செவ்வாய், 4 அக்டோபர், 2016

ஆய கலைகள் அறுபத்து நான்கு

ராதே கிருஷ்ணா 04-10-2016


ஆய கலைகள் அறுபத்து நான்கு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
ஆய கலைகள் பழம்தமிழ் இலக்கியங்களில் கற்க வேண்டிய கலைகளாக பல இடங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
உதாரணமாக ஆயகலைகள் அறுபத்து நான்கினையும் ஏய உணர்விக்கும் என்னம்மை- தூய உருப்பளிங்கு போல்வாள் என் உள்ளத்தினுள்ளே இருப்பள் இங்கு வாராதிடர். -கம்பர்

தமிழ்க்கலைகள் காலத்தால் முந்தியன[தொகு]

'அறுபத்துநாலு கலை' என்னும் பெயர் தமிழாதலாலும், அறுபத்துநாலாக வகுக்கப்பட்ட கலைகள் அனைத்தும் தமிழர்க்கும் உரியனவாதலாலும்,தமிழ்க்கலைகள் ஆரியக் கலைகட்குக் காலத்தால் முந்தியனவாதலாலும், அறுபத்துநாலு கலைப்படி இங்குத் தரப்பட்டுள்ளது.

முதற்பட்டி --- ஆரிய நூல்மரபை தழுவியது[தொகு]

முதற்பட்டி ஆரிய நூல் மரபை முற்றும் தழுவியது. வடசொற்களெல்லாம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு, தென்சொற்கள் முன்னும் வடசொற்கள் பிறைக்கோட்டுட்பின்னும் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. இருமொழிக்கும் பொதுச் சொற்கள் அல்லது ஏற்கெனவே தமிழாயிருக்கும் சொற்கள், பிறைக்கோட்டுச் சொல்லின்றித் தமித்து விடப்பட்டுள்ளன.

இரண்டாம் பட்டி --- தமிழ்ச் சொற்களைக் கொண்டுள்ளது[தொகு]

இரண்டாம் பட்டி பிற்காலத்ததாதலால், சிறிது வேறுபட்டும் பெரும்பாலும் தமிழ்ச் சொற்களைக் கொண்டும் உள்ளது.

காமசூத்திரம் நூலின் ஆசிரியரான வாத்சாயன[தொகு]

அறுபத்துநான்கு கலை என்னும் தொகுப்பு, வடமொழிக் காமசூத்திரம் (Kaama Suutra) என்னும் இன்பநூலின் ஆசிரியரான வாத்சாயன (Vaatsaayana) ருடையதாதலால், அந் நூலின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பாளரான பர். சந்தோச குமார முக்கர்சி (Dr. Santhosh Kumar Mukherji) பாகுபடுத்திக் கூறிய அறுபானாற்கலை ஆங்கிலப் பட்டியலை இங்குத் தரப்பட்டிருக்கிறது.

மொழிஞாயிறு ஞா. தேவநேயப் பாவாணர்[தொகு]

அந்த அறுபத்துநான்கு கலைகளின் பட்டியலை மொழிஞாயிறு ஞா. தேவநேயப் பாவாணர் தொகுத்த செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி (A Comprehensive Etymological Dictionary of the Tamil Language) Vol. 1 , Part - 1 பக்கம் 545-548 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவை இங்கே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.
`காமசூத்திரம்' என்னும் பழைய சமற்கிருத நூலிற் சொல்லப்பட்டுள்ள அறுபத்துநான்கு கலைகளும் அறிவியல்களும்.
இலக்கம்கலைதமிழ் விளக்கம்
1.அக்கர இலக்கணம்எழுத்திலக்கணம்
2.லிகிதம் (இலிகிதம்)எழுத்தாற்றல்
3.கணிதம்கணிதவியல்
4.வேதம்மறை நூல்
5.புராணம்தொன்மம்
6.வியாகரணம்இலக்கணவியல்
7.நீதி சாஸ்திரம்நய நூல்
8.சோதிடம்கணியக் கலை
9.தரும சாஸ்திரம்அறத்து பால்
10.யோகம்ஓகக் கலை
11.மந்திரம்மந்திரக் கலை
12.சகுனம்நிமித்தக் கலை
13.சிற்பம்கம்மியக் கலை
14.வைத்தியம்மருத்துவக் கலை
15.உருவ சாஸ்திரம்உருப்பமைவு
16.இதிகாசம்மறவனப்பு
17.காவியம்வனப்பு
18.அலங்காரம்அணி இயல்
19.மதுர பாடனம்இனிது மொழிதல்
20.நாடகம்நாடகக் கலை
21.நிருத்தம்ஆடற் கலை
22.சத்த பிரமம்ஒலிநுட்ப அறிவு
23.வீணையாழ் இயல்
24.வேனுகுழலிசை
25.மிருதங்கம்மத்தள நூல்
26.தாளம்தாள இயல்
27.அகத்திர பரீட்சைவில்லாற்றல்
28.கனக பரீட்சைபொன் நோட்டம்
29.இரத பரீட்சைதேர் பயிற்சி
30.கஜ பரீட்சையானையேற்றம்
31.அசுவ பரீட்சைகுதிரையேற்றம்
32.இரத்தின பரீட்சைமணி நோட்டம்
33.பூ பரீட்சைமண்ணியல்
34.சங்கிராம இலக்கணம்போர்ப் பயிற்சி
35.மல்யுத்தம்கைகலப்பு
36.ஆகர்ஷணம்கவிர்ச்சியல்
37.உச்சாடணம்ஓட்டுகை
38.வித்து வேஷணம்நட்பு பிரிக்கை
39.மதன சாஸ்திரம்மயக்குக் கலை
40.மோகனம்புணருங் கலை (காம சாத்திரம்)
41.வசீகரணம்வசியக் கலை
42.இரசவாதம்இதளியக் கலை
43.காந்தர்வ விவாதம்இன்னிசைப் பயிற்சி
44.பைபீல வாதம்பிறவுயிர் மொழி
45.தாது வாதம்நாடிப் பயிற்சி
46.கெளுத்துக வாதம்மகிழுறுத்தம்
47.காருடம்கலுழம்
48.நட்டம்இழப்பறிகை
49.முட்டிமறைத்ததையறிதல்
50.ஆகாய பிரவேசம்வான்புகுதல்
51.ஆகாய கமனம்வான் செல்கை
52.பரகாயப் பிரவேசம்கூடுவிட்டு கூடுபாய்தல்
53.அதிரிச்யம்தன்னுறு கரத்தல்
54.இந்திர ஜாலம்மாயம்
55.மகேந்திர ஜாலம்பெருமாயம்
56.அக்னி ஸ்தம்பம்அழற் கட்டு
57.ஜல ஸ்தம்பம்நீர்க் கட்டு
58.வாயு ஸ்தம்பம்வளிக் கட்டு
59.திட்டி ஸ்தம்பம்கண் கட்டு
60.வாக்கு ஸ்தம்பம்நாவுக் கட்டு
61.சுக்கில ஸ்தம்பம்விந்துக் கட்டு
62.கன்ன ஸ்தம்பம்புதையற் கட்டு
63.கட்க ஸ்தம்பம்வாட் கட்டு
64.அவத்தை பிரயோகம்சூனியம்

வேறொரு பட்டியல்[தொகு]

1. பாட்டு (கீதம்);
2. இன்னியம் (வாத்தியம்);
3. நடம் (நிருத்தம்);
4. ஓவியம்;
5. இலைப்பொட்டுக் (பத்திர திலகம்) கத்தரிக்கை;
6. பல்வகை யரிசி பூக்களாற் கோலம் வைத்தல்;
7. பூவமளியமைக்கை;
8. ஆடையுடை பற்களுக்கு வண்ணமமைக்கை;
9. பள்ளியறையிலும் குடிப்பறையிலும் மணி பதிக்கை;
10. படுக்கையமைக்கை;
11. நீரலை அல்லது நீர்க்கிண்ண இசை (ஜலதரங்கம்);
12. நீர்வாரி யடிக்கை;
13. உள்வரி (வேடங்கொள்கை);
14. மாலைதொடுக்கை;
15. மாலை முதலியன் அணிகை;
16. ஆடையணிகளாற் சுவடிக்கை;
17. சங்கு முதலியவற்றாற் காதணியமக்கை;
18. விரை கூட்டுகை;
19. அணிகலன் புனைகை;
20. மாயச்செய்கை (இந்திரசாலம்);
21. குசுமாரரின் காமநூல் நெறி (கௌசுமாரம்);
22.கைவிரைவு (ஹஸ்தலாவகம்);
23. மடைநூலறிவு (பாகசாத்திர வுணர்ச்சி);
24. தையல்வேலை;
25. நூல்கொண்டு காட்டும் வேடிக்கை;
26. வீணை யுடுக்கைப் பயிற்சி (வீணை டமருகப் பயிற்சி);
27. விடுகதை (பிரேளிகை);
28. ஈற்றெழுத்துப் பாப் பாடுகை;
29. நெருட்டுச் சொற்றொடரமக்கை;
30. சுவைத்தோன்றப் பண்ணுடன் வசிக்கை;
31. நாடகம் உரைநடை (வசனம்) யிவற்றினுணர்ச்சி;
32. குறித்தபடி பாடுகை (ஸமஸ்யாபூரணம்);
33. பிரம்பு முத்தலியவற்றாற் கட்டில் பின்னுதல்;
34. கதிரில் நூல் சுற்றுகை;
35. மரவேலை;
36. மனைநூல் (வாஸ்து வித்தை);
37. காசு, மணி நோட்டம் (நாணய ரத்னங்களின் பரிசோதனை);
38. நாடிப்பயிற்சி (தாதுவாதம்);
39. மணிக்கு நிறமமைக்கையும் மணியின் பிறப்பிட மறிகையும்;
40. தோட்டவேலை;
41. தகர்ப்போர் சேவற்போர் முதலிய விலங்கு பறவைப்போர்;
42. கிளி நாகணங்கட்குப் பேச்சுப் பயிற்றுவகை;
43. உடம்பு பிடிக்கையும் எண்ணைய் தேய்க்கையும்;
44. குழூவுக்குறி (சங்கேதாக்ஷரங்களமத்துப் பேசுகை);
45. மருமமொழி (ரகசிய பாஷை);
46. நாட்டுமொழி யறிவு (தெசபாஷை யுணர்ச்சி);
47. பூத்தேர் (புஷ்பரதம்) அமக்கை;
48. முற்குறி (நிமித்தம்) அமைக்கை;
49. பொறியமைக்கை;
50. ஒருகாலிற் கொள்கை (ஏகசந்தக்கிராகித்வம்);
51. இருகாலிற் கொள்கை (துவிசந்தக்கிராகித்வம்);
52. பிதிர்ப்பா (கவி) விடுக்கை;
53. வனப்பு (காவியம்) இயற்றுகை;
54. உரிச்சொல்லறிவு (நிகண்டுணர்ச்சி);
55. யாப்பறிவு;
56. அணியறிவு (அலங்காரவுணர்ச்சி);
57. மாயக்கலை (சாலவித்தை);
58. ஆடையணியுந் திறமை (உடுத்தலிற் சாமர்த்தியம்);
59. சூதாட்டம்;
60. சொக்கட்டான்;
61. பாவை (பொம்மை), பந்து முதலியன வைத்தாடுகை;
62. யானயேற்றம், குதிரையேற்றம் பயிற்சி;
63. படக்கலப் பயிற்சி;
64. உடற் (தேகப்) பயிற்சி (சது.).


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக