செவ்வாய், 19 ஜனவரி, 2016

திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய திருப்புகழ்

ராதே கிருஷ்ணா 19-01-2016


திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய திருப்புகழ் 


Sri AruNagirinAtharKaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees
திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய
திருப்புகழ்
Sri AruNagirinAthar's Thiruppugazh
numerical list
1 - 250
எண் வரிசைப் பட்டியல்

Sri Kaumara Chellam
 251 - 500    501 - 750    751 - 1000    1001 - 1334    to view in TSCII 
 அ - ஓ    க - கோ    ச - தோ    ந - போ    ம - வே    'டஸ்க்கீ' எழுத்துருவில் காண 

with mp3 audio  kaiththala niRaikani - (vinAyagar thudhi) 

G 1 - கைத்தல நிறைகனி - (விநாயகர் துதி)  with mp3 audio
with mp3 audio  pakkarai vichithramaNi - (vinAyagar) G 2 - பக்கரை விசித்ரமணி - (விநாயகர்)  with mp3 audio
with mp3 audio  umbar tharu - (vinAyagar) G 3 - உம்பர் தரு - (விநாயகர்)  with mp3 audio
with mp3 audio  ninadhu thiruvadi - (vinAyagar) G 4 - நினது திருவடி - (விநாயகர்)  with mp3 audio
 vidamadaisu vElai - (vinAyagar) R 5 - விடமடைசு வேலை - (விநாயகர்) 
with mp3 audio  muththaiththaru - (nUl) G 6 - முத்தைத்தரு - (நூல்)  with mp3 audio
 arukku mangkaiyar - (thirupparangkundRam) R 7 - அருக்கு மங்கையர் - (திருப்பரங்குன்றம்) 
with mp3 audio  unaith dhinam - (thirupparangkundRam) G 8 - உனைத் தினம் - (திருப்பரங்குன்றம்)  with mp3 audio
with mp3 audio  karuvadaindhu - (thirupparangkundRam) R 9 - கருவடைந்து - (திருப்பரங்குன்றம்)  with mp3 audio
 kaRukkum anjana - (thirupparangkundRam) R 10 - கறுக்கும் அஞ்சன - (திருப்பரங்குன்றம்) 
with mp3 audio  kanagandhiraLgindRa - (thirupparangkundRam) G 11 - கனகந்திரள்கின்ற - (திருப்பரங்குன்றம்)  with mp3 audio
 kAdhadarungkayal - (thirupparangkundRam) R 12 - காதடருங்கயல் - (திருப்பரங்குன்றம்) 
with mp3 audio  sandhadham bandha - (thirupparangkundRam) G 13 - சந்ததம் பந்த - (திருப்பரங்குன்றம்)  with mp3 audio
 saruvumbadi - (thirupparangkundRam) R 14 - சருவும்படி - (திருப்பரங்குன்றம்) 
 thadakkaip pangkayam - (thirupparangkundRam) G 15 - தடக்கைப் பங்கயம் - (திருப்பரங்குன்றம்) 
 padhiththa senchandha - (thirupparangkundRam) R 16 - பதித்த செஞ்சந்த - (திருப்பரங்குன்றம்) 
 poruppuRung - (thirupparangkundRam) R 17 - பொருப்புறுங் - (திருப்பரங்குன்றம்) 
with mp3 audio  mandRalang kondhumisai - (thirupparangkundRam) R 18 - மன்றலங் கொந்துமிசை - (திருப்பரங்குன்றம்)  with mp3 audio
 vadaththai minjiya - (thirupparangkundRam) R 19 - வடத்தை மிஞ்சிய - (திருப்பரங்குன்றம்) 
 varaiththadang kongkai - (thirupparangkundRam) R 20 - வரைத்தடங் கொங்கை - (திருப்பரங்குன்றம்) 
 angkai menkuzhal - (thiruchchendhUr) R 21 - அங்கை மென்குழல் - (திருச்செந்தூர்) 
with mp3 audio  andhagan varundhinam - (thiruchchendhUr) G 22 - அந்தகன் வருந்தினம் - (திருச்செந்தூர்)  with mp3 audio
 amudha udhadhi vidam - (thiruchchendhUr) G 23 - அமுத உததி விடம் - (திருச்செந்தூர்) 
 amboththa vizhi - (thiruchchendhUr) B 24 - அம்பொத்த விழி - (திருச்செந்தூர்) 
 aruNamaNi mEvu - (thiruchchendhUr) R 25 - அருணமணி மேவு - (திருச்செந்தூர்) 
with mp3 audio  avani peRunthOdu - (thiruchchendhUr) R 26 - அவனி பெறுந்தோடு - (திருச்செந்தூர்)  with mp3 audio
 aLaga bAramalaindhu - (thiruchchendhUr) R 27 - அளக பாரமலைந்து - (திருச்செந்தூர்) 
with mp3 audio  aRivazhiya mayalperuga - (thiruchchendhUr) G 28 - அறிவழிய மயல்பெருக - (திருச்செந்தூர்)  with mp3 audio
 anichcham kArmugam - (thiruchchendhUr) R 29 - அனிச்சம் கார்முகம் - (திருச்செந்தூர்) 
 anaivarum maruNdu - (thiruchchendhUr) G 30 - அனைவரும் மருண்டு - (திருச்செந்தூர்) 
with mp3 audio  iyalisaiyil usidha - (thiruchchendhUr) R 31 - இயலிசையில் உசித - (திருச்செந்தூர்)  with mp3 audio
 irukuzhai yeRindha - (thiruchchendhUr) R 32 - இருகுழை யெறிந்த - (திருச்செந்தூர்) 
 iruLviri kuzhalai - (thiruchchendhUr) R 33 - இருள்விரி குழலை - (திருச்செந்தூர்) 
 udhadhiyaRal moNdu - (thiruchchendhUr) R 34 - உததியறல் மொண்டு - (திருச்செந்தூர்) 
 urukkam pEsiya - (thiruchchendhUr) R 35 - உருக்கம் பேசிய - (திருச்செந்தூர்) 
with mp3 audio  Evinai nErvizhi - (thiruchchendhUr) R 36 - ஏவினை நேர்விழி - (திருச்செந்தூர்)  with mp3 audio
 OrAdhu ondRai - (thiruchchendhUr) R 37 - ஓராது ஒன்றை - (திருச்செந்தூர்) 
 kattazhagu vittu - (thiruchchendhUr) G 38 - கட்டழகு விட்டு - (திருச்செந்தூர்) 
 kaNdumozhi - (thiruchchendhUr) R 39 - கண்டுமொழி - (திருச்செந்தூர்) 
 kamala mAdhudan - (thiruchchendhUr) R 40 - கமல மாதுடன் - (திருச்செந்தூர்) 
 karikkombam - (thiruchchendhUr) R 41 - கரிக்கொம்பம் - (திருச்செந்தூர்) 
 karuppam thangku - (thiruchchendhUr) R 42 - கருப்பம் தங்கு - (திருச்செந்தூர்) 
 kaLapam ozhugiya - (thiruchchendhUr) R 43 - களபம் ஒழுகிய - (திருச்செந்தூர்) 
 kanangkaL koNda - (thiruchchendhUr) R 44 - கனங்கள் கொண்ட - (திருச்செந்தூர்) 
 kandRiluRu mAnai - (thiruchchendhUr) R 45 - கன்றிலுறு மானை - (திருச்செந்தூர்) 
with mp3 audio  kAlanAr vengkodum - (thiruchchendhUr) G 46 - காலனார் வெங்கொடும் - (திருச்செந்தூர்)  with mp3 audio
 kugara mEvumei - (thiruchchendhUr) R 47 - குகர மேவுமெய் - (திருச்செந்தூர்) 
 kudarniNa menbu - (thiruchchendhUr) R 48 - குடர்நிண மென்பு - (திருச்செந்தூர்) 
 kuzhaikkum santhana - (thiruchchendhUr) R 49 - குழைக்கும் சந்தன - (திருச்செந்தூர்) 
 kongkaigaL - (thiruchchendhUr) R 50 - கொங்கைகள் - (திருச்செந்தூர்) 
 kongkaip paNai - (thiruchchendhUr) R 51 - கொங்கைப் பணை - (திருச்செந்தூர்) 
 kodiyanaiya idai - (thiruchchendhUr) R 52 - கொடியனைய இடை - (திருச்செந்தூர்) 
with mp3 audio  kombanaiyAr - (thiruchchendhUr) R 53 - கொம்பனையார் - (திருச்செந்தூர்)  with mp3 audio
 kolai madhakari - (thiruchchendhUr) R 54 - கொலை மதகரி - (திருச்செந்தூர்) 
 sangkupOl men - (thiruchchendhUr) R 55 - சங்குபோல் மென் - (திருச்செந்தூர்) 
with mp3 audio  sangkai thAn ondRu - thiruchchendhUr R 56 - சங்கை தான் ஒன்று - திருச்செந்தூர்  with mp3 audio
 saththam migu Ezhu - (thiruchchendhUr) R 57 - சத்தம் மிகு ஏழு - (திருச்செந்தூர்) 
 sandhana savAdhu - (thiruchchendhUr) R 58 - சந்தன சவ்வாது - (திருச்செந்தூர்) 
 sEmak kOmaLa - (thiruchchendhUr) G 59 - சேமக் கோமள - (திருச்செந்தூர்) 
 thagaranaRai - (thiruchchendhUr) R 60 - தகரநறை - (திருச்செந்தூர்) 
with mp3 audio  thaN thEnuNdE - (thiruchchendhUr) R 61 - தண் தேனுண்டே - (திருச்செந்தூர்)  with mp3 audio
with mp3 audio  thaNdai aNi - (thiruchchendhUr) G 62 - தண்டை அணி - (திருச்செந்தூர்)  with mp3 audio
with mp3 audio  thandha pasidhanai - (thiruchchendhUr) G 63 - தந்த பசிதனை - (திருச்செந்தூர்)  with mp3 audio
with mp3 audio  tharikkungkalai - (thiruchchendhUr) G 64 - தரிக்குங்கலை - (திருச்செந்தூர்)  with mp3 audio
with mp3 audio  thunbangkoNdu angkam - (thiruchchendhUr) R 65 - துன்பங்கொண்டு அங்கம் - (திருச்செந்தூர்)  with mp3 audio
 theruppuRaththu - (thiruchchendhUr) R 66 - தெருப்புறத்து - (திருச்செந்தூர்) 
 thodariyaman - (thiruchchendhUr) R 67 - தொடரியமன் - (திருச்செந்தூர்) 
with mp3 audio  thondhi sariya - (thiruchchendhUr) G 68 - தொந்தி சரிய - (திருச்செந்தூர்)  with mp3 audio
with mp3 audio  thOlodu mUdiya - (thiruchchendhUr) R 69 - தோலொடு மூடிய - (திருச்செந்தூர்)  with mp3 audio
with mp3 audio  nAlum aindhu - (thiruchchendhUr) G 70 - நாலும் ஐந்து வாசல் - (திருச்செந்தூர்)  with mp3 audio
 nidhikkup pingkalan - (thiruchchendhUr) G 71 - நிதிக்குப் பிங்கலன் - (திருச்செந்தூர்) 
with mp3 audio  nilaiyAp poruLai - (thiruchchendhUr) G 72 - நிலையாப் பொருளை - (திருச்செந்தூர்)  with mp3 audio
 niRukkunj chUdhana - (thiruchchendhUr) R 73 - நிறுக்குஞ் சூதன - (திருச்செந்தூர்) 
 pangam mEvum piRappu - (thiruchchendhUr) R 74 - பங்கம் மேவும் பிறப்பு - (திருச்செந்தூர்) 
 panja pAdhagam - (thiruchchendhUr) G 75 - பஞ்ச பாதகம் - (திருச்செந்தூர்) 
 padarpuviyin meedhu - (thiruchchendhUr) G 76 - படர்புவியின் மீது - (திருச்செந்தூர்) 
 padhuma irusaraN - (thiruchchendhUr) R 77 - பதும இருசரண் - (திருச்செந்தூர்) 
with mp3 audio  parimaLa kaLaba - (thiruchchendhUr) R 78 - பரிமள களப - (திருச்செந்தூர்)  with mp3 audio
 paruththandha - (thiruchchendhUr) R 79 - பருத்தந்த - (திருச்செந்தூர்) 
 pAdha nUburam - (thiruchchendhUr) R 80 - பாத நூபுரம் - (திருச்செந்தூர்) 
 pugarap pungka - (thiruchchendhUr) G 81 - புகரப் புங்க - (திருச்செந்தூர்) 
 pUraNa vAra kumba - (thiruchchendhUr) R 82 - பூரண வார கும்ப - (திருச்செந்தூர்) 
 perukka sanjaliththu - (thiruchchendhUr) R 83 - பெருக்கச் சஞ்சலித்து - (திருச்செந்தூர்) 
 mangkai siRuvar - (thiruchchendhUr) G 84 - மங்கை சிறுவர் - (திருச்செந்தூர்) 
 manjenung kuzhal - (thiruchchendhUr) R 85 - மஞ்செனுங் குழல் - (திருச்செந்தூர்) 
 manaththin pangku - (thiruchchendhUr) G 86 - மனத்தின் பங்கு - (திருச்செந்தூர்) 
 manaikanaga maindhar - (thiruchchendhUr) R 87 - மனைகனக மைந்தர் - (திருச்செந்தூர்) 
 mAya vAdai - (thiruchchendhUr) R 88 - மாய வாடை - (திருச்செந்தூர்) 
 mAnpOl kaN - (thiruchchendhUr) R 89 - மான்போல் கண் - (திருச்செந்தூர்) 
 mugilAmenum - (thiruchchendhUr) R 90 - முகிலாமெனும் - (திருச்செந்தூர்) 
with mp3 audio  mundhuthamizh mAlai - (thiruchchendhUr) R 91 - முந்துதமிழ் மாலை - (திருச்செந்தூர்)  with mp3 audio
 mulai mugam - (thiruchchendhUr) R 92 - முலை முகம் - (திருச்செந்தூர்) 
 mUpputRuch chevi - (thiruchchendhUr) G 93 - மூப்புற்றுச் செவி - (திருச்செந்தூர்) 
 mULumvinai sEra - (thiruchchendhUr) R 94 - மூளும்வினை சேர - (திருச்செந்தூர்) 
 vanjangkoNdum - (thiruchchendhUr) G 95 - வஞ்சங்கொண்டும் - (திருச்செந்தூர்) 
 vanjaththudan oru - (thiruchchendhUr) G 96 - வஞ்சத்துடன் ஒரு - (திருச்செந்தூர்) 
 vandhu vandhu mun - (thiruchchendhUr) G 97 - வந்து வந்து முன் - (திருச்செந்தூர்) 
with mp3 audio  variyAr karungkaN - (thiruchchendhUr) R 98 - வரியார் கருங்கண் - (திருச்செந்தூர்)  with mp3 audio
with mp3 audio  vidhipOlum undhu - (thiruchchendhUr) R 99 - விதி போலும் உந்து - (திருச்செந்தூர்)  with mp3 audio
with mp3 audio  vindhadhil URi - (thiruchchendhUr) G 100 - விந்ததில் ஊறி - (திருச்செந்தூர்)  with mp3 audio
with mp3 audio  viRalmAran aindhu - (thiruchchendhUr) B 101 - விறல்மாரன் ஐந்து - (திருச்செந்தூர்)  with mp3 audio
 vengkALam pANam - (thiruchchendhUr) R 102 - வெங்காளம் பாணம் - (திருச்செந்தூர்) 
 vem sarOrugamO - (thiruchchendhUr) R 103 - வெம் சரோருகமோ - (திருச்செந்தூர்) 
 agalvinai - (pazhani) R 104 - அகல்வினை - (பழநி) 
 aNipattu aNugi - (pazhani) R 105 - அணிபட்டு அணுகி - (பழநி) 
 adhala vidhala - (pazhani) G 106 - அதல விதல - (பழநி) 
with mp3 audio  abagAra nindhai - (pazhani) G 107 - அபகார நிந்தை - (பழநி)  with mp3 audio
 arisana vAdai - (pazhani) R 108 - அரிசன வாடை - (பழநி) 
with mp3 audio  aruththi vAzhvodu - (pazhani) G 109 - அருத்தி வாழ்வொடு - (பழநி)  with mp3 audio
with mp3 audio  avanidhanilE - (pazhani) R 110 - அவனிதனிலே - (பழநி)  with mp3 audio
 aRamilA nilai - (pazhani) R 111 - அறமிலா நிலை - (பழநி) 
 AthaLigaL puri - (pazhani) R 112 - ஆதாளிகள் புரி - (பழநி) 
 AlakAlam ena - (pazhani) R 113 - ஆலகாலம் என - (பழநி) 
with mp3 audio  ARumugam ARumugam - (pazhani) G 114 - ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் - (பழநி)  with mp3 audio
 ith thAraNikkuL - (pazhani) R 115 - இத் தாரணிக்குள் - (பழநி) 
 iravi ena - (pazhani) B 116 - இரவி என - (பழநி) 
 irukanaga mAmEru - (pazhani) R 117 - இருகனக மாமேரு - (பழநி) 
 iru seppena - (pazhani) R 118 - இரு செப்பென - (பழநி) 
 ilagiya kaLaba - (pazhani) R 119 - இலகிய களப - (பழநி) 
 ilagukani minju - (pazhani) B 120 - இலகுகனி மிஞ்சு - (பழநி) 
 uyirk kUdu - (pazhani) R 121 - உயிர்க் கூடு - (பழநி) 
with mp3 audio  ulagapasu pAsa - (pazhani) G 122 - உலகபசு பாச - (பழநி)  with mp3 audio
with mp3 audio  orupozhudhum irusaraNa - (pazhani) G 123 - ஒருபொழுதும் இருசரண - (பழநி)  with mp3 audio
 oruvarai oruvar - (pazhani) G 124 - ஒருவரை ஒருவர் - (பழநி) 
 Odi Odi - (pazhani) R 125 - ஓடி ஓடி - (பழநி) 
 kadalaich chiRai - (pazhani) R 126 - கடலைச் சிறை - (பழநி) 
with mp3 audio  kadalai poriyavarai - (pazhani) G 127 - கடலை பொரியவரை - (பழநி)  with mp3 audio
 gadhiyai vilakku - (pazhani) R 128 - கதியை விலக்கு - (பழநி) 
 kariya periya - (pazhani) G 129 - கரிய பெரிய - (பழநி) 
 kariya mEgamathO - (pazhani) R 130 - கரிய மேகமதோ - (பழநி) 
 kariyiNai kOdena - (pazhani) R 131 - கரியிணை கோடென - (பழநி) 
 karugi agandRu - (pazhani) R 132 - கருகி அகன்று - (பழநி) 
 kaRuppuvilil - (pazhani) R 133 - கருப்புவிலில் - (பழநி) 
with mp3 audio  karuvin uruvAgi - (pazhani) R 134 - கருவின் உருவாகி - (பழநி)  with mp3 audio
 kalaga vALvizhi - (pazhani) R 135 - கலக வாள்விழி - (பழநி) 
 kalagak kayalvizhi - (pazhani) R 136 - கலகக் கயல்விழி - (பழநி) 
 kalaviyi lichchi - (pazhani) R 137 - கலவியி லிச்சி - (பழநி) 
 kalai kodu - (pazhani) G 138 - கலை கொடு - (பழநி) 
 kaLaba mulaiyai - (pazhani) R 139 - களப முலையை - (பழநி) 
 kaRuththa kuzhalaNi - (pazhani) R 140 - கறுத்த குழலணி - (பழநி) 
 kanaga kumbam - (pazhani) R 141 - கனக கும்பம் - (பழநி) 
 kanaththiRugi - (pazhani) R 142 - கனத்திறுகி - (பழநி) 
 ganamAi ezhundhu - (pazhani) R 143 - கனமாய் எழுந்து - (பழநி) 
 kAr aNindha - (pazhani) R 144 - கார் அணிந்த - (பழநி) 
 kurambai malasalam - (pazhani) G 145 - குரம்பை மலசலம் - (பழநி) 
 kurudhi malasalam - (pazhani) R 146 - குருதி மலசலம் - (பழநி) 
 kuzhal adavi - (pazhani) R 147 - குழல் அடவி - (பழநி) 
 kuzhalgaL sariya - (pazhani) R 148 - குழல்கள் சரிய - (பழநி) 
 kuRiththamaNi - (pazhani) R 149 - குறித்தமணி - (பழநி) 
 kundRung kundRum - (pazhani) R 150 - குன்றுங் குன்றும் - (பழநி) 
 kondhuth tharu - (pazhani) R 151 - கொந்துத் தரு - (பழநி) 
 kOla kungkuma - (pazhani) R 152 - கோல குங்கும - (பழநி) 
 kOla madhivadhanam - (pazhani) R 153 - கோல மதிவதனம் - (பழநி) 
 sagadaththiR kuzhai - (pazhani) R 154 - சகடத்திற் குழை - (பழநி) 
 sindhura kUrama - (pazhani) R 155 - சிந்துர கூரம - (பழநி) 
with mp3 audio  sivanAr manangkuLira - (pazhani) G 156 - சிவனார் மனங்குளிர - (பழநி)  with mp3 audio
 siRu paRaiyum - (pazhani) G 157 - சிறு பறையும் - (பழநி) 
 see udhiram engkum - (pazhani) R 158 - சீ உதிரம் எங்கும் - (பழநி) 
 seeRal asadan - (pazhani) G 159 - சீறல் அசடன் - (பழநி) 
 surudhi mudi mOnam - (pazhani) G 160 - சுருதி முடி மோனம் - (பழநி) 
 suruLaLaga bara - (pazhani) R 161 - சுருளளக பார - (பழநி) 
 gnAnangkoL - (pazhani) G 162 - ஞானங்கொள் - (பழநி) 
 thagara naRumalar - (pazhani) R 163 - தகர நறுமலர் - (பழநி) 
 thagaimaith thaniyil - (pazhani) B 164 - தகைமைத் தனியில் - (பழநி) 
with mp3 audio  thamarum amarum - (pazhani) G 165 - தமரும் அமரும் - (பழநி)  with mp3 audio
 thalaivali maruththeedu - (pazhani) G 166 - தலைவலி மருத்தீடு - (பழநி) 
 thidamili saRtguNamili - (pazhani) G 167 - திடமிலி சற்குணமிலி - (பழநி) 
with mp3 audio  thimira udhadhi - (pazhani) G 168 - திமிர உததி - (பழநி)  with mp3 audio
 thOgaimayilE kamala - (pazhani) R 169 - தோகைமயிலே கமல - (பழநி) 
with mp3 audio  nAdha vindhu - (pazhani) G 170 - நாத விந்து - (பழநி)  with mp3 audio
 nigamam enil - (pazhani) R 171 - நிகமம் எனில் - (பழநி) 
 netRiveyarth thuLi - (pazhani) R 172 - நெற்றி வெயர்த்துளி - (பழநி) 
 pagardhaRka aridhAna - (pazhani) R 173 - பகர்தற்கு அரிதான - (பழநி) 
 panja pAdhagan - (pazhani) R 174 - பஞ்ச பாதகன் - (பழநி) 
 pAriyAna kodai - (pazhani) G 175 - பாரியான கொடை - (பழநி) 
 pudavikku aNi - (pazhani) G 176 - புடவிக்கு அணி - (பழநி) 
 pudaisep pena - (pazhani) R 177 - புடைசெப் பென - (பழநி) 
 periyadhOr kari - (pazhani) R 178 - பெரியதோர் கரி - (பழநி) 
 bOdhagam tharu - (pazhani) G 179 - போதகம் தரு - (பழநி) 
 mandharamadhenavE - (pazhani) R 180 - மந்தரமதெனவே - (பழநி) 
 marumalarinan - (pazhani) R 181 - மருமலரினன் - (பழநி) 
 manakkavalai Edhum - (pazhani) G 182 - மனக்கவலை ஏதும் - (பழநி) 
 malaraNi koNdai - (pazhani) R 183 - மலரணி கொண்டை - (பழநி) 
 mugilaLagaththil - (pazhani) R 184 - முகிலளகத்தில் - (பழநி) 
 mugai muLari - (pazhani) R 185 - முகை முளரி - (பழநி) 
 mudhiravuzhaiyai - (pazhani) R 186 - முதிரவுழையை - (பழநி) 
 muththukku - (pazhani) R 187 - முத்துக்கு - (பழநி) 
 mUlam kiLar Or - (pazhani) G 188 - மூலம் கிளர் ஓர் - (பழநி) 
 mUla mandhiram - (pazhani) R 189 - மூல மந்திரம் - (பழநி) 
 muruguseRi kuzhalavizha - (pazhani) R 190 - முருகுசெறி குழலவிழ - (பழநி) 
 murugu seRikuzhal mugil - (pazhani) R 191 - முருகு செறிகுழல் முகில் - (பழநி) 
with mp3 audio  vasanamiga Etri - (pazhani) G 192 - வசனமிக ஏற்றி - (பழநி)  with mp3 audio
 vanjanai minji - (pazhani) R 193 - வஞ்சனை மிஞ்சி - (பழநி) 
with mp3 audio  varadhA maNi nee - (pazhani) G 194 - வரதா மணி நீ - (பழநி)  with mp3 audio
 vanidhai udal - (pazhani) R 195 - வனிதை உடல் - (பழநி) 
 vAdham piththam - (pazhani) G 196 - வாதம் பித்தம் - (பழநி) 
 vAraNan thanai - (pazhani) R 197 - வாரணந் தனை - (பழநி) 
 vidham isaindhu - (pazhani) R 198 - விதம் இசைந்து - (பழநி) 
 virai maruvu - (pazhani) R 199 - விரை மருவு - (பழநி) 
 vEy isaindhu - (pazhani) R 200 - வேய் இசைந்து - (பழநி) 
 avAmaruvu - (swAmimalai) R 201 - அவாமருவு - (சுவாமிமலை) 
 Ananam ugandhu - (swAmimalai) R 202 - ஆனனம் உகந்து - (சுவாமிமலை) 
 AnAdha pirudhi - (swAmimalai) G 203 - ஆனாத பிருதி - (சுவாமிமலை) 
 irAviniruL pOlum - (swAmimalai) R 204 - இராவினிருள் போலும் - (சுவாமிமலை) 
 iruvinai punaindhu - (swAmimalai) G 205 - இருவினை புனைந்து - (சுவாமிமலை) 
 endhath thigaiyinum - (swAmimalai) G 206 - எந்தத் திகையினும் - (சுவாமிமலை) 
 oruvaraiyum oruvar - (swAmimalai) R 207 - ஒருவரையும் ஒருவர் - (சுவாமிமலை) 
 kadAvinidai - (swAmimalai) G 208 - கடாவினிடை - (சுவாமிமலை) 
 kadimA malarkkuL - (swAmimalai) G 209 - கடிமா மலர்க்குள் - (சுவாமிமலை) 
 kadhiravan ezhundhu - (swAmimalai) G 210 - கதிரவனெ ழுந்து - (சுவாமிமலை) 
 kaRai padum udambU - (swAmimalai) G 211 - கறை படும் உடம்பு - (சுவாமிமலை) 
with mp3 audio  kAmiyath thazhundhi - (swAmimalai) G 212 - காமியத் தழுந்தி - (சுவாமிமலை)  with mp3 audio
 kumaragurubara muruga guganE - (swAmimalai) R 213 - குமரகுருபர முருக குகனே - (சுவாமிமலை) 
with mp3 audio  kumara gurubara muruga saravaNa - (swAmimalai) G 214 - குமர குருபர முருக சரவண - (சுவாமிமலை)  with mp3 audio
 kOmaLa veRpinai - (swAmimalai) R 215 - கோமள வெற்பினை - (சுவாமிமலை) 
with mp3 audio  saraNa kamalAlayaththil - (swAmimalai) G 216 - சரண கமலாலயத்தில் - (சுவாமிமலை)  with mp3 audio
 suththiya narappudan - (swAmimalai) G 217 - சுத்திய நரப்புடன் - (சுவாமிமலை) 
 segamAyai utRu - (swAmimalai) G 218 - செகமாயை உற்று - (சுவாமிமலை) 
 sElum ayilum - (swAmimalai) R 219 - சேலும் அயிலும் - (சுவாமிமலை) 
 tharuvar ivar - (swAmimalai) G 220 - தருவர் இவர் - (சுவாமிமலை) 
 theruvinil nadavA - (swAmimalai) B 221 - தெருவினில் நடவா - (சுவாமிமலை) 
 nAsarthang kadai - (swAmimalai) G 222 - நாசர்தங் கடை - (சுவாமிமலை) 
with mp3 audio  nAvERu pA maNaththa - (swAmimalai) G 223 - நாவேறு பா மணத்த - (சுவாமிமலை)  with mp3 audio
 nilavinilE - (swAmimalai) R 224 - நிலவினிலே - (சுவாமிமலை) 
 niRaimadhi mugamenum - (swAmimalai) R 225 - நிறைமதி முகமெனும் - (சுவாமிமலை) 
 paravaridhAgi - (swAmimalai) R 226 - பரவரிதாகி - (சுவாமிமலை) 
 palakAdhal petRida - (swAmimalai) R 227 - பலகாதல் பெற்றிட - (சுவாமிமலை) 
with mp3 audio  pAdhi madhinadhi - (swAmimalai) G 228 - பாதி மதிநதி - (சுவாமிமலை)  with mp3 audio
 magara kEdhanaththan - (swAmimalai) R 229 - மகர கேதனத்தன் - (சுவாமிமலை) 
 maruvE seRiththa - (swAmimalai) R 230 - மருவே செறித்த - (சுவாமிமலை) 
 muRugu kALa - (swAmimalai) R 231 - முறுகு காள - (சுவாமிமலை) 
 vAthamodu sUlai - (swAmimalai) R 232 - வாதமொடு சூலை - (சுவாமிமலை) 
 vAram utRa - (swAmimalai) R 233 - வாரம் உற்ற - (சுவாமிமலை) 
 vArkuzhalai - (swAmimalai) R 234 - வார்குழலை - (சுவாமிமலை) 
 vArkuzhal viriththu - (swAmimalai) R 235 - வார்குழல் விரித்து - (சுவாமிமலை) 
 vidamum vadivElum - (swAmimalai) R 236 - விடமும் வடிவேலும் - (சுவாமிமலை) 
 viriththa paingkuzhal - (swAmimalai) R 237 - விரித்த பைங்குழல் - (சுவாமிமலை) 
 vizhiyAl marutti - (swAmimalai) R 238 - விழியால் மருட்டி - (சுவாமிமலை) 
 amaivutRu adaiya - (thiruththaNigai) G 239 - அமைவுற்று அடைய - (திருத்தணிகை) 
with mp3 audio  aragara sivan ari - (thiruththaNigai) G 240 - அரகர சிவன் அரி - (திருத்தணிகை)  with mp3 audio
 arukki meththena - (thiruththaNigai) R 241 - அருக்கி மெத்தென - (திருத்தணிகை) 
with mp3 audio  iruppaval thiruppugazh - (thiruththaNigai) R 242 - இருப்பவல் திருப்புகழ் - (திருத்தணிகை)  with mp3 audio
with mp3 audio  irumalu rOga - (thiruththaNigai) G 243 - இருமலு ரோக - (திருத்தணிகை)  with mp3 audio
 udali nUdu - (thiruththaNigai) G 244 - உடலி னூடு - (திருத்தணிகை) 
 udaiyavargaL Evar - (thiruththaNigai) G 245 - உடையவர்கள் ஏவர் - (திருத்தணிகை) 
 uyyagnAnaththu neRi - (thiruththaNigai) G 246 - உய்யஞானத்து நெறி - (திருத்தணிகை) 
 eththanai kalAdhi - (thiruththaNigai) G 247 - எத்தனை கலாதி - (திருத்தணிகை) 
 eluppu nAdigaL - (thiruththaNigai) R 248 - எலுப்பு நாடிகள் - (திருத்தணிகை) 
 enakkena yAvum - (thiruththaNigai) G 249 - எனக்கென யாவும் - (திருத்தணிகை) 
 enai adaindha - (thiruththaNigai) G 250 - எனை அடைந்த - (திருத்தணிகை) 

 251 - 500    501 - 750    751 - 1000    1001 - 1334    to view in TSCII 
 அ - ஓ    க - கோ    ச - தோ    ந - போ    ம - வே    'டஸ்க்கீ' எழுத்துருவில் காண 

Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com

Kaumaram.com uses dynamic fonts.
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com

 download Free Azhagi software and Tamil fonts (SaiIndira) 
 download free Tamil fonts only (SaiIndira) 
... www.kaumaram.com ...

The website for Lord Murugan and His Devotees

 ஆரம்பம்   அட்டவணை   மேலே   தேடல்   பார்வையாளர் பட்டியலில் சேர்வதற்கு 
 பார்வையாளர் கருத்துக்கள்   உங்கள் கருத்து 
 home   contents   top   search   sign guestbook   view guestbook   join our mailing list 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.
Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY.

[fbk]   [xhtml] . [css] 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக