செவ்வாய், 20 மே, 2014

Sri Madhva Guru Parampara

ராதே கிருஷ்ணா 21-05-2014
Sri Madhva Guru Parampara

shrI haMsanAmaka paramAtma

shrI caturmuKa brahmadEvaru

shrI sanakatIrtharu

shrI sanaMdanatIrtharu

shrI sanatkumAratIrtharu

shrI sanAtanatIrtharu

shrI durvAsatIrtharu

shrI j~jAnanidhitIrtharu

shrI garuDavAhanatIrtharu

shrI kaivalyatIrtharu

shrI j~jAnEshatIrtharu

shrI paratIrtharu

shrI satyapraj~jatIrtharu

shrI prAj~jatIrtharu

shri acyutaprEkShAcAryaru

shrI madhwAcAryaru


                                                                                                           Ashta Mutts of Udupi                                                                                     Other Dvaita Mutts  

                                                                                                                   Palimar Mutt                                                                                  Uttaradi Mutt
                                
                                                                                                  Partagali Jeevottama Mutt  
          
                                                                                                                   Pejavar Mutt                                                                                  SRI RAGHAVENDRA SWAMI MUTT
            
                                                                                            Puttige Mutt                                                                                   Sri  sOsale Vysaraja Mutt
                                                                                            Adamar Mutt                                                                                             kundApura vyAsarAja Mutt
                                                                                            Sode Mutt                                                                                                 sAgarakaTTe vyAsarAja

                                                                                                                            Kukke Subramanya Mutt     
                                                                                            Kanur Mutt                                                                                      SRI SRIPADARAJA MUTT 

                                                                                            Sirur Mutt                                                                                                 ODapaLLi muLabaagila maTha
                                                                                            Krsnapura Mutt                                                                                 Majjigehanalli Matha
    
                                                                                                                                                                                                                                                  Kudli Matha 
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                  Bhandarkere Mutt  

                                                                                                                                                                                                                                                              bhImana kaTTe -> sri rAma      

                                                                                                                                                                                                                                                  mAdhva kANva  

                                                                                                                                                                                                                                                  kAshi Mutt   

                                                                                                                                                                                                                                                  chitrApura   

                                                                                                                                                                                                                                                  bALigAru Arya akshObhya Mutt  

                                                                                                                                                                                                                                                  Prayag Madhwa Mutt  
                    
      

Aradhane of Madhva Yatigalu by Month
Yatis Who did not Ascend Peeta

 Guru         Time Brindavana
Vedesha Tirtharu
 Manuru
 PREKSHANIDHI THEERTHA MULBAGILU
 YADAVENDRA THEERTHA MOODUMALE
 VIJAYADWAJA THEERTHA 1410-1450 KANVA THIRTHA
 KRISHNADWAIPAYANA THEERTHA KASUMURTHI
 SATHYANANDA THEERTHA ISHTI
 VISHNU THEERTHA
(ADAVI ACHARYA.ARANYAKACHARYA)
 1756-1816 MADANOOR
 DHEERENDRA THEERTHA 1785-1786 HOSA RITTHI


Grihastashramis who have Contributed Immensly to Madhva Philosophy
  
 Sl.No Guru Aradhane  Brindavana Shloka Time
 1.Yadavarayaru Badrapada Shukla Poornima Munnoli
 2. Sreenivasa Theertaru Badrapada Bidige HonnaliSrInivAsagurUn vaMdE shrInivAsAMGri sadratIn |
shrImadhwashAstradugdhAbdhipAragaMtRUn ahaM bhajE ||
    
         
           
 1

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக