured fashion, sent out the state-elephant to pick up and bring them a proper regent. By some stroke of luck, the choice of the elephant fell on Narahari and he was placed on the throne. After 12 years when the Prince came of age, he relinquished his office. The King, in gratitude, bade him choose any presents he would like and the monk asked for the idols, for which he had come there and got them. These he presented to Madhva.
The Matsya rules of Oddavadi became independent of the Gangas and were converted to Vaisnavism by Narahari Teertharu. Arjuna became Narasimha Vardhana, Annamaraja Gopalavardhana and Munjaditya Shrirangavardhana. Shri Narahari Teertharu was also responsible for the conversion of many princely and aristocratic families of Kalinga and Andhra regions to Madhva fold. The descedents of these families still flourish in the coastal Andhra and adjoining states.
Overview of his Literature 
The earliest Dasa of whom we have definite information is Shri Narahari Teertharu. He has already been mentioned as one of the direct disciples of Madhva. Madhva himself is believed by some to have left a few songs in Kannada. This is however, doubtful; though there is no doubt that he set the ball rolling by his stirring pieces of devotional lyrics such as the Dvadasa-stotra and other compositions.
Coming to Shri Narahari Teertharus compositions only three songs of his has been discovered so far. They are 'yanthu marulade nanenthu' meaning - how deluded have I become how deluded.... Seond one is 'hariye idu sariye..' - meaning Hari is this proper and 'tiliko ninnologe neene..' meaning knowing within thyself. His ankita is "Narahari" or "Narahari Raghupathi".
Works by Shri Narahari Teertharu :
1) Commentary on Shrimad Ananda Teertharu's Geeta Bhaashya .
2) Commentaries on the ten Prakaranas .
3) YamakaBharata Tika .
Devotional songs
He is known to have composed many, and to have started the tradition of composing devotional songs in Kannada to extol Tatvavaada, but only three of his songs survive:
1) Entu Marulade Nanentu
2) Hariye Idu Sariye
3) Tilako Ninnolage Nine

Sri Madhava Tirtha
|| Shri Madhava Teertha Gurubhyonamaha ||
॥ साधिताखिलसत्तत्वम् बाधिताखिलदुर्मतम्।
बोधिताखिलसन्मार्गं माधवाख्ययतिं भजे॥
|| sAdhitAkhilasattattvam bAdhitAkhiladurmatam |
bodhitAkhilasanmArgaM mAdhavAkhyayatiM bhaje ||
Previously known as Vishnu Shastri, Madhava Thirtha was the third 'acarya' to reside on the Pitha after the disappearance of Shri Madhwacarya. 
The senior most direct disciples of Sri Ananda Tirtha (Madhwa) were Sri Padmanbha Tirtha, Sri Narahari Tirtha, Sri Madhava Tirtha and Sri Akshobhya Tirtha. In the same order they were the pontiffs of Sri Uttaradi Mutt. 

He also gave 'ashrama' to Sri Akshobhya Tirtha and installed him as the pontiff of Sri Uttaradi Mutt to worship the deities which were personally worshipped by Srimad Acharya (Madhwa) himself.

Once a marvellous incident happened when Sri Madhava Tirtha was engaged in the worship of Digvijaya Rama that Narahari brought back for Madhwa. All of a sudden he moved from his place and made prostration to some great personality visible to himself and invisible to others and sat with folded hands. The whole pooja was over and Sri Madhava Tirtha most reverently took the sacred tirtha (holy water) from one who was invisible. The whole incident was clarified afterwards by Sri Madhava Tirtha himself to satisfy the curiosity of the devout spectators. He said - "The Deity of Vamsha Rama which I have now acquired with Providential grace has been endowed with special sacredness of Srimad Acharya (Madhwa) who came in person to worship the Deity. He worshipped in his usual grand way, took tirtha (charan-amrita) himself and blessed me with tirtha afterwards". The whole gathering was astounded at the great event. A similar incident was also reported to have been experienced by Sri Akshobya Tirtha when he was worshipping Sri Prasanna Vittala in Pandarapur.

Some say that he made a commentary on the Parasara Smrti called Parasara Madhwa-vijaya, and some other books have also been accredited to him (Rg, Yajus and Saama Veda commentaries).
The Mahalaya Amavasya (which usually falls in the month of Aswin) is this great saint's aradhana (disappearance anirversary).
Brindavana of Shi Madhava Teertharu is at Mannur.

How to visit Mannur?
Mannur comes under Gulbarga District.It is neary about 65 K.ms from Gulbarga.There is bus facility to Mannur from Gulbarga.
Contact Person: Shri Ramacharya Avadhani
Post : Mannur
Tq: Afzalpur
Dist : Gulbarga
|| Shri Digvijaya Rama Vijayate ||
|| Shri Krishnarpanamastu ||

Sri Akshobhya Tirtha
|| Shri Akshobhya Teertha Gurubhyonamaha ||
Introduction to Shri 1008 Shri Akshobhya Teertharu :
॥ यो विद्यारण्यविपिनं तत्त्वमस्यसिनाच्छिनत्।
श्रीमदक्षोभ्यतीर्थार्यहंसिनं तं नमाम्यहम्॥
|| yo vidyAraNyavipinaM tattvamasyasinAchChinat |
shrImadaxobhyatIrthAryahaMsinaM taM namAmyaham ||
Shri Akshobhya Teertha is one of the famous saints who took sanyasa directly from Shri Madhvacharya. His name before he became the disciple of Sri Madhvacharya was Govinda Shastri. He is supposed to belong to the northern karnataka region. With the tours of Shri Madhvacharya, the fame of Shri Madhvacharya spread to all corners of the country. Sri Govinda Shastri listened about the erudition, works and the disciples of Shri Madhvacharya and went to Udupi. He was a follower of a non-Vaishnava ('advaitin') line before meeting and surrendering to Shri Madhvacharya.
Shri Akshobhya Teertharu was the last of Madhva's direct disciples to sit on the Vedanta Pitha. After initiating Akshobhya Teertharu into sanyasa Shri Madhvacharya gave him the Deity of Aja-Vithala. (Krsna standing with His hands on His hips, accompanied by Shri Devi and Bhudevi, though some say this is Krsna with Rukmini and Satyabhama).
Shri Akshobhya Teertharu who initiated Shri Jaya Teertharu (author of Shriman Nyaya Sudha) was a contemporary of the great 'advaitin' Shri Vidyaranya and also of a celebrated 'Visistha-advaitin' scholar Shri Vedanta Desika.
Shri Akshobhya Teertharu had a scholarly debate with Shri Vidyaranya on the interpretation of the scriptural passage "Tatvam-asi". Extensive and elaborate arguments were exchanged in the presence of Shri Vedantha Deshika who was chosen by both as an arbitrator. Another tradition says that all the arguments were literally written down and then sent to Shri Vedantha Deshika whose verdict was in favour of Shri Akshobhya Teertharu. The epigraphic evidence of this historic victory is on a commemorative pillar of victory on a hill near Mulabagilu that can be seen even today.
Shripad Akshobhya Teertharu moved after this a little north to Pandharapur on the banks of the Bhima-rathi River, which is where he met his future disciple Jaya Teertharu. In the years to follow Akshobhya Teertharu dedicated most of his time training Jaya Teertharu in 'Dwaita' philosophy. The relationship was so nice that Shripad Akshobhya Teertharu gave his every breath to make Shripad Jaya Teertharu the most proficient and dynamic preacher since Madhva, hence Jaya Teertharu was called the second moon of Madhwa and Tikacharya, for his many small commentaries. Shripad Akshobhya Teertharu taught him how to search out hidden significance's in the words of Madhwa which others missed.
Sri Akshobhya Teertha Moola Vrindavana is at Malkhed.
How to visit Malkhed?
Malkhed comes under Gulbarga District. It is 40 kms away from Gulbarga. There is sufficient bus facilitiy to Malkhed from Gulbarga. It is situated in between Gulbarga and Sedam, 12 kms from Sedam.
Contact Information:
Shri Venkannachar Pujar,
Shri Jayateertha Brindavana,
Malkhed, Sedam Taluk,
Gulbarga Dist-585 317 (Karnataka).
Ph : 08441-680343.
|| Shri Digvijaya Rama Vijayate ||
|| Shri Krishnarpanamastu ||

Sri Jayateertha
||Shri Jayateertha Gurubhyonamaha ||
Introduction to Shri 1008 Shri Jaya Teertharu ( Tikacharyaru):
|| Shri Gurubhyonamaha ||
|| Shri Hari Om ||
यस्य वाक्कामधेनुर्नः कामितार्थान् प्रयच्छति।
सेवे तं जययोगीन्द्रं कामबाणच्छिदं सदा॥
|| yasya vAkkAmadhenurnaH kAmitArthAn prayacChati .
seve taM jayayogIndraM kAmabANacChidaM sadA ||
Shri Jayateertha is believed to be an avatara of Indra with Aavesha of Shesha and blessed by goddess Durga ( Shri Mahalaxmi) with a writing instrument and a piece of areca nut; the former to write with the commentaries on Madhva original works on palm leaves and the latter to smear the writing to make it permanent.
Shri Vidyaranya, an unrivalled scholar was awe-stricken "with the extent and depth of the philosophical works of Shri Jaya Teertharu , the stately grandeur of style , majestic diction, rapier-thrust like logic, keen and penetrating perception of all meanings and interpretations hidden in the innermost recess of the heart of Madhva, his invincible clinches, his dignified controversial level and his profound acquaintance with the entire mass of literature of other schools".
In token of his admiration of this saintly scholar and genius, Shri Vidyaranya seated Shri Jaya Teertha, the pontiff of Uttaradi Math, with all his memorable works on a decorated elephant and paraded in a grand procession. If this is not an impartial and unprejudiced appreciation of scholarship and divine greatness of both these great saints, what else is?
Jaya Teertha, a name to conjure with, renounced the world at a very young age and devoted himself to the service of all round spread of madhva's philosophy and within a short time he was "a prodigy of learning, a living encyclopedia, a lynx eyed logician, an infallible penman, a supreme stylist, a dispassionate debater, a redoubtable dialectician, an unrivalled orator, a balanced critic, an un-excelled poet, a monarch of philosophers, a saint of the first order, a Karma-yogi par-excellence, the embodiment of purest devotion, renunciation incarnate, highly matured mystic, last but not least , superman in the best sense of the word - these along with even several other high-flown phrases bring out the in fathomable greatness of Shri Jaya Teertha, popularly known as TEEKACHARYA".
The great Jaya Teertha was the pontiff of Shri Uttaradi Matha for 22 years and seven months. His Brindavana is in Malakhed, near that of his guru Shri Akshobhya Teertharu on the banks of the Kagina river. He handed over the reins of Uttaradi Matha to his disciple Shri Vidyadhiraja before he passed away.
How to visit Malkhed?
Malkhed comes under Gulbarga District.It is 40 kms away from Gulbarga. There is sufficient bus facility to Malkhed from Gulbarga. It is situated in between Gulbarga and Sedam, 12 kms away from Sedam.
Contact Information:
Shri Venkannachar Pujar,
Shri Jayateertha Brindavana,
Malkhed, Sedam Taluk,
Gulbarga Dist-585 317 (Karnataka).
Ph : 08441-680343.
|| Shri Digvijaya Rama Vijayate ||
|| Shri Krishnarpanamastu ||

Sri Vidyadhiraja Tirtha
|| Shri Vidyadhiraja Teertha Gurubhyonamaha ||
|| Shri Gurobhyonamaha ||
|| Shri Hari Om ||
Introduction to Shri 1008 Shri Vidyadhiraja Teertharu:
माद्यदद्वैत्यन्धकारप्रद्योतनमहर्निशम्।
विद्याधिराजं स्वगुरुं ध्यायामि करुणाकरम्॥
|| mAdyadadvaityandhakArapradyotanamaharnisham .
vidyAdhirAjaM svaguruM dhyAyAmi karuNAkaram ||
Shri Vidyadhiraja Teertharu, the immediate disciple and successor of Shri Jaya Teertharu, who occupied the throne of Vedanta Samrajya of the Uttaradi Matha. His initial name was Krishna Bhat before he was initiated to Sanyas by Shri Jaya Teertharu.
Once when he went on tour to northern India he came to River Bhima. He thought of going to Kashi for a holy dip in river Ganges. The Goddess Ganga told him in a dream that he need not travel all the way to Ganges and that she would appear to him in the river Bhima itself the very next day. The Godddess Ganges apeared in the Bhima river and the Shri Vidyadhi Raja Teertharu offered pooja to the goddess and had a holy dip in Bhima along with his disciples. He toured all over India for the propagation of the Dwaita vedanta.
It was during the time of Shri Vidyadhiraja Teertharu that the first bifurcation of the Madhava Matha took place. According to a tradition Shri Vidyadhiraja Tirtharu ordained Shri Rajendra Teertharu, one of his disciples, to succeed him to the pontifical throne when he was ill. But when he got well soon after, he did not install him to the Vedanta samrajya of the Matha. Shri Rajendra Teertharu, therefore, went on travel to propagate the philosophy of the Madhva.
A little later Shri Vidyadhiraja Teertharu fell ill again and felt that the end was near, when Shri Rajendra Teertharu was on tour. He sent his disciple to locate Shri Rajendra Teertharu before he passed away unfortunately he could not be located early enough. In this critical juncture and in order to avoid the consequence of the Vedanta Samrajya of the Uttaradi Matha being with out a successor, Shri Vidyadhiraja Teertharu was forced to ordain another disciple Shri Kavindra Tirtharu as the successor of Shri Vidyadhiraja Teertharu and handed over the entire samsthana and all the properties of the Matha to him. This included all the idols which were handed over to Shri Padmanabha Teertharu by Shri Madhwacharya and subsequently were acquired by the saints of Uttaradi Matha, the pontificate and the entire Samsthana. There was no division of these assets. The Uttaradi Matha thus continued to be the Moola Samsthana of Shri Madhwacharya, presided by Shri Kavindra Teertharu.
|| Shri Digvijay Rama Vijayate ||
|| Shri Krishnarpnamastu ||
Works by Shri Vidyadhiraja Teertharu:
The inscription of Madras presidency Volume 2 of Udipi taluk No. 241 narrates that the Shri Vidyadhi Raja Teertharu received a gift of 200 cents of land from Devaraja Maharaya for the Uttaradi Matha.

He composed three major works -
1 'Chandogya Bhashya Tika'
2 'Gita Vritti'
3 'Vishnu Sahasranama Bhashya'
Of these works the 'Vishnu Sahasranama Bhashya' is the most important one. Vishnu Sahasranama occupies a high place in Madhva thought and Shri Vidyadhiraja was the earliest commentator on it. The opening verse of the commentary is an invocation to Lord Vishnu, Vyasa and Madhva. The substance and significance of the thousand names of the Lord are well brought out by the author. According to Madhva, each of the thousand names offered innumerable interpretations. However, Shri Vidyadhiraja Teertharu deals only with the etymology of the names and gives no importance to the grammar involved.
Sri Kavindra Tirtha
|| Shri Kavindra Teertha Gurubhyonamaha ||
|| Shri Gurubhyonamaha ||
|| Shri Hari Om ||
वीन्द्रारूढपदासक्तं  राजेन्द्रमुनिसेवितम्।
श्रीकवीन्द्रमुनिं वन्दे भजतां चन्द्रसन्निभम्॥
|| vIndrArUDhapadAsaktaM  rAjendramunisevitam .
shrIkavIndramuniM vande bhajatAM candrasannibham ||
Introduction to Shri 1008 Shri Kavindra Teertharu:
Shri 1008 Shri Kavindra Teertharu was ordained in to Vedanta Samrajya of Shri Uttaradi Matha . Shri Kavindra Teertharu is supposed to be brother of Shri Rajendra Teertharu in his poorvashrama. Shri Kavindra Teertharu had been formally crowned as Vedanta Samrat by his Guru in the traditional way. The entire samsthana and all the properties of the Matha were publicly handed over to Shri Kavindra Teertharu. There is a mention in the history of Indian Philosophy written by Prof. Dasgupta, a great scholar of Indian thought that there was absolutely no bifurcation of the Shri Uttaradi Matha Moola Samsthana of Shri Madhwacharya. Shri Kavindra Teertharu thus continued in the unbroken line. Shri Kavindra Teertharu ruled the pontificate and handed over the same to Shri Vageesha Teertharu.
How to Visit Navabrindavana?
Navabrindavana is a small island near Anegundi of Koppal District. Anegundi is 20 KM away from Gangavathi. From Anegundi one has to cross River Tungabhadra by boat to reach Navabrindavana. Navabrindavana is situated in the river Tungabhadra.
Another way to approach Navabrindavana is Via Hampi. Hampi is 12 kms way from Hospet of Bellary District. In Hampi , again we have to cross River Tungabhadra to reach Navabrindavana.
Contact Information:
Shri Gopalacharya Hulagi
Post : Anegundi 583246
TQ : Gangavati
Dist : Koppal
|| Shri Digvijaya Rama Vijayate ||
|| Shri Krishnarpanamastu ||
Works by Shri Kavindra Teertharu:
Shri 1008 Shri Kavindra Tirtha has composed only one Grantha :VADARATNAVALI

Sri Vagisha Tirtha
|| Shri Vagisha Teertha Gurubhyonamaha ||
|| Shri Gurubhyonamaha ||
|| Shri Hari Om ||
वासुदेवपदद्वन्द्ववारिजासक्तमानसम्।
पदव्याख्यानकुशलं वागीशयतिमाश्रये॥
vAsudevapadadvandvavArijAsaktamAnasam .
padavyAkhyAnakushalaM vAgIshayatimAshraye ..
Introduction to Sri Vagisha Teertharu:
Shri Vaghisha Teertharu succeeded Shri Kavindra Teertharu on the pontifical throne of the Shri Utaradi Matha. Before initiation to sanyasa his name was Raghunathacharya. He travelled all over the India visiting the holy places for propagation of Dvaitha Vadanta. . He entered the Brindavana near his Guru's at Nava Brindavana in the Tunga Bhadra river about a half a mile east of Anegondi.
How to Visit Navabrindavana?
Navabrindavana is small island situated nearby to Anegundi of Koppal District. Anegundi is 20 KM away from Gangavathi. From Anegundi one has to cross River Tungabhadra by boat to reach Navabrindavana. Navabrindavana is situated in the river Tungabhadra.
Another way to approach Navabrindavana is via Hampi. Hampi is 12 kms way from Hospet of Bellary District. In Hampi , again we have to cross River Tungabhadra to reach Navabrindavana.

Contact Information:
Shri Gopalacharya Hulagi
Post : Anegundi 583246
TQ : Gangavati
Dist : Koppal
|| Shri Digvijaya Rama Vijayate ||
|| Shri Krishnarpanamastu ||

Sri Ramachandra Tirtha
|| Shri Ramachandra Teertha Gurubhyonamaha ||
|| Shri Gurubhyonamaha ||
|| Shri Hari Om ||
द्युमण्यभिजनाब्जेन्दूरामव्यासपदार्चकः।
रामचन्द्रगुरुर्भूयात् कामितार्थप्रदायकः॥
|| dyumaNyabhijanAbjendUrAmavyAsapadArchakaH .
rAmachandragururbhUyAt kAmitArthapradAyakaH ||
 Introduction to Shri 1008 Shri Ramachandra Teertharu:
Shri Ramachandra Teertharu was a great exponent of Dwaitha Vedanta. He spent a long time in Shrirangapatnam and surrounding areas propagating the Madhva Philosophy. Once he fell seriously ill and ordained one of his disciples Kambhaluri Narasimhacharya to sanyasa with a view of installing him to the pontifical seat before he passed away. He was named Shri Vibhudendra Tirtha. However, Shri Ramachandra Teertharu got well and had postponed to install him on Vedanta Samrajya of the Math. He gave Shri Vibhdendra Teertharu some minor idols and saligramas for daily worship, but none from the pooja box of the Mutt and sent him on tour for propagation of Madhwa Philosophy with specific instructions that he would send for him at the appropriate time.
However, when Shri Ramachandra Tirtha was at Yaragola, he fell ill again and the time came for formally handing over the Math. Shri Vibhudendra Teertharu, who was on the tour, could not come back to yaragola in time. Shri Ramachandra Tirtha, therefore was compelled to ordain Shri Vidyanidhi Teertharu as his successor. Shri Ramachandra Tirtha did not want to deprive Shri Vibhudendra Tirtha from the pontification of the Uttaradi Mutt. He therefore asked Dharmanna and other villagers of Yaragola to intern the pooja box after his Nirvana in a deep pit, with clear instructions that if Shri Vibhudendra Tirtha came within six months of his passing away, he would take it out and succeed him. If however he did not turn up within the specified time, the pooja box should be handed over to Shri Vidyanidhi Tirtha, who would be the next Peethadhipati and rightful successor to the seat of Uttaradi Mutt. When Shri Vibhudendra Tirtha did not turn up after six months, Dharmanna and others requested Shri Vidyanidhi Tirtha to take the pooja box to perform the usual pooja.
When Dharmanna and others were ready to dig to take out the pooja box, suddenly Shri Vibhudendra Tirtha made his appearance and demanded to deliver the pooja box to him with out any delay. Then Dharmanna regretted to hand over the pooja box to Vibhudendra Tirtha since he did not abide by the condition imposed by his Guru Shri Ramachandra Tirtha. When Vibhudendra Tirtha persisted strongly, Dharmanna and others decide to leave every thing to the God himself, by imposing one condition that the two saints should offer the prayers one after the other and it would be taken over by him at whose prayers the earth whose under the pooja box was kept sunders. The two saints agreed to the suggestions made by Dharmanna and others. Shri Vibhudendra being the senior saint first offered the prayers for three days. Nothing had happened. On the fourth day it was the turn of Shri Vidyanidhi Tirtha. He prayed to God by chanting the portion of fifth skandha of Bhagavata Purana. After a few minutes suddenly the soil where the pooja box was kept sundered and came up a few inches above the surface of the ground. Then the villagers of the Yaragola asked Shri Vidyanidhi Tirtha to take over the pooja box and the samsthana of the Uttaradi Mutt. Thus the Uttaradi Mutt was presided by the Shri Vidya Nidhi Tirtha, the rightful successor of Shri Ramachandra Tirtha. Shri Vibhudendrs Tirtha started another math known as Kumbhakonam Math which after the advent of his sixth pontifical successor Shri Raghvendra Tirtha came to be known as Shri Raghvendra Math of Mantralaya.
How to visit Yaragol?
Yaragol comes under Gulbarga District. It is neary about 65 K.ms from Gulbarga and 20 kms from Yadagir.
Contact Information:
Shri Ramachandratirtha Brindavana
Yaragol
Taluk: Yadgir
District : Gulbarga
|| Shri Digvijaya Rama Vijayate ||
|| Shri Krishnarpanamastu ||

Sri Vidyanidhi Tirtha
|| Shri Vidyanidhi Teertha Gurubhyonamha ||
Introduction to Shri 1008 Shri Vidyanidhi Teertharu:
|| Shri Gurubhyonamaha ||
|| Shri Hari Om ||
यद्भक्त्या मूलरामस्य पेटिका त्यक्तभूमिका।
विद्यानिधिर्धियं दद्यात् अष्टषष्ट्यब्दपूजकः॥
Vidyanidhi Teertha Moola Brindavana, Yaragola
|| yadbhaktyA mUlarAmasya peTikA tyaktabhUmikA .
vidyAnidhirdhiyaM dadyAt aShTaShaSTyabdapUjakaH ||
Shri Vidyanidhi Teertha succeeded the throne of the Vedanta Samrajya of the Uttaradi Matha after Shri Ramachandra Tirtha and ruled for a very long period. His charama shloka mentions that he worshipped Sri Moola Rama for nearly Sixty Eight  years.
The miraculous manner in which he ascended to the peetha and got the blessings of Shri Moola Rama is a great evidence of his utmost devotion and eligibility. Once Shri Ramachandra Tirtha fell seriously ill and ordained one of his disciples Kambhaluri Narasimhacharya to Sanyasa who was later named as Shri Vibhudendra Tirtha with a view of installing him to the throne of Vedanta Samrajya before he entered Brindavana. He gave some minor idols and Saligramas to Shri Vibhdendra Tirtha for his daily worship, but none from the pooja box of the Math and sent him on tour for propagation of Madhwa philosophy with specific instructions that he would send for him at the appropriate time.
Soon, Shri Ramachandra Tirtha felt that the time came for formally handing over the Math toShri Vibhudendra Tirtha.  He immediately sent a word to Shri Vibhudendra Tirtha. Shri Vibhudendra Tirtha, who was on tour at that time, could not come back to Yaragola in time. Shri Ramachandra Tirtha, therefore was compelled to ordain Shri Vidyanidhi Tirtha  as his possible successor. At the same time he did not want to deprive Shri Vibhudendra Tirthafrom the pontification of the Uttaradi Math. He therefore asked Dharmanna and other villagers of Yaragola to intern the pooja box after his Nirvana in a deep pit, with clear instructions that if Shri Vibhudendra Tirtha came within six months of his passing away, he would take it out and succeed him. However, if he did not turn up within the specified time, the pooja box should be handed over to Shri Vidyanidhi Tirtha, who would be the next Peethadipati and rightful successor to the Uttaradi Math. When Shri Vibhudendra Tirtha did not turn up even after six months, Dharmanna and others requested Shri Vidyanidhi Tirtha to take the pooja box to perform the usual pooja.
When Dharmanna and others were ready to dig to take out the pooja box,  Shri Vibhudendra Tirtha happened to come to Yaragola and asked for the pooja box to to be delivered to him for worship. Confusion prevailed as to who would be the rightful successor of the Peetha and gets an opportunity to worship Moola Rama and other Math's dieties.
Dharmanna and others decided to leave every thing to the God himself, by imposing one condition that the two saints should offer the prayers one after the other . The Pooja Box would be handed over to him at whose prayers the earth where the pooja box was kept sunders.
The two saints happily agreed to the suggestions made by Dharmanna and others. Shri Vibhudendra Tirtha being the senior saint first offered the prayers for three days and nothing happened. On the fourth day the turn of Shri Vidyanidhi Tirtha came, he prayed Lord Rama with utmost devotion. After a few minutes suddenly the soil where the pooja box was kept sundered and came up a few inches above the surface of the ground.
Then the villagers of the Yaragola asked Shri Vidyanidhi Tirtha to take over the pooja box and the samsthana of the Uttaradi Math. Thus the Uttaradi Mutt was presided by the Shri Vidyanidhi Tirtha, who became the rightful successor of Shri Ramachandra Tirtha.

Shri Vidyanidhi Teertha travelled all over India spreading Madhwa Philosophy. He went to Simhachalam and had the darshan of Lord Varaha Narasimha Swamy. He did penance there at Simhachalam and got boons from Shri Varaha Narasimha Swamy.
He had exhibited his scholarship with the discourse of Shriman Nyaya Sudha. His name itself speaks of his scholarship. He had many debates with followers of other schools. He was honoured by the King on Anegundi.
During his period, extensive lands were gifted to the Matha near Raichur of present Karnataka State which are all still with the Uttaradi Mut. When his end came Shri Vidyanidhi Teertharu handed over the Math to Shri Raghunatha Teertharu and entered Brindavana at Yaragola near his Guru's Brindavana on Kartika Bahula Chaturthi.
How to visit Yaragol?
Yaragol comes under Gulbarga District. It is neary about 65 K.M from Gulbarga and 20 kms from Yadagir.
Contact Information:
Shri Ramachandratirtha Brindavana
Yaragol
Taluk: Yadgir
District: Gulbarga
|| Shri Digvijaya Rama Vijayate ||
|| Shri Krishnarpanamastu ||

Sri Raghunatha Tirtha
|| Shri Raghunatha Teertha Gurubhyonamha ||
|| Shri Gurubhyonamaha ||
|| Shri Hari Om ||
रघुनाथगुरुं नौमि विद्यानिधिकरोद्भवम्।
कूर्मो वरुणगङ्गे च यस्य प्रत्यक्षतां गताः॥
|| raghunAthaguruM naumi vidyAnidhikarodbhavam .
kUrmo varuNaga~Nge ca yasya pratyaxatAM gatAH ||
 Introduction to Shri 1008 Shri Raghunatha Teertharu:
Shri Raghunatha Teertharu was eleventh great scholar and saint of Shri Uttaradi Matha who received the patronage of Shri Krishnadevaraya of the Vijayanagar. This was an eventful epoch in the history of the Matha, when several incidents revealing the highest status of Shri Uttaradi Matha occurred. The outstanding personality of Sri Raghunatha Teertharu among the Vaishanava pontiffs of the school of Madhvacharya heralded a glorious renaissance in the religious history of the Vijaya Nagar empire and also constituted an important landmark in the histroy of Dwaitha vedantha. He was a contemporary of Shri Vibhudendra Teertharu and Shri Lakshminarayana Teertharu alias Shripadaraju, Shri Vyasrayaru and Shri Purandara Dasaru. He was like an emperor in the spiritual realm of unlimited prowess.
Shri Raghunatha Teertharu, the immediate disciple and successor of Shri Vidyanidhi Teertharu, was ordained to Vendantha Samrajya at Yaragola. He was formerly known as Vishnu Shastri. He was an embodiment of vyragya and travelled all over India on foot by carrying his samsthana deities on his shoulders. He toured extensively and defeated many a scholar in scholarly dispute and strengthened the cause of Madhva Vaishnavism. He had under his tutelage as many as twenty eight monks who were called Shripadas. This was the most illustrious period of the Uttardi Matha. Re-emphasising the divine message of Shri Madhvacharya the exponent of the Dwaitha Philosophy, Shri Raghunatha Teertharu exhorted the devotees to love Shri Hari and live happily.
Shri Raghunatha Teertharu was the leading figure in the social and religious revolution of the times. His magnetic influence spread to all classes of people, By severe penance and high learning His Holiness developed mystical power and became honored everywhere by all classes of people including the great saints who lived during his regime.
A story goes that once in a village on the bank of River Krishna, a lady whose husband was hopelessly ill, desired to die along with her husband. At that time she heard the greatness of Shri Swamiji who is having extraordinary spiritual power and divine vision and who is touring in the surrounding places. She immediately rushed to the place where Shri Swamiji was camping and had the darshana of His Holiness. He blessed her to have eight children. With the divine blessings of the Swamiji her dying husband fully recovered and she had eight children by him.
In the process of his regular tour, once he came to Koppara in Karnataka, a place of worship of Lord Narashima swamy. There he camped for some time. Shri Vibudendra Teertharu met Shri Raghunatha Teertharu and presented his pupil, Shri Laxminarayana Teertharu in order to obtain recognition by the highly learned Swamiji. Shri Vibhudendra Teertharu ordered his student to submit an exposition of the first Adhikarana of Shriman Nyaya Sudha. Shri Swamiji was pleased at exposition of Shri Laxminarayana Teertharu and bestowed on him the title Shripadaraja.
Later, Shri Raghunatha Teertharu went towards "Nivritti Sangama", where His Holiness spent some time. When Swamiji grew very old, he ordained Shri Raghuvarya Teertharu on the pontifical throne of the Shri Uttaradi Matha and made him his assistant. He visited Navabrindavana situated on a rock in the middle of the river Tungabhadra. Shri Raghunatha Teertharu worshipped the samsthana idols with the help of Shri Raghuvarya Teertharu on a rock. At the time of Nirmalya Visarjana, one of the five Vyasa mushties fell in the river. All efforts were made to recover the Vyasa mushti but it was not recovered. He fasted for seven days. On the night of the seventh day Lord Vedavyasa comforted him in a dream saying that many stones in the form of tortoise will come up in the water and that form of tortoise which will revolve while pouring milk on it is the Vyasa mushti which fell into the water. Accordingly, the next morning many Kurma shaped stones were floating in the river and out of them Shri Raghunatha Teertharu took the one which revolved, while performing the Kshiraabhisheka. Thus he restored the lost Vysa mushti, that is the Kurma Saligram for which Abhishekam with milk is being done even today in the Matha.
This strange movements of the tortoise were witnessed by Shri Vyasarayaru, Shri Purandara Dasaru, Shri Raghuvarya Teertharu, and the king of Vijayanagar Shri Krishana Devarya. They were struck with wonder that he was such a mystic pontiff. On this occasion Shri Krishana Devarya honoured his Holiness Shri Raghunatha Teertharu.
Shri Purandara Dasa in one of his kirtanas gives an account of the pooja of Shri Raghunatha Teertharu. How devoted was Shri Raghunatha Teertharu towards God, how great a mystic of unflailling penance swamiji was, how fortunate the swamiji was in his devoted worship of Shrimad Acharya's devatarchana containing the 28 sacred Murthi's in the following verses:
Madhvarayara Devatarchaneyu (Pallavi)
Prasiddha Raghunatharu Pujisuva Sobaga (anupallavi)
The pooja box of Shrimad Acharya, containing 28 sacred Murthi's is being possessed and adored by the saints of Shri Uttaradi Matha in succession till this day.
Thus Shri Raghunatha Teertharu stands as the most ruling guru of all vaishanava in particular and of all satwic adhikari in general. He enjoyed a long and eventful pontificate throne of Shri Uttaradi Matha for 59 years and entered the Brindavana near the Brindavana of his beloved guru Shri Jayateertharu at Malkhed, Gulbarga Dist, Karnataka.
How to visit Malkhed?
Malkhed comes under Gulbarga District. It is 40 kms away from Gulbarga. There is sufficient bus facility to Malkhed from Gulbarga. It is situated in between Gulbarga and Sedam, 12 kms away from Sedam.
Contact Information:
Shri Venkannachar Pujar,
Shri Jayateertha Brindavana,
Malkhed, Sedam Taluk,
Gulbarga Dist-585 317,
Karnataka
Ph : 08441-680343.
|| Shri Digvijaya Rama Vijayate ||
|| Shri Krishanarpanamstu ||
Sri Raghuvarya Tirtha
|| Shri Raghuvarya Teertha Gurubhyonamaha ||
|| Shree Gurubhyo Namaha ||
|| Harihi Om ||
महाप्रवाहिनी भीमा यस्य मार्गमदान्मुदा।
रघुवर्यो मुदं दद्यात्कामितार्थप्रदायकः॥
|| mahApravAhinI bhImA yasya mArgamadAnmudA .
raghuvaryo mudaM dadyAtkAmitArthapradAyakaH ||
 Introduction to Shri 1008 Shri Raghuvarya Teertharu:
Shri 1008 Shri Raghuvarya Teertharu took over the responsibility of the Uttaradi Matha and ruled the pontificate throne  with great spiritual eminance.
It is said that once during the course of his polemical tour, he came to a village called Manipur near the bank of Bhimarathi river, which was besieged by a mleccha king. His Holiness wanted to leave the place and go to the other side of the river Bhimarathi. He carried the puja box on his shoulders and reached the bank of the river. At once, the river Bhimarathi gave way to the Swamiji to reach the other side of the river. Swamiji crossed the river with his disciples safely. All the disciples were struck with wonder on observing swamiji's mystic power . This incident can be compared to the river Yamuna wich gave way to Vasudeva carrying his child Lord Shri Krishna to reach gokula.
Shri Raguvarya Teertharu travelled all over the country on foot like his guru. When he was in the northern tour, one day Shri Moola Rama appeared in a dream of Swamiji and announced that the god Niruti was going to be born in the village called "Swarnavadi" and that child should be brought up at the Matha who would succeed Shri Raghuvarya Teertharu in the pontificate throne of the Matha.
At the same time a Brahmin couple at Swarnavadi was yearning for a child being childless for a long time. One day god Niruti appeared in their dream and ordered that they should invite Shri Raguvarya Teertharu and receive the holy prasadam at the hands of swamiji and that a child would be born to them, that the child should be handed over to the Matha. The couple would also be blessed with other children and they would be happy thereafter in their family life.
Once in the course of his tour Swamiji visited Swaranavadi village in the Nizam Sate. The Zamindar of the village Shri Subba Batha and his wife Gangabai invited Shri Raghuvarya Teertharu for "Bhiksha" in their house but Swamiji refused their offer because they were childless. After repeated requests made by the couple, Shri Raguvarya Teertharu accepted to recieve their Bhiksha provided their first born male child is handed over to the Math. The blessed couple accepted do so. Accordingly Swamiji performed the pooja of Shri Moola rama and Seetha and received the Bhiksha in their house and gave Phala Mantrakshate to the couple.
Some time later, Smt. Gangabai, the wife of the Zamindar conceived. Shri Swamiji was informed accordingly. He returend to the village expecting the birth of the child. A big gold plate was sent to the Zamindar's house from the Matha with a direction to receive the child directly in the golden plate without allowing the child to touch the earth. Accordingly the child was received in the golden palte and brought to the Matha where the child was washed with the Abhishekha water.
The personality and the face of the child was beautiful like a moon. He was named after Shri Ramachandra by his Holiness and brought up at the Matha itself and was fed only with the Abhishekha milk of the Vyasa Kurma Saligram of the Matha.
When Shri Ramachandra became a boy of seven years he had his Upanayana performed at the Matha and the very next year he was ordained as a sannyasin and named as Shri Raghuttama Teertharu.
Shri Raghuvarya Thirtha's end came near. He appointed an eminent scholar to teach the young sanyasin. He entered Brindavana at Anegundi (Navabrindavana).
How to Visit Navabrindavana?
Navabrindavana is small island situated near Anegundi of Koppal District. Anegundi is 20 KM away from Gangavathi. From Anegundi one needs to cross River Tungabhadra by boat to reach Navabrindavana. Navabrindavana is situated in the river Tungabhadra.
Another way to approach Navabrindavana is Via Hampi. Hampi is 12 KM way from Hospet of Bellary District. In Hampi , again we have to cross river Tungabhadra to reach Navabrindavana.
Contact Information:
Shri Gopalacharya Hulagi
Post : Anegundi 583246
Taluk : Gangavati
District : Koppal
|| Shri Krishnarpanamastu ||

Sri Raghuttama Tirtha
|| Shri Raghuttama Teertha Gurubhyonamaha ||
|| Shri Gurubhyonamaha ||
|| Shri Hari Om ||

भावबोधकृतं सेवे रघुत्तममहागुरुम्।
यच्छिष्यशिष्यशिष्याद्याः टिप्पण्याचार्यसंज्ञिताः॥
|| bhAvabodhakR^itaM seve raghuttamamahAgurum .
yacChiShyashiShyashiShyAdyAH TippaNyAcAryasaMj~nitAH ||

Introduction to Shri 1008 Shri Raghuttama Teertharu:
For the Madhva community there was an urgent need for a lighthouse to guide the rudderless boat in a stormy sea. The Lord decided that none other than a divine soul would be the right person who could act as a perfect guide to the sorrow stricken bhaktas.
By that time, Shri Raghunatha Teertharu of Uttaradi Math had attained the lotus feet of the Lord and his successor Shri Raghuvarya Teertharu had upon his mantle the problem of resurrecting the trouble stricken Madhvas. He was at crossroads when he contemplated the plight of the literature of Shri Madhvacharya and his followers. He came to the conclusion that the feet of Vayu Bhagavan was the apt place to seek refuge and hence ardently prayed to Shri Madhvacharya. His fervent prayers were answered and Shri Ananda Teertharu sprinkled Anandha on this great devotee by appearing in his dream and instructing him to go to Svarnavata where his purvashrama sister, Ganga Bai, was living with her husband Subba Bhatta. The couple was childless and Shri Madhvacharya ordered the saint to bless them with a child. He also assured that the child born to them would blossom in the garden of Madhva Philosophy and spread the fragrance to all the devout souls. After alleviating the sorrow of the saint, Shri Madhvacharya disappeared. In the morning Shri Raghuvarya Teertharu woke up rubbing his eyes in disbelief and tears poured from his eyes on the kindness of Shri Madhvacharya and also the fortune of having beholden him.
Once in the course of his tour Shri Raghuvarya Teertharu visited Swarnavata village in the Nizam State. The Zamindar of the village Shri Subba Bhatta and his wife Ganga Bai invited Shri Raghuvarya Teertharu for "Bhiksha" in their house but Swamiji refused their offer because they were childless. After repeated requests made by the couple, Shri Raguvarya Teertharu accepted to receive their Bhiksha provided their first born male child should be handed over to the Math. The blessed couple accepted to do so. Accordingly Swamiji performed the pooja of Shri Moola Rama and Seetha and received the Bhiksha in their house and gave Phala Mantrakshate to the couple.
Some time later, Smt. Ganga Bai, the wife of the Zamindar conceived. Shri Swamiji was informed accordingly. He returend to the village expecting the birth of the child. A big gold plate was sent to the Zamindar's house from the Matha with a direction to receive the child directly in the golden plate without allowing the child to touch the earth. Accordingly the child was received in the golden plate and brought to the Matha.
The personality and the face of the child was beautiful like a moon. He was named after Shri Ramachandra by his Holiness and brought up at the Math itself and was fed only with the Abhishekha milk of the Vyasa Kurma Saligram of the Math.
When Shri Ramchandra became a boy of seven years he had his Upanayanam at the Math and the very next year he was ordained as a sanyasin and named as Shri Raghuttama Teertharu.
Shri Raghuttama Teertharu was one of the holiest saints of Shri Uttaradi Math who descended for the upliftment of the satvic souls. Shri Raghuttama Teertharu received his advanced studies in Nyaya Sudha and Vedantha from the Math pandit Adya Varadacharya as per the direction of the guru Shri Raghuvarya Teertharu. The pandit used to come to Math daily to teach the lessons on Shriman Nyaya Sudha. After some days, the pandit puffed up with pride and discontinued coming to the Math for taking classes. There was a Dalapathi in the village who patronised the pandit so much, incapable of understanding the greatness of Swamiji and began to respect both swamiji and pandit as equals. Inspite of such insults, Shri Raghuttama Teertharu very patiently, went to the house of pandit with humility to continue the studies.
On one occasion the Dalapathi invited Shri Raghuttama Teertharu and pandit for partaking food on Dwadashi day. Shri Raghuttama Teertharu went to Dalapthi house a little late due to his pooja and Ahnikam. Varadacharya and others had already commenced taking food without waiting for the arrival of Shri Raghuttama Teertharu. The lady of the house fell at the feet of Shri Raghuttama Teertharu and apologised. When Sri Raghuttama Tirtharu returned to Math he was very much sad at what has happened on that day. During the early hours of the next day, God himself appeared in the dream in the form of his guru Shri Raghuvarya Teertharu, and inscribed the symbolical letters on the tongue of Shri Raghuttama Teertharu and blessed him that he would be a master of all knowledge and learning and that he could commence teaching his disciples straight away. Further he was directed in his dream that he should abandon his too simple life and commence a life of pomp and status, having number of servants, establishment, professionals, elephants etc to make the Math strong and powerful center of religious and philosophical learning. The next day onwards at usual time of lectures, Shri Raghuttama Teertharu himself started to deliver impressive lectures on Nyaya Sudha in mellifluent voice which was sweeter than honey.
One day Shri Swamiji was expounding a portion of Nyaya sudha. That particular portion posed problems of understanding for pandit Varadacharya himself. On that day, pandit Varadacharya hid himself behind a wall and listened to Swamiji's excellent exposition which dispelled his doubts and gave him a grasp of that portion. He lay prostrated before Shri Raghuttama Teertharu and admitted his superiority in knowledge and paid respect to him. The most noble swami comforted the pandit and decreed that he should have first teertham in Uttaradi Math.
The great religious leader enjoyed the honors befitting a prominent Math such as the throne, crown, palanquin white umbrella, chamara, makarataorana, fan, daylight torch, flags and musical instruments.
Once Shri Raghuttama Teertharu was passing through a forest with his disciples. A gang of highwaymen attacked Shri Raghuttama Teertharu and his disciples. Swamiji went into mediation. Suddenly, the robbers ware enveloped in roary conflagration and surrendered to the saint. The noble swamy saved them. Many such extraordinary miracles happened in his regime.
Shri Raghuttama Teertharu desired to enter the Brindavana at Manampundi(Thirkoilur) on the banks of river South Pinakini (Penna) which is in Villupuram District of present Tamilnadu. This is said to be the holy place where Shri Galava Rishi once recided. This place is also known as "Pancha Krishnaranya Kshetra". Shri Samiji ordered a Zamindar of Tiruvanamalai in a dream to construct his Brindavana at a specified place. Shri Raghuttama Teertharu entered Brindavana in 1595 AD on the day of Vaikunta Ekadashi.
At present this place has become a holy seat of pilgrimage and a vast number of devotees belonging to all castes and creeds perform SEVA even today. Shri Raghuttama Teertharu is known to save all souls, all those devotees who had taken refuge in him. None of his devotees seem to have returned in disappointment.
|| Shri Krishnarpanamastu ||
Works of Shri Raghuttama Teertharu:
The Bhavabhodas of Sri Raghuttama Tirtharu have been written to bring out the nature and the hidden meanings of the works of Shri Madhvacharya And Sri Jayatirtha. We can compare the five Bhavabhodas to five fragrant flowers of the parijata tree of Madhva Shastra, each exulting exotic fragrance soothing the sathvik souls.
The five Bhava Bodhas written by him are:
1. Brihadaranya Bhavabhoda
2. Nyaya Vivarana Bhavabhoda
3. Gitabhashya Bhavabhoda (Prameya Dipika Bhavabhoda)
4. Vishnutatvanirnaya Bhavabhoda
5. Tattvaprakashika Bhavabhoda
He is also known to have authored two other works:
1. Vivaranoddhara
2. Nyayaratnasambanda Dipika
Works on Sri Raghuttama Tirtha:
Sri Raghuttama Tirtha Moola Brindavana, Manampoondi (Tirukoilur)
The Moola Brindavana of Shri Shri 1008 Shri Raghuttama Teertharu is located at Manampoondi near Tirukoilur. Sri Satyapramoda Tirthara moola brindavana is also located at this place.
Tirtha Prasada:
Tirtha Prasada will be at 11:30 a.m every day.
Seva to Raghuttama Tirtharu:
It is well known that Sri Raghuttama Tirtha is a great healer. Thousands of devotees who throng to his Brindavana are standing proof of his divine power and a kind heart to bless his devotees. He has made dumb to speak, mad to be  intelligent , childless to beget progeny The list goes on...
There is a tradition of performing Seva at the Brindavan of Sri Raghuttam Tirtha. Anyone can accept this seva diksha without any discrimination of age, gender etc. The only requirement is deep devotion and strong will to serve Shri Raghuttama Tirtharu to get his blessings.
For this the sevarthi should take vow for three days
 • To partake meals only one time
 • Do specific no. of pradakshina namaskaras to the  Ashwattha, Mukhyaprana Deva Sannidhi and Raghuttama Tirtha Brindavana
 • Have noble thoughts during the entire three day seva.
 • Spend time in Bhajans, Stotras and Shastra Vichara
 • Not to waste time in  gossip etc.
 • If possible, volunteer to serve Teertha Prasada/Water etc to devotees during Anna Santarpana.
The seva ends with a visit to Durga Devi in the Trivikarama Devasthana Premises at Tirukoilur. The devotees wishing to accept seva are kindly requested to contact the local Acharya for directions and sankalpa and obtain Mantrakshata from him, which are given after placing them on the Brindavana of Sri Raghuttama Tirtharu, as a token permission to start the seva diksha.
Directions:
Manampoondi is a small village located located between Tiruvanamalai and Tirukoilur. Manampoondi is 36 K.ms away from Tiruvannamalai. It is at a distance of 2 Kms from Tirukoilur. Tirukoilur is 237 Kms from Bangalore.
From Bangalore:
Proceed towards Hosur. After Hosur take left at Krishnagiri and proceed towards Tiruvannamalai. After Tiruvannamalai proceed towards Tirukoilur. Keep left when road divides and proceed until you see a board of Sri Raghuttama Brindavanam to the left. Take left (at the intersection just before the River Pinakini bridge). The Brindavanam is located to the immediate right.
Public Transport:
Busses running in the Bangalore - Villupuram route stop at Manampoondi on request. Sufficient bus facility is also available to Manmpoondi from Tiruvannamalai. You can either take a direct bus to Villupuram or go to Tiruvannamalai and then take another bus to Manampoondi.
KSRTC bus services from Bangalore leave at 10 p.m and 11 p.m. Advanced reservation facility is available in these buses. For return journey, reservation will be given starting from Villupuram. There are also some Tamil Nadu services plying in this route. The bus journey takes 6 hours. If you take the night services you will arrive at the Brindavanam by 5 a.m in the morning.
प्रणमत्कामधेनुं च भजत्सुरतरूपमम्।
श्रीभावबोधकृत्पादचिन्तामणिमुपास्महे ।।

Contact Information:
Sri Sri Raghuthamma Swamy Moola Brindavana,
Manmpoondi (Tirukoilur) - 605759,
Distroct: Villupuram,
Tamilnadu.
Phone : 04153 - 24690

Sri Vedavyasa Tirtha
|| Shri Vedavyasa Teertha Gurubhyonamaha ||
|| Shri Gurubhyonamaha ||
|| Shri Hari Om ||
न दग्धं यस्य कौपीनं अग्नौ दत्तमपि स्फुटम्।
वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेशनमस्कृतम्॥
|| na dagdhaM yasya kaupInaM agnau dattamapi sphuTam .
vedavyAsaguruM naumi shrIvedeshanamaskR^itam ||
Introduction to Shri 1008 Shri Vedavyasa Teertharu:
Shri Anantha Vyasacharya, a disciple of Shri Raghuttama Teertharu was selected to succeed the pontificate throne. Shri Anantha Vyassacharya also distinguished himself as a great devotee of Lord Vedavyasa. That is way Shri Raghuttama Teertharu ordained Shri Anantha Vyasacharya to succeed him to the great pontificate throne of Shri Uttaradi Math and named him Shri Vedavyasa Teertharu. Shri Vedavyasa Teertharu occupied the pontificate seat with remarkable distinction.
In order to explain the significance of the Madhva Darshana, he toured extensively and visited the important religious centres of the times. He went to Kanchi where he ordained an eminent scholar Shri Krishadvaipayanacharya as monk with an intention to propogate the Dvaitha Vedantha.
It is believed that, during the course of his polemical tour, he once visited Cuddapah. He was highly respected and was offered Agrapooja at a "Shastra yagna" being performed by Shri Ramachandra pandita in the court of King Venkatapathi Raja at Cuddapah. The pontiffs of other schools who had assembled there began to examine Shri Swamiji. Sri Swamiji excelled in debate with them. They realised that Swamiji was a "Sarvagna" and offered " Agrapooja".
Thereafter Swamiji marched on with his disciples towards South Kanara and arrived at Shri Rangapatanam where he was received by the king of Shrirangapatanam. The King worshipped His Holiness and professed great respect for Shri Vedavyasa Teertharu. The King granted two villages Hiremarali, Chikka Marali for the performance of rituals and services of the Matha. Futher he also gave some gifts to his Holiness. Shri Vedavyasa Teertharu was the recipient of many royal gifts. The King of Shrirangapatna built a Matha at Narashimapuram near the bank of river Hemavathi and donated the same to His Holiness.
Swamiji visited Penugonda where he was engaged into scholarly debates by several scholars. By the virtue of his profound scholarship he easily won over all of them. The king Donated two Villages Reddy Halli and Dodaa Gatti to Matha. Thus Shri Vedavyasa Teertharu ruled the pontificate of the Shri Uttaradi Matha  with a remarkable distinction and handed over the seat to Shri Vidyadhisha Teertharu and entered Brindavana at Penugonda on the bank of river Markandeya.
|| Shri Krishnarpanamastu ||
Contact Information:
Shri Shrinivasacharya Varkhedkar
Post : Penugonda - 515110.
District : Anantpur
Andhra Pradesh

Sri Vidyadhisha Tirtha
|| Shri Vidyadhisha Teertha Gurubhyonamaha ||
|| Shri Gurubhyonamaha ||
|| Shri Hari Om ||
श्रीमद्सुधाद्भुताम्बोधिविक्रीडनविचक्षणान्।
वाक्यार्थचन्द्रिकाकारान् विद्याधीशगुरून् भजे॥
|| shrImadsudhAdbhutAmbodhivikrIDanavicaxaNAn .
vAkyArthachandrikAkArAn vidyAdhIshagurUn bhaje ||
 Introduction to Shri 1008 Shri Vidyadhisha Teertharu:
BACKGROUND
On the bank of river Godavari there is a small town called Punyastambhapura or Punatambe. It is in Ahmednagar district of Maharashtra. In this town lived a pious brahmin by name Pandurangi Ananda Bhattaraka. Initially he was not a learned man though he belonged to a learned family. He propitiated Goddess Mahalakshmi at Kolhapur for twelve years. Goddess Mahalakshmi appeared in his dream and told him that she would appear before him in the form of a serpent next morning and he should hold her. Accordingly she appeared before him when he was meditating upon the Goddess standing before her. The serpent moved round the image of Goddess Mahalakshmi thrice. Anandabhattaraka remembered the dream and tried to take the serpent by hand as it was entering into a nearby hole. He could touch tip of the serpent once by his ten fingers and once again by one. Thus he secured learning, wealth, and noble progeny for eleven generations with the blessings of Goddess Mahalakshmi. He then proceeded to Varanasi to study shaastra-s. He became a great scholar and returned to his native place Punyastambhapura. Sri Anandabhattaraka was blessed with a son called Narasimhacharya who later accepted sanyasa and became famous as Vidyadheesha Tirtharu.
NARASIMHACHARYA'S EARLY CAREER
Narasimhacharya studied the shaastra-s under his father. He became a great scholar in Nyaya, Mimamsa, Vyakarana and Vedanta when he was just sixteen years old. He started teaching these shastras at Trivikrama temple in Punyastambhapura. He defeated Sivapandita and Visvapandita in a debate in Vyakarana Shastra. Similarly he defeated Golinga pandita in Nyaya and Tanabhatta in Srautasutras. There was a Muslim invasion of Punyastambhapura. Narasimhacharya had to leave that town with his family and disciples. He went to Nasika Tryambaka and lived there for two years. Later Dattapandita the son of Naganatha invited him to Sangamner and Paithan. This Naganatha Dattapandita was a subedar at Paithan under Shahaji the father of Shivaji. He later became the subedar of Bangalore.
From Paithan Narasimhacharya went to Pandharpur. There was an old Matha at Pandharpur established by Shri Padmanabha Teertharu. Shri Madhvacharya had visited this Matha. Narasimhacharya renovated this Matha. Here one Narasapandita was defeated in a debate by Narasimhacharya. This Narasapandita went to Bijapur and was given shelter by one Lingojipandita. This Lingojipandita was a member of the team that went to meet the Moghal Emperor on behalf of Adilshah of Bijapur. Narasimhacharya was also invited to Bijapur by one Lakshmanapandita. Here Narasapandita once again debated with Narasimhacharya and was defeated.
NARASIMHACHARYA WAS GIVEN SANYASA AND NAMED AS VIDYAADHEESHA TEERTHARU
At this time, Shri Vedavyasa Teertharu of Uttaradi Matha was camping at Mannur on the bank of the river Bhima. He asked Narasimhacharya to meet him. He gave him sanyaasa, made him his successor for the piitha, and named him Shri Vidyaadheesha Teertharu. With the blessings of his Guru, Shri Vidyadheesha Teertharu undertook a tour. He went to Sangli on the bank of the river Krishna for his first chaturmasya. Then he went to Karavirapura or Kolhapur. He toured Karhad area consisting of the present Satara and Sangli districts in Maharashtra. He returned to Penugonda to meet his guru Shri Vedavyasa Teertharu.
Then he was invited by Shri Chamarajendra of Shrirangapattana. This ruler was suffering from food allergy. Shri Vidyaadheesha Teertharu cured his allergy by sprinkling Teertha (sanctified water) over his food. Pleased at this, Chamaraja donated three villages to him. Shri Vidyadheesha established Mukhyaprana image in a village called Chandaguru and also Shrirangapattana in the premises of Uttaradi Matha. He toured the whole of South India. After visiting Rameshwaram he went to Udupi. From Udupi he went to Ikkeri and defeated Rangojibhatta in a philosophical debate. The event of this debate is recorded by Kondabhatta in his work Vaiyakaranabhushanasara in the closing verses. There is a small manuscript named Rangojibhattaparajaya giving details of this debate. Then he returned to Penugonda. At this time Shri Vedavyasa Teertharu entered vrindaavana. Shri Vidyaadheesha performed his guru's aradhana in a fitting manner. He distributed five thousand gold coins as dakshina to the pandits assembled on the occasion.
SHRI VIDYAADHEESHA'S TOUR OF SOUTH INDIA AND GODAVARI PRADAKSHINA
Shri Vidyaadhiisha Teertharu once again visited Udupi and performed his chaturmasya. During this stay he composed a commentary, viz., Vakyarthachandrika on the first five adhikaraNa-s of Nyaaya-sudha. Then, he proceeded to conduct a pradakshina of the river Godavari. He started the pradakshina from Nasikatrayambaka where the river originates. From this place he proceeded along the bank of the river with hundred pandits, visited Bhadrachala, Konasima, and Antarvedi. From there he took the round of the seven streams of Godavari and started his return journey. He went to Dharmapuri on the way and finally returned to Nasikatrayambaka.
Then he proceeded to Chola country again. On his way he visited Tirumala and offered his services to Lord Venkateswara. He visited Kalahasti and reached Shrirangam. He performed his Guru's ArAdhana at Shrirangam in a grand manner. Tirumala Nayak, the chieftain of Trichanapally came and paid his respects to Shri Vidyaadheesha Teertharu and provided all the supplies for the ArAdhana. Then he went to Tanjavur and was honoured by Raghunatha Nayaka. Further, he went to Kumbhakonam. He met Shri Sudhindra Teertharu who was camping at Kumbhakonam. The two honoured each other. Then he proceeded to Madurai and finally reached Rameswaram. From Rameswaram he returned to Dharmapuri on the bank of river Godavari. This was an important center of Uttaradhimatha in those days. Shri Vasudevayati Purnabodhacharya, etc., prominent disciples of that town, welcomed him. He performed his chAturmAsya at Dharmapuri. Shri Yadavarya, his purvasram younger brother Keshavacharya (Gururaja), Shrimushnam Anandacharya, Rotti Venkatabhatta, Dharmasuri and several other distinguished scholars used to sit at the feet of Shri VidyadhiishaTeertharu and study Shri Nyayasudha. During his stay at Dharmapuri two Advaita Scholars, Ramabhadrashramin and Kamadeva were engaged in philosophical debate and were defeated.
SHRI VIDYAADHEESHA'S NORTH INDIAN TOUR
Then he decided to tour North India and visit Badarikshetra. He entrusted the worship of Shri Mula Rama to his disciple and successor Shri Vedanidhi Teertharu and proceeded towards Prayaga. After taking a bath at the Triveni confluence and worshipping Veni Madhava he went to Varanasi. He discoursed on Dvaita philosophy at Varanasi in the assembly of great scholars. The well-known Advaita scholar Brahmendra Saraswathi who was then residing in Varanasi was disturbed by this programme. However, a confrontation was avoided and Shri Vidyaadhiisha Teertharu proceeded to Gaya. The `gayAvADa-s demanded high fees for piNDadAna from the disciples of Uttaradi Matha. They were Tantrikas and were proud of their position. Shri Vidyadhiisha showed his miraculous power to them by making the ancient Vatavriksha, which had gone dry for some time, grow anew by TeertharuprokshaNa. They were wonderstruck and received Maadhvadiiksha from Shri Vidyadhiisha. They follow Dwaita faith even now. He got a building for Uttaradi Matha built in the premises of Vishnupada temple. He established a Mukhyaprana image at the Uttaradi Matha. Uttaradi Matha here has the privilege of offering puuja & naivedya to Vishnupada everyday even today.
From Gaya he proceeded to Ayodhya, Mathura, Vrindavana, Kurukshetra and finally reached Badarikshetra. He worshipped Lord Narayana with great devotion. Returning from Badari he reached Ekachakranagara (Capital of Virataaraja during Dvapara yuga) situated in the valley between Yamuna and Ganga. He informed his disciples that he proposed to enter Vrindavana. A Vrindavana was prepared on the banks of river Ganga and he entered the same with Yogic power in the presence of his disciples. His disciples brought the images of the deities worshipped by him to Dharmapuri and handed them over to his successor Shri Vedaninidhi Teertharu. Shri VedaninidhiTeertharu worshipped the deities keeping them by the side of Shri Mula Ramadeva Pratima that was already given to him. Thus, Shri Vidyaadhiisha Teertharu added a great chapter to the history of Shri Uttaradi Matha and Dvaita sampradaya.
An image of Shri Vidyaadhiisha Teertharu was prepared when he was at Prayaga at the request of one Narasappa, a great devotee of Shri Vidyaadhiisha. This Narasappa later took sanyasa from Shri Vidyaadhiisha and became Narasimhayati. He brought this image to Dharmapuri. It was there for about a century. This Narasimhayati has written Khandhartha-s for the Upanishads. Later Pandurangi Balayyacharya brought the image to Masuru in Dharwad District which was then the head-quarters of Pandurangi family. After another century Pandurangi Huchchacharya of Tumminakatti brought it to Ranibennur. A Matha was established there and ArAdhana is being performed every year. Thus, now Ranibennur is the head-quarters of Pandurangi family though three are only two or three families left over now.
Works of Shri Vidyadhisha Teertharu
Vyakyartha Chandrika: A commentary on Shriman Nyayasudha for first five adhikarana-s.
Vishnutattvanirnayatippani: A commentary on Shrimad Achaarya's VTVN (not available)
Pramanalakshanatippani: A commentary on Shrimad Achaarya's Pramnaa-lakshana (not available)

Kathalakshanatippani: A commentary on Shrimad Achaarya's KathAlakshaNa (not available)
Talavakopanishidkhandartham: A commentary on TaLavakAropanishhad (not available)
Ekadashinirnaya: An independent work on how to determine ekadashi
Janmashhtaminirnaya: An independent work on how to determine kR^ishhNa jayanti (janmAshhTami)
Vishnupajnchakanirnaya: An independent work on how to determine days for vishNupanchaka vrata
Tithitrayanirnaya: An independent work on how to determine tithi
Omkaravada: An exposition on the word OM
|| Shri Krishanarpanamastu ||

Sri Vedanidhi Tirtha
|| Shri Vedanidhi Teertha Gurubhyonamaha ||
|| Shri Gurubhyonamaha ||
|| Shri Hari Om ||
विद्याधीशाब्धिसंभूतो विद्वत्कुमुदबान्धवः।
वेदनिध्याख्यचन्द्रोऽयं कामितार्थान् प्रयच्छतु॥
|| vidyAdhIshAbdhisaMbhUto vidvatkumudabAndhavaH .
vedanidhyAkhyacandro.ayaM kAmitArthAn prayacChatu ||
 Introduction to Shri 1008 Shri Vedanidhi Teertharu:
The Sixteenth great scholar and saint of Shri Uttaradi Matha was Shri Vedanidhi Teertharu. His name was Koratagi Pradyumnacharya prior to his sanyasa deeksha. Shri Vidyadheesha Teertharu swamiji handedover the reigns of the Matha at Vyasa Asharam. He was a great spiritual luminary with tremendous spiritual powers. He was adorned for his saintly character, profound scholarship and great yogic power by the virtue of the mantrasiddha of "Narayana Astakshari". Shri Vedanidhi Teertharu was honoured by the Nawab of Tiruchirapalli and granted some villages as a gift to the Matha. He was the recipient of many royal gifts.
Shri Vedanidhi Teertharu was a contemporary of Shri Raghavendra Teertharu who was a great spiritual guru of the time incarnated for the upliftment of the satvic soul and who possessed uparalleled mastery over Madhwa shastra. Shri Raghavendra Teertharu heard much about the Swamiji particularly of his miracles. Shri Raghavendra Swamiji happend to meet Shri Vedanidhi Teertharu at Kaumbhahonam. Shri Vedanidhi Teertharu ruled the pontificate throne of Shri Uttardi Matha for a short period and entered the Brindavana in Pandarpur.
|| Shri Krishanarpanamstu ||
Contact Information:
Shri Bheemasenacharya Varkhedkar.
Dattaghat,
Pandharpur - 413304
Maharastra
Ph: 02186 - 223700

Sri Satyavrata Tirtha
|| Shri Satyavrata Teertha Gurubhyonamaha ||
|| Shri Gurubhyonamaha ||
|| Shri Hari Om ||
वेदनिध्यालवालोत्थः विदुषां चिन्तितप्रदः।
सत्यव्रताख्यकल्पद्रुः भूयादिष्टार्थसिद्धये॥
|| vedanidhyAlavAlotthaH viduShAM cintitapradaH .
satyavratAkhyakalpadruH bhUyAdiShTArthasiddhaye ||
Introduction to Shri 1008 Shri Satyavrata Teertharu:
Shri Satyavrata Teertharu, the immediate disciple and successor of Shri Vedanidhi Teertharu occupied the pontificate throne of the Shri Utaaradi Matha. His original name was Raghunathacharya. After initiation into sanyasa, he was conferred the name Shri Satyavratha Teertharu. Beginning with him, the title of SATYA is conferred as a prefix to all the pontiffs of the Uttaradi Math, as a recognition for their skill, high spiritual powers and their deeksha to uphold Dharma. He ruled Vedantha Samrajya of the Uttaradi Math for a short time of three years.
Once Shri Swamiji visited Hyderabad. At that time the ruler of Golkonda Abdullah Qutab Shah came to Swamiji with an intention to test the spiritual power of Shri Satyavratha Teertharu. The King sent some vessels containing meat as an offering to Samsthana Deity. Shri Swamiji sprikled some holy water from the counch (Kamandalam) on it. Ho! the mutton turned into a variety of flowers and fruits. Everyone marvelled at the Guru's divine powers. The King Abdullah Qutub Shah pleadad with Shri Satyavratha Teertharu for his mercy and lay prostrated before the lotus feet of His Holiness and offered royal gifts.
Shri Satyavrata Teertharu ruled the Vedantha Samrajya for nearly three years. He entered brindavana at Sangli on the banks of river Krishna.
|| Shri Krishanarpanamastu||
Contact Information:
Pt. Sameerachar Katti
Shri Satyavrata Seva Mandal,
Near Arya Aparts, Gaon Bag
Sangli - 416416.
Maharashtra.
Ph : 0233 - 2333525


Sri Satyanidhi Tirtha
|| Shri Satyanidhi Teertha Gurubhyonamaha ||
|| Shri Gurubhyonamaha ||
|| Shri Hari Om ||
अनधीत्यमहाभाष्यं व्याख्यातं यदनुग्रहात्।
वन्दे तं विधिना सत्यनिधिं सज्ज्ञानसिद्धये॥
|| anadhItyamahAbhASyaM vyAkhyAtaM yadanugrahAt .
vande taM vidhinA satyanidhiM sajj~nAnasiddhaye ||
Satyanidhi Teertharu
Introduction to Shri 1008 Shri Satyanidhi Teertharu:
Shri Satyanidhi Teertharu took over the responsibility of Uttaradi Matha and ruled the pontificate throne with great honour and remarkable distinction. He was formerly known as Kauligi Raghupathyacharya.
In order to explain the significance of Madhva Vaishnavism and Dvaita philosophy Shri Satyanidhi Teertharu toured extensively and visited important religious centers in South India. Shri Satyanidhi Teertharu met Shri Raghavendra Teertharu in Kumbhakonam.
Shri Satyanidhi Teertharu ordained sanyasa to Shri Sayananda Teertharu and Shri Gunanidhi Teertharu with an intention to propagate the Dvaitha Philosophy. Thereafter Shri Swamiji marched with his disciples towards the rivers Krishna and Tungabhadra. Though no direct evidence is available on his works, it is known that he has written "Vishnu Sahasranama Vyakhyana".
Shri Satyanidhi Teertharu ruled the Vendantha Samrajya with a remarkable distinction and his life was a saga of supreme spiritual achievements. Many people were uplifted with his guidance and blessings. He entered the Brindavana on the tenth day of the bright half of the month of Margasheersha near the "Nivrutti Sangam" where the river Krishna and Tungabhadra join in the Kurnool District of Andhra Pradesh.
Due to the recent construction of the Shrisailam Hydro Electric Power Project, the Moola Brindava of Shri Satyanidhi Teertharu situated at Nivrutti Sangam submerged in dam water. Now the same has been rebuilt at Kurnool in the same architectural model as those in the Nivrutii Sangam. Shri Satyapramoda Teertharu Swamiji of Shri Uttaradi Matha wanted to save the Moola Brindavana of Shri Satyanidhi Teertharu which was to be affected under dam water  Shri Satyapramoda Teertharu went to the spot with his disciples and offered the pooja near the sannidhana of the Moola Brindavana for an hour and ordered the disciples to dismantle the Brindavana.
When the disciples started to remove granite stone panels of Brindavana , they were surprised that they smelled the perfumes of Shri Gandha from the Moola Brindavana of Shri Satyanidhi Teertharu. It is very interesting to convey that the disciples and swamiji found a saligram, Japamala and Counch (Kamandala), the Kamandala was full of crystal clear water seemed to have been filled up on the same day. Shri Satyapramoda Teertharu Swami and the disciples who attended in the dismantling work wondered at the divine power of His Holiness. He was such a great mystic and storehouse of penance. Shri Satyapramoda Teertharu swamy sprinkled the Kamandala water on the disciples.
After completion of dismantling work the structure was carried to Kurnool and restructured in the permises of the Uttaradi Matha in the same architectural model as at Nivrutti Sangam dring the year 1984.
|| Shri Krishnarpanamastu ||
Contact Information:
P.Ramamurthyacharya
Shri Uttaradi Mutt,
53/33, Near Pedda Market,
Kurnool-518001
Andhra Pradesh
Phone: 08518 244082

Sri Satyanatha Tirtha
|| Shri Satyanatha Teertha Gurubhyonamaha ||
|| Shri Gurubhyonamaha ||
|| Shri Hari Om ||
सत्यनाथगुरुः पातु यो धीरो नवचन्द्रिकाम्।
नवामृतगदातीर्थताण्डवानि व्यचीकॢपत्॥
|| satyanAthaguruH pAtu yo dhIro navacandrikAm .
navAmR^itagadAtIrthatANDavAni vyacIkL^ipat ||
Sri Satyanatha Tirtharu

Introduction to Shri 1008 Shri Satyanatha Teertharu:
Shri Satyanatha Teertharu as a real representative of the Madhva Darshana popularised the cult of Bhakti and rendered notable srevice to the cause of Madhva Vaishanvaism. Shri Satyanatha Teertharu, before ordination as a sanyasi was known as Shri Narashimacharya. His father's name was Shri Krishtacharya, his mother's name was Rukmini Bai. Previously he was ordained as an ordinary ascetic long before by the pontiff of the Uttaradi Math and was known by two names Shri Vidhyanatha Teertharu and Shri Raghunatha Teertharu repectively. Soon after installation as a monarch of the Vedantha Samrajya, he was called as Satyanatha Teertharu. Shri Satyanatha Teertha Swamiji toured places, propagating Dwaita Philosophy, reached Thanjavuru.
Shri Swamiji travelled all over India and propogated Dvaitha Vedantha and Bhagavatha Dharma, througout his life, Bringing the mesage of Bhakti and Bhagavtha Dharma to the suffering humanity.
Thus Shri Satyanatha Teertharu enjoyed an eventful pontificate throne of Shri Uttaradi Matha and finally reached Veeracholapuram on the banks or river Pinakini. Because of his failing health and with his vision he could know that the time has come handover the reigns of the Matha to his successor Shri Satyabhinava Teertharu and sent word for him.
1). On an earlier occasion , during the performance of the Mahasamaradhana of his Guru, a noted disciple Shri Chalari Narasimahacharya was bitten by a venomous cobra. Swamiji with his mantrasidhi and spiritual power, brought him back to life.
2). When the call came from the Lord on Margasira Sukla Panchami to renunciate the present life, the Mahasamaradhana of his Guru just five days away. With the feeling that he would be failing in his duties, if he is to leave at juncture , the saint with the blessings of the Lord and his "Taponigraha" could hold his life for 5 more days, by performing the Poojas to Moola Rama and Sita and celebrated the Mahasamaradhana of his Guru, in a grand manner and handed over the Vedantha Samrajya to Shri Satyabhinava Teertharu and entered Brindavana in the year 1673 AD on the banks of the river South Pinakini near Veeracholapuram on Margashira Sudha Ekadasi.
|| Shri Krishnarpnamstu ||
Works by shri Satyanatha Teertharu:
Abhinava Granthas
1] Abhinava Chandrika
2] Abhinavaamrutha
3] Abhinava Tandava
4] Abhinava Gada
 Parashu Granthas
1] Mayavada Khandana
2] Mithyatvanumana Khandana
3] Upaadhi Khandana
4] Nyaya Sudha Parashu
 Vijayamala
Karmanirnaya Tippani
Contact Information:
Sri V. Vadirajan
Brindavana Archaka,
Veercholapura - 605 755
Kodangal, Tamil Nadu.

Sri Satyabhinava Tirtha
|| Shri Satyabhinava Teertha Gurubhyonamaha ||
|| Shri Gurubhyonamaha ||
|| Shri Hari Om ||
 सत्यनाथाब्धिसंभूतः सद्गोगणविजृंभितः।
सत्याभिनवतीर्थेन्दुः  सन्तापान् हन्तु सन्ततम्॥
|| satyanAthAbdhisaMbhUtaH sadgogaNavijR^iMbhitaH .
satyAbhinavatIrthenduH  santApAn hantu santatam ||
 Introduction to Shri 1008 Shri Satyabhinava Teertharu:
Shri Satyabhinava Teertharu was the pontiff of the Shri Uttaradi math and was formerly known as Shri Narasimhacharya. Soon after being initiated to pontificate thorne of Uttaradi Math Shri Satyabhinava Teertha made arrangement to regularize certain offerings to the daily worship of Shri Moola Rama, Shri Sita, Shri Vedavyasa and other sacred deites of the Math. He appointed 64 sevaks for offering the ritual and worship to the samasthan idols in the Math. His Holiness has made seventeen categories of specified ritual to be offered daily for the worship of the samsthana deity which are as follows:
1) Aamantranotsavam
2) Gurupadarchana
3) Panchanga Shravana
4) Timely Bath
5) Japa and anusthana
6) Vyakhyana
7) Nirmalya visarjana
8) Navarathna bhishekha offered to Shri Vedavyasa murthy (Holy bath with Navarathnas)
9) Ksheerabhishekha to Shri Kurmas saligrama (sacred bath with milk).
10) Chanting of pancha suktha at the time of pooja of samasthana deities.
11) Saptamatarpana(after sacred bath flowers, garlands, clothes fragrance and perfumes are offered to the diety etc).
12) Chikka Alankara and Mahanaivedyam
13) Using of curtains at the time of offering Naivedyam.
14) Offering sugar naivedya in the golden plate
15) Offering water and tamboola
16) Kanakabhishekha to Shri Vedavyasa murthy
17) Showing of samasthana deities to the devotees after performance of pooja.
His Holiness used to give the Teertha, prasad and Shri Gandha (Sandal paste) to the disciples. In the afternoon hours, His Holiness used to spend his time with discourses on vedanta and shastra vicharana. Apart from this, numerous rituals were conducted in the Math to attract the devotees in large numbers. These rituals may be divided into five categories i.e.,
1) Nityotsava (Daily)
2) Varotsava(Weekly)
3) Pakshotsava(Fortnightly)
4) Masotsava (Monthly)
5) Samvatsarotsava(Annualy).
As a part of the administration His Holiness used to oversee the day to day accounts i.e. income and expenditure in the night everyday. Further he used to supervise the daily routine in the Math. This pratice is being carried by the pontiffs of the Uttaradhi Math till this day.
Shri Satyabhinava Teertha composed two treatises. Mahabharata Tatparya Nirnaya Vyakhyana" and "Guru Mahima Stuthi" etc. He ordained sanyasa to Shri Satyadheesha Teertha. His Brindavan is in Rajahmahendry on the banks of river Godavari. He also ordained sanyasa to Vidyadheeshacharya who was named Shri Satyadhiraja Teertha after coronation as saint. Shri Satyadhiraja Teertha toured all over India for propagation of vedantha. In course of time Shri Satyabhinava Teertha ordained Shri Satyapoorna Teertha to the pontificate throne of Uttaradi Math and entered the Brindavana in Nancharagudi on the banks of river cauvery.
|| Shri Krishnarapanamastu ||
Works by Shri Satyabhinva Teertharuru:
Shri Satyabhinava Teertharu composed two treatises:
1) Mahabharata Tatparya Nirnaya Vyakhyana
2) Guru Mahima Stuthi
How to Visit Nacharkoil?
Nachargudi (Nacharakoil) comes under Thanjavur District. It is 10 K.M away from Kumbhakonam. There is sufficient bus facility to Nachargudi from Kumbhakonam.
Contact Information:
Sri Gopal Rao
Shri Satyabhinava Brindavana,
Post – Nacharkoil, Vai - Kumbhakonam,
District: Tanjavoor,
Tamil Nadu: 612 602.
Phone: 0435 2466380

Sri Satyapoorna Tirtha
|| Shri Satyapoorna Teertha Gurubhyonamaha ||
|| Shri Gurubhyonamaha ||
|| Shri Harihi Om ||
सत्याभिनवदुग्दाब्धेः सञ्जातः सकलेष्टदः।
श्रीसत्यपूर्णतीर्थेन्दुः सन्तापान् हन्तु सन्ततम्॥
|| satyAbhinavadugdAbdheH sa~njAtaH sakaleShTadaH .
shrIsatyapUrNatIrthenduH santApAn hantu santatam ||
 Introduction to Shri 1008 Shri Satyapoorna Teertharu:
Shri Satyapoorna Teertharu was the pontiff of Shri Uttaradi Matha. He was formerly known as Shri Krishtachrya.
Shri Satyapoorna Teertharu ordained Sanyasa to Shri Satyapriya Teertharu. Once Shri Satyapoorna Teertharu fill ill. At that time Shri Satyapriya Teertharu was on tour for propagation of Dvaitha Philsophy and could not come. Shri Satyapoorna Teertharu ordained sanyasa to Shri Satyavijaya Teertharu . Shri Satyapoorna Teertharu entered Brindavana near the bank of the river Krishna in Kolpur on Parabhava samvatsara Jyesta Krishna Dvitiya.
|| Shri Krishnarpnamstu ||
How to visit Kolpur?
Kolpur comes under Mahabubnagar District. It is 18 KM away from Maktal. Maktal is situated in between Raichur - Hyderabad
Contact Information:
Sri Prahladachar Hunsagi
Uttaradi Math,
7-4-45, Gajgarpeth, Raichur - 584 101
Phone: 08532 - 241248

Sri Satyavijaya Tirtha
|| Shri Satyavijaya Teertha Gurubhyonamaha ||
|| Shri Gurubhyonamaha ||
|| Shri Harihi Om ||
सत्यपूर्णाम्बुधेर्जातो विद्वज्जनविजृम्भितः।
धनीध्वंसीतु नस्तापं श्रीसत्यविजयोडुपः॥
|| satyapUrNAmbudherjAto vidvajjanavijR^imbhitaH .
dhanIdhvaMsItu nastApaM shrIsatyavijayoDupaH ||
Introduction to Shri 1008 Shri Satyavijaya Teertharu:
Shri Satyavijaya Teertharu was the pontiff of Shri Uttaradi Matha after Sri Satyapoorna Tirtha. He was formerly known as Shri Balacharya. His father's name was Shrinivasacharya. 
It so happened that before entering Brindavana Sri Satyapoorna Tirtharu wanted to give the Peetha to his disciple Satyapriya Tirtha. But, at the time of Shri Satyapoorna Teertharu entering the Brindavana, Shri Satyapriya Teertharu was on tour for propagation of Dvaita philosophy. So Shri Satyavijaya Teertharu took the Vedantha Peetha. When Shri Satyapriya Teertharu returned Matha Divan and disciples convinced Shri Satyapriya Teertharu. Shri Satyapriya Teertharu was younger to Satyavijaya Teertharu, therefore, they exchanged the Danda (Holy Stick). Shri Satyapriya Teertha went on tour once again. Shri Satyavijaya Teertharu continued as pithadhipati. On Pingala Samvatsara Chaitra Krishna Ekadashi Shri Satyavijaya Teertharu entered Brindavana in Satyavijaya Nagar (Arani) on the banks of river Kaveri.
|| Shri Krishnarpnamstu ||
Contact Information:
Sri. Satyavijaya Achar,
Sri Satyavijaya Tirtha Moola Brindavana,
Road Street,
Satyavijaya Nagar - 632 017
Arani District, Tamil Nadu.
Phone: 99444 63550

Sri Satyapriya Tirtha
|| Shri Satyapriya Teertha Gurubhyonamaha ||
|| Shri Gurubhyonamaha ||
|| Shri Harihi Om ||
श्रीसत्यविजयाम्बोधेः जातं सत्यप्रियामृतम्।
जरामृती जङ्घनीतु विबुधानां मुदे सदा॥
|| shrIsatyavijayAmbodheH jAtaM satyapriyAmR^itam .
jarAmR^itI ja~NghanItu vibudhAnAM mude sadA ||

 Introduction to Shri 1008 Shri Satyapriya Teertharu:
Shri Satyapriya Teertharu was the pontiff of Shri Uttaradi Matha after Shri Satyavijaya Tirtha. Shri Satyapriya Teertha's purvashrama name was Ramacharya. He was a saint of very high order with mystic powers. Some of the miracles he performed are as under:
THE DEAD BOY BROUGHT TO LIFE:
He bought a boy, believed to be dead, back to life by Sri Satyapriya teertharu. The joy of the boy's parents knew no bounds. They fell at the feet of Swamiji and prayed for his Anugraha.
TEMPLE DOOR OPENS ON PRAYER:
Shri Satyapriya Teertharu once visited Melkote Shri Yoga Narashima Swami Temple. He was late and the Temlpe door was closed. Shri Satyapriya Teertharu stood in front of the main door and poured out his heart in praise of Lord Shri Narshima and gently touched the door. To the surprise of all, the door opend of its own accord. The bells rang and Mangalarathi was being perfomred to the moola deity. With tears of joy rolling down his cheeks, he had the darshan of Yoga Narasima Swami.
GHAN SHYAM KAVI ACCEPTED DVAITA:
During the period od Shri Satyapriya Teertharu, there was a reputed poet in North India, by name Ghan Shyam Kavi. He had written more then 100 dramas in Sanskrit. He was also considered an authority in Advaita Vedanta and Sahitya literature as well.

He was an eye-witness to the vast learning of Shri Satyapriya Teertharu, of his humility, majesty and power of expression in highlighting the truth hidden in various Vedic texts. Hearing the unbiased and highly thoughtful words of Shri Sataypriya Teertharu, the said poet, being a very impartial scholar, offered himself as a devotee to Swamiji and received Mudra Dharana from Swamiji.
PRACHANDA RAHOODAYAM:
GHAN SHYAM KAVI worte a Drama "Prachanda Raahoodayam" in five chapter in which Shri Satyapriya Teertharu has been Shown as the hero. In this work , the doctrines of Dvaita, Advaita and other scools of thought have been discussed and finaly the "VIJAYA" embraces the hero Shri Satyapriya Teertharu.
JAYA STHAMBHA (VICTORY PILLAR):
It was customary in those days at Kasi to erect a pillar as a symbol denoting the Victory, inscribing the details of victory on such pillars. A pillar was erected establishing the victory of Shri Satyapriya Teertharu.
THIEVES RETURN THE STOLEN POOJA BOX:
After completing his piligrimage to Rameshwaram, Shri Satyapriya Teertharu came to Manamadurai. In those days, the area was a dense forest. One day some thieves attacked the Math and stole away the Pooja box, jewels and also the bell (the pooja ghanta). Sri Satyapriya Tirtha poured out his heart's paryers to Shri Hanuman pleading that without his grace, no one could perform Rama Pooja anywere, at any time. He ceaselessly went on singing the glories of load Shri Hanuma.
A miracle happend. In a short while, the thieves were shocked to see several wild monkeys springing out one after the other from the Math's pooja ghanta. In huge numbers, they made a bell by their wild screaming and frightening gestures. The thieves were terribly afraid. They came running to Shri Satyapriya Teertharu , placed all the stolen atricles before him and begged him that they be accepted as his servents. From that time, the place was called Veera Vanara Madurai. Later it was called Vana Madurai and finaly became MANAMADURAI.
THE MISCHIEF OF THE KING EXPOSED:
The King who ruled over the area at that time came to know about the glories of Shri Satyapriya Teertharu. But he had neither faith nor regard for the penance and spiritual powers of the Shri Satyapriya Teertharu. One day, he played a mischief with Swamiji. He offered 'things' for Pooja in three plates all the three fully coverd. He had kept meat in one plate, dried fish in the other and blood in the third plate. He was polite in his outward appearance but was highly arrogant inside and with utter disregard for Shri Satyapriya Teertharu.
Shri Satyapriya Teertharu was quick in visualising the true colour of the Royal visitor. He only pitied the king and pleaded Lord Shri Ramachandra to pardon the king. But the Lord indicated that the king would be excused only partialiy and not in full.
In the meanwhile the king felt he was losing the eye sight in one eye. He fell at the feet of Swamiji and begged him to save atlest the other eye. Which Shri Satyapriya Teertharu granted.
Thereupon Shri Satyapriya Teertharu sprinkled Shanka - Teertha with Tulasi on the three plates and asked the king to open them. to the utter surpriseof all , the blood turned to be "Aarati" the dried fish into small stones and the mutton into sandal paste.

No wonder that the arrogant king became a devout bhakta to Shri Satyapriya Teertharu. He donated three villages and one of them was Chandanoor. He also donated one hundred acres of Nanja lands and executed a copper-plate inscription to that effect. In this way, the king atoned his sins and rendered himself deserving for the grace and blessings of Shri Satyapriya Teertharu.
HIS LAST DAYS:
It is customary to reverntially touch the feet of Shri Moola Rama Pratima by Shri Satyapriya Teertharu every day at the completion of pooja and prior to placing the same in the box. One day. it so happend that when Swamiji was doing so, he felt the presence of Shri Ramacndra . Shri Satyapriya Teertharu took it that the call from Shri Ramachandra had come to him for doing the Pooja eternally in the Divine Kingdom. Shortly afterwards Shri Satyapriya Teertharu left his mortal body at Manamadurai on Chaitra Shuddha Trayodasi.
A UNIQUE FEATURE IN THIS BRINDAVAN:
One great and extraordinary speciality in the brindavana at Manamadurai is that the main brindavana is not on mere Koormaasana as usually seen elsewhere. On the Koormasana, there is a sprial snake. The brindavana is placed on top of it.
ADORATION BY SHRI SATYADHARMA TEERTHARU:
Shri Satyadharma Teertharu was the 4th pitadhipathi from Shri Satyapriya Teertharu and came occupied the seat of Uttaradi math some years after him. Shri Satyadharma Teertharu sings the glory of Shri Satyapriya Teertharu, describing him in seven ways.
yaH xAntau bhavati svayaMbhavati bhUjAjAni saMsevane.
gAmbhIryeMbudhayatyaghaughaharaNe ga~NgAti dhIshodhane |
sheShatyarthavivecane guravati shrIrAmatiprAbhave .
taM vande madabhIShTasantatikaraM satyapriyAkhyaM gurum ||
The Guru is compared to
1. Earth
In patience, forbearance or forgiveness Shri Satyapriya Teertharu was like the mother earth.
2. Lord Brahma
In serving Sita-Pati Shri Moola Rama , he was like Chaturmukha Brahma Devaru.
3. Ocean
In depth of knowledge and profoundity. he was like an ocean
4. Ganga
In the act of purifying others, he is like Ganga
5. Aadi Shesha
In matters of intellect, he is like Adi shesha
6. Brihaspathi
In investigation, elucidation, discrimination, discussion or in determining the Vedic truth, he is like Brihaspati the guru of the devas
7. Shri Rama
In greatness, in strength (of inner power ) or in fame, he is like Shri Rama.
|| Shri Krishnarpanamstu ||
Works by Shri Satyapriya Teertharu:
Shri Satyapriya Teertharu had written many works. Some of his important works are mentioned here:-
1]. Commentary on Maha Bhashya
2]. Commentary on Mandukya Upanishad
3]. Commentary on Atharvana Upanishad
4]. Commentary on Tatva Prakashika
5]. Chandrika Bindu
Contact Information:
Shri S. Ananthan
Shri Satyapriya Thirtha Brindavana
Brindavana Agrahara,
Manamadurai - 625001
District: Shivaganga
Tamil Nadu

Sri Satyabodha Tirtha
|| Shri Satyabodha Teertha Gurubhyonamaha ||
|| Shri Gurubhyonamaha ||
|| Shri Harihi Om ||
नैवेद्यगविषं रामे वीक्ष्य तद्भुक्तिभाक् गुरुः।
योऽदर्शयद्रविं रात्रौ सत्यबोधोऽस्तु मे मुदे॥
|| naivedyagaviShaM rAme vIxya tadbhuktibhAk guruH .
yo.adarshayadraviM rAtrau satyabodho.astu me mude ||
Introduction to Shri 1008 Shri Satyabodha Teertharu:
INTRODUCTION
Shri Satyabodha Tirtha was a saint who was known for his un-rivaled scholarship, miraculous achievements and dynamism. He was also blessed with great intelligence and a heart which was overflowing with devotion towards the Almighty and towards his guru. All these extraordinary qualities, naturally, qualified him to adore the pontifical seat of Sri Uttaradi Math and gave him a great opportunity to serve Lord Moola Rama and Digvijaya Rama.
POORVASHRAMA
Born into a pious family at Raichur, he was known as Ramacharya before he was initiated into sanyasa by Sri Satyapriya Tirtha. Sri Ramacharya belonged to a very poor family. Shri Satyapriya Tirha was very kind enough to bless this child Ramacharya, and took full responsibility of teaching him all the shastras. Ramacharya continued to live in the Math, learning scriptures from Sri Satyapriya Tirtha.
DARSHAN OF SHVETA VARAHA DEVARU
Once, as usual, Sri Ramacharya, was offering worship to saligrama and shanka, completly covering himself and the saligrama with a cloth. It is said that Lord Shvetavarha gave darshan to him in a miniature form. That he was given darshan by Lord Svetavaraha Himself, stands testimony for the deep devotion Ramacharya has for the Lord and the unaccountable blessings he received from his guru Sri Satyapriya Tirtha.
ORDAINED INTO SANYASA
Pleased by his devotion and completely assured of his ability to lead the greatest and holy seat of Sri Madhvacharya, Sri Satya priya tirtha crowned Ramacharya on the pontifical seat of Uttaradi Math on an auspicuous thrayodashi day of Chaitra Masa  blessed him to be henceforth called as Sri Satyabodha Tirtha.
Notwithstanding his great scholarship and soft and devoted nature, some people began to think, because of their jealous nature, that Ramacharya was not enough of a saint to honour the pontificate of the great Uttaradi Matha, which opinion they all had to revise soon enough.
 Sri Satyapriya Tirtha, soon, entered Brindavan, leaving the sacred duty of performing the pooja of the Math deities and protecting and preaching the Vaishnava dharma on the shoulders of the young Satyabodha Tirtha. Sri Satyabodha Tirtha built an excellent Brindavana to his guru at Mana-Madurai and said to have performed a great aradhana in his honor.
EXTENSIVE TOUR
True to the dharma of sanyasins, Sri Satyabodha Tirtha, toured extensively all over India, winning over adversaries in philosophical scholarly discussions, acquiring disciples and also considerable wealth, estates and Tamarapatras from kings and Navabs of those times. In a very short period of time, Satyabodha Teertha had earned a reputation as the greatest of Madhva saints of the time for his un-rivaled scholarship, miraculous achievements and dynamism and as the pontiff of the wealthiest of the maths with the largest number of devotees.
KNOWINGLY ATE NAIVEDYA MIXED WITH POISON
The honour bestowed on the Uttaradi Matha both by the rich and poor was unique. Naturally there were many who were jealous of this un-challenged supremacy. They wanted to destroy the Math, steal all the property and as a first step in this direction, wanted to poison Sri Satyabodha Tirtha. They poisoned the "PARAMANNA" which he was to eat after naivedya to the Lord. After the naivedya , and during the Maha-managalarthI Satyabodha Tirtha saw the face of Shri Moola Rama turn dark and knew instantly what had happened. Though all the sishyas present advised him not to eat that poisoned paramanna, he ate it without a second thought saying what was offered to Moola Rama was good enough for him also. He prayed, and prayed, to be pardoned for offering poisoned food to the Lord, even un-knowingly. Everyone there was overwhelmed with joy when the poison had no effect on him. The evil people who wanted to destroy the Matha by killing him were dumbstruck and frightened at this miracle, did not have the courage to proceed with their plans further. They ran away from the scene lest they themselves were destroyed as a result of their evil actions.
GANGA CAME TO MATHA FOR HIM
When he wanted to go North again to have another dip in the Ganga waters before his death, Lord Badarayana came in his dream that night and advised him not to go that far as Bhagiritahi herself will come to his matha under a tree on a particular morning. Lo! Behold! it did happen and Swamiji and everyone had the good fortune of a holy dip in the Ganga at the matha itself.
CHEAP TRICKS WONT WORK BEFORE HIM
One of the sishyas of the Matha had accumulated a lot of wealth by hood-winking people by means of his tantric and indrajal deceptions into believing that he was the favourite devotee of Lord Venkateshwara whose vigraha he used to worship chanting the name of the Lord completely mispronounced and declaring that all his activities were as instructed by him. Shri Satyabodha Teertha , who would not stand such nonsense and people being cheated went to him. The sishya was shocked that his deceptive and indrajal activities would not work in the sacred presence of the saint. Thus humiliated he surrendered all his ill acquired wealth , fell at his feet and begged to be excused promising that he would never again cheat people like that.
GAYA TOUR
When he came to Gaya, he found the Gayawallahs were up to their tricks again in spite of their being taught bitter lesson by Shri Vidyadhisa Teertharu, to whom they had given a solomon promise of good behavior towards the pilgrims visiting this holy's place. The Gayawallahs or pandas demanded Rs. 10,000/- from this saint before they could even open the temple. The latter thereupon established a small shelter near the Vishnupada temple called it Rama Gaya and made all arrangements for the pilgrims. When the Pandas found they were thus completely isolated, they came to the Swamiji on bended knees and pleaded to be excused for their un-reasonable demand. The Swamiji received their allegiance again to Uttaradi matha and its pontiffs. He then went to Kashi and established a Matha office at Durga Ghatta to provide facilities for pilgrims.
HE EXTENDED THE LIFE OF SATYASANDHA TIRTHARU
After thus traveling in the North he came to Savanur and stayed for sometime in the Matha premises which he got specially developed. Many were the miraculous achievements of Shri Satyabodha Teertha Swamiji and it would take volumes to write all of them. Shri Satyabodha Teertha was the pontiff of the Matha for 39 years , 11 months and 13 days. He handed over the pontificate to Shri Satyasandha Tirtha, but found thereafter that the latter had only a short time to live. He prayed to Lord Moola Rama with Raksha-stotram and got the boon of 10 more years of life.
ENTERS BRINDAVANA
He passed away in Savanur where his mortal remains have been entombed. So many were his achievements and so well was he liked, admired and respected by people of all castes and creeds, rich and poor, that the Uttaradi Matha in Savanur is known as Shri Satyabodha Matha. Even now , after so many years , many pilgrims visit his brindavana, offer seva and get the blessings of this great saint.
SATYABODHA VIJAYA
Shri Satyabodha Vijaya is a kavya of twenty one sargas written by Kanchi Acharya who was his own disciple. The Mahakavya describes his life in detail. He was a saint of marvelous powers, his life is full of thrilling events. Let alone Hindus, even Mohammedanas worshipped him with great reverence. Tippu Sultan, Nawab of Ramnad, Nawab of Savanur and many other Muslim princes felt it an honour to be his servants. One English high official bears testimony to this fact that he had telepathic power and could know the ins and outs of everyone. He was worshipped by him as Trikalajnani.
SHOWS THE SUN AT NIGHT
Once, Shri Swamiji spent the whole day in "Samadhi" and took his meals late at night. Some pandits criticised this custom behind his back. Swamiji immediately called these persons and showed them the sun at dead of night. But one of them still doubted stupidly and branded it as some cheap trick. He lost his eyesight altogether for such an act.
HIS CONTEMPORARIES
The famous Shri Dheerendra Teertharu was his contermporary and met him often and happly passed his time with him in philosophical deliberations and spiritual conversations.
MIRACLES
Numerous miracles are attributed to him by his chroniclers. We get some important information in the Bombay Gazetteer, Karnataka Dharwad district Chapter III. Page Nos 58-59 edited and published by James M. Campbell, compiled in the year 1863 A.D -
"The 15th in succession to Ramachandra Tirtha by name Shri Satyabhodha Teertha, during the rule of thirty eight years, Satyabodha Teertha travelled all over India and was respected by all the Hindu kings of the time. He was very learned and holy and performed such great austerities that the people were afraid to approch him, lest he should discover their hidden sins. At the same time he was most generous and popular .... His name is so much revered that the chief branch of the Vaishnava sect, to which more than two thirds of the Vaishnava people belong, is still known as "SHRI UTTARADI MATHA" at Savanur and subsequently after his name called Shri Satyabodha Swamiji Matha, gained great wealth. A throne of gold and silver and precious stones about four feet square and six feet high was made and very costly jewels were bought for "RAM", the god of the math. Most of this wealth is enjoyed by the present chief priest Shri Satyaparayana who is sixth in succession to Shri Satyabodha Teertha. He travelled all over India, where his disciples live, staying only a short time in each place. He passed through Bombay Karnataka about five years ago and is now in Kadapa in Madras.
Thus of the eighteen sects into wich the Madhwacharya Vaishnava community is divided, sixteen sects, the members of the main, and the members of the ten Malabar sects started by Shri Madhwacharya's four immediate successors, though each has a pontiff of its own, agree in considering the head of the main or Shri Satyabodha's sect, their supreme pontiff. On the other hand, the two more modern sects. Rajendra Teertha's which dates from the above from the begining of the fourteenth century, and Vibhudhendra's also called Raghavendra's which stared about fifty years later are independent and are generally on unfriendly terms with the Head of the main sect."
|| Shri Digvijaya Rama Vijayate ||
|| Shri Krishnarpanamastu ||
Concact Information:
Paryayastharu.
Shri Satyabhoda Brindavana,
Post: Savanur- 518118,
Haveri District
Karnataka
Phone: 08378 - 241544


Sri Satyasandha Tirtha
|| Shri Satyasandha Teertha Gurubhyonamaha ||
|| Shri Gurubhyonamaha ||
|| Shri Hari Om ||
विष्णोः पदश्रित् गोव्रातैः स्वान्तध्वान्तनिवारकः।
श्रीसत्यसन्धसूर्योऽयं भासतां नो हृदम्बरे॥
||  viShNoH padashrit govrAtaiH svAntadhvAntanivArakaH .
shrIsatyasandhasUryo.ayaM bhAsatAM no hR^idambare ||
Introduction to Shri 1008 Shri Satyasandha Teertharu:
INTRODUCTION
Shri Satyasanda Tirtha was the next pontiff to adore the seat of Sri Uttaradi Math after Shri Satyabodha Tirtha. He was ordained into sanyasa by the doyen of Madhva Philosophy Shri Satyabodha Teertharu. He was the pontiff of Shri Uttaradi Matha for 10 years, 2 months and 19 days.

DARSHAN OF VITTHALA
Since Satyasanda Teertha was with his guru for many years at one place, he started his sanchara only after becoming a pontiff. At Pandarapur he got the darshan of Lord Vithala as a brahmachari.

MIRACLE OF MIRACLES
During his sanchara, it so happened that on one day he had no flowers at all to offer to Moola Rama at the time of his daily worship. He could not get any flowers in spite of his best efforts. When he was thus worried, an old man appeared as if from no where with lotus flowers and offered them for the pooja and disappeared even as everyone was watching him.

Shri Satyasandha Teertha Swamiji felt supremely happy that Lord Moola Rama himself had sent these lotus flowers for his own worship. On this occasion, in his supreme happiness he offered all the lotuses to Moola Rama and other deities and found that he had none left to offer to Shri Sita. He was greatly worried. Miracle of miracles happened! A lotus flower jumped from Shri Moola Rama and sat on Shri Sita making him very happy.

VISIT TO GAYA
When he visited Gaya, he found the Gayawallas did not allow him to enter the temple. They locked the temple doors. They said that they would not open the doors unless a large sum of money is paid. When swamiji went there, the doors burst open facilitating the devotees to do their shastric rites themselves without the involvement of Gayawallas. This happened day after day for seven days. When the gayawallas realised their loss as no pilgrims came to them, they pleaded to be excused for their arrogance.

VISIT TO UDUPI
When Shri Satyasandha Teertha visited Udupi, he met the pontiffs of the eight Mathas established specially for worship of the God in the Shri Krishna Matha. He spent some time there in scholarly discussions. He impressed the pontiffs with his superiority and knowledge of the Sastras, He was then cordially and respectfully invited to worship the Uttaradi Matha Samsthana Murthy one day each in everyone of the eight MAtha with their own Samsthana Murthy. He left Udupi after giving Udupi Krishna sizeable Kanike and deep sense of admiration in the hearts of the noble pontiffs.

VISIT TO SANGLI - BRINDAVANA TILTED IN APPRECIATION
On one occasion when he visited Sangli, he performed his daily worship of Samsthana deties in fort of the Vrindavana of Shri Satyavrata Teertharu, and did his Nyaya-Sudha pravachana. The Brindavana, shook extensively side to side, many times, as if nodding its head in great appreciation of the pooja and pravachana of this saint. This was seen by everyone present including the King Balaraj Urs. Everone present was all thrilled at this miracle and praised the greatness of Shri Satyasandha Teertha.

CHOOSES THE PLACE OF HIS BRINDAVANA
At this stage he knew he had only a few days left in his life. He installed Jhulupi Krishnacharya Balacharya to succed him with name of Shri Satyavara Tirtharu. He gave detailed instructions how his body, in case he passed away during sanchara, should be taken to Mahishi where he would like to have his Brindavana.

LAST ADVICE TO DISCIPLES
He advised everyone of his entourage and all the sishyas of Shri Uttaradi Matha and all the other Madhvas that they should all follow the example of himself and the two pontiffs of Shri Vyasaraya Matha and Shri Raghavendra Swamy Matha, who respect one another, not to have confrontations and differences among themselves but work for the good of the entire Madhwa community as such, as they were all, first and foremost, the followers of the great Acharya and that petty and narrow minded differences among them would do no good to any of them but weaken them in the long run.

SATYASANDHA VIJAYA
Shri Satyasandha Vijaya is a hagiological work on Sri Satyasandhatirtharu. It records his pre and post sanyasa life giving details of his pooja, patha-pravachana, sanchara and brindavana. It also records many significant events that occured during his time.

VITTHALA HIMSELF TAKES MUDRA
Shri Satyasandha Vijaya describes two marvelous incidents one of Panduranga Vithala coming in the form of an old brahmin to receive Mudra from Shri Satyasandha Teertha swamiji and another as is already written is of Brindavana of Shri Satyavrata Teertha moving to and fro during the time of his puja and Bhashya pravachana.
|| Shri Krishnarpnamstu ||
Works by Shri Satyasandha Teertharu:
Among his great achievements is a commentary on Shri Vishnu - Sahasranama and Vishnustuti.
Contact Information:
Archak,
Sri Satyasandha Tirtha Vrindavan,
Mahishi,
Taluk: Tirthalli,
District: Shimoga,
State: Karnataka.
Phone: 08181 235059


Sri Satyavara Theertha
श्रीसत्यसन्धसिन्धूत्थः श्रीसत्यवरचन्द्रमाः।
प्रार्थितार्थप्रदो नित्यं भूयः स्यात् दृष्टिसिद्धये॥
 
|| shrIsatyasandhasindhUtthaH shrIsatyavaracandramAH .
prArthitArthaprado nityaM bhUyaH syAt dR^iShTisiddhaye ||
|| Sri Sathyasandha Theertha Gurubhyo Namaha ||
|| Sri Sathyavara Theertha Gurubhyo Namaha ||
|| Sri Sathyadharma Theertha Gurubhyo Namaha ||


LIFE HISTORY OF SRI SRISATHYAVARA THEERTHA SRIPADANGALAVARU

             Sri Sathyavara Theertha Sripadangalavaru was a great Jnani and an unparalleled exponent of Dvaita Siddantha (propounded by none other than the Sriman Anandatheertha Bhagavatpadacharya). Sri Sathyadharma Theertha, (Sri Sathyavara Theertha’s successor) who is well known for HIS treatises and tippanis quotes the following in one of HIS works as “This work’s credit is not mine rather the entire credit should be given to Sri Sathyavara Theertha whose abundant blessings has made me write the same as how a father would make his son write !”. This shows not only Sri Sathyadharma Theertha’s humbleness and HIS Gurubhakti but primarily it shows the greatness of Sri Sathyavara Theertha’s Siddhi and Tapas Shakti. We also can understand how important it is to gain the blessings of the Guru in any work we undertake and one can be assured of a successful outcome if the complete blessings of the Guru are bestowed upon us before conducting any holy tasks.
        Sri Sathyavara Theertha was the direct Shishya of Sri Sathyasandha TheerthaSripadangalavaru and 27th in the line of succession to have adorned the Great Peetha of Sri Uttaradi Math. Although, His period in Vedantha Samrajya was just 3 years, His Holiness made a lasting impression in the line of spiritual masters who were the Peethadipathis of Sri Uttaradi Math, through His Jnana (Knowledge), Bhakthi (Devotion) and Vairagya. He was a great Jnani who was well know for His knowledge in the entire gamut of Shastras as well as known to have performed several miracles and toured the length and breadth of this country with the task of propounding the Dvaita philosophy as was propagated by Srimad Anandatheertha Bhagavadpadacharya. A surprising fact is that Sri Sathyavara Theertha, His Guru (Who initiated Him as His successor) Sri Sathyasandha Theertha as well His Shishya Sri Sathyadharma Theertha (Who was inititated by His Holiness) were all had a common Vidya Guru in Sri Sathyabodha Theertha Sripadangalavaru and all these three great Yativarenyas were immensely responsible in bringing laurels to Sri Uttaradi Math. At the time of Sri Sathyavara Theertha, Sri Uttaradi Math was also famously referred as Sri Sathyabodha Matha!, obviously referring to the great impact of Sri Sathyabodha Theertha on the society at large.
 Sri Sathyavara Theertha before His pre-sanyasa days was well known by the name of Sri Jhulpi Krishnacharya. As in those periods, Father used to be the first guru for any child and Sri Jhulpi Krishnacharya’s education was under the tutelage of His father Sri Subannacharya. Later He learnt the secrets of Vedanta as well as Nyaya Shastra under the able guidance of Sri Sathyabodha Theertha. During this period, Sri Ramachandracharya and Gururayacharya (grandson too) were also the students of Sri Sathyabodha Theerthaand later they became the Peethadipathis of Sri Uttaradi Math as Sri Sathyasandha Theertha and Sri Sathyaparayana Theertha respectively. He did specialization of Vyakarana, Mimamsa and other Shastra under a very well known pundit Sri Tirupati Balacharya.
             Sri Sathyavara Theertha was also instrumental in initiating a very well known Vedanta Pundit known as Adavi Acharya as Sri Vishnutheertha. We all know that as Pearls are found in the oceans, Sri Sathyavara Theertha found and nurtured two great pearls of Dvaita Siddhantha Sri Vishnu Theertha and Sri Sathyadharma TheerthaSri Sathyavara Theertha’s period as Sri Uttaradhi Math’s pontiff was quite short for a period of just 3 years and 4 months only.
             Sri Sathyavara Theertha took the responsibility to construct and perform the aradhane of the His Guru Sri Sathyasandha Theertha SripadangaluSri Sathyasandha Theertha visited Udupi and as if He knew earlier that His time is almost coming to an end left towards Mahishi (on the banks of River Tunga) via Theerthahalli. On the way to Mahishi, He did Japa and Tapa at River Seetha and informed His devotees that His time is coming to an end and instructed them to carry Him to Mahishi in a Palanquin and also to inform Sri Krishnacharya about this. Sri Krishnacharya immediately rushed to Mahishi to visit His Guru. Sri Sathyasandha Theertha gave Sanyasa Deeksha to Sri Krishnacharya and named Him Sri Sathyavara TheerthaSri Sathyavara Theertha stayed at Mahishi for almost six months and constructed His Guru’s Brindavana along with the Pratishthana of Sri Hanuman and Srimad Ashwathnarayana Swamy. Mahishi has become a very holy place since then and one who visits Sri Sathyasandha never returns empty handed. Sri Sathyavara Theertha also visited His Vidya Guru Sri Sathyabodha Theertha at Savanur and dedicated a work called “Srimad Vishnusaharsranama Vivruthi” composed by Sri Sathyasandha Theertha along with performing a lakh japa on Pranava mantra and a lakh Tulasi arachane to Sri Moola Rama and Sri Vedavyasa ending with annasantharpane to a lakh Brahmanas. This incident looked like “Na Bhuto Na Bhavishyathi” i.e never in past as well as future such a holy activity will happen in this Kaliyuga.
             Sri Sathyavara Theertha left to Tirupati and took the blessings of Lord Sri Srinivasaand nearby areas of today’s Andhra Pradesh. While at Tirupati, he got 4 replica’s of Lord Sri Srinivas made and donated it to His near and dear Shishyas namely Dhiggavi Acharya, Sri Karadeepa Acharya, Sri Lakshmanacharya and Sri Adya Ramacharya.
             Sri Sathyavara Theertha then left to Srirangapatna where the river cauvery flows. On the way He did Pooja to the idols of Sri Rama and Sri Hanuman, which were made by Sri Vidhyadheesha Theertha at Chandagaala. The news of Sathyavara Theertha’s arrival at Srirangapatna made Poornaiah pandit, the diwan of Tipu Sultan little worried. He immediately left Srirangapatna along with Sri Theertha Srinivasacharya, Sri Sanjeeva Krishnacharya, Sri Haridasacharya and Sri Tamrapani Acharya and met His Holiness. They advised His Holiness not to enter Srirangapatna as the period was not in favor with respect to the political climate and instead advised that His Holiness stay at Ramanathapura along with His devotees. His Holiness listened to the advice of Diwan and the other pundits and decided to stay at Pennugonda for sometime. Poornaiah pandit also advised His Holiness to just take with him only little quantities of jewels and important idols and made arrangements for the other jewelry and idols, which are of unimaginable value to be guarded by his nephew Hiranyapppa’s at his house at Santhebidanoor. He also requested his nephew to make arrangements for the stay of His Holiness at Santhebidanoor till He decides to travel to Pennugonda.
             Sri Sathyavara Theertha left to Pennugonda and visited the Brindavan of Sri Vedavyasa Theertha who was the immediate successor of Sri Raghothama TheerthaSri Sathyavara Theertha then left to a place called Naamagondalu and stayed there for a few days and decided to travel to North India as part of His regular Sanchara. Poornaiah pundit coming to know of this decision sent his most trusted friends and advised His Holiness against His decision citing the unfavorable political climate. His Holiness listened to the advice of Diwan Poornaiah again and stayed back at Naamagondalu.
            Sri Uttaradimath had gained name and fame during the time of Sri Sathyabodha Theertha Sripadangalu. During the period of Sri Sathyabodha Theertha, the math had earned immense wealth as various donations from Rich Zamindars and devotees. The Math had in its possession innumerable jewels and priceless pearls and other valuable articles, which included Golden Bow of Sri Rama’s idols, golden thrones for the idols and lots of Silver jewelry too. All this was in the possession of His Holiness and used to be carried during the sanchara. These riches of Sri Uttaradi Math were always the cynosure in the eyes of dacoits and petty thieves for the wrong reasons and many had planned to somehow take this away.
            On Ashada Shuddha Chaturdasi, when Shri Satyavara Tirtharu got up early in the morning and was preparing for His morning rituals, a thief sneaked into His Holiness’s room and took away the box containing the idols of Sri Rama and Sri Seetha. His Holiness after the bath observed that the box was missing and informed all His Shishyas to search for the same. After futile efforts, His Holiness became very sad and felt that Sri Rama was testing Him for some reason. Immediately He decided (took a vow) to fast until the idols were found and He would be able to perform pooja for the same. On coming to know of this incident Diwan Poonaiah rushed to Naamgondalu and promised His Holiness that he would put his entire resources at his command to find the stolen items and persuaded His Holiness to give up the total fasting. Sri Sathyavara Theertha never accepted His giving up the fast, instead would perform daily pooja and take the Theertha and would sit for performing deep meditation. Perhaps the powers of the meditation of His Holiness were so much that the thief decided to return the idols. On the 21st day, the thief returned the lost idols after taking away all the jewelry covered in a plantain leaf and His Holiness’s joy knew no bounds (Though the Math had lost considerable jewelry, a Sanyasi would only bother about the idols which are of immense value). These were discovered by Sri Navarathna Annacharya and handed over to His Holiness. His Holiness commemorated this incident in a grand manner after sanctifying the idols according to the Shastras and Diwan Poornaiah also participated in the same.
             The twenty-one days of fast had taken its toll on His Holiness and He could never recover from it completely. Diwan Poornaiah observing the failing health of Sri Sathyavara Theertha, politely requested His Holiness to appoint the next successor. Sri Sathyavara theerthareadily agreed to the advice in the right spirit without any qualms. His Holiness felt that the one and only person who had the capability to take over Sri Uttaradi Math and perform the Pooja of Sri Rama and His Parivara as well as carry the torch of Vedanta knowledge forward was Sri Navarathna Acharya who was also His Holiness’s batch mate when He was studying under Sri Sathyabodha Theertha and also had first discovered the stolen idols. Diwan Poornaiah and the other pundits took this as an order and on Shravana Shuddha Panchami, Sri Sathyavara Theertha named his successor as Sri Sathyadharma Theertha and exactly two days after this on Shravana Shuddha Sapthami left the mortal body at Naamgondalu and His Brindavana was constructed at His place Santhebidanoor. Diwan Poornaiah himself oversaw the Brindavana construction at Santhebidanoor. The entire building can house about 250 – 300 people at a time and just opposite the Brindavana is Sri Mukhyaprana’s temple and there is also a Ashvatha Tree along with Naga Pratimas.
            Santhebidanoor is situated right after Gowribidanoor bordering Karnataka and Andhrapradesh and is about 8 – 9 Kilometers from Gowribidanoor. Next to Sri Sathyavara’s Brindavana is the Brindavana of another Saint Sri Sathyaparayana Theertha who is known to have improved the finances of Sri Uttaradi Math.
            The day one remembers Sri Sathyavara Theertha Sripandangalavaru is a holy day and just remembering Him is said to destroy our sins and Sri Seetha Rama would definitely bestow their grace on the one who remembers and worships Sri Sathyavara Theertha.

Poorvashrama Details of Sri Sathyavara Theertha

In His poorvashrama he was known by the name of Sri Krishnacharya. His father Sri Subannacharya and His uncle Sri Madhvacharya (Father of Sri Sathyasandha Theertha) were also well known exponents of Dvaita Siddantha.

Brief Family Tree (Haveri Vamsha)

(Family name is well known as Aaluru / Dhambala / Mahishi which basically signifies the places they stayed and created a lasting impression with their Sathvic Characteristics)
Sri Venkatacharya 

 Sri Madvacharya

 Sri Subannacharya

 Sri Ramachandrarayaru

(Later Sri Sathyasandha Teertha)

 Sri Krishnacharyaru

(Later Sri Sathyavara Theertha)

 Sri Swamiraayacharya

 Sri Gururajacharya (Later Sri Sathyaparayana Theertha)

and

Sri Krishnacharya

        
|| Shri Krishnarpanamastu ||

Sri Satyadharma Tirtha
|| Shri Sartyadharma Teertha Gurubhyonamaha ||
|| Shri Gurubhyonamaha ||
|| Shri Harihi Om ||
श�रीसत�यवरद�ग�धाब�धेः उत�थिता जगतीतले।
स�धा श�रीसत�यधर�माख�या पावयेत� स�मरतस�सतः॥
|| shrIsatyavaradugdhAbdheH utthitA jagatItale .
sudhA shrIsatyadharmAkhyA pAvayet smaratassataH ||

Sri Satyadharma Tirtharu

Listen to Satyadharma teerthara Mahime in the Golden voice of Shri Swamiji. Click on play button below.
Introduction to Shri 1008 Shri Satyadharma Teertharu:
Sri Satyadharma Teertha swamiji was a pontiff of great scholarship known for his great commentaries and praises of Lord where he amazingly dwells into great depths of the meanings of the words. His commentary of Bhagavata available from 7th Skandha is a paradise for the pundits.
Miserably poor during his pre-ashram days and had done severe penance (Seva) to Shri Raghavendra Swami of Mantralaya, who had blessed in his dream that circumstances would so develop that he would become the pontiff of Shri Uttaradi Matha and win very wide name and fame not only for himself but also to his Matha. No wonder then that it was he, as Annyacharya, who spotted out the stolen Moola Rama and other vigrahas of Shri Uttaradi Matha. No wonder again that the previous pontiff Shri Satyavara Teertha got the inspiration before his death to give the pontificate to him.
It was during the 33 year, 21 days of his regime that the matha had a very eventful period. Uttaradi Matha acquired enormous honour and wealth as "Kanike" from Navabs, Peshwas, kings and Dewan Poornaih. Most of his Sanchara was divinely inspired, as for example, when he wanted to travel north, Shri Rama of Panchavati Rama Temple instruted in a dream that he should stay in the South for some years. Again Mahalakshmi of Kolhapur told him in his dream to visit her.
He maintained very close liasion with Poornaiah who was very happy and proud of the achievements of the pontiffs of Shri Uttaradi Matha. It is not possible to give full details of all the honour done and wealth donated to him, in this short sketch of the pontiffs of the matha. Suffice it to say, as far as this narration is concerned by the Muslim king of Hyderabad through a rich man Rajanarayana; honoured by the king of Vijayanagar; by the Maratha king through his chieftain Khorpade, and by the king of Kolhapur who was blessed by him that he would soon beget a son and his kingdom would have plenty of every thing, Subikshe, for a hundred years.
During all these visits he defeated many Advaiti stalwarts in scholarly discussions sometimes lasting over weeks, as for example, the pandit belonging to veerupaksha Matha who had chalienged the supremacy of Tatwavada, by severe adverse propaganda by publishing books like "Kali-Mahatame" and "Madhwa Tantra Mukha Mardana".
The royal paraphernalia of elephants, horses and "sepoys" owned by the Shri Uttaradi Matha became extensive that when he moved from place to place on Sanchara, it was as if a mighty emperor was moving which was a sight for heavens to see. The glory of the Matha idols, Moola Rama and Sita, Digvijaya Rama and Varmsa Rama, Vyasa devas and others, had to be seen to be believed. His name and fame and those of Uttaradi Matha were mentioned by everyone. Thousands and thousands of people used to assemble everyday to see that saint perform his discourses everyday . He performed Sudha mangala 16 times during his pontificate of 33 year which is probably a record for all times.
Poornaiah and the Maharajah of Mysore took intense interest in the affairs of Uttaradi Matha and bestowed large quantities of gold silver and precious stones to it to be used for and during the daily worship of the matha deities. The matha was also given ownerships of large landed properties in the State. Once when over 12,000, people had assembled at the matha for the Theertha Prasad, Poornaiah and all who had assembled were put to great inconvenience because of heavy rain. The saint after his worship , came out in the rain and prayed. As if the rain God had heard his prayers, the rain stopped.
Once a fire broke out in the Matha store. It engulfed the entire matha and become unmanageable . It was a miracle indeed that the Swamiji, the Samsthana deities and the works of Srimadacharya could be saved by a few self sacrificing disciple of the legal documents of the matha and some wealth was destroyed. Jewellery that could not be recovered from the debris of the fire was made up by Diwan Baburao and the religious activities of the matha continued as before. Shri Satyadharma Teertha Swamiji had a matha building built at Holehonnur with the grant of the Maharaja and stayed there for a long time.
He was a facile writer and has written tippanis on many parts of Bhagavata, Tatvasankhyana, Tatva Nirnaya and others. He was a devotee par excellence . Once it so happened that he had performed Rudrabhisheka to the deity in the Ishwara temple and was about to have his bhiksha. A very old man with Vibhuti on the arms chest and forehead came and begged that he be fed before the Brahmins Santarpane and his own Bhiksha. The Swamiji readily agreed and not only fed him personally with all reverence but sent him afterwards with all reverence and appropriate matha honours befitting an honoured guest. The old man was thoroughly pleased with great hospitality extended to him and when he went out of the matha premises he disappeared from human sight. Some fanatic Madhwa Brahmins who had assembled there were angry. The Swamiji came to know of all this criticism. He was least bothered but was content and happy with what he had done and told the complainants that time alone will reveal everything. In the evening, when the doors of the Garbhagudi of the Iswara temple were opened , lo behold ! the miraculous sight ! All the things offered to the old man that morning were on the Shivalinga.
A year after this incident, he bade his followers goodbye and passed away peacefully, after handling over the reins of the Matha to Shri Satyasankalpa Teertha. Swamiji's Brindavana is in Hole-honnur.
|| Shri Krishnarpnamstu ||
Works by Shri Satyadharma Teertharu:
Shri Satyadhrama Teertha learned Tarka, Vyakarna (Grammar) , Vedanta, Alankara , Sahitya from Shree Satyabhoda Teertharu.
Swatantra Granthas:
1]. Gangalahri
2]. Kavikanthamani
3]. Yaduvaracharitamruta Lahri
4]. Bhagavdbhajanam
5]. Virahimoda Sudha
6]. Hitopadesh
7]. Shree Rangeshwara Srungaralahari
8]. Shree Lakshminarashimastotram
9]. Nithyasamsarilingabhanga Vichara
10]. Geetamatmyasarasangraha
11]. Navagrah Stotram
12]. Shree Vadiraj Stotram
13]. Shree Satyavara Stotram
14]. Antrlapikah
15]. Barirlapikah
16]. Gurvashtakam
Vyakhyana Granthas:
1]. Tatva Sankhyan Tippane
2]. Namaka Chamaka Vyakhyana
3]. Shreemadbhagavata Tippane
4]. Viratparva Tippane
5]. Udyoga Prava Tippane
6]. Ramayana Tippane
7]. Virahimodasudhavyakhyan
8]. TaranginiShloka Vyakhya
9]. Vishnutatvanirnaya Tikatippane.
10]. Bhyadeepikayuktivaatya
Contact No : 08282-235562


Sri Satyasankalpa Tirtha
|| Shri Satyasankalpa Teertha Gurubhyonamaha ||
|| Shri Gurubhyonamaha ||
|| Shri Harihi Om ||

।। सत्यधर्माब्धिसम्भूतः चिन्तामणिविजृम्भितः ।
सत्यसंकल्पकल्पद्रुः कल्पयेत्कामधुङ्मम ।। 

Introduction to Shri 1008 Shri Satyasankalpa Teertharu:
Sri Satyasankalpa Teertharu was next pontiff of the Shri Uttaradi Matha during the period from 1830 to 1841. His Purvasahrama Name was Shri Navaratna Shrinivasacharya. Shri Satyasankalpa Teertharu was ordained as monk and succeeded to the pontificate in 1830. After being initiated to Vedantha Samrajyas , he took up the construction of Brindavana in Holehonnur to his beloved guru Shri Satyadharma Teertharu and performed Mahasamaradhana.
Shri Satyasankalpa Teertharu ordained Shri Ghuli Balacharya and named him as Shri Satyasantustha Teertharu to the pontificate throne of Shri Uttaradi Matha and Shri Satyasankalpa Teertharu entered the Brindavana in Mysore on 1841 Plava Samvatsara , Ashadha Shuddha Poornima.
|| Shri Krishnarpanamastu ||


Sri Satyasanthushta Theertha
|| Sri SathyasankalpaTheertha Gurubhyo Namaha ||
|| Sri Sathyasanthustha Theertha Gurubhyo Namaha ||

|| Sri Sathyaparayana Theertha Gurubhyo Namaha ||

  

LIFE HISTORY OF SRI SRISATHYASANTHUSTHA THEERTHA SRIPADANGALAVARU

          Sri Sathyasanthustha Theertha Sripadangalavaru was the Peethadipathi of Sri Uttaradi Math for a period of just 8 months and is known to have been the Peethadipathi for the least period in the parampara of Sri Uttaradi Math. Sri Sathyasankalpa Theertha Sripadangalu initiated His Holiness into Sanyasa ashram. During the period of His Holiness, Sri Uttaradi Math was facing financial crisis and is Holiness was supposed to have improved the financial state to a large extent.       
          Sri Sathyasanthustha Theertha before becoming the Peethadipathi of Sri Uttaradi Math was known by the name of Sri Balacharya. Sri Balacharya was the ashthana pandita in the Kingdom of Mysore. Sri Balacharya learnt Shastras under the tutelage of Sri Ashtha Patri Vedavyasacharya who himself was a known exponent of Shastras, Vyakarana, Dvaita Siddantha as well as other philosophies. At that time all the well-known pandits were being nurtured and held in high esteem by the Maharaja of Mysore. The Maharaja of Mysore himself was again a great knowledgeable person and His Highness had always treated other pandits with due respect and provided them all the necessary benefits so that the flow of true knowledge would go on un-interrupted / unhindered. In those days, there used to be a assembly of Pandits from various fields known as VidhwatSabhas under the sponsorship of the Maharajas. Each Pandit would put forth His views and there used to be debates associated with various topics. At the end of the sabha the pandits would be felicitated and honored appropriately. In one of those Sabhas held under the sponsorship of the Maharaja of Mysore, a very well known pandit Chandramouli Avadhani came over and with all false pride challenged the Ashthana Vidwans (Sri Balacharya was also one of them) into debate. All the vidwans were frightened and afraid to face Chandramouli Avadhani since they all knew the capabilities of him. Sri Balacharya took up the challenge thrown in by Chardramouli Avadhani and after a couple of days of arguments and counter arguments involving Tarka, Shastra and other philosophical points Sri Balacharya emerged victorious. The way Sri Balacharya debated with Chardramouli Avadhani looked like a WILD BULL putting forth its Brute force. After the defeat of the pride ridden Chandramouli, the Maharaja of Mysore felt extremely happy and gave Sri Balacharya the title of "SHASTRA GHOOLI" and felicitated him appropriately. One of the points that is worth mentioning is that Sri Balacharya belonged to the Navarathna lineage who are very well known for their knowledge on Sahstras, Dvaita Siddantha and other aspects of Tarka, Nyaya etc. The title called as "NAVARATHNA" was given to Sri Madgalacharya who along with his seven children and son-in-law had defeated many other pandits in the early days of when a similar Vidwat Sabha had taken place under the leadership of another Sri Uttaradi Math Peethadipathi "Sri Sathyavrata Theertha Sripandangalu". Sri Balacharya belonged to this lineage. This lineage apart from Sri SathyaSanthushta Theertha also produced other stalwarts like Sri Sathyadharma Theertha and Sri Sathyasankalpa Theertha who were also famous Peethadipathis in their own right to have adored the Peetha of Sri Uttaradi Math. After being felicitated with the title of "GHOOLI Shastra" to Sri Balacharya, His further lineage was famously known as GHOOLI.

          Sri Sathyasanthushtha Theertha was the contemporary of Sri Vidhyanidhi Theertha of Sri Vyasaraja Matha and Sri Sugynanendra Theertha of Sri Raghavendra Swamy MathaSri Vysaraja Math’s Peethadipathi Sri Raghunatha Theertha (also famously known as Sri Seshachandrikacharya) had presented the idol of Sri Mukhyaprana(which His Holiness has performed pooja for many years) to Sri Balacharya’s ancestors as a honor to their knowledge and panditya. Even to this day the lineage is maintaining the same as a mark of respect to the ancestors as well as Sri Balacharya (Sri Sathyasanthustha Theertha). Sri Balacharya’s later generations have also been well known for their knowledge and innumerable number of books they had published.
          Sri Sathyasanthustha Theertha also had a unique honor of leading a Vidwat Sabha under the sponsorship of the Maharaja of Mysore. His Holiness had on that occasion invited many scholars from all over India. He felicitated His student of pre-sanyasa days Sri Anandacharya. His Holiness also honored lots of other pandits with many gifts and the Maharaja of Mysore also followed suit in honoring the pandits appropriately. Many pandits remembered the entire episode as the replica of the Rajasooya Yagna conducted by Sri Yudhisthira and His brothers under the able guidance of Sri VedaVyasa and Lord Sri Krishna during Dwapara Yuga. So much was the fanfare that the people assembled there stated to think Sri VedaVyasa Himself was performing and honoring pandits as Sri Sathyasanthushta Theertha and the Mysore Maharaja was obeying the requests of His Holiness as Yudhisthira.

          Sri Sathyasanthustha Theertha was also known for His expertise in Ontology and epistemology. During the period of the Durban of Maharaja of Mysore, He successfully defeated many pandits in this field. Sri Sathyasanthustha Theertha is believed to have defeated many pandits from Kasi (known in those days as the seat of learning) in the fields of Shastra, Nyaya, Vyakarana and Mimamsa and all these victories proved that Sri Sathyasanthustha Theertha was a scholar par excellence and had the complete blessings ofSri Veda Vyasa, Sri Moola Rama, Sri Anandatheertha Bhavatpadacharya and all His predessors.         
          As said earlier, the time period of Sri Sathyasanthustha Theertha was just 8 months and the sanchara of His Holiness is known to be very less. Sri Sathyasanthustha Theertha initiated the Sri Gururajacharya (Grandson of Sri Sathyasandha Theertha) as the next successor for the Peethadipathi of Sri Uttaradi Math and named Him Sri Sathyaparayana Theertha who was a scholar par excellence. Sri Sathyasanthustha Theertha entered Brindavana in Mysore and His brindavana is located next to the Brindavana of His Guru Sri Sathyasankalpa Theertha. His Holiness also had instructed Sri Sathyaparayana Theertha to do the pratishthana of Sri Mukhya Prana just opposite to their Brindavana and it is believed that even to this day Sri Sathyasanthustha Theertha learns the intricacies of Madhva Shastra under His Guru Sri Sathyasankalpa Theertha!. 

|| Shri Krishnarpanamastu ||Sri Sathyaparayana Theertha
|| Sri SathyasanthusthaTheertha Gurubhyo Namaha ||
|| Sri Sathyaparayana Theertha Gurubhyo Namaha ||
|| Sri Sathyakama Theertha Gurubhyo Namaha ||

Satyaparayana Teertha Swamiji

LIFE HISTORY OF SRI SRI SATHYAPARAYANA THEERTHA SRIPADANGALAVARU

          Sri Sathyaparayana Theertha Sripadangalavaru was the Peethadipathi of Sri Uttaradi Math, thirty first in the line of succession from Shri Madhwacharya. None other than SriSathyasanthushtha Theertha initiated His Holiness into this order. His poorvashrama name was Sri Gururayacharya and was the grandson of Sri Sathyasandha Theertha. Sri Sathyaparayana Theertha in His pre sanyasa days was a Nitya Ramopasaka i.e used to perform Sri Rama pooja everyday and also believed in the infinite good qualities of Sri Rama with unshakable faith. Probably due to this, Sri Sathyaparayana Theertha was blessed by Sri Rama Himself to perform His Pratima pooja daily in the form of being the Peethadipathi of Sri Uttaradi Math. Also probably due to being Sri Rama’s ardent devotee, His Holiness was also blessed enough with the knowledge to expand the meanings of the word "Rama" in hundred and eighty five ways in a perfect way.

          Sri Sathyaparayana Theertha made Vedhantha philosophy so rich and proud by His works and His works are a proof enough to gauge His knowledge. His Holiness was known for His compassion for all sections of the society and was also known for His love and respect for all scholars and in every way and encouraged them by His help in all sorts. In spite of all the works he has penned, His Holiness never forgets that He could write so much only because of His Guru Sri Sathyasanthushtha Theertha and He mentions that in one of His works by quoting "Sri Sathyasanthushtha shishyena mandabodhena Bhakthitaha" which roughly translates to "Sri Santhyasanthustha’s blessings and teachings are the prime reason for this less intelligent to have penned so much!"
Sri Sathyaparayana Theertha’s works
(which is enough proof for the love towards Sri Rama) include
1. Sri Rama Shabdhartha which has been subdivided as
          a. Ashthothara Rathnamala – (108 meanings)
          b. Sri Rama Shabdhartha Rathnashtakam – (8 meanings)
          c. Chaturvinshati Rathnaani – (24 meanings)
          d. Saptha Rathnaani – (7 meanings)
          e. Shat Rathnani – (6 meanings)
          f. Dwatrimshadratana Malika – (32 meanings)
2. Sri Valmiki Ramyana Baalakhanda Vyakhyana,
3. Sri Vamana Shabda Nakshatra Malike
4. Bilva Mangala Sudha Vyakhyana,
5. Jayanthi Kalpa Vyakhye,
6. Sri Rama Shabdhartha Gharbhita Any Bhashya Vivaranam,
which are masterpieces and a great blessing for any student in vedanta.
A small meaning of Sri Rama.
•    Ra - Ananda Janakam Ma -Theertham Yasmat saha Ramaha.
Meaning: Sri Rama means the one from who the scripture causing joy arose. Sri
Rama is also antharyami of Sri AnandaTheertha Bhagavatpadacharya and Sri Rama is also Swatanthraya i.e Independent. One person who declared to this world that "Sri Hari is Sarvothama" was Srimad AnandaTheertha Bhagavatpadacharya who is Jeevothama i.e "Vayu Jeevothama". Sri Sathyaparayana Theertha who comes into this parampara being Sri Rama Nityopasaka is also having the capabilities to provide happiness and show the right way to His devotees.
          In His pre-sanyasa days, Sri Sathyaparayana Theertha was known by the name of Sri Gururajacharya and worked as a Tahsildar. This had made him a good administrator and was having the knowledge of all the official intricacies. Hence after taking over as the Peetadipathi of Sri Uttaradi Math, His main duty was to build the finances and get the Math in the strong position financially. During His immediate takeover of the Math administration, the entire jewellery and other properties of the Sri Math that was mortgaged with the lenders were to be released somehow and His Holiness’s experience in administration helped Him to get all this released and above all improve the financial stability of the Math. He brought a rule that the rich pandits and other well-off devotees need to give away their two months salary as part of the Pada Pooja and Bhiksha arrangements. The amount that was received as part of this was used to release the Sri Math’s properties from the moneylenders. As part of the mortgaged articles was a golden throne and if this throne is still with Sri Math, then all the credit should go to Sri Sathyaparayana Theertha Sripadangalu. All this was done without compromising the pomp and greatness of the Sri Math’s routine Pooja for Sri Moola Rama and Sri Moola Seetadevi and their other deities !
          One of the main devotees of Sri Sathyaparayana Theertha was Sri Sankarshana Wodeyarwho wrote tippanis for Sri HariKathamrutha Saara under the able guidance of His Holiness. Sri Sankarshana Wodeyar was instrumental in releasing the articles mortgaged with his father Bhomappa Nayaka and he dedicated all this as a Guru Dakshina to His Holiness. Hence Sri Sankarshana Wodeyar is also held in high esteem in the echelons of Sri Uttaradi Math.
          Sri Sathyasanthustha Theertha was the Peethadipathi of Sri Uttaradi Math for a very short period (8 months and 14 days) and in this period His sanchara (travel) was not to be seen. Hence the devotees of Sri Uttaradi Math in other places were deprived of Taptamudra Dharana and Mantropadesha, which are the basic requirements of Vaishnava Dharma. Sri Sathyaparayana Theertha fulfilled the wishes of all the devotees by extensively traveling and also giving discourses wherever He went. This was also instrumental in gaining wealth and increasing the financial stability of the Math considerably.
          Sri Sathyaparayana Theertha visited Pampa Kshetra and offered His pooja to Sri Mukhyaprana devaru (Famously made by none other than Sri Vyasathirtha / Chandrika Charya). He also offered His pooja to Kodhandha Rama on the way to Nava Brindavana. He visited Nava Brindavana and performed Hasthodaka to all the saints there and did Anna Santharpane with all pomp and geity.
          Sri Chandulal, who was a Diwan under the Nizam of Hyderabad donated vast lands to His Holiness. His Holiness did the pratishthapana of Sri Mukhyaprana and Sri Rudra in Lingampalli, Hyderabad, which can be visited even to this day. His Holiness also arranged Vidwat Sabhas while at Kasi and donated lots of gifts to the pandits and earned name and fame as well. His Holiness was presented with thirty lakh rupees, Pearl neckless, twelve elephants and other jewelry by a rich person named Bajirao from Delhi. His Holiness also made arrangements to travel to any part of North India without paying any kind of taxes to the British Government (which was already administrating all the parts of North India) by approaching the British Government, which readily agreed to issue the necessary orders.
          Sri Sathyaparayana Theertha also visited Sangli and paid His respects to Sri Sathyavrata Theertha (His predecessors and one of the great Yatis in the parampara of Sri Uttaradi Math). After this He proceeded to Kohlapur and visited the SriMahalaxmi temple. His Holiness was so engrossed in the darshan of Sri Laxmi that He composed Sri Lakshmi Dhandaka Stotra on the spot and performed Kumkuma arachane to the deity. He also donated Sarees and other items to almost a thousand sumangali (married) women and earned name and fame for His generosity. This incident looked like "Na Bhuto Na Bhavishyathi" i.e never in past as well as future such a holy activity will happen in this Kaliyuga.
          Sri Sathyaparayana Theertha also visited Gaya and the people of Gaya gave a rousing welcome this time unlike in the time of Sri Sathyasandha Theertha and presented lots of gifts to His Holiness. His Holiness also visited Nagapura, Brahma varaata, Ramaghat and Lakshman Ghat (which was never visited by any other Uttaradi Math yatis) and thought them Vaishnava Dharma and propagated the glories of the Uttaradi Math. Lots of people took Vaishnava Dheeksha under His Holiness and even to this day they follow the Madhva Siddantha. They were also thought the intricacies of Sanyasa Dharma by His Holiness and were told the rigorous lifestyle that the Uttaradi Math Yatis follow. This made the people to have deep faith in the powers of Uttaradi Math and its parampara. Further more wherever His Holiness traveled, He propogated Vishnu Sarvothamatva and Vayu Jeevothamathva.
          Sri Sathyaparakrama Theertha later traveled to Nagapura and performed the pooja of Sri Moola Rama with all its pomp and grandeur. His Holiness spread the teachings of Srimad Anandatheertha Bhagavatpadacharya and blessed the people. Later He traveled to Latur. His holiness along with His devotes caped at a nearby fort. At Latur, some thieves came to know that Sri Uttaradi Math carried with it, lots of jewelry along with Golden throne and precious diamonds which is used for the daily pooja. These thieves decided to somehow take away these articles and planned for the same. The thieves numbering around two thousand people had already circled the fort. His Holiness got a clue of this and consoled His devotees. His Holiness immediately sat in meditation and prayed Sri Digvijaya Rama. Around midnight, there was a miracle wherein Sri Veera Anjaneya Himself holding His mace was monitoring the fort. His Holiness got up early in the morning and performed the Samsthana Pooja and by then all the thieves had entered the fort and forcefully took all the priceless items. His Holiness was unperturbed and once the thieves started leaving the fort, suddenly innumerable monkeys were seen around the entrance of the fort in a ferocious mood. The thieves got frightened and begged for forgiveness in front of His Holiness. His Holiness forgave them and advised them to take up proper way of living.
          Sri Sathyaparayana Theertha also visited Jagannath, Puri, Vishakhapatna and proceeded towards Simhachala. At Simhachala, He had the darshan of Koorma Rupi Narasimha and also visited Sri Rama’s temple constructed by Sri Narahari Theertha. From there His Holiness traveled to a place called Raja Mahendra and blessed the people. From Raja Mahendra, His holiness came to Vijayanagar and the king of Vijayanagar donated lots of jewelry and lands to Sri Uttaradi Math. From Vijayanagar, His Holiness came to Mysore and blessed the Maharaja. Maharaja of Mysore donated lots of lands and jewelry in the honor of His Holiness.
          Sri SathyaparayanaTheertha ruled the Vedhanta Samrajya for twenty-one years and six months. He initiated Pachhapura Srinivasacharya as the next Peethadipathi of Sri Uttaradi Math and named Him Sri Sathyakama Theertha. Ashwayuja Shuddha Sapthami, Rudhirodghari Nama Samvatsara, He entered Brindavana at Hosur. After this His Holiness appeared in the dreams of His devotee and ordered him to move His Brindavana next to the Brindavana of Sri Sathyavara Theertha at Santhebidanoor.
|| Shri Krishnarpanamastu ||Sri Satyakama Tirtha
|| Shri Satyakaama Teertha Gurubhyonamaha ||
|| Shri Gurubhyonamaha ||
|| Shri Harihi Om ||
Introduction to Shri 1008 Shri Satyakaama Teertharu:
Sri Satyakama Teertharu was pontiff of the Shri Uttaradi Matha during the period from 1863 to 1871. His Purvasahrama Name was Shri Shrinivasacharya. After being initiated to Vedantha Samrajya , he took up the construction of Brindavana in Santebennur to his beloved guru Shri Satyaparayana Teertharu and performed Mahasamaradhana.
Shri Satyakama Teertharu ordained Shri Narashimacharya and named him as SHRI SATYESTA Teertharu to the Pontificate throne of Shri Uttaradi Matha and entered Brindavana in Atkur on 1871, Prajotpati Samvatasa Pushya Bahula Shrashti on the bank of river Krishna.
|| Shri Krishnarpnamstu ||


Sri Sathyestha Tirtha
|| Sri Sathyeshta Teertha Gurubhyo Namaha ||
|| Shri Gurubhyo Namaha ||
|| Shri Harihi Om ||
सत्यकामार्णवोद्भूतः श्रीमत्सत्येष्टसद्गुरुः ।
सतां चिन्तामणिरिव चिन्तितार्थप्रदो भुवि ।।
satyakAmArNavodbhUtaH shrImat satyeShTasadguruH |
satAM chintAmaNiriva chintitArtharprado bhuvi || 

Satyeshta Teertha Sripadaru

Introduction to Shri 1008 Shri Sathyeshta Teertharu:

Sri Sathyesta Teertharu was the pontiff of Shri Uttaradi Matha during the period from 1871 to 1872. His poorvasahrama name was Shri Hattimuttur Narasimhacharya
After being initiated to Vedantha Samrajya, he took up the construction of Brindavana in Atkur, to his beloved guru Shri Satyakama Teertharu and performed Mahasamaradhana.
Sri Sathyesta Teertharu, due to his old age, did not extensively travel for propagation of Dvaitha Philosophy. He ruled the vedanta samrajya for a very short time of only 7 months.
Shri Sathyesta Teertharu ordained Shri Shrinivasacharya as his successor and named him SHRI SATYAPARAKARMA TEERTHA.
He entered Brindavana at Atkur in 1872Angirasa samvatsara Bhadrapada Shuddha Ekadashi on the banks of river Krishna.
|| Shri Krishnarpanamastu ||

           
Sri Satyaparakrama Tirtha
|| Shri Satyaparakrama Teertha Gurubhyonamaha ||
|| Shri Gurubhyonamaha ||
 सत्येष्टार्यसरिन्नाथादुद्भूतोद्भुतदर्शनः ।
नाशयेत् हृदयध्वान्तं सत्पराक्रमकौस्तुभः ।।
|| Shri Harihi Om ||
Satyaparakrama Tirtha Swamiji
Introduction to Shri 1008 Shri Satyaparakrama Teertharu:

Shri Satyaparakrama Teertharu was ordained as monk and succeeded to the pontificate in 1841. After being initiated to Vedantha Samrajya, he took up the construction of Brindavana in Athkur to his beloved guru Shri Satyeshta Teertharu and performed Mahasamaradhana. His Purvasahrama Name was Sri Vykar Srinivasacharya.

Shri Swamiji visited several places including Dharwad, Pune, Bagalkot for propagation of Madhva philosophy. He composed stotra of Shri Satyavrata Tirtharu & also authored a work called Prameyamala. Shri Satyaparakrama Teertharu ordained Shri Bhodacharya and named him as SHRI SATYAVEERA Teertharu to the pontificial throne of Shri Uttaradi Matha. He entered Brindavana in Chittapur on the bank of river Krishna on 1879 Pramathi Nama Samvatsara Ashvina Shuddha Ashtami.

Ph: 9740651254

Sri Satyaveera Tirtha
|| Shri Satyaveera Teertha Gurubhyonamah ||
|| Shri Gurubhyonamaha ||
|| Shri Harihi Om ||
Introduction to Shri 1008 Shri Satyaveera Teertharu:
Shri Satyaveera Teertha's Purvaashrama name was Bhodaramacharya . He belonged to Korlahalli Family. Three Pontiffs who came from Korlahalli Famliy were at the seat of the Uttaradi Math for 50 Years . They Are, 1) Shri Satyaveera Teertharu, 2) Shri Satyadheera Teertharu, 3) Shri Satyadhyana Teertharu.
Shri Satyaveera Teertharu was ordained as monk and succeeded to the pontificate in 1879. After being initiated to Vedantha Samrajya , he took up the construction of Brindavana in Chittapur to his beloved guru Shri Satyaparakramar Teertharu and performed Mahasamaradhana.
Shri Satyaveera Teertharu ordained Shri Jayacharya and named him as SHRI SATYADHEERA Teertharu to the pontificate throne of Shri Uttaradi Matha and entered Brindavana in Korlahalli on the banks of river Tungabhadra on 1886 Kartika Shudda Dwadashi.
Works by Shri Satyaveera Teertharu:
1] Commentary on Tatvaprakashika
2] Commentary on Taptachakrabhushana
3] Matigar Garvanirmapana


Sri Satyadheera Tirtha
|| Shri Satyadheera Teertha Gurubhyonamah ||
|| Shri Gurubhyonamaha ||
|| Shri Harihi Om ||
Introduction to Shri 1008 Shri Satyadheera Teertharu:
Shri Satyadheera Teertharu was pontiff of the Shri Uttaradi Matha during the period from 1886 to 1906. His Purvasahrama Name was Shri Jayacharya. After being initiated to Vedantha Samrajya, he took up the construction of Brindavana in Korlahalli to his beloved guru Shri Satyaveera Teertharu and performed Mahasamaradhana.
Shri Satyadheera Teertharu visited Bangalore, Hyderabad ,Rameshawara , Kashi forr propagation of Dwaitha Siddhantha.
Shri Satyadheera Teertharu ordained Shri Kinhal Jayacharya and named him as SHRI SATYAJNANA Teertharu to the pontificate throne of Shri Uttaradi Matha and entered the Brindavana in Atkur on 1906 , Parabhava Jeshtha Krishana Navami ,on the bank of river Krishna.
|| Shri Krishnarpanamastu ||

Sri Satyajnana Tirtha
|| Shri Satyajnana Teertha Gurubhyonamaha ||
Introduction to Shri 1008 Shri Satyajnana Teertharu:
Shri Satyajnana Teertharu was next pontiff of the Shri Uttaradi Matha during the period from 1906 to 1911 . His Purvasahrama Name was Shri Kinhal Jayacharya. Shri Satyajnana Teertharu was ordained as monk and succeeded to the pontificate in 1906. After initiated to Vedantha Samrajya , he took up the construction of Brindavana in Atkur to his beloved guru Shri Satyadhreera Teertharu and performed Mahasamaradhana.
Shri Satyjnana Teertharu ordained Shri Seturamacharya and named him as SHRI SATYADHYANA Teertharu to the pontificate throne of Shri Uttaradi Matha,and Swamiji entered Brindavana in Rajamahendri on the bank of river Godavari on 1911 Virodhikruth, Magha Shudda Ekadashi.

Sri Satyadhyana Tirtha
॥ आसेतोरातुषाराद्रेर्योदिशो जितवान् मुहुः।
सत्यध्यानगुरुः पातु यतीन्द्रैरपि पूजितः॥
|| AsetorAtuShArAdreryodisho jitavAn muhuH |
satyadhyAnaguruH pAtu yatIndrairapi pUjitaH ||
Shri 1008 Shri Satyadhyana Teertharu was born in an ancient family of erudite scholars in a village called Chikkodi, Karnataka state in 1872. It is a prestige and honor to the family. His purvashrama name was Sethurama, his father's name was Jayacharya.
As usual in all orthodox Brahmin families, Sethurama had his Brahmopadesa at the age of 8 and started his serious studies in Sanskrit language and shastras under the guidance of his father who was a great scholar himself.
Sethurama continued to study under his father and other well known pundits of the day. He was extremely intelligent and became an accomplished, erudite scholar in all branches of Indian philosophy, grammar and literature in Sanskrit before he completed his 20th year. He would pick up any gauntlet thrown by any adversary in any branch of orthodox learning and win a resounding victory over him.
He was married and lead a normal life of a learned Brahmin householder, teaching Shastras to many students and scholars. At the age of 40, in 1912 he entered the fourth Ashrama, Sannyasa, and became Satyadhyana Teertharu by name and Peethadhipathi of Uttaradhi Matha.
Works of Shri Satyadhyana Teertharu :
Shri Satyadhyana Tirtharu was a prince among scholars and a great lover of his students. He was prepared to help any one who wished to learn true philosophy to any extent. The great services he rendered to the Indian Philosophy are Writing of books and teaching of philosophy in kannada so that even the very ordinary person who is interested in philosophy could have access to all the high and profound ideas of philosophy which are available only in great works on the subject in difficult Sanskrit. Shri Satyadhyana Tirtharu was the author of the following books.
In Sanskrit
1. Gita Sarasangraha
2. Gita Pradhipadhartha Chandrika
3. Bheda Paranyeva Khalu Brahma Suthrani
4. Chandrika Mandanam
In Kannada
1. Sabhasara Sangraha Part-I (Civil Suit) II, and III
2. Geethopanyasagalu
Contact:
Shri Bheemasenacharya Varkhedkar
Dattaghat,
Pandharpur - 413304
Maharashtra
Ph: 02186 223700

Sri Satyapragna Tirtha
|| prAvoachadyoodhikaM nyAyasudhAvAkyArthachandrikAm |
satyapraj~nagururdadyAt praj~nAm vaidAntikIM sadA ||
Shri Satyaprajna Teertharu was the pontiff of Shri Uttaradi Matha during the period from 1942 to 1945. His purvasahrama name was Shri Pandurangi Jayacharya. Shri Satyaprajna Teertharu was ordained as monk and succeeded to the pontificate in 1942. After being initiated to Vedantha Samrajya, he took up the construction of Brindavana in Pandharapur to his beloved guru Shri Satyadhyana Teertharu and performed Mahasamaradhana in a large scale.
When Shri Satyadhyana Teertharu was pithadhipati of Shri Uttaradi Matha, Shri Satyaprajna Teertharu was functioning as the Divan of the Math. Shri Satyaprajna Teertharu learned Nyaya and Vedanta from Shri Satyadhyana Teertharu.
Shri Satyaprajna Teertharu ordained Shri Kusunur Venkannacharya to the pontificate throne of Shri Utaradi Matha. He named him as Sri Satyabhijna Tirtha. He entered Brindavana in 1945, on Chaitra Shuddha Dvitiya in Atkur on the bank of river Krishna.

Sri Satyabhijna Tirtha
॥ वेङ्कटेशाद्रिमारभ्य सेतुं तोताद्रिपूर्वकान्।
गत्वा दिग्विजयी पातु सत्याभिज्ञगुरूत्तमः॥
|| ve~NkaTeshAdrimArabhya setuM totAdripUrvakAn |
gatvA digvijayI pAtu satyAbhij~na gurUttamaH ||
Shri Satyabhijna Teertharu was the pontiff of the Shri Uttaradi Mutt during the period from 14/4/1945 to 2/2/1948. His purvasahrama name was Shri Katti Venkannacharya. Shri Satyabhijna Teertharu was ordained as monk and succeeded to the pontificate in 14/4/1945.
Shri Satyabhijna Teertharu learned Nyaya, Vedanta from Shri Satyaprajna Teertharu. Shri Satyabhijna Teertharu toured South India for propagation of Shri Madhwa Siddhantha. Shri Swamiji also visited Tirupati and had darshan of Lord Venkateshwara. He was received with full temple honours into the sanctum sanctorium.
In Ranebennur on 1948 Shri Satybhijna Teertharu ordained Shri Guttal Guracharya to the pontificate throne of Shri Uttaradi Math and named him Sri Satyapramoda Tirtha. He entered Brindavana at Ranebennur on 2/2/1948 Sarvajit, Pushya Krishna Ashtami.
Contact Information:
Sri. Bhimacharya Chimmalagi,
Sri Satyabhigna Tirtha Moola Brindavanam
Fort, RANE BENNUR - 581 115
Ph: 08373 267572

Sri Satyapramoda Tirtha
Jagadguru Shri 1008 Shri Satya Pramoda Teertharu (from 1948-1997) adorned this glorious peetha and did pooja for 50 years without a single day's interruption. Inspite of his fragile frame even at the age of 80 his agility, enthusiasm and memory power put to shame even young men in their twenties. His qualities and desire to reach all the disciples (bhaktas) beyond one's physical limits often surprised one and all. Such "Yuga Purushas" are born once in a century.
॥ सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान्।
सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान्॥
|| satyAbhij~nakarAbjotthAn pa~nchAshadvarShapUjakAn |
satyapramodatIrthAryAn naumi nyAyasudhAratAn ||
INDIA (BHARATA DESHA) has been the birth place for many religions & philosophies for ages viz., Jainism, Budhisim, Sikhism, Veeraashaivam etc. More importantly it is not only the birth place but also center for "SANATANA HINDU DHARMA" from which sprouted these new & recent religions. The three major Hindu philosophies are Advaita Siddhanta as propagated by Shankaracharya, Vishista Adavita as propagated by Ramanujacharya and the Dvaita Philosophy as propagated by Shri Madhwacharya. The Uttaradi Matha propagating Dwaita Sidhanta has been in existence from the time immemorial. The seat of Uttaradi Matha starting from "HANSANAMAKA PARAMATMA" has been passed on to the four faced BRAHMA then to DURVASARU etc, in disciplic succession. Uttaradi Matha is also the abode of glorious idols of "Moola Rama Devaru, Digvijaya Rama Devaru & Moola Sita Devaru etc" .
After these idols were worshipped by 'Devatas', in due course they were handed over to the great emperors of SURYA VANSHA who worshipped them till they finally reached the hands of Madhwacharya. After Madhvacharya, great saints like Padmanabha Tirtha, Jaya Teertharu, Raghunatha Teertharu, Raghottama Teertharu, Satya bodha Teertharu, Satya Gnana Teertharu, Satyadhyana Teertharu etc adroned this premier peetha of Vedic Samrajya. Jagadguru Shri 1008 Shri Satya Pramoda Teertharu (from 1948-1997) adorned this glorious peetha and did pooja for the last 50 years without a single day's interruption. Inspite of his fragile frame even at the age of 80 his agility, enthusiasm and memory power put to shame even young men in their twenties. His qualities and desire to reach all the disciples (bhaktas) beyond one's physical limits often surprised one and all. Such "Yuga Purushas" are born once in a century. Words do not convey in real terms his greatness in true perspective. Lacking any better medium, we take recourse to the words to the best of our capacity.
Shri Satya Pramoda Teertharu was born to Rangacharya Guttal (One of the celebrated and famous families of sanskrit pundits) hailing from the village Guttal in Dharwad district of Karnataka in the year 1918. Rangacharya Guttal was famous for his scholarship in Vedic philosophy and also for his hospitality, bhakti and vairagya. Our jagadguru was named as 'GURU RAJA'. It was truly an appropriate name as he was to become 'Guru' to all the Madhwas. From childhood he learnt sanskrit, Vedic scriptures, Madhva Shastra etc., under his great father and later in the famous sanskrit institutions in Mysore and Madras (Chennai). His briliance & scholarship was appreciated by the great scholars of those days. His profound knowledge in 'Tarka Shastra' earned him the title of "Tarka Shiromani" in the examination conducted in 1940 in Chennai (Madras). He entered "Grahasta Ashrama" in the year 1941. He was blessed with a daughter and a son.
It was during this period that the great Shri 1008 Shri Satyabhigna Teertharu of Uttaradi Math after his south Indian Digvijaya (Visiting the holy places & blessing the disciples) arrived in Ranebennur (in Karnataka). In view of his failing health it was in the year 1948 (Sarvajithanama Samvatsara Pushya Vadya Ashtami) he crowned Guru Rajacharya as head of Uttaradi Matha and called him as Satya Pramoda Tirtha. He took sanyasa at a very young age, hardly seven years after he entered Grihastha Ashram (married life).
After ascending the throne of Uttaradi Mutt at this young age, he dedicated himself entirely in the propagation of Madhva Sidhanta by touring the length & breadth of the country. He is the first pontiff who visited Orissa after Narahari Teertharu.
Inspite of his scholarship and brilliance as usual initially there were some pundits of those days who were less responsive and tried to create difficulties for the new Guru. But the Peetha 'Sannidhana' and 'Mahatmya' the greatness and sanctity of the Peetha & the 'anugraha' of the great gurus (blessings of his gurus) was so overwhelming that all of them failed in their pursuit to embarrass him and in due course they prostrated themselves before him begging his pardon and accepted him as Jagadguru unequivocally.
He is the 41st pontiff in Uttaradi Matha after Madhwacharya. Further, besides him there are only four other Gurus who had the rare privilege of doing Pooja of Rama Devaru for more than 50 years. In his illustrious reign of fifty years there is hardly any place worth the name (where Madhwa community lived) he missed visiting and blessing them by way of patha, pravachana, pooja, Ramadevara darshana, Tirtha, Prasad etc. It can be mentioned that any 'Bhakta' who had his darshan once never missed realising his magnetic attraction, his brilliance, compassion and scholarship etc. Time and space does not permit to list and describe all his achievements. Suffice to make a mention of the few.
In the 'vidwat sabha' held at pune (One of the premiere centers of Madhwa Community) 19 institutions and hundreds of pundits honoured him for the brilliant manner and style of his analysis of the 'Sudha' and other great 'Madhva Shastra Granthas'. In Benaras (which is the home for vedic scholars from time immemorial to the present day) such great Advaita scholars like Hare Rama Shukla, Vamcharan Bhattacharya and (later even great Anant Krishna Shastry etc) after hearing his exposition of Madhva Sidhanta for more than one month were so impressed by his scholarship that they honoured him by taking out his procession on elephant and declared that he is truly the "Abhinava Satyadhyana Teertharu".
Similarly at other places also his processions on elephant and/or car was taken out and was also honoured by submitting 'Sanmana Patras' . These 'Sanmanapatras' alone will run in to volumes. Like Satyadhyana Teertharu many great 'yatigalu' (sanyasis), Peethadhi Patis came to learn shastras under his guidance. Notable among them are Kudali Mutt Ram Dhyan Teertharu, Raghu Pramati Teertharu and Raghu Priya Teertharu. They are many who took 'Sanyasa Ashram' through his benevolence and pay their obeisances to this day.
In the year 1985 Shri 1008 Shri Satya Pramoda Teertharu sat for Chaturmasya at Sode (Karnataka). During this occasion, he delivered discource on the 'Yukti Mallika' (an important work written by the great Vadiraja Teertharu whose 'Vrindavan' is at sode).
Sri swamiji has celebrated 'Sudha Mangala' at least 30 times and many of them at the Vrindavans of great previous 'Gurus' like 'Jayateertharu' etc. Many great scholarly works were also written by him, notable among them are 'Nyaya Sudha Mandana' ,'Yukti Mallika Vyakhyan' and 'Eshanya Stuti Khandana' etc. besides various articles. These truly light the path to 'Gnana Marga' for the seekers of the essence of Madhva Shastra.
It is no exaggeration to say that to maintain high traditions of Uttaradi Matha like 'madi'(sanctity), vairagya, vrata, niyamas and the sampradayas etc. it needs great spiritual power, unlimited patience, physical endurance. In his 50 years of Vedic reign besides every day Japa, Tapa, Sudha patha, Pravachana, he did 'VISHNU PANCHAKA VRATA' five times, and did 'KASHTA MOUNA VRATA' at Mahishi & Yaragola. Under his grest guidance hundreds of scholars (Pundits) who could teach 'Sudha' (Sudha Patha) were trained by him. They in turn are running 'GURU KULAS' (Sanskrit schools of Vedic Philosophy) propagating the Madhva Shastra & imparting basic knowledge of sanskrit to young ones & Shastra Shravana to the disciples (Grahastas) and 'Stree Dharma' to ladies etc.
During his reign many great infrastructure projects were under taken. Many math buildings which were in dilapidated condition were remodeled, expanded and renovated. Important institutions which were renovated are the Uttaradi Matha at Hyderabad, Bangalore, Tirukoilur, Hospet, Malakhed, etc. He did pratisthapana of several new math buildings and mrittika brindavanams of earlier 'Gurus' and other great saints at various places. Most important among them are at Bangalore, Mumbai, Hyderabad, Warangal etc.
It was during his period that great many exquisite gold, silver, & diamond ornaments and vessels for pooja were made and offered to Rama devaru, which can be seen during daily pooja and on special pooja days like 'Rama Navami', Bali Pratipada, etc.
Every year 'Vidwat Sabhas' at the time of 'Maha Samaradhana' and ' Chaturmasya', were organised and conducted under his guidance. Besides, he also chaired many important 'Gnana Satras' and 'Sabhas'. During his period lakhs & lakhs of followers of Uttaradi Math had darshana, Tapta Mudradharana,Tirtha Prasada, etc.
In the later part of his reign his divine spiritual powers attained such great heights that many shishyas who had problems of health, who desired wealth, who desired grooms/brides for their children, issueless couples desirous of children, people possessed with spirits, people seeking promotions, etc. prostrateed at his feet seeking his guidance and grace. Many miracles did happen. These incidents will run into volumes. Hopefully in due course a compendium will be brought out bringing out these and such other miracles by his disciples. He could speak eloquently and address large gathering in Sanskrit, Tamil, Telugu, kannada & Marathi, though he did not have formal education in these languages.
His compassion for the poor and lowly ones was such that even though he was very tired he would hardly refuse to visit them inspite of his failing health. His mind boggling memory would excel any of the super computers of the modern day. Even after decades he could recall the names if the shishyas he met once. He could remember hundreds of telephone numbers of his disciples. There were any number of occasions when he could guide correctly the driver & others along the route to reach the destination not frequently visited . It was one of the great quality of our Guru that pundits, laymen, young & old, learned and not so learned all were dear to him. No pundits ever went empty handed. Each was honoured according to his status. Every shishya felt that Swamiji had special affection for him. This feeling of all the Shishyas can be compared to the feelings of each Gopika who felt that Lord Krishna loved her most.
In great & large society like ours there are a few misled & misguided souls who have always a twisted perception of the actions of even great 'Gurus' It can only be mentioned that it is their fate and destiny and they get what they deserve. We can only pray for their deliverance from their ignorance and misconception. Such ones existed at all times. Many who would have a doubt of a particular action taken at a particular time would later realize the greatness of his heart and correctness of his action and felt humbled and ashamed at the doubts he entertained earlier.
Thus after an illustrious reign of 50 years the great and the noble Jagadguru Shri 1008 Shri Satya Pramoda Tirthaaru attained 'Hari Pada Sannidhi' (Left for heavenly abode) at Tirikoilur (Tamilnadu) on 3-11-1997 besides the Vrindavan Of Shri Raghottam Teertharu (one of the greatest gurus of Our Math). As if he knew all the future events he ordained Sanyas Ashram to Sarvagnachar and named him as 'Satyatma Tirtha' on 24-4-1996 at Tirukoilur (Tamil Nadu) where the Vrindavan of Shri Raghottama Teertharu exists. It is very pertinent to mention here that among the 41 Gurus of Uttaradi Mutt, Raghottama Teertharu is the only Guru (exception Shri Aanand Tirtha Shripada) who took sanyas as brahmachari & rest of the Gurus were 'Grahastashramis' as per the traditions of the Mutt. After him Shri Satyatma Teertharu is the next Guru, who had adorned the peetha of Uttaraddi Mutt after taking Sanyas as a brahmachari and thus his reign started from 3-11-1997. He is the 42nd Guru in the Uttaradi Mutt starting from Shri Ananda Tirtha Shri pada.
This is but a very brief portrayal of the achievements in chronological order of our Guru who was a 'Yuga Purusha' in real sense. Even on the last day of his 'Avatara' on this planet he did patha and pooja. Truly such Yuga Purushas are born once in a century. Fortunate are the souls who had the opportunity to have his darshana and blessings. These are the souls who know deep in their hearts what they achieved through his grace. We are very fortunate indeed to have him as our Guru.
Work by Shri Satyapramoda Teertharu : 1) Shriman Nyayasudhamandanam. 2) Yuktimallika Vyakhyana. 3) Vaishnava Sidhantarjavam. 4) Shri Vijayendra Vijaya Vaibhavam. 5) Bhagavataha Nirdoshattva Lakshanaha. 6) Vayustuti Mandanam.
Manampoondi (Tirukoilur)
Manamppondi is 36 KM away from Tiruvannamalai and 2 KM before Tirukoilur, on Tiruvannamalai - Tirukoilur highway. Tirukoilur is 237 KM away from Bangalore. Shri Shri 1008 Shri Raghuttama Teertharu & Shri Shri 1008 Shri Satyapramoda Teertharu Brindavans are situated in Manmpoondi. Sufficient bus facilities (KSRTC & TNSRTC) are available to Manmpoondi from Bangalore. Bangalore - Villupuram busses stop at Manampoondi on request.
Contact Information:
Sri Pt. Ananda Tirthachar Chimmalgi
Sri Sri Raghuthamma Swamy Moola Brindavana,
Manmpoondi (Tirukoailure) - 605759,
Dist : Villupuram,
Tamilnadu.
Phone : 04153 - 24690


Sri Satyatma Tirtha
Shri Shri Satyapramoda Teertha Swamiji, the then Peethadhipati of Shri Uttaradi Matha, discovered the latent attributes of a great genius, a dynamic leader, a compassionate benefactor of humanity and a devotee of a high order in him. In short , all the great qualities one must possess in order to become a Peethadhipati. He therefore, decided to induct him to sanyasashrama in the name of Satyatma Teertha and thus made him the heir to the Uttaradi Matha.
Shri Shri 1008 Satyatma Teertha, the present pontiff of the Uttaradi Matha took over "Vedic samrajya" from 3-11-1997 after Shri Shri 1008 Satyapramoda Teertharu attained "Haripada Sannidi" on 3-11-1997. Shri Shri 1008 Satyatma Teertharu was ordained to sanyasa ashrama on 24-4-1996 at Tirukoilur by Shri Shri 1008 Satyapramoda Teertharu. He is the 42nd pontiff of the Matha since Sri Madhwacharya.
Known by the name Sarvagnyacharya in his poorvashrama, he is the son of the the great scholar "Sudha Visharada" Pandit Rangacharya Guttal, purvashrama son of the late Shri Shri 1008 Satyapramoda Teertharu and the present kulapati of Shri Jayateertha Vidyapeetha, Bangalore. His mother's name is Smt. K.S. Rukmabai, daughter of Pt. Mahuli Gopalachar. He was born at Mumbai in 1973 and was named "Sarvagnya".
Sarvagnyacharyas great grandfather, i.e the father of Shri 1008 Satyapramoda Tirtharu was also a great scholar and virakti shikhamani. It is as if with his great punya that the guttala family has seen such a series of scholars for successive generations, two of them being the pithadhipathis of this great Matha in succession. The shastra lakshmi seems to have made the guttala family her permanent home.
It is an accepted fact that no ordinary soul has occupied the Uttaradi Matha Peetha. Many gurus who had appeared ordinary in purvashrama have astounded everybody by the spiritual heights they reached after gracing the Uttaradi Matha Peetha by the mere blessings of the guru.
Shri Shri Satyapramoda Teertha Swamiji, the then Peethadhipati of Shri Uttaradi Matha, discovered the latent attributes of a great genius, a dynamic leader, a compassionate benefactor of humanity and a devotee of a high order in him. In short , all the great qualities one must possess in order to become a Peethadhipati. He therefore, decided to induct him to sanyasashrama in the name of Satyatma Teertha and thus made him the heir to the Uttaradi Math.
Thus at the young age of 24 he joined the group of great peethadhipatis of the Uttaradi Matha who had the privilege of accepting Sanyasa directly after Brahmacharya (the second or third in the history of the Uttaradi Math).
Generally the Peetadhipatis at the Uttaradi Matha are 'Grahasthashramis'. After Raghuttama Teertharu, Shri Satyatma Teertharu is the second peethadipati of Uttaradi Matha who is a Brahmachari (He is the eldest son of his parents which amply demonstrates the sacrifice of his parents and grandparents).
This young pontiff had the full blessings of Shri Satyapramoda Tirtha Swamiji. After inducting him to Sansyasashrama, Shri Satyapramodaru passed on to him the heavenly knowledge, the secrets of the Vedanta philosophy, the nectar that continuosly flowed in this great parampara from ages and also the necessary strength to lead a Math of this stature. He transformed him into a great saint, capable of protecting the Hindu dharma and leading the future generations in the light of the Philosophy of Madhvacharya.
He was blessed with sharp intellect, which he seems to have inherited from his father Shri Guttal Rangacharya and grandfather Shri Satyapramoda Tirtha Swamiji. He was very studious from the beginning and never showed any interest in worldly matters (A pointer to his future course of action).
Kind, and compassionate , he was quite unlike the other students. His grasping capacity was extraordinary and earned him the sobriquet , “Ekapathi” (meaning a single reading is sufficient to learn a lesson). His rapt attention was seldom found in any other student. He was able to understand and digest the most complex lessons of philosophy at his young age.
Shri Guttal Rangacharya who is himself a great scholar sent Shri Sarvagnyachar to study at Mumbai under a renowned scholar, Shri Mahuli Gopalacharya, his maternal grandfather, the founder of Satyadhayana Vidyapeetha and Vani Vihar Vidyalaya. He completed his formal education under the guidance of his uncle Vidya Simhacharya. Thus he had the privilege of getting the best education from his father's as well as mother's side.
His brilliance was evident at a very young age. An erudite scholar, he has studied the Vedantas , especially the Dwaita school of phiolosophy. Besides Vedanta, and Mimamsa , he is an authority on Nyaya, Vyakarna, Sahitya , Tarka Sarvamoola Shriman Nyasudha and Vysasatraya. He has good knowledge of English and contemporary religions. His qualities like a sharp memory, abundant courage, have made him a great debater in Vedic Philosophy. His intellectual honesty is matchless and seldom offends people. It is a great honour to listen to his speeches : they are profound, yet simple; strong but not conservative; touching but not offending.
His genius and brilliant oratory were clearly evident when he delivered a scholarly discourse on a difficult subject like "Swapna" (The elucidation on dreams in Dvaita Philosophy) in an international meeting on different philosophies held at Bangalore in 1993. Hardly 20 at this time, he impressed scholars who were much older than him. They were astounded by his deep knowledge and his brilliant exposition . At the religious seminar held in Chennai in 1995 at the time of Mahasamaradhana of Shri Satyabhigna Tirtha Swamiji, he spoke very convincingly on "Samya Vada" and earned praise from the pundits in the Sabha.
Again, all his capabilities were clearly evident in the Mahasamaradhana held at Kurnool in 1997, where he chaired the proceedings on ‘gnana Satra ‘ a religious seminar conducted at that time.
He had the unique opportunity of teaching Shri108 Vidyaballabha Teertha Swamiji, the pontiff of Kaniyuru Matha, one of the 8 Mathas of the Udupi Mathas founded by Shriman Madhwacharya.
His efforts to foster friendly and cordial relations with all the Peetadipatis need special mention. Some of his concepts and ideas to involve the wider spectrum of our community, like imparting religious knowledge to the non resident shishyas residing abroad need special mention.
He has so far successfully trained several scholars in the renowned Shri Jayteertha Vidyapeetha, founded by his Guru in 1989, in a true gurukula style. Students personally trained by him are doing great service to the society by organizing several programmes like Dharma Jnana Vahini, Youth workshops, conducting regular shastra classes and creating dharma jagruti in one and all.
His fortitude and foresight, helped him found Vishwa Madhwa Maha Parishad (VMMP), an organisation for instilling dharma jagriti at the grass root level.
Through Shrimad Uttaradi Math, of which he is the present Head, through Jayateertha Vidyapeetha of which he is the cheif patron, through Vishwa Madhwa Maha Parishad, which is his brain child, and through Jaya Satyapramoda Nidhi a registered charitable body, founded by his predecessor Sri Satyapramoda Tirtha Swamiji, of which he is now the Chief Trustee, he has carved a niche in the field of service to humanity.
கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக